SBÍRKA ZÁKONŮ částka 154
rozeslána dne 14.12.2017

430

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2017

o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

Vláda nařizuje podle § 5 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

ČÁST PRVNÍ
PROHLÁŠENÍ ÚZEMÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ MĚST A OBCE S LÁZEŇSKOU KULTURNÍ KRAJINOU ZA PAMÁTKOVÉ REZERVACE

§ 1

(1) Za památkové rezervace se prohlašují území vybraných částí
a)   města Františkovy Lázně (554529), okres Cheb, Karlovarský kraj, a města Cheb (554481), okres Cheb, Karlovarský kraj,
b)   města Karlovy Vary (554961), okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj,
c)   města Mariánské Lázně (554642), okres Cheb, Karlovarský kraj, a obce Valy (572781), okres Cheb, Karlovarský kraj.

(2) Kulturními hodnotami v památkových rezervacích podle odstavce 1 jsou zejména hodnoty architektonické, urbanistické, historické, umělecké, estetické a krajinné, které dokládají urbanistický, stavebně historický a kulturní vývoj sídla, včetně rozvoje lázeňství, a vytvářejí jeho prostředí jako lázeňskou kulturní krajinu.

§ 2
Hranice území památkových rezervací

Hranice území památkových rezervací podle § 1 odst. 1 jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení a orientačně graficky vyznačeny na mapách uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3
Podmínky zabezpečení ochrany památkových rezervací

Pro zabezpečení ochrany památkových rezervací podle § 1 odst. 1, jejich kulturních hodnot a prostředí tvořeného stavbami, architektonickými soubory, nemovitými kulturními památkami, jednotlivými objekty, charakterem a uspořádáním pozemků, pozemními komunikacemi, veřejnými prostranstvími, vodními plochami, vodními toky a trvalými porosty, se stanovují tyto podmínky:
a)   při rozhodování o umístění staveb a zařízení a o terénních úpravách musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická struktura,
b)   při rozhodování o umístění stavby a zařízení a o změně stavby musí být respektováno prostorové uspořádání dotčených nemovitostí a jejich kulturní hodnoty a nesmí dojít k negativním změnám estetickým, technickým a funkčním,
c)   při rozhodování o modernizaci objektů a přestavbě musí půdorysné a výškové uspořádání staveb, hmotové řešení objektů, členění fasád a použité materiály respektovat charakter a měřítko dochované zástavby charakteristické pro obec, na jejímž území se památková rezervace nachází; významné dominanty v území a pohledy na ně musí být zachovány,
d)   při rozhodování o nové výstavbě musí být respektovány charakter, měřítko, hmotová a urbanistická struktura a kontext daného místa,
e)   využití pozemků a staveb musí být v souladu s jejich kulturními hodnotami a jejich kapacitními a technickými možnostmi,
f)   úpravy pozemků, staveb a jejich součástí, zařízení, veřejných prostranství, objektů a výsadba a kácení dřevin na veřejných prostranstvích musí směřovat k zachování hodnot památkové rezervace a jejího prostředí.

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

§ 4

Nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace, se mění takto:

1. V nadpisu nařízení vlády se slova „území historického jádra města Františkovy Lázně a“ zrušují a slova „památkové rezervace“ se nahrazují slovy „památkovou rezervaci“.

2. V § 1 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

3. V § 2 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

4. V § 2 odst. 1 se slova „č. 2 tohoto“ nahrazují slovy „k tomuto“.

5. V § 2 odst. 2 se slova „hranic území rezervací“ nahrazují slovy „hranice území rezervace“.

6. V § 3 úvodní části ustanovení se slova „rezervací Františkovy Lázně a“ nahrazují slovy „rezervace pevnosti“.

7. V § 3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se písmena g) až m), která znějí:
„g)   v prostoru Hlavní pevnosti musí být zachovány a zhodnocovány městské prostory včetně povrchů komunikací a podzemních prostor; při nové výstavbě a údržbě staveb musí být zachovány a rekultivovány parky a další veřejná zeleň;
h)   musí být zachovány objekty a plochy pevnostního systému v prostoru Hlavní pevnosti, Malé pevnosti a mezilehlého území Horního a Dolního retranchementu2), včetně podzemí a přilehlých svahů s podzemními i terénními fortifikačními články;
i)   musí být zachován volný prostor nezastavěný městskou zástavbou a pohledově nenarušující souvislost mezi Hlavní a Malou pevností;
j)   v té části rezervace, která zahrnuje Bohušovickou kotlinu a hřbitovy, se musí dbát na zachování a dotvoření volného krajinného území, zdůrazňujícího historickou souvislost města s pietními místy krematoria a hřbitovů; nesmí být narušena panoramatická hodnota města;
k)   terénní úpravy musí respektovat území a prvky pevnostního systému valů a příkopů, fortifikačních cest a terénního reliéfu;
l)   úpravy technického vybavení, dopravních staveb a inženýrských sítí se musí provádět s ohledem na památkovou hodnotu rezervace, objektů zeleně, zpevněných ploch a zvláště pak na historické podzemí, pevnostní kanalizaci, napouštěcí a vypouštěcí obranný systém, podzemní minové galerie, komory a naslouchací chodby, které zasahují do předpolí pevnosti;
m)   při nové výstavbě v rezervaci se musí brát zřetel na urbanistické a architektonické vztahy ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i charakter prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenou a kvalitní architektonickou tvorbou; vzájemné prolínání města a ploch volného krajinného území nesmí být narušeno.“.

8. § 4 a 5 se zrušují.

9. Příloha č. 1 se zrušuje a zároveň se zrušuje označení přílohy č. 2.

§ 5
Přechodné ustanovení

Pro řízení podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne pravomocně neskončená, se použijí podmínky podle § 3 a 4 nařízení vlády č. 443/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr kultury:
Mgr. Herman v. r.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 430/2017 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 430/2017 Sb.

(Příloha)