SBÍRKA ZÁKONŮ částka 8
rozeslána dne 6.2.2017

25

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2017

o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje povinnost některých osob nebo jednotek sektoru veřejných institucí1) předkládat Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) vybrané údaje o svých příjmech a výdajích pro účely monitorování a řízení veřejných financí2).

§ 2
Rozsah působnosti

Osobou nebo jednotkou ze sektoru veřejných institucí předkládající vybrané údaje podle tohoto zákona (dále jen „dotčená osoba“) je
a)   organizační složka státu,
b)   státní fond,
c)   státní příspěvková organizace,
d)   veřejná vysoká škola,
e)   veřejná výzkumná instituce zřízená Českou republikou,
f)   územní samosprávný celek,
g)   dobrovolný svazek obcí,
h)   regionální rada regionů soudržnosti,
i)   příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy,
j)   jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3) a který je zároveň jako jednotka institucionálního sektoru ústředních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad podle zákona upravujícího státní statistickou službu4), a to vždy k 1. lednu příslušného roku, nebo
k)   jiný ekonomický subjekt, který splňuje znaky instituce sektoru vládních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii3), který je jako jednotka institucionálního sektoru místních vládních institucí zapsán v registru ekonomických subjektů uvedeném v písmenu j), a to vždy k 1. lednu příslušného roku, a který je zároveň poskytovatelem zdravotních služeb nebo provozovatelem městské hromadné dopravy.

§ 3
Měsíční údaje o příjmech a výdajích

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až e) a j) předkládá měsíční údaje o svých příjmech a výdajích vždy ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve, aby ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

(3) Dotčená osoba je od povinnosti podle odstavce 1 osvobozena, pokud průměrná výše jejích celkových ročních nákladů podle výkazu zisku a ztráty za poslední 2 kalendářní roky, za které jsou údaje účetní závěrky5) k dispozici, nedosahuje částky, kterou stanoví ministerstvo vyhláškou, a to maximálně do výše 0,01 % nominálního hrubého domácího produktu za předchozí kalendářní rok, který je v běžném roce naposledy zveřejněn Českým statistickým úřadem.

(4) Dotčená osoba podle odstavce 3 postupuje při předkládání údajů o svých příjmech a výdajích podle § 4.

§ 4
Čtvrtletní údaje o příjmech a výdajích

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. k) předkládá čtvrtletní údaje o svých příjmech a výdajích vždy ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, a to do 30 dnů po uplynutí prvního, druhého nebo třetího čtvrtletí; za čtvrté čtvrtletí předkládá tyto údaje do 25. února následujícího kalendářního roku. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

§ 5
Roční údaje o poskytnutých garancích

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. b), f) až h) a k) předkládá údaje o svých podmíněných závazcích z poskytnutých garancí jednou ročně ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, a to do 25. února následujícího kalendářního roku. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

(3) Garancemi se pro účely tohoto zákona rozumí
a)   ručení nebo finanční záruka podle občanského zákoníku,
b)   směnečné rukojemství podle zákona upravujícího směnky, nebo
c)   záruka poskytnutá Českou republikou na základě jiného zákona.

§ 6
Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. a) až g), i) a k) předkládá údaje o svých projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru jednou ročně ve stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního roku, a to do 25. února následujícího kalendářního roku. Strukturu předkládaných údajů stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Pokud dotčená osoba nesplní řádně svoji povinnost podle odstavce 1, ministerstvo ji vyzve, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení této výzvy provedla nápravu nebo podala vysvětlení.

(3) Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru se pro účely tohoto zákona rozumí veřejné zakázky a koncese o předpokládané hodnotě 300 000 000 Kč a vyšší podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je využití zdrojů a schopností osob soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury6) nebo veřejných služeb související s údržbou a provozem dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku, pokud je smlouva uzavírána na dobu nejméně 2 let.

§ 7
Způsob předkládání údajů

(1) Dotčená osoba předkládá ministerstvu údaje podle § 3 až 6 prostřednictvím centrálního systému účetních informací státu podle vyhlášky upravující účetní záznamy7). Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. e) a k) tak může učinit pomocí svého zřizovatele, nemá-li do centrálního systému účetních informací státu přímý přístup.

(2) Pokud jsou údaje podle odstavce 1 předmětem nebo součástí utajované informace8), předkládají se ministerstvu pouze v písemné podobě s vyznačením příslušného stupně utajení.

§ 8
Správní delikty

(1) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. c) až e) a j) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží měsíční údaje o svých příjmech a výdajích ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 3 odst. 2.

(2) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. k) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží čtvrtletní údaje o svých příjmech a výdajích ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 4 odst. 2.

(3) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. b) a f) až h) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží údaje o svých podmíněných závazcích z poskytnutých garancí ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 5 odst. 2.

(4) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. a) až g) a i) se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží údaje o svých projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru ani v dodatečné lhůtě stanovené v § 6 odst. 2.

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a)   20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b)   50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
c)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 nebo 4.

§ 9
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Dotčená osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty dotčené osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost dotčené osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(5) Pokutu vybírá a vymáhá ministerstvo. Pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 10
Závěrečná ustanovení

(1) První předložení údajů podle § 3 odst. 1 provede dotčená osoba ve stavu k 31. lednu 2017, a to do 15. února 2017.

(2) První předložení údajů podle § 4 odst. 1 provede dotčená osoba ve stavu k 31. březnu, a to do 2. května 2017.

(3) První předložení údajů podle § 5 odst. 1 a § 6 odst. 1 provede dotčená osoba ve stavu k 31. prosinci 2017, a to do 26. února 2018.

(4) Dotčená osoba uvedená v § 2 písm. d) předloží údaje vztahující se k roku 2017 vždy podle § 4 odst. 1.

§ 11
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.


1)   Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
2)   Čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.
3)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii.
4)   Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
5)   § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6)   § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7)   Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
8)   § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.