SBÍRKA ZÁKONŮ částka 46
rozeslána dne 31.5.2018

89

ZÁKON

ze dne 25. dubna 2018,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o České národní bance

Čl. I

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 92/2011 Sb., zákona č. 136/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 12 se za slovo „i“ vkládají slova „bankovky a“.

2. V § 16 odst. 2 se za slovo „pamětní“ vkládají slova „bankovky a“.

3. § 16a se zrušuje.

4. § 20 a 21 znějí:

㤠20

(1) Česká národní banka má výhradní právo vydávat obchodní mince, které se nazývají české dukáty. Ustanovení § 15 se pro ně použije obdobně.

(2) Obchodní mince jsou mince vydané Českou národní bankou, které nejsou zákonnými penězi a nemají nominální hodnotu.

§ 21

(1) Nikdo nesmí vyrábět, dovážet, nabízet, prodávat nebo jinak rozšiřovat medaile, žetony nebo podobné předměty, které jsou svým provedením způsobilé uvést jejich držitele v omyl, že jde o mince vydávané Českou národní bankou.

(2) Nikdo nesmí při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo jiným rozšiřováním použít slovo „mince“.“.

5. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Česká národní banka stanoví vyhláškou v případě obchodní mince, zda se vydává jako jeden český dukát nebo jeho násobek, dále rozměry, hmotnost, materiál, vzhled, její další náležitosti a datum vydání.“.

6. § 46 včetně nadpisu zní:

㤠46
Přestupky

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a)   v rozporu s § 21 odst. 1 vyrobí, doveze, nabízí, prodává nebo jinak rozšiřuje medaile, žetony nebo podobné předměty zaměnitelné s mincemi vydanými Českou národní bankou, nebo
b)   v rozporu s § 21 odst. 2 používá při označení nebo popisu žetonu, medaile nebo podobného předmětu v souvislosti s jejich nabízením, prodejem nebo rozšiřováním slovo „mince“.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a)   neposkytne potřebnou informaci nebo podklad podle § 44a odst. 1,
b)   nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě podle § 44a odst. 4, nebo
c)   neinformuje Českou národní banku o odstranění nedostatku podle § 44a odst. 5.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 41 odst. 1 písm. a), b) nebo c) dopustí přestupku tím, že
a)   nevypracuje nebo nepředloží výkaz podle § 41 odst. 3, nebo
b)   v rozporu s § 41 odst. 4 nezajistí opravu, upřesnění nebo vysvětlení výkazu.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 2 písm. b),
b)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a) nebo c) anebo podle odstavce 3.“.

7. § 46a se včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o oběhu bankovek a mincí

Čl. II

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 323/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Pamětní bankovka je tuzemská bankovka určená ke sběratelským účelům.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

2. V § 2 odst. 4 se slova „obecných nebo“ zrušují.

3. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slova „se jedná o“ vkládají slova „pamětní bankovky,“.

4. V § 6 odst. 1 se na začátek písmene d) vkládají slova „pamětní bankovky nebo“ a za slovo „pamětními“ se vkládají slova „bankovkami nebo pamětními“.

5. V § 10 odst. 2 se za slovo „poškozené“ vkládají slova „pamětní bankovky nebo“ a slova „mincemi pamětními“ se nahrazují slovy „pamětními bankovkami nebo pamětními mincemi“.

6. V § 10 odst. 4 větě druhé se za slova „s výjimkou pamětních“ vkládají slova „bankovek nebo pamětních“.

ČÁST TŘETÍ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. III

Zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů, se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.