SBÍRKA ZÁKONŮ částka 126
rozeslána dne 31.10.2017

360

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:

Čl. I

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:
„s)   v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
t)   v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se čís- lo „18“ nahrazuje číslem „20“.

3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Při posuzování, zda je informace tvořená informacemi spadajícími pod některou položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné, informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

4. V příloze č. 1 bodě 3 se za slova „důležitých objektů“ vkládají slova „ , včetně projektové dokumentace a analýzy rizik“.

5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) Například § 158b trestního řádu, § 72 až 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 38 až 43 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„9. Informace o přípravě odposlechu a záznamu zpráv2), informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících odposlech a záznam zpráv, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a finančního zabezpečení, s výjimkou technických prostředků a zařízení provozovaných na základě zákona o elektronických komunikacích V - D


2) Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V příloze č. 2 bodě 2 se za slovo „(objektů)“ vkládají slova „a zařízení pro řízení dopravního provozu“.

8. V příloze č. 2 bodě 5 se text „V“ nahrazuje textem „V - D“.

9. V příloze č. 2 bod 6 zní:
„6. Způsob zabezpečení řidičských průkazů, osvědčení a průkazů vydaných podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, paměťových karet řidiče, paměťových kontrolních karet, paměťových karet podniku a paměťových karet dílny proti padělání a pozměňování V“.

10. V příloze č. 2 se za bod 6 vkládají nové body 7 a 8, které znějí:
„7. Způsob zabezpečení kupónů, kterými se prokazuje úhrada časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace motorovým vozidlem, proti padělání a pozměňování V
8. Dokumentace týkající se údajů o provozu a vývoji Centrálního registru řidičů, Registru silničních vozidel, Informačního systému stanic technické kontroly, Informačního systému Digitálního tachografu, Evidence údajů pro účely provozování systému elektronického mýtného a Národního kontaktního místa V - D“.

Dosavadní body 7 až 9 se označují jako body 9 až 11.

11. V příloze č. 2 bodě 11 se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „9 a 10“.

12. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

„Oblast družicové navigace
12. Plány umístění a technické parametry nastavení systémů pro odhalování rušení signálu globálních navigačních družicových systémů a podpůrných systémů pro šíření korekčních dat v blízkosti kritické infrastruktury13) V


13) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

13. V příloze č. 3 bod 7 zní:

"7. Informace o technických a dopravních prostředcích, zařízeních a materiálech sloužících k provádění operativně pátracích činností, rozborů a expertíz, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a informací o přípravě a výcviku celníků k jejich používání a o jejich pořizování a o finančním zabezpečení pořizování a provozu V - D".

14. V příloze č. 3 bodě 10 se text "V" nahrazuje textem "V - D".

15. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

______________________________________

"3) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 12 odst. 2 trestního řádu.".

16. V příloze č. 3 bodech 14, 15, 19 a 20 se slova "a cenin" nahrazují slovy ", cenin a poštovních cenin".

17. V příloze č. 3 bodě 15 se text "V" nahrazuje textem "V - D".

18. V příloze č. 3 bod 16 zní:

"16. Systém a organizace zajištění fyzické bezpečnosti objektu, dokumentace systému komplexního zabezpečení objektu, včetně mechanických zábran a kamerových systémů, ve kterém se vyrábějí bankovky, doklady, ceniny nebo poštovní ceniny V - D".

19. V příloze č. 3 bodě 17 se slova "nebo cenin" nahrazují slovy ", cenin nebo poštovních cenin".

20. V příloze č. 3 bodě 25 se slova "Vybraná část bezpečnostní" nahrazují slovem "Bezpečnostní" a za slova "týkající se" se vkládají slova "způsobu zajištění bezpečnosti informací,".

21. V příloze č. 3 se doplňují body 26 až 28, které znějí:

"26. Údaje o využití sítí elektronické komunikace a zařízení informačních a komunikačních technologií pro potřeby organizačních útvarů vykonávajících analytickou činnost v oblasti působnosti Ministerstva financí, včetně údajů o jejich zabezpečení V - T
27. Programové a technické vybavení, včetně související bezpečnostní, technické, provozní a evidenční dokumentace V - T
28. Postupy a technické prostředky využívané k odhalování nelegální činnosti na internetu v souvislosti s hazardními hrami, legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu a neplněním daňové povinnosti V - D".

22. V příloze č. 4 bodě 1 se za slova "Projektová dokumentace" vkládají slova "skutečného provedení" a za slova "cizí věci" se vkládají slova "a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům".

23. V příloze č. 4 bod 2 zní:

"2. Bezpečnostní posouzení objektu, v němž jsou uchovávány kulturní statky, o zabezpečení proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům V".

24. V příloze č. 5 bod 28 zní:

"28. Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, informačních a komunikačních technologií, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky, nemovitého majetku a operačních schopností V".

25. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

______________________________________

"4) § 2 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

26. V příloze č. 5 se doplňují body 45 až 47, které znějí:

"45. Organizace spojení a dokumentace sítí elektronických komunikací Ministerstva obrany V - T
46. Komplexní provozní údaje o neveřejné rádiové, radioreléové a radiotelefonní síti V - T
47. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění správních úřadů V - T".

27. V příloze č. 6 body 8 a 9 znějí:

"8. Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, včetně zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského charakteru V - D
9. Souhrnné, statistické nebo jiné údaje o vývozech, dovozech, přepravě, tranzitech a transferech vojenského materiálu, zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského charakteru, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o V - T
  a) významný vojenský materiál V - D
  b) vojenský materiál V - D
  c) zboží dvojího užití V
  d) zbraně a střelivo nevojenského charakteru V".

28. V poznámce pod čarou č. 6 se na konci textu doplňují slova ", ve znění pozdějších předpisů".

29. V příloze č. 7 bodě 7 se text "V - D" nahrazuje textem "V - T".

30. V příloze č. 7 se doplňují body 9 a 10, které znějí:

"9. Technická dokumentace a konfigurace prvků centrálního bezpečnostního perimetru V - D
10. Informace o jednání o smírném urovnání stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská práva, předkládané příslušným státním orgánům V".

31. Poznámky pod čarou č. 7 až 10 znějí:

______________________________________

"7) § 48 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.
8) § 221 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.
9) § 49 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.
10) § 2 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

32. V příloze č. 8 se v bodě 9 doplňují písmena d) a e), která znějí:

"d) souhrnné informace o služebních dopravních prostředcích používaných pro přepravu chráněných osob, jejich vybavení a ochranné prvky V - D
e) technické prostředky sloužící k zajištění ochrany chráněných osob V - D".

33. V příloze č. 8 bodě 14 se slova "Policie České republiky" zrušují.

34. V příloze č. 8 bod 15 zní:

"15. Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností určeného útvaru, personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence určeného útvaru, včetně příslušnosti vybraného příslušníka k určenému útvaru nebo k Policii České republiky V - D".

35. V příloze č. 8 bod 18 zní:

"18. Dokumentace týkající se údajů o provozu, zabezpečení, výzkumu, vývoji, architektuře a bezpečnostním nastavení informačních systémů V - T".

36. V příloze č. 8 se doplňují body 22 až 24, které znějí:

"22. Materiální, technické a finanční zabezpečení určeného útvaru a jeho příslušníků V - D
23. Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků určeného útvaru V - D
24. Informace o výběru, přípravě a výcviku příslušníků určeného útvaru V - D".

37. V příloze č. 9 bod 2 zní:

"2. Informace o opatřeních k zajištění bezpečnosti objektů a personálu zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a k zabezpečení ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republice V - T".

38. V příloze č. 9 bod 6 zní:

"6. Krizová dokumentace a evakuační plány zastupitelských úřadů České republiky V - D".

39. V příloze č. 9 se doplňují body 12 a 13, které znějí:

"12. Dokumentace související s licenčním řízením, včetně zdůvodnění zamítavých závazných stanovisek Ministerstva zahraničních věcí V - T
13. Informace o zamítnutých žádostech o exportní licenci v rámci Evropské unie V".

40. V příloze č. 10 se doplňují body 3 a 4, které znějí:

"3. Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti významných vodních děl důležitých pro obranu a bezpečnost státu V
4. Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti a dislokaci stanovené vodohospodářské infrastruktury důležité pro bezpečnost státu V".

41. V příloze č. 11 bodě 2 se za slovo "bankovek" vkládají slova "a mincí".

42. V příloze č. 11 bodě 3 se za slovo "peněz" vkládají slova " , včetně údajů a informací s ním souvisejících" a text "V" se nahrazuje textem "V - D".

43. V příloze č. 11 bod 5 zní:

"5. Souhrnné výkazy a systematika účtů pro ústřední správní úřady, Generální inspekci bezpečnostních sborů a zpravodajské služby, včetně evidenčních údajů o zpravodajské službě jako klientovi V - T".

44. V příloze č. 11 bodě 7 se text "V - D" nahrazuje textem "V - T".

45. Příloha č. 14 zní:

(Příloha)

46. V příloze č. 15 se doplňují body 3 až 5, které znějí:

"3. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti, skladovací kapacita, účel, využití, pasportizace a projektová dokumentace budov a objektů Správy státních hmotných rezerv určených pro uložení státních hmotných rezerv V
4. Dislokace a systém bezpečnostní ochrany záložních pracovišť Správy státních hmotných rezerv V
5. Dokumenty obsahující smluvní ujednání o nakládání se státními hmotnými rezervami, dokumenty o kontrole státních hmotných rezerv, dokumenty související s hospodářskou mobilizací V".

47. Příloha č. 16 včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 zní:

(Příloha)

48. V příloze č. 18 bod 1 zní:

"1. Formy, metody a zásady zpravodajské činnosti V - PT".

49. V příloze č. 18 bod 6 zní:

"6. Finanční zabezpečení a hospodaření zpravodajské služby, rozpočty, účetnictví, příslušné evidence, doklady a rozbory V - T".

50. V příloze č. 18 bod 9 zní:

"9. Dislokace objektů, budov, organizačních částí nebo útvarů a zařízení zpravodajské služby V - PT".

51. V příloze č. 18 bod 14 zní:

"14. Organizace spojení, informační a komunikační systémy, včetně jejich vazeb na informační a komunikační systémy vedené jinými správci informačních systémů veřejné správy V - PT".

52. V příloze č. 18 bod 18 zní:

"18. Personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence zpravodajské služby V - PT".

53. V příloze č. 18 se doplňují body 20 až 32, které znějí:

"20. Vnitřní předpisy a interní akty řízení upravující činnost zpravodajské služby V - PT
21. Dokumentace a evidence krycích prostředků a krycích dokladů sloužících k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti příslušníka zpravodajské služby, jeho příslušnosti ke zpravodajské službě nebo utajení nebo zastírání skutečných zájmů, činnosti nebo objektů zpravodajské služby V - PT
22. Údaje a evidence týkající se vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské služby a údaje o čerpacích stanicích pohonných hmot, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské služby V - T
23. Veřejné zakázky zadávané zpravodajskou službou nebo v její prospěch V - T
24. Stavební a projektová dokumentace týkající se objektů, budov a zařízení zpravodajské služby V - T
25. Systém a organizace ochrany objektů, budov, organizačních částí, útvarů a zařízení zpravodajské služby, technická, organizační a bezpečnostní opatření sloužící k eliminaci jejich ohrožení a příslušná dokumentace, včetně vyhodnocení rizik V - PT
26. Informace a údaje stanovené zvláštními právními předpisy, které se týkají veřejného zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a sociálních služeb poskytovaných příslušníkům zpravodajských služeb V - T
27. Zvláštní český účetní standard, zvláštní postupy pro finanční hospodaření zpravodajských služeb, zvláštní postupy při hospodaření s majetkem státu, zvláštní způsoby vykazování údajů podle zákona o zpravodajských službách České republiky a zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti podle příslušných zákonů V - T
28. Údaje o vyzbrojení příslušníků zpravodajské služby, počtu zbraní a střeliva V - T
29. Systémy a opatření sloužící k zajištění ochrany určených osob V - PT
30. Plány a výsledky kontrolní a auditní činnosti prováděné u zpravodajské služby V - PT
31. Plány, realizace, průběh a výsledky činností zajišťujících bezpečnost zpravodajské služby, formy, metody a zásady těchto činností a prostředky při nich používané V - PT
32. Informace o plněních ve prospěch příslušníků a osob tvořících zpravodajské struktury a z nich odvozené údaje V - T".

54. Přílohy č. 19 a 20 znějí:

(Příloha)

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.