SBÍRKA ZÁKONŮ částka 19
rozeslána dne 7.3.2018

35

ZÁKON

ze dne 15. února 2018

o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. I

V § 12a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 325/2017 Sb., se ve větě první slova „ze 7 členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě

Čl. II

V § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se ve větě první slova „ze sedmi členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. III

V § 21 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se ve větě první slova „ze sedmi členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Čl. IV

V § 145 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se ve větě první slova „ze 7 členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. V

V § 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 166/2015 Sb., se ve větě první slova „ze sedmi členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o kybernetické bezpečnosti

Čl. VI

V § 24a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., se ve větě první slova „ze 7 členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.