SBÍRKA ZÁKONŮ částka 64
rozeslána dne 22.6.2017

176

VYHLÁŠKA

ze dne 21. června 2017

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 18:

§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorců uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2
Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence

(1) Evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, obsahuje údaje o skutečně spotřebovaných minerálních olejích v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese.

(2) Spotřeba minerálních olejů, které byly použity v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, se prokazuje účetními doklady podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí
a)   místo spotřeby minerálních olejů,
b)   druh vykonávané práce a
c)   údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(4) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí
a)   místo spotřeby minerálních olejů a
b)   údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(5) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) a b) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí
a)   intenzita chovu hospodářských zvířat vypočtená podle § 3,
b)   místo spotřeby minerálních olejů,
c)   druh vykonávané práce za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních a
d)   údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(6) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí
a)   místo spotřeby minerálních olejů,
b)   druh vykonávané práce a
c)   údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(7) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů při provádění hospodaření v lese se za zdaňovací období uvádí
a)   místo spotřeby minerálních olejů,
b)   druh vykonávané práce,
c)   údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c) a
d)   identifikace smluvního vztahu, na základě kterého daňový subjekt vykonané práce na pozemku provedl.

(8) Doklady o prodeji a interní doklady, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, se vedou v časové souslednosti.

§ 3
Podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu hospodářských zvířat

(1) Intenzita chovu hospodářských zvířat se vypočte jako podíl na velké dobytčí jednotky přepočteného počtu daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat a výměry daňovým subjektem obhospodařované zemědělské půdy. Přepočet počtu daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky se provede podle koeficientů stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Intenzita chovu hospodářských zvířat se zaokrouhluje na 2 desetinná místa nahoru.

(2) Počet daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat je dán jako aritmetický průměr stavů hospodářských zvířat chovaných k poslednímu dni v kalendářním měsíci za posledních 12 kalendářních měsíců předcházejících zdaňovacímu období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, evidovaných v informačním systému ústřední evidence zvířat nebo registru koní v hospodářství vedeném v informačním systému ústřední evidence zvířat. Pokud výpočet aritmetického průměru stavů hospodářských zvířat obsahuje méně než 12 jiných než nulových stavů, počet daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat se stanoví jako aritmetický průměr všech jiných než nulových stavů a nulových stavů po prvním jiném než nulovém stavu. Počet daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

(3) Výměra daňovým subjektem obhospodařované zemědělské půdy je výměra zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura v hektarech, která je na daňový subjekt evidována v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů k poslednímu dni zdaňovacího období. Výměra daňovým subjektem obhospodařované zemědělské půdy se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

§ 4
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 38/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími,se zrušuje.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

(Přílohy)