SBÍRKA ZÁKONŮ částka 63
rozeslána dne 21.6.2017

173

VYHLÁŠKA

ze dne 14. června 2017,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 k provedení § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb., vyhlášky č. 273/2007 Sb., vyhlášky č. 44/2012 Sb. a vyhlášky č. 39/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písmeno h) zní:
„h)   při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů,“.

2. V § 1 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:
„l)   při výkonu veřejného opatrovnictví,“.

Dosavadní písmena l) až dd) se označují jako písmena m) až ee).

3. V § 1 odst. 1 písmeno r) zní:
„r)   při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku,“.

4. V § 1 odst. 1 písm. bb) se slova „a nakládání s obaly“ zrušují.

5. V § 1 odst. 1 písmeno cc) zní:
„cc)   při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi,“.

6. V § 1 odst. 2 se slova „ , jejichž rozpracování bude provedeno v souboru zkušebních otázek“ zrušují.

7. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „a podpis vedoucího úřadu“ zrušují.

8. V § 2 odstavec 2 zní:

„(2) V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti, jde-li o úředníka, který je držitelem platného osvědčení vydaného před 1. lednem 2003 pro některou správní činnost, přiloží územní samosprávný celek k přihlášce originál osvědčení převedený do elektronické podoby.“.

9. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

10. Příloha zní:

„Příloha k vyhlášce č. 512/2002 Sb.

(Příloha)

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Zvláštní odborná způsobilost při správě daní a poplatků prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při výkonu veřejného opatrovnictví, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Úředníci, kteří ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonávají správní činnost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě a pořádku v územní samosprávě, jsou povinni prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Úředník, který přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky prokázal zvláštní odbornou způsobilost při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, splňuje zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

4. Zvláštní odborná způsobilost v hospodaření s odpady a nakládání s obaly prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost v hospodaření s odpady podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Zvláštní odborná způsobilost při ochraně zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a prevenci havárií způsobených těmito látkami prokázaná podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za zvláštní odbornou způsobilost při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.

Ministr:
Chovanec v. r.