SBÍRKA ZÁKONŮ částka 49
rozeslána dne 5.5.2017

137

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. března 2017

o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví lázeňské místo Lednice a statut lázeňského místa Lednice.

§ 2
Lázeňské místo

(1) Stanovuje se lázeňské místo Lednice.

(2) Území lázeňského místa tvoří katastrální území Lednice na Moravě.

(3) Území lázeňského místa na podkladě základní mapy České republiky v měřítku 1 : 50 000 s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Vnitřní území lázeňského místa je na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vyznačeno v příloze č. 2 a vymezeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa. Lázeňská kolonáda, zdravotnická zařízení1) a veřejná prostranství s nimi související jsou na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vyznačeny v příloze č. 4 a vymezeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

Statut lázeňského místa
§ 3

(1) Na území lázeňského místa je zakázána
a)   výstavba staveb, zařízení a provozoven, které by mohly negativně ovlivnit poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče ve vnitřním území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nebo vlivy, a
b)   výstavba staveb a zařízení a provádění změn staveb a zařízení, které by mohly být příčinou průjezdu nebo kumulace vozidel ve vnitřním území lázeňského místa ve vyšší míře, než je nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního území lázeňského místa.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána
a)   výstavba staveb a změny staveb, změny účelu využití ploch nebo jejich částí nesouvisející s účely lázeňství a tomu odpovídající lázeňskou a občanskou vybaveností a dopravní a technickou infrastrukturou, nebo nesouvisející s ochranou zeleně,
b)   výstavba staveb, které by nebyly v souladu s místními urbanistickými, architektonickými, kulturními a civilizačními hodnotami,
c)   výstavba a zřizování jednotlivých a řadových garáží, které neslouží k zajištění služeb a činností spojených s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče,
d)   výstavba staveb pro bydlení a staveb pro rekreaci, které neslouží k zajištění služeb a činností spojených s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče,
e)   výstavba zařízení zemědělské výroby,
f)   výstavba výrobních zařízení a provozování služeb, které by mohly mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních,
g)   výstavba skladů, velkoobchodů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení a pozemních komunikací,
h)   výstavba zařízení odpadového hospodářství a
i)   výstavba dálnic a silnic I. a II. třídy.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba zábavních zařízení a hromadných garáží, ledaže souvisí s účely lázeňské léčebně rehabilitační péče a jejich výstavba není v rozporu se zájmy ochrany režimu poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí.

§ 4

(1) Na lázeňské kolonádě, ve zdravotnických zařízeních a na veřejných prostranstvích s nimi souvisejících, s výjimkou pozemních komunikací, je zakázán vstup, vjezd, vnášení, odkládání a provoz motorových a nemotorových vozidel a dalších dopravních prostředků, s výjimkou vozidel složek integrovaného záchranného systému a obecní policie, inva-lidních vozíků, zdravotnických prostředků pro zdravotně postižené osoby, dětských kočárků, jízdních kol a mechanizace sloužící k údržbě a úklidu těchto prostor. Vjezd cyklistů je omezen na pruh pro cyklisty, který je vyznačen dopravní značkou „vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty“. Jízdní pruh pro cyklisty může být použit též lyžaři, jezdci na kolečkových bruslích, koloběžkách nebo uživateli obdobného sportovního vybavení2).

(2) Na lázeňskou kolonádu, do zdravotnických zařízení a na veřejná prostranství s nimi související je zakázán vstup se zvířaty. Tento zákaz se nevztahuje na psy doprovázející osoby nevidomé nebo tělesně postižené a na zvířata složek integrovaného záchranného systému a obecní policie. Osoba doprovázející zvíře je povinna v zájmu zajištění udržování čistoty neprodleně odstranit zvířetem způsobenou nečistotu.

(3) Lázeňská kolonáda, zdravotnická zařízení a veřejná prostranství s nimi související se označí informativní tabulí s označením objektu a dále textem či grafickým znakem znázorňujícím příslušné zákazy obrazově.

§ 5

Ve vnitřním území lázeňského místa lze údržbu a čistění veřejných prostranství v letním a zimním období provádět pouze bez používání závadných látek3).

§ 6

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejně přístupných místech zakázáno
a)   šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních zdrojů,
b)   šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující a
c)   rozdávání, nabízení a jiné šíření reklamních letáků.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je možné umístit plakáty, letáky a jiná reklamní média pouze na reklamních a propagačních zařízeních a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny na plochách a na místech k tomu určených podle stavebního zákona.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata.

(4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči.

§ 7
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr zdravotnictví:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

(Přílohy)


1)   § 25 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
2)   Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
3)   § 39 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.