SBÍRKA ZÁKONŮ částka 137
rozeslána dne 29.11.2017

391

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až o) se označují jako písmena a) až n).

2. V § 2 písm. a) až c) se slova „podle písmene a)“ zrušují.

3. V § 2 písm. c) se slova „specifickou ošetřovatelskou péčí péče podle písmene a) poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče (například ošetřovatelská péče poskytovaná při radiologických výkonech nebo při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy),“ zrušují.

4. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d)   specifickou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče zejména při poskytování radiologických výkonů, zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy nebo neodkladné péče,“.

Dosavadní písmena d) až n) se označují jako písmena e) až o).

5. V § 2 písm. g) se slova „zdravotní péči poskytované“ nahrazují slovy „poskytování zdravotní péče“, slova „písmenu d)“ se nahrazují slovy „písmenu c)“, slova „kde je nutná zvláštní příprava zdravotnického pracovníka prostřednictvím celoživotního vzdělávání1), včetně dlouhodobé přípravy podle dřívějších právních předpisů“ se nahrazují slovy „ke kterým má zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost nebo zvláštní specializovanou způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické činnosti“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

6. V § 2 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až o) se označují jako písmena k) až n).

7. V § 2 se písmeno l) zrušuje.
Dosavadní písmena m) a n) se označují jako písmena l) a m).

8. V § 2 se na konci písmene l) čárka nahrazuje tečkou a písmeno m) se zrušuje.

9. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:
„c)   provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů7), pracuje s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,“.

10. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologa nebo klinického logopeda“.

11. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až i), která znějí:
„g)   motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe41),
h)   podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdravotnických pracovníků,
i)   provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace43).“.

12. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „lékařem“ vkládají slova „nebo zubním lékařem“.

13. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
„b)   sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, včetně saturace kyslíkem a srdečního rytmu, a další tělesné parametry za použití zdravotnických prostředků,“.

14. V § 4 odst. 1 písm. c) se za slovo „zaznamenávat“ vkládají slova „fyzický a psychický“.

15. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:
„d)   získávat osobní, rodinnou, pracovní a sociální anamnézu,“.

16. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky)“ zrušují.

17. V § 4 odst. 1 písm. f) se za slovo „dýchacích“ vkládají slova „a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let“.

18. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova „centrální a periferní žilní vstupy,“ zrušují.

19. V § 4 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:
„h)   hodnotit a ošetřovat centrální a periferní žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti,
i)   pečovat o zavedené močové katetry pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře,“.

Dosavadní písmena h) až r) se označují jako písmena j) až t).

20. V § 4 odst. 1 písmeno j) zní:
„j)   provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem a logopedem ve zdravotnictví rehabilitační ošetřování, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik mobility a přemisťování, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a cvičení týkající se rehabilitace poruch komunikace a poruch polykání a vyprazdňování a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce těla, včetně prevence dalších poruch z imobility,“.

21. V § 4 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.
Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena k) až s).

22. V § 4 odst. 1 písm. k) se za slovo „postupech“ vkládají slova „ , použití zdravotnických prostředků“.

23. V § 4 odst. 1 písm. n) se slovo „provádět“ nahrazuje slovy „poskytovat a zajišťovat“ a slova „umírajících a jejich blízkých“ se nahrazují slovy „umírajícím a jejich blízkým“.

24. V § 4 odst. 1 písm. o) se slova „včetně návykových látek10), (dále jen „léčivé přípravky“),“ zrušují.

25. V § 4 odst. 1 se písmeno q) zrušuje.
Dosavadní písmena r) a s) se označují jako písmena q) a r).

26. V § 4 odst. 1 písmeno r) zní:
„r)   zajišťovat stálou připravenost pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků,“.

27. V § 4 odst. 1 se doplňují písmena s) a t), která znějí:
„s)   doporučovat použití vhodných zdravotnických prostředků pro péči o stomie, chronické rány nebo při inkontinenci,
t)   doporučovat vhodné kompenzační zdravotnické prostředky pro zajištění mobility a sebeobsluhy v domácím prostředí.“.

28. V § 4 odstavce 2 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 10, 12 a 44 znějí:

„(2) Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může všeobecná sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až k), o) a p).

(3) Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům a na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asistuje nebo zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může
a)   zavádět periferní žilní katetry pacientům starším 3 let,
b)   podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radiofarmak, nejde-li o nitrožilní injekce nebo infuze u dětí do 3 let věku, pokud není dále uvedeno jinak,
c)   zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
d)   provádět screeningová, depistážní a dispenzární vyšetření, odebírat krev a jiný biologický materiál a hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické; v případě fyziologických výsledků může naplánovat termín další kontroly,
e)   provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů, drenážních systémů a kůže v průběhu léčby radioterapií,
f)   odstraňovat stehy u primárně hojících se ran a drény s výjimkou drénů hrudních a drénů v oblasti hlavy,
g)   provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek starších 3 let,
h)   provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět gastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, včetně zajištění jejich průchodnosti a ošetření, a aplikovat enterální výživu u pacientů všech věkových kategorií,
i)   provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let,
j)   asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,
k)   provádět návštěvní službu a poskytovat péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
l)   podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely44).

(4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře nebo zubního lékaře může
a)   aplikovat nitrožilně krevní deriváty12),
b)   zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
c)   vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).


10) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.12)*§ 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 378/2007 Sb.44)*Vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů.“.

29. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně nadpisů znějí:

㤠4a
Praktická sestra

(1) Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může
a)   sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických prostředků a získané informace zaznamenávat do dokumentace,
b)   pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy,
c)   provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,
d)   rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,
e)   aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,
f)   provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,
g)   pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,
h)   vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,
i)   provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování  soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,
j)   sledovat poruchy celistvosti kůže,
k)   pečovat o močové katetry pacientů starších 3 let; péčí o močové katetry pacientů se rozumí zejména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, výměna močového sáčku,
l)   ošetřovat periferní žilní vstupy,
m)   zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
n)   poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
o)   vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků10),
p)   vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,
q)   vykonávat činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.

(2) Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče; zejména může
a)   podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku formou intramuskulární injekce,
b)   provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost,
c)   zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
d)   odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,
e)   provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
f)   provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,
g)   podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely44).

(3) Praktická sestra pod odborným dohledem zubního lékaře může
a)   zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
b)   vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).

(4) Při poskytování specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až l), p) a q).

(5) Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až l), p) a q).

§ 4b
Dětská sestra

(1) Dětská sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu o zdravé i nemocné děti všech věkových kategorií. Přitom zejména může
a)   účastnit se porodů, provádět první ošetření novorozence, zahájit a podílet se na kardiopulmonální resuscitaci, zajišťovat transport novorozence na následná pracoviště, zajišťovat termoneutrální prostředí, sledovat a hodnotit poporodní adaptaci, edukovat matky v péči o novorozence po dobu hospitalizace i po propuštění do domácí péče,
b)   připravovat stravu novorozencům, kojencům nebo dětem do 3 let věku; podávat stravu dětem všech věkových kategorií, včetně využití alternativních postupů podávání; vést matky k správnému přístupu ve výživě dítěte, edukovat je v technikách kojení a dohlížet na jeho správné provedení, podporovat rozvoj a udržení laktace, poskytovat poradenskou činnost,
c)   sledovat a vyhodnocovat psychomotorický vývoj dítěte, vytvářet stimulující prostředí pro zdravý vývoj dítěte, činit opatření k zamezení vzniku psychických deprivací a retardací, rozvíjet komunikační schopnosti dítěte, vyhledávat rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte,
d)   vykonávat činnosti ošetřovatelské péče poskytované dítěti v domácím prostředí i během hospitalizace,
e)   poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci primární péče, vykonávat návštěvní službu, hodnotit domácí prostředí z hlediska zajištění zdravého vývoje dítěte, poskytovat rady a pomoc v oblasti hygieny, výživy, kojení, vyprazdňování, zajišťování naplňování plánu povinného očkování, preventivních prohlídek a dispenzární péče, prevence úrazů, agresivních poruch chování a závislostí v dětském věku,
f)   metodicky vést a organizovat výchovnou péči o děti všech věkových kategorií, vypracovávat programy výchovné péče a výchovných aktivit, doporučovat úpravu prostředí, vhodné hračky a výchovné pomůcky, komunikovat s dětmi i jejich rodinami,
g)   edukovat rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte ve výchově a ošetřovatelské péči o dítě v jednotlivých vývojových obdobích, spolupracovat s ostatními institucemi v oblasti péče o dítě a rodinu, vést rozhovory s rodiči v náročné životní situaci,
h)   vykonávat činnosti ošetřovatelské péče poskytované dítěti, které má poruchy duševního zdraví.

(2) Při poskytování vysoce specializované péče může dětská sestra pod odborným dohledem dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem vykonávat činnosti podle § 4 odst. 1 písm. a) až j).

(3) Dětská sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje děti všech věkových kategorií k diagnostickým a léčebným výkonům, na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může
a)   zavádět periferní žilní katetry dětem všech věkových kategorií s výjimkou nedonošených novorozenců,
b)   podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radiofarmak, pokud není dále uvedeno jinak,
c)   provádět screeningová, depistážní a dispenzární vyšetření, odebírat krev a jiný biologický materiál a hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické,
d)   provádět výplach žaludku u dítěte při vědomí, zavádět gastrické sondy u dítěte při vědomí, včetně zajištění jejich průchodnosti a ošetření, a aplikovat enterální výživu,
e)   provádět katetrizaci močového měchýře dívek s výjimkou katetrizace nedonošených novorozenců,
f)   podávat dítěti klyzma,
g)   provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly.

(4) Dětská sestra pod odborným dohledem lékaře může
a)   aplikovat nitrožilně krevní deriváty12),
b)   asistovat při zahájení aplikace transfúzních přípravků a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,
c)   zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
d)   vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).

(5) Dětská sestra dále vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 a 3 písm. c), e), f), l) u dětí všech věkových kategorií.“.

30. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „ , popřípadě takovou pomoc zprostředkovat“ nahrazují slovy „ve spolupráci s odpovědnými orgány“.

31. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:
„j)   analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče42),
k)   pečovat o ženu s odumřelým plodem ve vyšším stupni těhotenství, s přerušeným těhotenstvím nad dvanáctý týden z genetické indikace či zdravotní indikace ženy ve všech porodních dobách, včetně sledování a vyhodnocování rizik s tím spojených.“.

32. V § 5 odst. 4 se slova „nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru“ nahrazují slovy „ , všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru nebo dětské sestry se specializovanou způsobilostí“ a slova „b) až i)“ se nahrazují slovy „a) až j)“.

33. V § 5 odst. 5 se za slova „§ 4 odst. 1, 3 a 4“ vkládají slova „písm. a)“.

34. V § 6 odst. 1 se slova „(léčba prací)“ zrušují.

35. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo „ergoterapii“ vkládají slova „i s využitím pokročilé rehabilitační přístrojové technologie“ a za slovo „pacienta“ se vkládají slova „včetně hodnocení efektu terapie“.

36. V § 6 odst. 1 písm. f) se za slovo „pomůcky“ vkládají slova „ , doporučovat zdravotnické prostředky“.

37. V § 6 odst. 1 písm. i) se za slovo „sestru“ vkládají slova „ , praktickou sestru“.

38. V § 6 se na konci odstavce 1 čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

39. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)   seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče ve spolupráci s odpovědnými orgány a v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti v rámci sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením.“.

40. V § 7 odst. 2 a 3 závěrečné části ustanovení, § 63 písm. b) bodě 3 závěrečné části ustanovení, v § 161 odst. 2 písm. b) a v § 161 odst. 3, 5 a 6 se za slovo „odpovědnost“ doplňují slova „podle zákona o specifických zdravotních službách45)“.
Poznámka pod čarou č. 45 zní:


45) § 70 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.“.

41. V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c)   zavádět periferní žilní katetry.“.

42. V § 7 odst. 5 se za slova „odstavce 3 písm. a)“ doplňují slova „a d)46)“.
Poznámka pod čarou č. 46 zní:


46) Čl. 18 odst. 2 směrnice ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.“.

43. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c)   činnosti spojené se zpracováním odběrů plné krve a výrobou transfuzních přípravků při dodržení zásad správné výrobní praxe, a to zejména při získávání krve a jejích složek, jejich zpracování, označování, kontrole, skladování, balení, přepravě a výdeji a při vedení dokumentace o těchto činnostech.“.

44. V § 8 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f)   spolupracovat na expertizní činnosti pracoviště a tvorbě a udržování systému jakosti laboratoře, provádět interní a externí kontroly kvality laboratorních vyšetření.“.

45. V § 10 odst. 2 písm. b) se za slovo „brýle,“ vkládají slova „individuálně zhotovený zdravotnický prostředek,“.

46. V § 12 odst. 1 se za slova „s ochranou“ doplňují slova „a podporou“.

47. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Zubní technik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu na základě indikace zubního lékaře může zhotovovat zubní náhrady, ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky a v případě potřeby provádět jejich úpravy a opravy.“.

48. V § 15 odst. 2 se vkládají nová písmena a) až c), která znějí:
„a)   zpracovávat všechny hlavní a pomocné materiály užívané v zubním lékařství,
b)   zajišťovat hospodárné zpracování dentálního materiálu,
c)   obsluhovat zdravotnické prostředky a ostatní zařízení zubní laboratoře a zajišťovat jejich údržbu,“.

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena d) až f).

49. V § 16 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)   provádět ve spolupráci se zubním lékařem výzkum v oblasti zubního lékařství, zvláště pak v oblasti dentální hygieny.“.

50. V § 16 odst. 2 se slova „pod odborným dohledem zubního lékaře“ nahrazují slovy „bez odborného dohledu v souladu s diagnózou a individuálním léčebným postupem stanoveným zubním lékařem“.

51. V § 16 odst. 2 písm. a) se slova „v rozsahu určeném zubním lékařem“ zrušují.

52. V § 16 odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až m), která znějí:
„h)   stanovit individuální léčebný plán dentální hygieny a na jeho základě provádět konzervativní nechirurgickou terapii, a to iniciální, udržovací a podpůrnou antimikrobiální; individuální léčebný plán dentální hygieny lze stanovit pouze v mezích individuálního léčebného postupu stanoveného zubním lékařem,
i)   provádět neinvazivní aplikace antiseptických, adstringentních a antibakteriálních léčivých přípravků supragingiválně i do subgingiválních prostor,
j)   ohlazovat kořeny zubů,
k)   provádět uzavřenou kyretáž,
l)   odstraňovat pigmentace profylaktickými materiály i speciálními přístroji,
m)   zhotovovat studijní modely,“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno n).

53. V § 16 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Dentální hygienistka pod odborným dohledem zubního lékaře může
a)   provádět činnosti zubní instrumentářky podle § 40,
b)   provádět aplikace povrchové anestézie pro povrchové znecitlivění dásní,
c)   měnit gumové příslušenství u fixních ortodontických aparátů,
d)   provádět bělení zubů a obdobné estetické úpravy a doporučení ohledně individuálního domácího bělení zubů.

(4) Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře může provádět pečetění fisur.“.

54. V § 17 odst. 1 a 2 se slova „v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu“ nahrazují slovy „při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu“.

55. V § 17 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:„Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu. Přitom zejména může“.

56. V § 17 odst. 1 písm. c) se za slovo „žilní“ vkládají slova „nebo intraoseální“.

57. V § 17 odst. 1 písmeno d) zní:
„d)   provádět laboratorní vyšetření určená pro neodkladnou péči a hodnotit je,“.

58. V § 17 odst. 1 písm. h) se slova „hromadných neštěstí“ nahrazují slovy „mimořádných událostí při provádění záchranných a likvidačních prací“.

59. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene m) doplňují slova „a první ošetření novorozence“.

60. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
„p)   zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii.“.

61. V § 17 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu“ nahrazují slovy „při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu“.

62. V § 17 odst. 2 písm. d) se slovo „dospělých“ nahrazuje slovem „žen“.

63. V § 17 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmena f) a g) se zrušují.

64. V § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zdravotnický záchranář dále při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu, vykonává činnosti podle § 4 odst. 1 písm. d), f), n), r).“.

65. § 19 včetně nadpisu zní:

㤠19
Biomedicínský technik

(1) Biomedicínský technik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace lékaře
a)   se podílí na vedení dokumentace používaných zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotnických prostředcích,
b)   se účastní na výběru zdravotnických prostředků za účelem jejich nákupu poskytovatelem zdravotních služeb a podílí se na jejich uvedení do provozu,
c)   zajišťuje servis zdravotnických prostředků, kontroluje kvalitu jeho provedení, popřípadě jej sám provádí za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích,
d)   zajištuje provedení instruktáže obsluhy zdravotnických prostředků za podmínek stanovených zákonem o zdravotnických prostředcích u poskytovatele zdravotních služeb,
e)   se účastní procesu oznamování podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích a podílí se na realizaci preventivních a nápravných opatření.

(2) Biomedicínský technik bez odborného dohledu na základě indikace lékaře obsluhuje zdravotnické prostředky a jejich sestavy v rámci asistence při zdravotnických výkonech.

(3) Biomedicínský technik nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických prostředků a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření9).“.
Poznámky pod čarou č. 17, 18 a 19 se zrušují.

66. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.

67. V § 22 odst. 2 a 3 se slovo „odbornou“ nahrazuje slovem „specializovanou“.

68. V § 22 odst. 3 písm. b) se slova „a psychologických“ zrušují.

69. Za § 22 se vkládají nové § 22a až 22c, které včetně nadpisů znějí:

㤠22a
Behaviorální analytik

Behaviorální analytik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může
a)   provádět behaviorálně analytické hodnocení, diagnostiku a diferenciální diagnostiku chování pro další léčebnou péči,
b)   na základě funkční analýzy nebo hodnocení navrhovat plán behaviorální intervence a prostřednictvím metod aplikované behaviorální analýzy provádět terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami,
c)   provádět prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosažení maximálního rozvoje širokého spektra chování a dovedností u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami, zejména v oblastech sebeobslužných dovedností, komunikace, sociální a emocionální adaptace, učení, trávení volného času a podpory nezávislosti,
d)   provádět edukaci rodinných příslušníků a zdravotnických pracovníků v oblasti péče a realizace plánu behaviorální intervence,
e)   provádět hodnocení plánu behaviorální intervence a doporučovat jeho případné změny,
f)   provádět poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti rozvoje žádoucího chování a úpravy maladaptivního chování.

§ 22b
Terapeut tradiční čínské medicíny

Terapeut tradiční čínské medicíny vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále provádí činnost v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebně rehabilitační péče. Dále může terapeut tradiční čínské medicíny vykonávat činnosti v rámci léčebné péče pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí nebo specialisty tradiční čínské medicíny. Přitom zejména může
a)   neinvazivně vyšetřovat pacienta podle principů tradiční čínské medicíny, analyzovat stav a stanovit závěr podle zásad tradiční čínské medicíny,
b)   na základě nálezu stanovovat individuální léčebný postup léčebně rehabilitační péče,
c)   stanovovat, kontrolovat a měnit dietní opatření pacienta podle principů tradiční čínské medicíny,
d)   provádět individuálně vedené podávání bylinných kombinací podle principů tradiční čínské medicíny s ohledem na indikaci a stav pacienta,
e)   aplikovat léčebně rehabilitační postupy tradiční čínské medicíny, vycházející z teorie o drahách a aktivních bodech na povrchu těla,
f)   aplikovat léčebně rehabilitační masážní postupy tradiční čínské medicíny bez manipulačních metod,
g)   doporučovat a seznamovat s cíleným zdravotním cvičením určeným pro uvolnění a regeneraci organizmu,
h)   motivovat a edukovat pacienta a popřípadě jeho okolí k pozitivním krokům zaměřeným na dosažení zdravého životního stylu podle zásad tradiční čínské medicíny,
i)   spolupracovat na léčebném plánu s registrujícím lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem,
j)   přejímat, kontrolovat a ukládat akupunkturní pomůcky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich desinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
k)   přejímat, kontrolovat a ukládat doplňky stravy, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu.

§ 22c
Specialista tradiční čínské medicíny

Specialista tradiční čínské medicíny vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu provádí kombinace postupů tradiční čínské medicíny k dosažení optimálního léčebného účinku. Přitom zejména může
a)   diagnostikovat pacienta podle principů tradiční čínské medicíny, analyzovat stav a stanovit závěr podle principů tradiční čínské medicíny,
b)   na základě nálezu stanovovat individuální léčebný postup léčebně rehabilitační péče,
c)   stanovovat, kontrolovat a měnit dietní opatření pacienta podle principů tradiční čínské medicíny,
d)   provádět individuálně vedené podávání bylinných kombinací podle principů tradiční čínské medicíny s ohledem na indikaci a stav pacienta,
e)   aplikovat léčebně rehabilitační nebo léčebné postupy tradiční čínské medicíny, vycházející z teorie o drahách a aktivních bodech na povrchu těla,
f)   používat zdravotnické přístroje s ohledem na určený účel ve vztahu k poskytované zdravotní péči,
g)   aplikovat léčebně rehabilitační a léčebné masážní postupy tradiční čínské medicíny bez manipulačních metod,
h)   doporučovat a seznamovat s cíleným zdravotním cvičením určeným pro uvolnění a regeneraci organizmu,
i)   motivovat a edukovat pacienta a popřípadě jeho okolí k pozitivním krokům zaměřeným na dosažení zdravého životního stylu podle principů tradiční čínské medicíny,
j)   spolupracovat na léčebném plánu s registrujícím lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem,
k)   školit terapeuty tradiční čínské medicíny a vést organizovanou reflexi a konzultace,
l)   přejímat, kontrolovat a ukládat akupunkturní pomůcky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich desinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu,
m)   přejímat, kontrolovat a ukládat doplňky stravy, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu.“.

70. V § 23 písm. a) se slovo „psychologickou“ nahrazuje slovy „klinicko-psychologickou“.

71. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

㤠23a
Logoped ve zdravotnictví

Logoped ve zdravotnictví vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a dále pod odborným dohledem klinického logopeda může
a)   provádět základní diagnostické postupy v oboru klinická logopedie,
b)   provádět léčbu, rehabilitaci a reedukaci poruch a vad řeči, sluchu, hlasu a polykání,
c)   v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při poskytování zdravotní péče o děti a dospělé s vadami a poruchami sdělovacího procesu a polykání,
d)   v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při dispenzarizaci pacientů s poruchami a vadami řeči, sluchu, hlasu a polykání.“.

72. V § 25 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a podílet se v rozsahu své odborné způsobilosti a ve spolupráci s ergoterapeutem na lékařem indikované ergodiagnostice k hodnocení pracovního potenciálu“.

73. V § 25 odst. 1 se na začátek písmene h) vkládají slova „hodnotit funkční potenciál pacienta a“.

74. V § 25 odst. 3 písm. a) se slova „například pozitronová elektromyelografie (PEMG)“ nahrazují slovy „zejména polyelektromyografii“.

75. V § 25 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c)   aplikovat kinezioterapii a fyzioterapeutické postupy s využitím pokročilé rehabilitační přístrojové technologie.“.

76. V § 26 odst. 2 se slovo „pacientů“ nahrazuje slovem „pacientů46)“.

77. Nadpis § 27 zní: „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků“.

78. V § 27 odst. 1 až 3 se za slovo „metodách“ vkládají slova „a v přípravě léčivých přípravků“.

79. V § 27 odst. 2 se za slova „dohledem lékaře“ vkládá slovo „ , farmaceuta“.

80. V § 27 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků pracující na úseku asistované reprodukce může vykonávat pod odborným dohledem odborného pracovníka v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků se specializovanou způsobilostí v oboru klinická embryologie činnosti podle § 142.“.

81. § 28 včetně nadpisu zní:

㤠28
Biomedicínský inženýr

(1) Biomedicínský inženýr vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace lékaře
a)   organizuje a dohlíží na činnost biomedicínských techniků,
b)   vykonává činnosti podle § 19,
c)   při poskytování diagnostické a léčebné péče dohlíží na dodržování zásad správného používání zdravotnických prostředků v souladu s návodem k použití a dalších pokynů stanovených výrobcem zdravotnického prostředku,
d)   navrhuje vnitřní předpisy pro zacházení se zdravotnickými prostředky u poskytovatele zdravotních služeb,
e)   upravuje základní programové nastavení přístrojů podle konkrétních potřeb pracoviště nebo pacientů v souladu s návody k použití a dalšími pokyny jejich výrobců.

(2) Biomedicínský inženýr nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických přístrojů a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření9).“.

82. V § 29 úvodní části ustanovení se za slovo „ochraně“ doplňují slova „a podpoře“ a za slovo „státního“ se vkládá slovo „zdravotního“.

83. § 30 včetně nadpisu zní:

㤠30
Asistent behaviorálního analytika

Asistent behaviorálního analytika vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem behaviorálního analytika může
a)   provádět základní behaviorálně analytické hodnocení,
b)   na základě funkčního hodnocení a po konzultaci s behaviorálním analytikem navrhovat plán behaviorální intervence a prostřednictvím metod behaviorální analýzy provádět terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami,
c)   v rozsahu své odborné způsobilosti provádět prevenci, výchovu a poradenství s cílem dosažení maximálního rozvoje širokého spektra chování a dovedností u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami, zejména v oblastech sebeobslužných dovedností, komunikace, sociální a emocionální adaptace, učení, trávení volného času a podpory nezávislosti,
d)   provádět edukaci rodinných příslušníků a zdravotnických pracovníků při realizaci plánu behaviorální intervence,
e)   v rozsahu své odborné způsobilosti provádět poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti rozvoje žádoucího chování a úpravě maladaptivního chování.“.

84. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

㤠30a
Behaviorální technik

Behaviorální technik vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem behaviorálního analytika nebo asistenta behaviorálního analytika může
a)   asistovat při provádění základního behaviorálně analytického hodnocení a diagnostiky,
b)   na základě stanoveného plánu behaviorální intervence asistovat při terapii, rehabilitaci a reedukaci chování u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami prostřednictvím metod aplikované behaviorální analýzy,
c)   v rozsahu své odborné způsobilosti provádět asistenci při prevenci a výchově s cílem maximálního rozvoje širokého spektra chování a dovedností u dětí i dospělých s neurovývojovými poruchami, zejména v oblastech sebeobslužných dovedností, komunikace, sociální a emocionální adaptace, trávení volného času a podpory nezávislosti.“.

85. V § 34 písm. a) se za slovo „jejich“ vkládají slova „úpravy a“.

86. § 35 se zrušuje.

87. V § 37 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „asistentky“ vkládají slova „ , dětské sestry, praktické sestry“.

88. V § 37 odst. 1 písm. a) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „pacientům starších 10 let“.

89. V § 37 odst. 2 se za slovo „asistentky“ vkládají slova „dětské sestry, praktické sestry nebo“.

90. V § 37 odst. 3 se za slovo „sestry“ vkládají slova „ , dětské sestry“.

91. Nadpis § 38 zní: „Masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví“.

92. V § 38 odst. 1 se za slovo „Masér“ vkládají slova „ve zdravotnictví“.

93. V § 38 odst. 1 a 2 se slova „přímým vedením“ nahrazují slovy „odborným dohledem“.

94. V § 38 odst. 2 se za slovo „masér“ vkládají slova „ve zdravotnictví“.

95. § 39 se zrušuje.

96. Nadpis § 41 zní: „Řidič zdravotnické dopravní služby“.

97. V § 41 úvodní části ustanovení se slova „dopravy nemocných a raněných“ nahrazují slovy „zdravotnické dopravní služby“, za slovo „sestry“ se vkládají slova „ , dětské sestry“ a za slovo „metodách“ se vkládají slova „a přípravě léčivých přípravků“.

98. § 43 včetně nadpisu zní:

㤠43
Sanitář

Sanitář vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále může
a)   pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti nutné k poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační péče, paliativní péče, lékárenské péče a klinickofarmaceutické péče, zdravotní péče na úseku patologie; při tom zejména může
1. provádět hygienickou péči o pacienta, pečovat o hygienu prostředí, lůžka, zdravotnických prostředků,
2. pomáhat při polohování, fixaci pacientů a manipulaci s nimi, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka, operačního stolu,
3. provádět činnosti při zajištění stravy pacientům,
4. pečovat o vyprazdňování pacientů,
5. měřit tělesnou teplotu, výšku, hmotnost,
6. provádět transport, třídění a centrifugaci biologického a zdravotnického materiálu, distribuci laboratorních výsledků, obstarávat pochůzky pro potřeby pracoviště a pacientů,
7. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při příjmu, přemisťování a transportu dospělého pacienta,
8. v rozsahu své způsobilosti provádět činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,
9. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků10),
10. manipulovat s tlakovými nádobami s medicinálními plyny,
11. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při úpravě těla zemřelého a odvážet je,
12. připravovat specifický obvazový materiál podle potřeb,
13. asistovat při přikládání obvazových materiálů, snímat tvrdé obvazy pacienta,
14. připravovat zdravotnický materiál potřebný pro odběry a další zpracování biologického materiálu,
15. kontrolovat teplotu chladicích a mrazicích zařízení,
16. likvidovat biologický materiál a kontaminovaný spotřební materiál v souladu s právními předpisy,
17. vykonávat pomocné činnosti při evidenci dárců a odběru a značení vzorků,
18. pečovat při odběrech krve o dárce,
19. vykonávat pomocné činnosti při přípravě léčivých přípravků10), zkoumadel a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro,
20. provádět technické manipulace s lůžky, operačními a vyšetřovacími stoly a jinými zdravotnickými prostředky,
21. připravovat a podávat léčebné zábaly,
22. pomáhat při ergoterapii,
23. připravovat a podávat částečné i celkové koupele, včetně přísadových, a provádět základní vodoléčebné procedury,
24. připravovat těla zemřelých k pitvě, po pitvě upravovat těla zemřelých a oblékat je pro předání pohřební službě,
25. připravovat nástroje, rukavice a nádobky k odběru materiálu a základní fixační roztoky,
26. pomáhat při výkonu pitvy a vyjímat orgány,
27. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při evidenci těl zemřelých, jejich šatstva a cenností a dokumentaci o styku s pohřební službou,

b)   pod přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry, praktické sestry nebo porodní asistentky může vykonávat činnosti podle písmene a) bodů 1 až 4, 7 a 11 při poskytování specializované ošetřovatelské péče,
c)   pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru může vykonávat činnosti podle písmene a) bodů 1 až 4, 7 a 11 nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče.

99. V § 45 se slova „akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru programu ve studijním oboru psychologie (psycholog) magisterského jednooborového studijního oboru psychologie (psycholog)“ nahrazují slovy „pětiletého jednooborového studia psychologie“.

100. V nadpisu § 46 se za slovo „státní“ vkládá slovo „závěrečnou“.

101. V § 46 úvodní části ustanovení se za slovo „státní“ vkládá slovo „závěrečnou“.

102. V § 46 písm. b) a d) se slova „a hlasu“ nahrazují slovy „ , hlasu a polykání“.

103. V § 46 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a polykání“.

104. V § 48, 49 a 51 se za slovo „úseku“ vkládají slova „ochrany a podpory veřejného zdraví a na úseku“.

105. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.

106. V § 54 se na konci písmene a) středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:
„8. provádět a dokumentovat fyzikální vyšetření pacienta;“.

107. V § 55 odst. 1 se na konci písmene a) středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který zní:
„5. hodnotit a ošetřovat arteriální vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti;“.

108. V § 55 odst. 1 písm. b) bodě 6 se slovo „dlouhodobou“ zrušuje.

109. V § 55 odst. 1 se na konci písmene b) středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který zní:
„10. podávat léčivé přípravky10) do epidurálního katetru;“.

 110. V § 55 odst. 2 se slova „v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby“ nahrazují slovy „při poskytování přednemocniční neodkladné péče“.

111. V § 56 se na konci písmene a) středník nahrazuje čárkou a doplňují se body 6 a 7, které znějí:

„6. provádět zarouškování operačního pole,

 7. instrumentovat při operačních výkonech;“.

112. V § 56 písm. b) bod 2 zní:
„2. asistovat u méně náročných operačních výkonů.“.

 113. V § 56 písm. b) se bod 3 zrušuje.

114. § 57 včetně nadpisu zní:

㤠57
Dětská sestra

Dětská sestra vykonává činnosti podle § 4b a 54 při poskytování ošetřovatelské péče o zdravé i nemocné dítě, u kterého nedochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání nehrozí, nebo které nemá poruchy duševního zdraví, které vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte nebo jeho okolí.“.

115. V § 59 písm. a) bodech 1 a 2 a v § 72 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slovo „analyzovat“ nahrazuje slovem „zjišťovat“.

116. V § 60 písm. a) bodě 5 a § 61 písm. a) bodě 5 se za slovo „spolupracovat“ vkládá slovo „zejména“.

117. V § 61 písm. a) bodě 5 se za slovo „oblastech“ vkládá slovo „zdravotní“.

118. V § 70 písm. a) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 3 až 7.

119. V § 70 písm. a) bodě 4 se slovo „orientačně“ zrušuje.

120. V § 71 se za text „§ 68“ vkládají slova „a 70“ a slova „ , přitom vykonává činnosti dětské sestry podle § 70 písm. a) bodu 4“ se zrušují.

121. V § 72 odst. 1 písm. a) bodě 1 se slovo „analyzovat“ nahrazuje slovem „zjišťovat“.

122. V § 75 se na konci písmene f) doplňují slova „a napomáhat rodině při integraci a rozvoji pacienta“.

123. V § 80 písm. a) bodě 2 se za slovo „odběrů“ vkládají slova „a transportu“ a slova „pro cytologická vyšetření“ se zrušují.

124. V § 80 písm. a) bodě 7 se slova „verifikace (ověření)“ nahrazují slovy „ověřování metod a potvrzení správnosti“.

125. V § 80 písm. c) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

126. V § 80 písm. c) bodě 2 se za slovo „odběru“ vkládají slova „a transportu“.

127. § 82 včetně nadpisu zní:

㤠82
Zdravotní laborant pro klinickou biochemii

Zdravotní laborant pro klinickou biochemii vykonává činnosti podle § 80 v oboru biochemie. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může
a)   v rozsahu své specializované způsobilosti pracovat s náročnými zdravotnickými přístroji, zejména s elektroforetickým zařízením, chromatografem, hmotnostním spektrometrem, průtokovým cytometrem, iontoforézou, přístroji pro molekulárně biologická vyšetření a zabezpečovat jejich správnou činnost,
b)   provádět uvolnění výsledků v době pohotovostí služby a pro potřeby urgentní medicíny.“.

128. V § 83 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a provádět uvolnění výsledků v době pohotovostí služby a pro potřeby urgentní medicíny,“.

129. V § 83 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

130. V § 84 písm. a) se za slovo „histologické“ vkládají slova „a cytologické“.

131. V § 84 písm. b) se slovo „imunologické“ nahrazuje slovem „imunochemické“.

132. V § 86 písm. b) bodě 1 se slovo „deoxyribonukleové“ nahrazuje slovem „nukleové“ a text „(DNA)“ se zrušuje.

133. V § 86 se na konci písmene b) doplňuje bod 4, který zní:
„4. provádět vysoce specializované molekulárně genetické analýzy,“.

 134. V § 88 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí:
„b)   provádět speciální metody v molekulární biologii,
c)   zpracovávat biologický materiál pro vyšetření tkáňových a buněčných kultur,“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

135. V § 100 písm. b) bodě 1 se slova „krizového managementu“ nahrazují slovy „stanovenými v plánovacích dokumentech zpracovaných pro řešení mimořádných událostí a krizových situací“.

136. V § 109 úvodní části ustanovení se slova „na úseku neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu“ nahrazují slovy „při poskytování přednemocniční neodkladné péče, a dále při poskytování akutní lůžkové péče intenzivní, včetně péče na urgentním příjmu“.

137. V § 109 písm. a) se body 4 a 5 zrušují.
Dosavadní body 6 a 7 se označují jako body 4 a 5.

138. V § 109 písm. a) bod 5 zní:
„5. v rozsahu své odborné způsobilosti provádět v místě mimořádné události38) záchranné a likvidační práce,“.

 Poznámka pod čarou č. 38 zní:


38) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.“.

139. V § 109 se na konci písmene a) doplňuje bod 6, který zní:

„6. *být vedoucím zdravotnické složky za podmínek stanovených podle § 1 písm. d) vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě;“.

140. V § 109 písm. b) bod 3 zní:
„3. pečovat o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, včetně odsávání z dolních cest dýchacích, provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami,“.

 141. V § 109 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c)   pod odborným dohledem lékaře aplikovat transfuzní přípravky14) a přetlakové objemové náhrady.“.

142. V § 115 odst. 1 se slova „až 121“ nahrazují slovy „a 121“.

143. § 117 až 120 se zrušují.

144. V § 122 se za slovo „dohledu“ vkládají slova „a bez indikace lékaře“.

145. V § 124 písm. b) se slova „a hlasu“ nahrazují slovy „ , hlasu a polykání“.

146. V § 126 úvodní části ustanovení se slova „metodiky (konceptu), na kterou“ nahrazují slovy „postupů, metodik a konceptů, na které“ a slova „(například v metodice podle Lewita, v hipoterapii, Kabatově technice proprioreceptivní nervosvalové facilitace, Vojtově vývojové kinesiologii, metodice Mojžíšové, Brüggerově konceptu)“ se zrušují.

147. V § 131 odst. 5 se slovo „část“ nahrazuje slovem „část46)“.

148. V § 132 písm. a) bod 16 zní:

„16. *provádět konzultační a konsiliární činnost v rozsahu své specializované způsobilosti;“.

149. V § 132 písm. b) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „včetně imunoanalytických postupů s využitím radioisotopů, molekulárně biologických technik a postupů, toxikologických vyšetření a stanovení koncentrace léků, alkoholu a návykových látek“.

150. V § 134 se za slovo „biochemie“ doplňují slova „a dále rutinní a specializované laboratorní diagnostické postupy s využitím imunoanalytických metodik“.

151. V § 144 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

„(1) Biomedicínský inženýr uvedený v § 150 a 151 po získání specializované způsobilosti bez odborného dohledu vykonává činnosti podle § 28 v oboru své specializace. Přitom vykonává činnosti podle § 115 a dále zejména může“.

152. V § 144 odst. 1 písm. a) se slova „výzkum zaměřený“ nahrazují slovy „analýzou zaměřenou“ a slovo „přístrojů“ se nahrazuje slovem „prostředků“.

153. V § 144 odst. 1 písm. b) se slova „a klinickými zkouškami“ nahrazují slovy „zdravotnických prostředků“.

154. V § 144 odstavec 2 zní:

„(2) Biomedicínský inženýr se specializovanou způsobilostí nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí zdravotnických přístrojů a zařízení, které jsou zdroji ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření9).“.

155. § 145 až 149 se zrušují.

156. § 151 včetně nadpisu zní:

㤠151
Klinický inženýr

Klinický inženýr vykonává činnosti uvedené v § 144 a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádí činnosti při poskytování zdravotní péče v rámci své specializace.“.

157. V § 158 písmeno k) zní:
„k)   spolupracovat s orgány krizového řízení na řešení mimořádných událostí a krizových situací v rozsahu působnosti orgánů ochrany veřejného zdraví,“.

158. V § 160 písm. b) se slovo „výkonu“ nahrazuje slovem „výkonu46)“.

159. V § 161 odst. 7 se slovo „radiofarmak“ nahrazuje slovem „radiofarmak46)“.

160. V § 162 písm. e) se slovo „léčby“ nahrazuje slovem „léčby46)“.

161. V § 163 písm. a) bodě 2 se za slovo „kontrolovat“ vkládá slovo „dodávky“.

162. V § 163 písm. b) bod 2 zní:
„2. aplikovat intravenózní radiofarmaka a kontrastní látky46).“.

 163. Za § 163 se vkládá nový § 163a, který včetně nadpisu zní:

㤠163a
Klinický adiktolog

(1) Klinický adiktolog vykonává bez odborného dohledu a bez indikace lékaře činnosti podle § 22 odst. 1 a 2 a dále v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí může
a)   provádět odběr kapilární krve,
b)   provádět diferenciální diagnostiku pro účely poskytování dalších zdravotních služeb,
c)   provádět adiktologickou terapii individuální, skupinovou a rodinnou,
d)   hodnotit kvalitu a efektivitu poskytované adiktologické péče,
e)   podílet se na vývoji a testování nových diagnostických metod a postupů a provádět zácvik adiktologů v těchto metodách a postupech,
f)   podílet se na vývoji a testování nových adiktologických intervencí a postupů a školit v zacházení s těmito metodami,
g)   v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při krizové intervenci,
h)   školit zdravotnické pracovníky v oblasti adiktologie, zejména v časné diagnostice a krátké intervenci, prevenci, předávání do péče, sdílení péče,
i)   provádět konziliární, revizní a posudkovou činnost v oboru adiktologie,
j)   provádět a organizovat klinicko-výzkumnou činnost v rámci oboru adiktologie, vytvářet podmínky pro aplikaci výsledku výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti v rámci oboru.

(2) Klinický adiktolog na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru návykové nemoci může
a)   vést psychoterapeutický a léčebný režim oddělení léčby závislostí,
b)   poskytovat adiktologickou systematickou psychoterapii.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.