SBÍRKA ZÁKONŮ částka 110
rozeslána dne 4.10.2017

323

VYHLÁŠKA

ze dne 26. září 2017,

kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

Za § 48 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31 až 35 zní:

㤠48a
Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot31)

(1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými hodnotami32).

(2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými hodnotami32).

(3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejno-směrný proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2 v souladu s normovými hodnotami33).

(4) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný vodík používaný jako palivo v motorových vozidlech musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými hodnotami34) pro dodávky plynného vodíku jako paliva.

(5) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný vodík používaný jako palivo v motorových vozidlech musí používat algoritmy plnění paliva a vybavení, které splňují příslušné specifikace v souladu s normovými hodnotami34) pro dodávky plynného vodíku jako paliva.

(6) Přípojky pro motorová vozidla pro účely čerpání plynného vodíku musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými hodnotami35) pro propojovací zařízení pro čerpání plynného vodíku do motorových vozidel.


31) Čl. 4 odst. 4 a čl. 5 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.
32) ČSN EN 62196-2 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud.
33) ČSN EN 62196-3 Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejno-směrný a střídavý/stejnosměrný proud.
34) ČSN P ISO/TS 19880-1 Plynný vodík – Čerpací stanice – Část 1: Obecné požadavky.
35) ČSN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Stanovené technické požadavky na běžné dobíjecí stanice, vysoce výkonné dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice podle § 48a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se nepoužijí na dobíjecí stanice a čerpací stanice, které byly uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně:
Ing. Šlechtová v. r.