SBÍRKA ZÁKONŮ částka 115
rozeslána dne 16.10.2017

335

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 10 odst. 8 a § 11 odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 295/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. a vyhlášky č. 400/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavce 1 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

2. V § 1 odst. 1 se za slovo „vzorky“ vkládají slova „pro účely agrochemického zkoušení“.

3. V § 1 odst. 2 se za slovo „Vzorek“ vkládají slova „pro agrochemické zkoušení zemědělských půd“.

4. V § 1 odst. 3 se za slovo „Plocha“ vkládají slova „a hloubka“ a za slova „odběr jednoho vzorku“ se vkládají slova „agrochemického zkoušení zemědělských půd“.

5. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:

„(4) Monitoring zemědělských půd je tvořen sadou stálých monitorovacích ploch o velikosti 25 x 40 m. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ústav“) provádí odběr půdních vzorků z těchto ploch v pravidelných intervalech, a to ze dvou až tří horizontů v závislosti na kultuře. Základní interval pro vzorkování je 6 let. Ze všech monitorovacích ploch se odebírají 4 směsné půdní vzorky z každého horizontu.

(5) Hloubka odběru půdních vzorků pro účely monitoringu zemědělských půd pro jednotlivé kultury
a)   u orné půdy se vzorky odebírají z ornice z hloubky 0 až 25 cm a z podorničí z hloubky 35 až 60 cm, přičemž přechodová vrstva mezi horizonty se z odběru vylučuje,
b)   u trvalých travních porostů se odběr provádí odděleně z vrstev půdy do 10 cm (poddrnová vrstva), přičemž svrchní drnová vrstva zeminy se z odběru odstraňuje, dále z vrstvy 11 až 25 cm a vrstvy 26 až 40 cm,
c)   u ovocných sadů a vinic se odebírá vzorek do hloubky 30 cm a druhý z hloubky 31 až 60 cm,
d)   u chmelnic se z odběru vylučuje svrchních 10 cm půdy a vzorek se odebírá z hloubky 11 až 40 cm a druhý z hloubky 41 až 60 cm.

(6) Podrobnosti metod odběru vzorků ústav zveřejňuje na svých internetových stránkách.“.

6. Ve skupinovém nadpisu nad § 2 se slovo „agrochemické“ zrušuje.

7. V § 2 odst. 1 se za slovo „vzorcích“ vkládají slova „pro agrochemické zkoušení zemědělských půd“.

8. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „součtovou metodou“.

9. V § 2 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) V půdních vzorcích z pozemků, kde jsou zvýšené nároky na odběr stopových prvků, se dále výběrově zjišťuje obsah mědi, zinku, manganu, železa, boru a molybdenu.

(3) V půdních vzorcích z vybraných zájmových oblastí a intenzivně obhospodařovaných oblastí se výběrově stanovují parametry charakterizující organickou hmotu půdy.“.

10. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V půdních vzorcích z monitoringu zemědělských půd a z pozemků s rizikem vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce nebo hrozíli poškození půdní úrodnosti, sleduje ústav vybrané rizikové prvky a rizikové látky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce. Podle konkrétního rizika ústav posuzuje a vyhodnocuje i jiné parametry než uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

11. § 3 zní:

㤠3

(1) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory zemědělských půd se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Pověřená osoba provádějící chemické rozbory půdních vzorků, pokud tyto rozbory nezajišťuje ústav, předá protokol o výsledcích rozborů ústavu ve formátu předepsaném ústavem do 1 měsíce po převzetí vzorků, protokolu o odběru vzorků a mapových podkladů.

(3) Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd jsou uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.“.

12. V § 4 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

13. V § 4 odst. 2 se číslo „20“ nahrazuje číslem „40“.

14. § 5 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Rozborem půdních vzorků se stanoví“.

15. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „oxidovatelný uhlík, celkový dusík“ nahrazují slovy „organická hmota půdy“.

16. V § 5 odst. 1 písm. a) i b) se slova „další prvky“ nahrazují slovy „další půdní vlastnosti“.

17. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Pro chemické, fyzikální a mikrobiologické rozbory lesních pozemků se používají metody uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

18. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

(Příloha)

19. Přílohy č. 4 až 8 se zrušují.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.