SBÍRKA ZÁKONŮ částka 171
rozeslána dne 21.12.2016

421

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb. a vyhlášky č. 350/2015 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bod 5 zní:

(Příloha)

2. V příloze v Kapitole 2 bodu 6.1 se věta „Index 2, symbol L2 se použije také u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kteří doposud nesplňují podmínky absolvování základního kmene, avšak nejpozději do 31. 12. 2007 byli zařazeni do specializačního vzdělávání.“ zrušuje.

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 2 vkládá bod 2a, který zní:

(Příloha)

4. V příloze v Kapitole 4 se bod 19.1. zrušuje.

Dosavadní body 19.2. až 19.4 se označují jako body 19.1. až 19.3.

5. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 29 doplňuje bod 29.5., který zní:

(Příloha)

6. V příloze v Kapitole 4 bod 37.2. zní:

(Příloha)

7. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se za položku 8 vkládají položky 9, 10 a 11, které znějí:

„9.  00015 je Ošetřovací den následné ventilační péče (NVP).
10.  00017 je Ošetřovací den následné intenzivní péče (NIP).
11.  00020 je Ošetřovací den dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).“.

Dosavadní položky 9 až 42 se označují jako položky 12 až 45.

8. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2. se za položku 00012 vkládají položky 00015, 00017 a 00020, které znějí:

(Příloha)

9. V příloze v Kapitole 5 se za bod 7.1.7. doplňuje bod 7.1.8., který zní:

(Příloha)

10. V příloze v Kapitole 6 bodu 1 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) jednodenní péče na lůžku, resuscitační nebo intenzivní péče, následné ventilační péče (NVP), následné intenzivní péče (NIP) a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP).“.

11. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňuje položka 23, která zní:

(Příloha)

12. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

(Příloha)

13. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1. se slova „v rozmezí 30,27-98,33“ nahrazují slovy „v rozmezí 30,36-98,62“.

14. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2. se slova „181,52 bodu“ nahrazují slovy „182,06 bodu“.

15. V příloze v Kapitole 8 bodu 2.1.2. větě první se slova „krajských měst“ nahrazují slovy „v sídle vyššího územního samosprávného celku“.

16. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

(Příloha)

17. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství se za výkon č. 01180 vkládá výkon č. 01185, který zní:

(Příloha)

18. V příloze se na konci Kapitoly 002 – praktické lékařství pro děti a dorost doplňuje výkon č. 02240, který zní: 

(Příloha)

19. V příloze se za Kapitolu 002 – praktické lékařství pro děti a dorost vkládá Kapitola 005 – nemocniční lékárenství, která zní:

(Příloha)

20. V příloze se za Kapitolu 005 – nemocniční lékárenství vkládá Kapitola 006 – klinická farmacie, která zní:

(Příloha)

21. V příloze v Kapitole 102 – angiologie výkon č. 12024 zní:

(Příloha)

22. V příloze v Kapitole 103 – diabetologie se za výkon č. 13024 vkládá výkon č. 13025, který zní:

(Příloha)

23. V příloze v Kapitole 104 – endokrinologie výkon č. 14110 zní:

(Příloha)

24. V příloze v Kapitole 105 – gastroenterologie se za výkon č. 15190 vkládá výkon č. 15195, který zní:

(Příloha)

25. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 výkony č. 15103, 15107, 15401, 15403, 15404 a 15406 znějí:

(Příloha)

26. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15410 vkládá výkon č. 15412, který zní:

(Příloha)

27. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 výkon č. 15473 zní:

(Příloha)

28. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se za výkon č. 15475 vkládá výkon č. 15480, který zní:

(Příloha)

29. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 výkon č. 15920 zní:

(Příloha)

30. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie výkon č. 17277 zní:

(Příloha)

31. V příloze Kapitola 117 – kardiologie – skupina 1 zní:

(Příloha)

32. V příloze v Kapitole 205 – pneumologie a ftizeologie výkony č. 25133, 25135, 25213, 25215, 25217, 25223, 25225, 25227, 25229, 25230, 25231, 25232, 25233, 25237, 25239, 25241, 25245, 25261, 25263, 25265, 25269, 25501 a 25503 znějí:

(Příloha)

33. V příloze v Kapitole 215 – pneumologie a ftizeologie – skupina 1 výkony č. 25111, 25113, 25114, 25115, 25117, 25118, 25119, 25121, 25122, 25123, 25125, 25127, 25128, 25129, 25131, 25139, 25219 a 25321 znějí:

(Příloha)

34. V příloze v Kapitole 207 – alergologie a klinická imunologie se za výkon č. 27240 vkládá výkon č. 27250, který zní:

(Příloha)

35. V příloze v Kapitole 305 – psychiatrie se za výkon č. 35023 vkládá výkon č. 35040, který zní:

(Příloha)

36. V příloze v Kapitole 402 – klinická onkologie výkon č. 42520 zní:

(Příloha)

37. V příloze v Kapitole 404 – dermatovenerologie výkony č. 44007, 44113, 44115, 44117, 44119, 44121, 44209, 44219, 44227, 44229, 44233, 44237, 44239, 44243 a 44245 znějí:

(Příloha)

38. V příloze se na konci Kapitoly 407 – nukleární medicína doplňuje výkon č. 47357, který zní:

(Příloha)

39. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se výkon č. 51881 zrušuje.

40. V příloze v Kapitole 511 – chirurgie – skupina 1 se za výkon č. 51417 vkládá výkon č. 51420, který zní:

(Příloha)

41. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 výkon č. 51631 zní:

(Příloha)

42. V příloze v Kapitole 502 – dětská chirurgie se za výkon č. 52023 vkládají výkony č. 52089, 52091, 52093, 52095, 52097, 52099, 52101, 52103, 52105, 52107 a 52109, které znějí:

(Příloha)

43. V příloze v Kapitole 535 – kardiochirurgie – skupina 3 se za výkon č. 55221 vkládají výkony č. 55225 a 55227, které znějí:

(Příloha)

44. V příloze v Kapitole 602 – popáleninová medicína výkony č. 62100, 62130, 62140 a 62860 znějí:

(Příloha)

45. V příloze Kapitola 612 – popáleninová medicína – skupina 1 zní:

(Příloha)

46. V příloze Kapitola 622 – popáleninová medicína – skupina 2 zní:

(Příloha)

47. V příloze Kapitola 632 – popáleninová medicína – skupina 3 zní:

(Příloha)

48. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví se výkon č. 63553 zrušuje.

49. V příloze se na konci Kapitoly 603 – gynekologie a porodnictví doplňují výkony č. 63701 a 63703, které znějí:

(Příloha)

50. V příloze se na konci Kapitoly 623 – gynekologie a porodnictví – skupina 2 doplňuje výkon č. 63649, který zní:

(Příloha)

51. V příloze v Kapitole 701 – otorinolaryngologie se za výkon č. 71719 vkládá výkon č. 71726, který zní:

(Příloha)

52. V příloze v Kapitole 721 – otorinolaryngologie – skupina 2 se za výkon č. 71561 vkládá výkon č. 71579, který zní:

(Příloha)

53. V příloze v Kapitole 731 – otorinolaryngologie – skupina 3 se za výkon č. 71587 vkládá výkon č. 71589, který zní:

(Příloha)

54. V příloze v Kapitole 702 – foniatrie výkony č. 72113, 72117, 72119, 73011, 73013 a 73015 znějí:

(Příloha)

55. V příloze v Kapitole 706 – urologie se za výkon č. 76133 vkládá výkon č. 76135, který zní:

(Příloha)

56. V příloze v Kapitole 716 – urologie – skupina 1 se za výkon č. 76255 vkládají výkony č. 76257 a 76259, které znějí:

(Příloha)

57. V příloze v Kapitole 716 – urologie – skupina 1 výkon č. 76567 zní:

(Příloha)

58. V příloze se na konci Kapitoly 716 – urologie – skupina 1 doplňují výkony č. 76617 a 76619, které znějí:

(Příloha)

59. V příloze v Kapitole 726 – urologie – skupina 2 výkon č. 76511 zní:

(Příloha)

60. V příloze v Kapitole 736 – urologie – skupina 3 se za výkon č. 76603 vkládá výkon č. 76652, který zní:

(Příloha)

61. V příloze v Kapitole 710 – algeziologie – léčba bolesti se za výkon č. 80025 vkládají výkony č. 80027, 80029, 80031, 80033 a 80035, které znějí:

(Příloha)

62. V příloze v Kapitole 697 - algeziologie – léčba bolesti – skupina 1 se za výkon č. 80117 vkládají výkony č. 80119, 80121, 80122, 80123, 80127, 80128 a 80129, které znějí:

(Příloha)

63. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech č. 81021, 81022, 81023, 81127, 81131, 81147, 81163, 81167, 81175, 81211, 81217, 81221, 81227, 81239, 81241, 81245, 81261, 81265, 81269, 81275, 81295, 81317, 81323, 81327, 81331, 81341, 81347, 81349, 81353, 81359, 81361, 81363, 81365, 81367, 81371, 81373, 81375, 81377, 81379, 81385, 81387, 81391, 81397, 81399, 81411, 81415, 81419, 81421, 81423, 81425, 81429, 81431, 81433, 81435, 81443, 81447, 81449, 81451, 81457, 81461, 81463, 81471, 81473, 81475, 81479, 81491, 81495, 81497, 81511, 81513, 81517, 81527, 81537, 81541, 81543, 81547, 81549, 81555, 81557, 81561, 81567, 81577, 81579, 81581, 81587, 81623, 81627, 81629, 81631, 81633, 81635, 81637, 81643, 81647, 81657, 81663, 81675, 81679, 81681, 81683, 81687, 81693, 81697 a 81699 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 1/1 den“.

64. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech č. 81115, 81125, 81143, 81153, 81159, 81173, 81223, 81231, 81249, 81251, 81325, 81329, 81337, 81355, 81357, 81383, 81395, 81413, 81465, 81483, 81487, 81611, 81613, 81625, 81655, 81659 a 81667 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 2/1 den“.

65. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech č. 81111, 81113, 81119, 81121, 81123, 81129, 81149, 81165, 81773, 81219, 81233, 81247, 81289, 81293, 81345, 81369, 81393, 81427, 81469, 81485, 81489, 81533, 81545, 81593, 81641, 81651 a 81661 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 3/1 den“.

66. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech č. 81139, 81157, 81161, 81229, 81235, 81237, 81351, 81389, 81481, 81685 a 81695 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 4/1 den“.

67. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81523 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 3/1 den“.

68. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech č. 81117, 81137, 81141, 81169, 81171, 81499, 81621 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 6/1 den“.

69. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech č. 81145 a 81645 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 8/1 den“.

70. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech č. 81155 a 81439 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 9/1 den“.

71. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech 81521, 81585 a 81665 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 10/1 den“.

72. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonech 81135 a 81563 slova „OF: bez omezení“ nahrazují slovy „OF: 12/1 den“.

73. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81719 slova „OF: 1/1 den“ nahrazují slovy „OF: 4/1 den“.

74. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81737 slova „OF: 1/1 den“ nahrazují slovy „OF: 1 /1 čtvrtletí“.

75. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81747 slova „OF: 1/1 život novorozence“ nahrazují slovy „OF: 2/1 život“.

76. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81313 slova „OF: 2/1 den“ nahrazují slovy „OF: 3/1 den“.

77. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81707 slova „OF: 2/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 1/1 měsíc“.

78. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81731 slova „OF: 2/1 rok“ nahrazují slovy „OF: 1/1 den, 12/1 rok“.

79. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81703 za slova „Kategorie: P - hrazen plně“ vkládají slova „OF: 2/1 den“.

80. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81723 za slova „Kategorie: P - hrazen plně“ vkládají slova „OF: 4/1 den“.

81. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se ve výkonu č. 81733 za slova „Kategorie: P - hrazen plně“ vkládají slova „OF: 4/1 rok“.

82. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81717 vkládá výkon č. 81718, který zní:

(Příloha)

83. V příloze v Kapitole 801 – klinická biochemie se za výkon č. 81733 vkládá výkon č. 81735, který zní:

(Příloha)

84. V příloze Kapitola 802 – lékařská mikrobiologie zní:

(Příloha)

85. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická se výkony č. 86112, 86129, 86211, 86219, 86221, 86223, 86225, 86227, 86311, 86313, 86315, 86317, 86411, 86426, 86527 a 86530 zrušují.

86. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická výkony č. 91237, 91249 a 91251 znějí:

(Příloha)

87. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická název výkonu č. 91277 zní: „STANOVENÍ ANTI-MPO ELISA“.

88. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická název výkonu č. 91279 zní: „STANOVENÍ ANTI-PR3 ELISA“.

89. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická název výkonu č. 91317 zní:„PRŮKAZ ANTINUKLEÁRNÍCH PROTILÁTEK IF“.

90. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická název výkonu č. 91485 zní: „IMUNOANALYTICKÉ STANOVENÍ MANAN VÁZAJÍCÍHO PROTEINU (MBP) V SÉRU“.

91. V příloze v Kapitole 813 – laboratoř alergologická a imunologická se za výkon č. 91569 vkládají výkony č. 91571, 91573, 91575 a 91577, které znějí:

(Příloha)

92. V příloze se na konci Kapitoly 813 – laboratoř alergologická a imunologická doplňují výkony č. 91583 a 91854, které znějí:

(Příloha)

93. V příloze v Kapitole 814 – laboratoř toxikologická se za výkon č. 92177 vkládají výkony č. 92178 a 92180, které znějí:

(Příloha)

94. V příloze Kapitola 816 – laboratoř lékařské genetiky zní:

(Příloha)

95. V příloze v Kapitole 823 – laboratoř patologie výkon č. 87431 zní:

(Příloha)

96. V příloze se na konci Kapitoly 823 – laboratoř patologie doplňují výkony č. 87618, 87619, 87620, 87621, 87622, 87623, 87624, 87625 a 87626, které znějí:

(Příloha)

97. V příloze v Kapitole 903 – klinická logopedie výkony č. 72019, 72211, 72213 a 72215 znějí:

(Příloha)

98. V příloze v Kapitole 913 – všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

(Příloha)

99. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony č. 09215 a 09561 znějí:

(Příloha)

100. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 51881, který zní:

(Příloha)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 17, 94 a 96, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministr:
JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.