SBÍRKA ZÁKONŮ částka 88
rozeslána dne 16.8.2018

175

ZÁKON

ze dne 18. července 2018,

kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 234/2006 Sb. a zákona č. 72/2012 Sb., se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu se doplňují slova „a Třinec“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Filip v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.