SBÍRKA ZÁKONŮ částka 28
rozeslána dne 17.3.2017

79

VYHLÁŠKA

ze dne 23. února 2017

o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 12 odst. 6 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví strukturu a formát pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle § 9 až 11 zákona o střetu zájmů.

§ 2
Formát oznámení

Oznámení podle § 1 se podávají na elektronickém formuláři ve formátu HTML nebo PDF, který je dostupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

§ 3
Struktura oznámení

(1) V oznámení podle § 1 veřejný funkcionář uvede
a)   jméno, popřípadě jména a příjmení,
b)   datum a místo narození,
c)   právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve kterých jako veřejný funkcionář působí,
d)   funkci, kterou veřejný funkcionář zastává, a
e)   období, za které oznámení podává.

(2) V oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)   předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti,
b)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, jejímž je společníkem nebo členem,
c)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo podnikající právnické osoby, ve které je členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu,
d)   druh orgánu podnikající právnické osoby uvedené v písmenu c), jehož je členem,
e)   jméno nebo název, identifikační číslo a sídlo osoby, u které vykonává další činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nejde-li o vztah nebo poměr, v němž působí jako veřejný funkcionář,
f)   zda provozuje rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydává periodický tisk a
g)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby provozující rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydávající periodický tisk, je-li jejím společníkem, členem nebo ovládající osobou.

(3) V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)   identifikaci věci nemovité a údaj o způsobu jejího nabytí; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem,
b)   druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,
c)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
d)   velikost podílu vlastněného v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem a
e)   druh, cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, jejíž cena, která je v daném místě a čase obvyklá, přesahuje v jednotlivém případě částku 500 000 Kč.

(4) V oznámení o majetku podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)   identifikaci a údaje o pořizovací ceně a způsobu nabytí věci nemovité; nemovitá věc evidovaná v katastru nemovitostí se označí pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem,
b)   druh a emitenta cenného papíru, zaknihovaného cenného papíru nebo práva s ním spojeného,
c)   obchodní firmu nebo název, identifikační číslo a sídlo obchodní korporace, ve které má podíl nepředstavovaný cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
d)   velikost podílu v obchodní korporaci nepředstavovaného cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem,
e)   druh, pořizovací cenu a způsob nabytí jiné věci movité určené podle druhu, nabyté v průběhu kalendářního roku, pokud souhrn hodnot všech jiných věcí movitých, do něhož se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 000 Kč, přesáhl částku 500 000 Kč a
f)   datum nabytí oznamovaného majetku, zastával-li veřejný funkcionář v kalendářním roce, za nějž se oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů podává, více funkcí.

(5) V oznámení o závazcích podle § 11 odst. 1 zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)   druh a výši nesplaceného závazku, který má ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, převyšuje-li v jednotlivém případě částku 100 000 Kč, a
b)   označení osoby, vůči které má nesplacený závazek podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.

(6) V oznámení o příjmech podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)   druh a výši příjmů nebo jiných majetkových výhod získaných během výkonu funkce, pokud jejich souhrnná výše přesáhne v kalendářním roce 100 000 Kč, a
b)   označení zdroje příjmů nebo jiných majetkových výhod podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.

(7) V oznámení o závazcích podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona o střetu zájmů veřejný funkcionář uvede také
a)   druh a výši nesplacených závazků, pokud jejich souhrnná výše přesáhla k 31. prosinci kalendářního roku, za který se oznámení podává, nebo ke dni ukončení výkonu funkce, částku 100 000 Kč, a
b)   označení osoby, vůči které má veřejný funkcionář nesplacené závazky podle písmene a); fyzická osoba se označí jménem, popřípadě jmény a příjmením a právnická osoba se označí obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem osoby a sídlem.

§ 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.