SBÍRKA ZÁKONŮ částka 147
rozeslána dne 8.12.2017

416

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19, § 23 odst. 3 a § 26 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména
a)   přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogickou činností,
b)   podporu žáka v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,
c)   výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2. V § 5 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Asistent pedagoga, k jehož činnosti jsou stanoveny předpoklady v § 20 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících, zajišťuje zejména
a)   pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
b)   pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
c)   pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí,
d)   pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,
e)   nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,
f)   pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

(5) Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga uvedený v odstavci 3 může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

3. V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplňuje věta „V případě vyhodnocení doporučení k využití asistenta pedagoga, tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele pro neslyšící školské poradenské zařízení vždy posoudí také, zda rozsah hodin doporučeného podpůrného opatření odpovídá potřebám žáka.“.

4. V § 17 odst. 4 a 5 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

5. V příloze č. 1 oddíle 2 tabulka včetně poznámek pod čarou č. 4 až 8 zní:

(Příloha)

6. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně u podbodu III. 3. 1 B) se ve třetím sloupci slova „0,25 úvazku / 1 žák“ zrušují.

7. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně u podbodu III. 3. 1 B) ve školském zařízení se ve čtvrtém sloupci text „P2 x 0,25“ zrušuje.

8. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření třetího stupně bod 5 Personální podpora zní:

(Příloha)

9. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření čtvrtého stupně bod 5 Personální podpora zní:

(Příloha)

10. V příloze č. 1 oddíle 3 části A v tabulce Podpůrná opatření pátého stupně bod 5 Personální podpora zní:

(Příloha)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Poskytování podpůrného opatření na základě doporučení vydaného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními právními předpisy.

2. Normovaná finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu podpůrného opatření doporučeného podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se však ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky řídí pravidly pro podpůrné opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, které je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší. V případě asistenta pedagoga podle dosavadních právních předpisů je tomuto podpůrnému opatření svou povahou a účelem nejbližší asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, s odpovídajícím stupněm podpůrného opatření a rozsahem činnosti.

3. Školská poradenská zařízení poprvé doporučí podpůrná opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, po uplynutí 3 měsíců ode dne vyhlášení této vyhlášky; do uplynutí této doby doporučují podpůrná opatření podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení bodu 2 zůstává nedotčeno.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
prof. PhDr. Štech, CSc., v. r.