SBÍRKA ZÁKONŮ částka 171
rozeslána dne 29.12.2017

474

ZÁKON

ze dne 19. prosince 2017

o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2018 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 314 497 641 409 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 364 497 641 409 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 50 000 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a)   zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 50 479 347 964 Kč,
b)   změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 479 347 964 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 70 034 077 273 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 39 550 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1 197 575 400 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8 605 003 980 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvek v celkové výši 959 571 000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 211 000 000 000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 4 700 000 000 Kč.

(12) Seznam dotací v roce 2018 poskytovaných z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců a uvedením jejich výše, které nepodléhají režimu podle zvláštního právního předpisu1) je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2017, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2018. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2017 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2018. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2017 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2018.

(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2017 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

§ 3
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 3 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 4 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 5 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 6 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 7 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 8 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 9 k zákonu č. 474/2017 Sb.

(Příloha)

1) § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 367/2017 Sb.