SBÍRKA ZÁKONŮ částka 72
rozeslána dne 17.6.2016
 

191

ZÁKON

ze dne 25. května 2016

o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OCHRANA STÁTNÍCH HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY

Hlava I
Základní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) ochranu státních hranic České republiky (dále jen „hranice“) proti jejich nedovolenému překračování a vymezuje působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“) v této oblasti státní správy.

§ 2
Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)   členským státem stát, který uplatňuje Schengenský hraniční kodex v plném rozsahu,
b)   vnějším letem let z území členského státu na území jiného než členského státu, let z území jiného než členského státu na území členského státu nebo let s mezipřistáním na území jiného než členského státu.

(2) Hraničním přechodem je prostor na mezinárodním letišti2) určený k překračování vnějších hranic3).

Hlava II
Hraniční přechod na mezinárodním letišti

§ 3
Závazné stanovisko

Ministerstvo při vydání závazného stanoviska v řízení o stanovení druhu letiště jako mezinárodního, v řízení o změně druhu letiště na druh mezinárodního letiště a v řízení o zrušení druhu mezinárodního letiště2) posuzuje letiště z hlediska ochrany hranic, zejména s ohledem na splnění bezpečnostních podmínek uvedených v § 5.

§ 4
Zřízení hraničního přechodu

(1) Ministerstvo rozhoduje o zřízení hraničního přechodu na žádost provozovatele mezinárodního letiště. Účastníkem tohoto řízení je pouze žadatel.

(2) Žádost podle odstavce 1 musí vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat údaj o předpokládaném počtu osob odbavených na vnějších letech v prvním roce po zřízení hraničního přechodu na tomto mezinárodním letišti.

(3) Nejsou-li splněny bezpečnostní podmínky uvedené v § 5 odst. 1 až 3 a 5, ministerstvo žádost zamítne.

(4) Ministerstvo uveřejňuje sdělením ve Sbírce zákonů seznam hraničních přechodů.

§ 5
Bezpečnostní podmínky pro mezinárodní letiště

(1) Na mezinárodním letišti, na němž se na vnějších letech odbaví méně než 5 000 osob v kalendářním roce, musí jeho provozovatel
a)   přijmout provozní opatření k zajištění oddělení cestujících na vnějších letech od ostatních cestujících a
b)   zajistit místnost pro provádění hraniční kontroly.

(2) Na mezinárodním letišti, na němž se na vnějších letech odbaví alespoň 5 000 osob v kalendářním roce, musí jeho provozovatel
a)   přijmout provozně technická opatření k oddělení cestujících na vnějších letech od ostatních cestujících,
b)   vytvořit podmínky k provádění hraniční kontroly, včetně podmínek k provádění kontroly na vnitřních letech v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic3), a
c)   zajistit místnost pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území České republiky.

(3) Na mezinárodním letišti, na němž se na vnějších letech odbaví alespoň 1 000 000 osob v kalendářním roce, musí dále jeho provozovatel vymezit vhodný prostor pro zřízení
a)   přijímacího střediska podle zákona o azylu a přenechat jej ministerstvu k bezplatnému užívání a
b)   policejní cely podle zákona o Policii České republiky a přenechat jej policii k bezplatnému užívání.

(4) Ministerstvo hradí náklady spojené s provozem přijímacího střediska uvedeného v odstavci 3 písm. a). Policie hradí náklady spojené s provozem policejní cely uvedené v odstavci 3 písm. b).

(5) Na vojenské letiště, na kterém je provozována také civilní letecká doprava, se vztahují podmínky uvedené v odstavci 1.

(6) Podmínky uvedené v odstavci 2 nebo 3 musí mezinárodní letiště splnit nejpozději do 30. června roku, který následuje po kalendářním roce, v němž bylo na mezinárodním letišti dosaženo uvedeného počtu odbavených osob na vnějších letech.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou provozní a provozně technické podmínky k oddělení cestujících na vnějších letech od ostatních cestujících, podmínky k provádění hraniční kontroly a dalších souvisejících úkonů a vybavení místnosti pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území České republiky.

§ 6
Uzavření hraničního přechodu

(1) Ministerstvo kontroluje dodržování bezpečnostních podmínek uvedených v § 5.

(2) Pokud byly při kontrole podle odstavce 1 zjištěny nedostatky, které závažně ohrožují provádění ochrany vnějších hranic, a provozovatel mezinárodního letiště tyto nedostatky ve lhůtě stanovené ministerstvem neodstraní, ministerstvo rozhodne o uzavření hraničního přechodu.

(3) Ministerstvo rozhodne o uzavření hraničního přechodu také tehdy, pokud provozování hraničního přechodu představuje vážné ohrožení vnitřního pořádku, bezpečnosti, obrany státu nebo života a zdraví osob.

(4) Rozhodnutí vydané na základě důvodu uvedeného v odstavci 3 může být prvním úkonem v řízení. Rozklad podaný proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(5) Účastníkem řízení o uzavření hraničního přechodu je pouze provozovatel mezinárodního letiště.

(6) Odpadnou-li důvody, pro které ministerstvo hraniční přechod uzavřelo, ministerstvo na žádost provozovatele mezinárodního letiště nebo z moci úřední rozhodnutí vydané podle odstavce 2 nebo 3 zruší.

(7) Ministerstvo zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 6 Úřadu pro civilní letectví a v případě vojenského letiště také Ministerstvu obrany.

§ 7
Zrušení hraničního přechodu

(1) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení hraničního přechodu
a)   na žádost provozovatele mezinárodního letiště, nebo
b)   z moci úřední, pokud
   1. je hraniční přechod uzavřen podle § 6 nejméně po dobu 6 měsíců, nebo
   2. rozhodnutí o změně nebo zrušení druhu mezinárodního letiště nabylo právní moci nebo došlo k zániku účinků rozhodnutí o stanovení druhu letiště.

(2) Žádost podle odstavce 1 písm. a) ministerstvo posoudí z hlediska ochrany hranic. Pokud ministerstvo žádosti vyhoví, určí v rozhodnutí den, ke kterému se hraniční přechod zrušuje.

(3) Rozhodnutí vydané podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 může být prvním úkonem v řízení.

(4) Ministerstvo zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o zrušení hraničního přechodu Úřadu pro civilní letectví a v případě vojenského letiště také Ministerstvu obrany.

Hlava III
Ochrana vnějších hranic

§ 8
Povinnosti velitele letadla

(1) Velitel letadla na vnějším letu jiném než prováděném provozovatelem obchodní letecké dopravy je v souladu se Schengenským hraničním kodexem povinen předat před odletem Ředitelství služby cizinecké policie letový plán a údaje o cestujících v rozsahu stanoveném v odstavci 2.

(2) Údaji o cestujících se rozumí jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, státní občanství a číslo cestovního dokladu všech cestujících.

§ 9
Povinnosti provozovatele letiště

(1) Provozovatel mezinárodního letiště, na němž není zřízen inspektorát cizinecké policie, je povinen oznámit Ředitelství služby cizinecké policie údaje o plánovaném vnějším letu nejpozději 24 hodin před příletem na jím provozované mezinárodní letiště nebo odletem z tohoto letiště. Připadá-li přílet nebo odlet podle věty první na sobotu, neděli nebo svátek, činí lhůta pro oznámení údajů nejméně 48 hodin.

(2) Údaji o plánovaném letu se rozumí
a)   poznávací značka letadla,
b)   údaj o místu a plánovaném čase odletu a příletu a
c)   počet členů posádky a počet cestujících.

(3) Dojde-li ke změně letiště příletu letadla na vnějším letu na území České republiky, je provozovatel letiště skutečného příletu, není-li na něm zřízen inspektorát cizinecké policie, povinen v provozní době letiště bezodkladně informovat Ředitelství služby cizinecké policie o této změně; mimo provozní dobu letiště je povinen tak učinit bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozví.

(4) Provozovatel mezinárodního letiště, na němž není zřízen inspektorát cizinecké policie, je povinen v provozní době letiště bezodkladně informovat Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo odletu letadla na vnějším letu, který nemohl být oznámen podle odstavců 1 a 2; mimo provozní dobu letiště je povinen tak učinit bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozví.

(5) Provozovatel vnitrostátního letiště je povinen v provozní době letiště bezodkladně informovat Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo odletu letadla na vnějším letu; mimo provozní dobu letiště je povinen tak učinit bezodkladně poté, co se o této skutečnosti dozví.

(6) Provozovatel letiště informuje Ředitelství služby cizinecké policie podle odstavců 3 až 5 na základě údajů sdělených velitelem letadla na vnějším letu nebo údajů a skutečností, které jsou mu jinak známy.

(7) Provozovatel mezinárodního letiště, na němž není zřízen inspektorát cizinecké policie, a provozovatel vnitrostátního letiště je povinen na žádost Ředitelství služby cizinecké policie umožnit přístup k záznamům o příletech a odletech letadel.

(8) Provozovatel mezinárodního letiště, na němž je zajištěna místnost pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území České republiky, je povinen strpět, aby po dobu nezbytně nutnou tuto místnost užíval cizinec, kterému byl odepřen vstup na území České republiky po příletu na
a)   toto mezinárodní letiště, nebo
b)   na jiné letiště, kde není zřízena místnost pro cizince, kterým byl odepřen vstup na území České republiky.

§ 10
Oprávnění policie při ochraně vnějších hranic

(1) Ochranu vnějších hranic zajišťuje policie.

(2) Při hraniční kontrole je příslušník policie (dále jen „policista“) oprávněn provést prohlídku letadla a zavazadel, nahlížet do palubního deníku letadla, a je-li to třeba ke zjištění skutečností, které jsou důvodem pro odepření vstupu cizinci na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, provést prohlídku osoby. Prohlídku osoby provádí osoba stejného pohlaví a lze ji provádět s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla této osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době prohlídky.

Hlava IV
Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

§ 11
Opatření vlády

(1) Vláda může opatřením obecné povahy dočasně znovu zavést ochranu vnitřních hranic.

(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 stanoví časový a územní rozsah dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a způsob provádění ochrany vnitřních hranic.

(3) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 může dále stanovit, že vnitřní hranice lze překračovat pouze v místě a v době v něm určených.

(4) V případě, že vydání opatření obecné povahy podle odstavce 1 předcházelo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic mimořádným opatřením podle § 12 odst. 1 a toto mimořádné opatření nepozbylo platnosti, vláda opatřením obecné povahy podle odstavce 1 mimořádné opatření zruší.

(5) Odpadnou-li důvody pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle odstavce 1, vláda jej zruší opatřením obecné povahy.

§ 12
Mimořádné opatření ministerstva

(1) V případě bezprostřední vážné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost může ministerstvo mimořádným opatřením dočasně znovu zavést ochranu vnitřních hranic. Mimořádné opatření ministerstva je opatřením obecné povahy.

(2) Mimořádné opatření ministerstva stanoví časový a územní rozsah dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic a způsob provádění ochrany vnitřních hranic.

(3) Mimořádné opatření ministerstva může dále stanovit, že vnitřní hranice lze překračovat pouze v místě a v době v něm určených.

(4) Odpadnou-li důvody pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic podle odstavce 1, ministerstvo mimořádné opatření zruší opatřením obecné povahy.

(5) Mimořádné opatření ministerstva pozbývá platnosti nejpozději 5 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti.

§ 13
Zvláštní ustanovení o vydávání opatření obecné povahy

(1) Na opatření obecné povahy podle tohoto zákona se § 172 správního řádu nepoužije.

(2) Opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou ministerstva.

(3) Informace o opatření obecné povahy se uveřejňuje v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání. Každý, kdo provozuje televizní nebo rozhlasové vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti ministerstva neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informaci o opatření obecné povahy. Provozovatel televizního vysílání je povinen zajistit souběžné vysílání zprávy o opatření obecné povahy v titulkové podobě. Stejným způsobem se uveřejňuje informace o zrušení opatření obecné povahy.

(4) Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u ministerstva.

(5) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem v něm uvedeným nebo okamžikem vyvěšení.

§ 14
Oprávnění policie při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

(1) Ochranu vnitřních hranic zajišťuje policie.

(2) Za účelem ochrany vnitřních hranic může policista provést kontrolu na nejbližším místě od vnitřních hranic, které je vhodné pro provedení kontroly. Při této kontrole je policista oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, provést prohlídku zavazadel, a je-li to třeba ke zjištění skutečností, které jsou důvodem pro odepření vstupu cizinci na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, provést prohlídku osoby. Prohlídku osoby provádí osoba stejného pohlaví a lze ji provádět s využitím přímých fyzických kontaktů nebo přímého pozorování odhaleného těla této osoby včetně prohlídky oděvních svršků osoby a věcí, které má tato osoba u sebe v době prohlídky.

(3) Za účelem ochrany vnitřních hranic je policista do vzdálenosti 10 kilometrů od vnitřních hranic oprávněn vstupovat na jiný než veřejně přístupný pozemek v součinnosti s jeho vlastníkem nebo oprávněným uživatelem; je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů souvisejících s ochranou hranic a hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze na tyto pozemky vstupovat bez součinnosti s vlastníkem nebo oprávněným uživatelem.

§ 15
Umístění bezpečnostního prostředku k zabránění nedovolenému překračování vnitřních hranic

(1) Při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic je policie oprávněna použít technický prostředek zabraňující nedovolenému překračování vnitřních hranic dopravními prostředky (dále jen „bezpečnostní prostředek“).

(2) Policie je oprávněna umísťovat bezpečnostní prostředek ve vzdálenosti do 50 metrů od vnitřních hranic. Vyžadují-li to přírodní, technické nebo bezpečnostní okolnosti, lze tak učinit i nad tuto vzdálenost, nejvýše však do vzdálenosti 1 kilometru od vnitřních hranic.

(3) Před umístěním bezpečnostního prostředku je policie povinna vyrozumět vlastníka pozemku o tomto záměru a poučit ho o právech a povinnostech, které mu umístěním bezpečnostního prostředku vznikají.

(4) V hraničním pruhu4) se bezpečnostní prostředek umísťuje jen výjimečně.

(5) Bezpečnostní prostředek, pokud to jeho charakter dovoluje, se označuje nápisem „Majetek Policie České republiky, jeho zničení, poškození, neoprávněné přemístění nebo neoprávněné odstranění se trestá“.

(6) Každý je povinen zdržet se činnosti, kterou může znemožnit nebo ztížit umístění bezpečnostního prostředku nebo takový prostředek zničit, poškodit, neoprávněně přemístit nebo neoprávněně odstranit.

§ 16
Náhrada majetkové újmy a úplata za omezení vlastnického práva

(1) Vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku má právo na náhradu majetkové újmy, která mu vznikla v důsledku umístění bezpečnostního prostředku, pokud není možné pozemek uvést do původního stavu. Náhradu majetkové újmy poskytuje ministerstvo, u něhož je nutno toto právo uplatnit do 60 dnů ode dne jejího vzniku, jestliže jde o újmu na polních kulturách, nebo v ostatních případech do 1 roku ode dne jejího vzniku, jinak toto právo zaniká.

(2) Jestliže je vlastník nebo oprávněný uživatel pozemku omezen umístěním bezpečnostního prostředku v obvyklém užívání pozemku, má právo na přiměřenou náhradu za toto omezení. Náhradu za omezení poskytuje ministerstvo, u něhož je nutno toto právo uplatnit do 1 roku ode dne oznámení o umístění bezpečnostního prostředku na pozemku, jinak toto právo zaniká.

(3) Pokud bylo právo podle odstavce 1 nebo 2 uplatněno u nepříslušného orgánu veřejné moci, postoupí tento orgán žádost poškozeného ministerstvu. Účinky uplatnění jsou v tomto případě zachovány.

(4) Nedojde-li k dohodě o náhradě majetkové újmy nebo o náhradě za omezení užívání pozemku do 3 měsíců ode dne podání návrhu na uzavření dohody ministerstvem nebo uplatnění práva na náhradu vlastníkem nebo oprávněným uživatelem pozemku, lze se náhrady domáhat u soudu.

Hlava V
Správní delikty

§ 17
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 6 úmyslně znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo úmyslně takový prostředek zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní.

(2) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na území České republiky nebo vycestovává z území České republiky přes vnější hranice, se dopustí přestupku tím, že v rozporu se Schengenským hraničním kodexem
a)   překročí vnější hranice mimo hraniční přechod, nebo
b)   se úmyslně vyhne hraniční kontrole na hraničním přechodu.

(3) Fyzická osoba jako osoba, která vstupuje na území České republiky nebo vycestovává z území České republiky přes vnitřní hranice během dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic stanoveného opatřením obecné povahy vlády, se dopustí přestupku tím, že
a)   překročí vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic,
b)   překročí vnitřní hranice na místě určeném k překračování vnitřních hranic v jiné než stanovené době, nebo
c)   se úmyslně vyhne kontrole na místě určeném k překračování vnitřních hranic.

(4) Velitel letadla se dopustí přestupku tím, že
a)   v rozporu s § 8 odst. 1 nepředá před odletem Ředitelství služby cizinecké policie letový plán nebo údaje o cestujících,
b)   v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než členského státu odletem z přistávací plochy na území České republiky, která není součástí mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel souhlas od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní správy České republiky, pokud muselo letadlo z důvodů vyšší moci, bezprostředního nebezpečí nebo na pokyn správního úřadu přistát na takové přistávací ploše, nebo
c)   v rozporu se Schengenským hraničním kodexem pokračuje v letu z území jiného než členského státu odletem z přistávací plochy na území České republiky, která není součástí mezinárodního letiště, na němž je zřízen hraniční přechod, aniž by obdržel povolení od Ředitelství služby cizinecké policie a od Celní správy České republiky, pokud přistálo letadlo bez povolení.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavců 2 až 4 pokutu do 50 000 Kč.

(6) Přestupek podle odstavců 1 až 4 lze projednat v blokovém řízení uložením pokuty do 5 000 Kč.

§ 18
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 15 odst. 6 znemožní nebo ztíží umístění bezpečnostního prostředku nebo takový prostředek zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní.

(2) Provozovatel mezinárodního letiště, na kterém je zřízen hraniční přechod, se dopustí správního deliktu tím, že
a)   nezajistí splnění podmínek uvedených v § 5 odst. 1, 2 nebo 3,
b)   neoznámí Ředitelství služby cizinecké policie údaje o plánovaném vnějším letu podle § 9 odst. 1,
c)   neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o změně letiště skutečného příletu podle § 9 odst. 3,
d)   neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo odletu letadla na vnějším letu podle § 9 odst. 4, nebo
e)   neumožní Ředitelství služby cizinecké policie přístup k záznamům o příletech a odletech letadel podle § 9 odst. 7.

(3) Provozovatel vnitrostátního letiště se dopustí správního deliktu tím, že
a)   neinformuje Ředitelství služby cizinecké policie o přistání nebo odletu letadla na vnějším letu podle § 9 odst. 5, nebo
b)   neumožní Ředitelství služby cizinecké policie přístup k záznamům o příletech a odletech letadel podle § 9 odst. 7.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a)   20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b)   100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) až e) nebo odstavce 3,
c)   250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a).

§ 19
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává
a)   v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1,
b)   útvar policie zajišťující ochranu daného úseku vnitřních hranic, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 3,
c)   Ředitelství služby cizinecké policie, jde-li o správní delikty podle § 17 odst. 2 a 4, § 18 odst. 2 písm. b) až e) a § 18 odst. 3,
d)   ministerstvo, jde-li o správní delikt podle § 18 odst. 2 písm. a).

(6) Pokud je útvarem policie podle odstavce 5 písm. b) odbor cizinecké policie krajského ředitelství policie, rozhoduje o odvolání proti jeho rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie. O odvolání proti rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie rozhoduje ministerstvo.

(7) Pokutu uloženou podle tohoto zákona vybírá orgán, který ji uložil. Příjem z pokut uložených za správní delikty podle § 17 odst. 1 nebo § 18 odst. 1 je příjmem rozpočtu obce. Příjem z pokut uložených za správní delikty podle § 17 odst. 2 až 4 nebo § 18 odst. 2 nebo 3 je příjmem státního rozpočtu.

§ 20
Přechodná ustanovení

(1) Hraniční přechod na mezinárodním letišti zřízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za hraniční přechod zřízený podle tohoto zákona.

(2) Provozovatel mezinárodního letiště, na kterém bylo v roce 2015 na vnějších letech odbaveno 5 000 až 100 000 osob, je povinen na tomto letišti zajistit místnost podle § 5 odst. 2 písm. c) nejpozději do 31. srpna 2018.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přestupcích

§ 21

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., se mění takto:

1. § 44a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zrušuje.

2. V § 86 písm. a) se slovo „ , 44a“ zrušuje.

§ 22
Přechodné ustanovení

Řízení o přestupku na úseku ochrany státních hranic podle § 44a odst. 1 nebo 2 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí podle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

§ 23

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:

1. § 3 a 4 se včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

2. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Kontrola prováděná při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic za účelem jejich ochrany podle zákona o ochraně státních hranic3b) se považuje za hraniční kontrolu podle tohoto zákona.“.

Poznámka pod čarou č. 3b zní:


3b) Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic).“.

3. V § 5 odst. 4 písm. c) se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „ , jíž je Česká republika vázána, (dále jen „mezinárodní smlouva“)“.

4. V § 9 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Nelze-li cizince, kterému byl na mezinárodním letišti odepřen vstup na území, dopravit neprodleně z tohoto letiště zpět do zahraničí, zajistí policie dopravu cizince na jiné mezinárodní letiště, z něhož bude neprodleně dopraven zpět do zahraničí. Nelze-li cizince podle věty první dopravit neprodleně zpět do zahraničí ani z jiného mezinárodního letiště a není-li na mezinárodním letišti, na kterém mu byl odepřen vstup na území, zajištěna podle zákona o ochraně státních hranic místnost pro osoby, kterým byl odepřen vstup na území, zajistí policie dopravu cizince na jiné vhodné mezinárodní letiště, na němž je taková místnost zajištěna, a popřípadě pro účely jeho vycestování z území na mezinárodní letiště, z něhož bude dopraven zpět do zahraničí.

(7) Cizinec uvedený v odstavci 6 je oprávněn setrvat na území pouze po dobu nezbytně nutnou; setrvání na území se nepovažuje za pobyt podle tohoto zákona. Pro účely převozu cizince na mezinárodní letiště a rozsahu oprávnění policie se na takového cizince hledí jako na cizince zajištěného podle hlavy XI.“.

5. V § 53 odst. 1 větě druhé a v § 169 odst. 15 větě první se slova „odst. 1“ zrušují.

6. V § 104 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Povinnosti dopravce uvedené v odstavcích 1 a 3 až 5 se vztahují rovněž na velitele letadla na vnějším letu3b) jiném než prováděném provozovatelem obchodní letecké dopravy.“.

7. V § 156 odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.

Dosavadní písmena c) až r) se označují jako písmena a) až o).

8. V § 156 odst. 4 písm. b) se slova „a), b), k), n), o) nebo r)“ nahrazují slovy „i), l), m) nebo o)“.

9. V § 156 odst. 4 písm. c) se slova „h), j), l), anebo p)“ nahrazují slovy „f), h), j) nebo n)“.

10. V § 156 odst. 4 písm. d) se slova „c) až g), i) nebo m)“ nahrazují slovy „a) až e), g) nebo k)“.

11. V § 163 odst. 2 se na konci písmene d) doplňují slova „nebo pokud má být převezen na jiné mezinárodní letiště podle tohoto zákona,“.

12. V § 182 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

13. V § 184a se slovo „dítěte27)“ nahrazuje slovem „dítěte53),“.

Poznámka pod čarou č. 53 zní:


53) Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte.“.

§ 24
Přechodné ustanovení

Řízení o přestupku podle § 156 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cestovních dokladech

§ 25

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 34a odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až k) se označují jako písmena c) až j).

2. V § 34a odst. 2 se slova „písm. a) až j)“ nahrazují slovy „písm. a) až i)“ a slova „písm. k)“ se nahrazují slovy „písm. j)“.

3. V § 34a odst. 3 větě první se slova „písm. a) až j)“ nahrazují slovy „písm. a) až i)“ a ve větě čtvrté se slova „f) až h)“ nahrazují slovy „e) až g)“.

4. V § 34a odst. 4 se slova „písm. k)“ nahrazují slovy „písm. j)“.

5. V § 34a odst. 5 se slova „písm. c) a d)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

§ 26
Přechodné ustanovení

Řízení o přestupku podle § 34a odst. 1 písm. c) zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Zrušovací ustanovení

§ 27

Zrušuje se:

1.  Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
2.  Zákon č. 481/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
3.  Zákon č. 178/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.
4.  Část jedenáctá zákona č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
5.  Část čtyřicátá sedmá zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky.
6.  Část druhá zákona č. 301/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7.  Část šestá zákona č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

ČÁST ŠESTÁ
Účinnost

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení § 5 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.


1)   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), v platném znění.
2)   Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), v platném znění.
4)   Zákon č. 312/2001 Sb., o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích).