SBÍRKA ZÁKONŮ částka 52
rozeslána dne 22.5.2017

147

ZÁKON

ze dne 20. dubna 2017,

kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 48 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se slova „obce podle zákona o obcích nebo kraje podle zákona o krajích“ nahrazují slovy „státu, obce nebo kraje“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.