SBÍRKA ZÁKONŮ částka 72
rozeslána dne 17.6.2016

195

ZÁKON

ze dne 26. května 2016,

kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Čl. I

Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se za slovo „institucí“ vkládají slova „ ; ministerstvo vyrozumí žadatele o tom, že požádalo o odborné stanovisko. Po dobu opatřování stanovisek podle věty první lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží“ a slova „věty druhé“ se nahrazují slovy „věty třetí“.

2. V § 7 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo proti usnesením ministerstva, kterými bylo řízení ve věcech uvedených v § 6 odst. 3 a 6 zastaveno; je příslušná též k provedení přezkumného řízení nebo k rozhodnutí o obnově řízení. Jinak je nadřízeným správním orgánem ministerstva ministr obrany. Nadřízeným správním orgánem Komise je Komise“.

3. V § 7 odst. 3 se za slovo „zvolena“ vkládají slova „nebo jmenována“, slova „způsobilá k právním úkonům“ se nahrazují slovy „plně svéprávná“ a na konci odstavce se doplňují věty „Za bezúhonného nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení nebylo zahlazeno anebo pokud se na něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen. Za spolehlivého nelze pro účely tohoto zákona považovat toho, kdo svým jednáním v době nesvobody zavdal důvod pochybovat o řádném výkonu funkce člena Komise, zejména o jeho nezávislosti nebo nestrannosti při výkonu funkce člena Komise.“.

4. V § 7 odst. 4 se za slovo „voleni“ vkládají slova „nebo jmenováni“ a za slovo „zvolen“ se vkládají slova „nebo jmenován“.

5. V § 7 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Člen Komise bude odvolán tím, kdo jej zvolil nebo jmenoval, pokud přestane splňovat podmínky podle odstavce 3.“.

6. V § 7 odst. 7 se slovo „nezbyté“ nahrazuje slovem „nezbytné“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; Komise vyrozumí žadatele o tom, že požádala o podklady a informace. Po dobu opatřování podkladů a informací podle věty první lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží“.

7. V § 7 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Členové Komise jsou za svou činnost odměňováni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněno podání ve věci, ve které je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušná konat Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, a toto podání nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona stanoveným způsobem vyřízeno, vyřídí je Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu; lhůty stanovené správním řádem v těchto případech počínají nově běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona marně uplynuly.

2. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněno podání ve věci, ve které je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušný ministr obrany, a toto podání nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona stanoveným způsobem vyřízeno, vyřídí je ministr obrany; lhůty stanovené správním řádem v těchto případech počínají nově běžet ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona marně uplynuly.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. III

V § 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 190/2016 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m)   člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.“.

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.