SBÍRKA ZÁKONŮ částka 30
rozeslána dne 22.3.2017

83

VYHLÁŠKA

ze dne 17. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 6, § 30 odst. 4 a § 34 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Čl. I

Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Komise (EU) 2015/1480 ze dne 28. srpna 2015, kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla pro referenční metody, ověřování údajů a umístění místodběru vzorků při posuzování kvality vnějšího ovzduší.“.

2. V § 1 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene c) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d)   obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění.“.

3. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Obsahové náležitosti protokolu o měření úrovně znečištění jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce.“.

4. V § 4 odst. 2 větě druhé se za slova „Informace o“ vkládají slova „průměrných čtvrtletních“ a slova „ , uváděné jako průměrné hodnoty za posledních 12 měsíců,“ se zrušují.

5. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.

(Příloha)

6. V příloze č. 2 části B bodě 1 se věta „Alespoň jedno stacionární měření se umístí do předměstských lokalit v zónách, pokud je zde vyšší expozice populace.“ nahrazuje větou „Alespoň jedna stanice v zóně a aglomeraci se umístí v oblastech, kde může dojít k expozici obyvatelstva nejvyšší koncentraci troposférického ozónu.“.

7. V příloze č. 3 bodě 2.1 se za slova „minimálně 270°“ vkládají slova „nebo 180° pro místa odběru v linii obytné zástavby“.

8. V příloze č. 3 se na konci textu bodu 2.2 doplňují slova „a jakékoli odchylky jsou řádně zdokumentovány“.

9. V příloze č. 3 bodě 2.5 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; velkou křižovatkou se pro účely tohoto ustanovení rozumí křižovatka, která naruší plynulost dopravy a kde vznikají emise odlišné od ostatních částí silnice“.

10. V příloze č. 3 bod 3.1 zní:
„3.1  Dokumentují se postupy výběru míst a umístění všech měřicích míst v síti, a to včetně pořízení fotografie okolí měřicí lokality v hlavních světových stranách, a podrobné mapy. V případě orientačního měření nebo modelování musí dokumentace obsahovat podrobné informace o těchto metodách a o plnění požadavků uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.“.

11. V příloze č. 3 bodě 3.2 se za slova „pravidelně přezkoumává“ vkládají slova „nejméně každých 5 let“ a na konci textu bodu se doplňují slova „ , koncepce sítě a měřicích míst“.

12. V příloze č. 6 část A zní:

(Příloha)

13. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 330/2012 Sb.

(Příloha)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2017.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.