SBÍRKA ZÁKONŮ částka 183
rozeslána dne 29.12.2016

456

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2016,

kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o evidenci obyvatel

Čl. I

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ ; v případě adresy místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky12a) je tento údaj označen jako adresa úřadu; to neplatí, pokud má občan adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny nebo adrese sídla zvláštní matriky z důvodu užívání objektu podle § 10 odst. 1“.

Poznámka pod čarou č. 12a zní:


12a) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 8 odst. 10 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo ve sporném řízení v soukromoprávní věci před jiným státním orgánem“.

3. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo sídlo zvláštní matriky, které je v informačním systému označeno jako adresa úřadu“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Krajský úřad v přenesené působnosti ve spolupráci s obecními úřady a úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud vykonávají státní správu podle zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a se zvláštní matrikou (dále jen „obecní úřad“) v územním obvodu kraje poskytne do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení Ministerstvu vnitra seznam obecních úřadů v územním obvodu kraje, s jejichž adresou sídla je shodná adresa, na níž se lze při splnění podmínky podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přihlásit k trvalému pobytu.

2. Ministerstvo vnitra na základě seznamů obecních úřadů podle bodu 1 vytvoří jmenné seznamy občanů s trvalým pobytem na adrese sídla obecního úřadu a do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tyto seznamy poskytne dotčeným obecním úřadům.

3. Obecní úřad v přenesené působnosti ve jmenném seznamu poskytnutém Ministerstvem vnitra podle bodu 2 označí občany, kteří mají mít podle § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, údaj o adrese trvalého pobytu označený jako adresu úřadu, a do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne tento seznam obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

4. Obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti u občanů označených v seznamu podle bodu 3 do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona označí v informačním systému evidence obyvatel údaj o adrese místa trvalého pobytu podle § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako adresu úřadu.

5. Ministerstvo vnitra v případě obecních úřadů neuvedených v seznamu podle bodu 1 označí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v informačním systému evidence obyvatel u občanů s trvalým pobytem na adrese sídla obecního úřadu údaj o adrese místa trvalého pobytu v souladu s § 3 odst. 3 písm. g) zákona č. 133/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jako adresu úřadu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o azylu

Čl. III

V § 77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se na konci textu odstavce 8 doplňují slova „ ; v evidencích vedených podle § 71 je tento údaj označen jako adresa úřadu“.

Čl. IV
Přechodné ustanovení

Ministerstvo vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona označí v evidencích vedených podle § 71 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, adresu místa hlášeného pobytu na adrese sídla Ministerstva vnitra jako adresu úřadu.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pobytu cizinců

Čl. V

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 98a se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; v informačním systému cizinců je tento údaj označen jako adresa úřadu“.

2. V § 158 odstavec 3 zní:

„(3) V případě, že místem hlášeného pobytu cizince na území je sídlo správního orgánu, je tento údaj v informačním systému cizinců podle odstavce 1 označen jako adresa úřadu. Na žádost cizince lze v tomto informačním systému vést rovněž údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu. Adresu podle věty druhé, její změnu nebo zrušení může cizinec ohlásit policii nebo ministerstvu.“.

3. V § 158 odst. 8 písm. g) se za slovo „území“ vkládají slova „ , je-li tímto místem sídlo správního orgánu, rovněž údaj o tom, že se jedná o adresu úřadu“.

Čl. VI
Přechodné ustanovení

Policie České republiky do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona označí v informačním systému cizinců adresu místa hlášeného pobytu na adrese sídla správního orgánu jako adresu úřadu.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o občanských průkazech

Čl. VII

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slova „místa trvalého pobytu“ vkládají slova „ , včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v evidenci obyvatel,“.

2. V § 17 odst. 2 písm. g) se za slova „místa trvalého pobytu,“ vkládají slova „včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v evidenci obyvatel,“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o dočasné ochraně cizinců

Čl. VIII

V § 38 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu se za místo hlášeného pobytu považuje sídlo ministerstva; v evidencích vedených podle § 49 je tento údaj označen jako adresa úřadu.“.

Čl. IX
Přechodné ustanovení

Ministerstvo vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona označí v evidencích vedených podle § 49 zákona č. 221/2003 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, adresu místa hlášeného pobytu na adrese sídla Ministerstva vnitra jako adresu úřadu.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o základních registrech

Čl. X

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ ; v případě adresy místa trvalého pobytu je tento údaj označen jako adresa úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel“.

2. V § 26 odst. 2 písm. a) se za slovo „název“ vkládají slova „nebo označení“.

3. V § 26 odst. 2 písm. o) se slova „uvedené v § 25 písm. e) a f)“ zrušují.

Čl. XI
Přechodné ustanovení

Ministerstvo vnitra do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona označí v základním registru obyvatel údaj o adrese místa trvalého pobytu jako adresu úřadu, pokud je stejným způsobem označen v informačním systému evidence obyvatel.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona, kterým se mění zákon o základních registrech, a další související zákony

Čl. XII

Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 304/2013 Sb. a zákona č. 297/2016 Sb., se mění takto:

1. V části osmé čl. VIII se bod 2 zrušuje.

2. V části osmé čl. IX se bod 3 zrušuje.

3. V části devatenácté čl. XXI se slova „ustanovení čl. VIII bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017,“ zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon o evidenci obyvatel, a další související zákony

Čl. XIII

V části druhé zákona č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se v čl. IV bod 1 zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
Účinnost

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 1 až 3 a čl. XII a XIII, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.