SBÍRKA ZÁKONŮ částka 60
rozeslána dne 21.6.2018

122

VYHLÁŠKA

ze dne 13. června 2018

o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 9a odst. 1 a § 9c odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje vzory formulářů a informace v nich uvedené podle jednotlivých typů zájezdů a spojených cestovních služeb.

§ 2
Informace k zájezdu

(1) Vzor formuláře pro informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře pro informace k zájezdu
a)   v případě, kdy jsou informace poskytnuty prostřednictvím hypertextového odkazu na internetové stránky, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b)   podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3
Informace ke spojeným cestovním službám

(1) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, kdy jsou smlouvy uzavřeny za současné fyzické přítomnosti cestovní kanceláře a zákazníka, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám v případě, že cestovní kancelář zprostředkuje online spojené cestovní služby podle
a)   § 1c odst. 1 písm. a) zákona, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
b)   § 1c odst. 1 písm. b) zákona, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Vzor formuláře pro informace ke spojeným cestovním službám, jež nabízí cestovní kancelář, která je dopravcem prodávajícím dopravu zpět, podle
a)   § 1c odst. 1 písm. a) zákona v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby, je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
b)   § 1c odst. 1 písm. b) zákona v případě, že zprostředkuje online spojené cestovní služby, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Ministryně:
Ing. Dostálová v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

(příloha)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

(příloha)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

(příloha)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

(příloha)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

(příloha)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

(příloha)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

(příloha)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 122/2018 Sb.

(příloha)

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU a o zrušení směrnice Rady 90/314/EHS.