SBÍRKA ZÁKONŮ částka 164
rozeslána dne 28.12.2015

391

ZÁKON

ze dne 16. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 377/2007 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,“.

2. V § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 10 se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

3. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   podíl na 21,4 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,“.

4. V § 4 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

5. V § 4 odst. 11 písm. c) se slova „písm. i)“ nahrazují slovy „písm. h)“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Při stanovení podílů krajů na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl krajům nárok podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů krajů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Při stanovení podílů obcí na daňových příjmech a převodu daňových příjmů, na které vznikl obcím nárok podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 2 až 5 tohoto zákona, a které nebyly převedeny do rozpočtů obcí přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 2 až 5 tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 243/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. I bodů 2 až 5 tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou čl. I bodů 2 až 5 a čl. II bodu 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.