SBÍRKA ZÁKONŮ částka 161
rozeslána dne 28.12.2015
 

382

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb. a zákona č. 315/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. r) se před slova „nebo projekt“ vkládají slova „nebo na základě hydrogenovaných rostlinných olejů splňujících kritéria udržitelnosti biopaliv“.

2. V § 25 odst. 4 se slova „[§ 58 odst. 5 písm. b)]“ zrušují.

3. V § 29 odst. 2 se slova „(§ 60 odst. 13)“ zrušují.

4. V § 45 odst. 2 písm. m) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.

5. V § 45 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno o), které zní:

„o)   směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) s hydrogenovanými rostlinnými oleji splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl těchto hydrogenovaných rostlinných olejů musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených.“.

6. V § 45 odst. 12 písm. b) se za číslo „3“ vkládají slova „nebo 4“.

7. V § 45 odst. 12 písm. b) se slova „ , nebo pokud tato výsledná směs neobsahuje minerální oleje, u kterých lze uplatnit nárok na vrácení daně podle § 54 odst. 3 nebo 4“ zrušují.

8. V § 48 odst. 5 se číslo „7 665“ nahrazuje číslem „9 265“.

9. V § 48 odst. 5 se číslo „9 265“ nahrazuje číslem „8 515“.

10. V § 48 odst. 5 se slova „sazbou 8 515 Kč/1 000 l“ nahrazují slovy „stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují“.

11. V § 48 odstavec 10 zní:

„(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují

a)   sazbou 4 590 Kč/1 000 l v případě rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů,
b)   sazbou 4 590 Kč/1 000 l v případě metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů,
c)   v ostatních případech stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.“.

12. V § 48 odst. 10 písm. a) se číslo „4 590“ nahrazuje číslem „1 610“.

13. V § 48 odst. 10 písm. b) se číslo „4 590“ nahrazuje číslem „2 190“.

14. V § 48 odstavec 10 zní:

„(10) Minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 se zdaňují stejnou sazbou jako minerální olej uvedený v § 45 odst. 1, kterému se vlastnostmi a účelem použití nejvíce přibližují.“.

15. V § 48 se doplňuje odstavec 20, který zní:

„(20) Směsi minerálních olejů uvedené v § 45 odst. 2 písm. o) se zdaňují sazbou 10 950 Kč/1 000 l.“.

16. V § 49 odstavec 13 zní:

„(13) Od daně jsou osvobozeny hydrogenované rostlinné oleje splňující kritéria udržitelnosti biopaliv, které jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů vybraných motorových vozidel v rámci pilotních projektů uvedených v § 3 písm. r).“.

17. V § 49 se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 14 a 15.

18. V § 49 se odstavec 14 zrušuje.

Dosavadní odstavec 15 se označuje jako odstavec 14.

19. V § 52a odst. 4 se slova „nebo podle § 49 odst. 16“ nahrazují slovy „ , 13 nebo 15“.

20. V § 52a odst. 4 se číslo „15“ nahrazuje číslem „14“.

21. V § 53 odst. 1 se slova „ , 13 až 15“ nahrazují slovy „a 14“.

22. V § 53 odst. 1 se slova „ , 8 a 14“ nahrazují slovy „a 8“.

23. V § 53 odst. 5 písm. b) se slova „13 až 15“ nahrazují číslem „14“.

24. V § 53 odstavec 5 zní:

„(5) Konečný spotřebitel je oprávněn přijímat bez povolení k přijímání a užívání minerálních olejů osvobozených od daně minerální oleje osvobozené od daně podle § 49 odst. 1 v jednotkovém balení o obsahu nejvýše 20 litrů mimo rámec své podnikatelské činnosti.“.

25. V § 54 odst. 3 větě druhé se slova „odpovídající dani vypočtené z množství“ nahrazují slovy „10 230 Kč/1 000 litrů“.

26. V § 54 odst. 3 se číslo „10 230“ nahrazuje číslem „10 970“.

27. V § 54 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) U zdaněných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. o) vzniká plátci nárok na vrácení daně dnem jejich uvedení do volného daňového oběhu za účelem pohonu motorů na daňovém území České republiky. Daň se vrací ve výši 3 285 Kč/1 000 litrů směsi uvedené v § 45 odst. 2 písm. o).“.

28. V § 54 se odstavce 3 a 4 zrušují.

29. V § 56 odst. 2 větě druhé se za číslo „10“ vkládají slova „písm. c)“.

30. V § 56 odst. 2 větě druhé se slova „písm. c)“ zrušují.

31. V § 57 odstavec 5 zní:

„(5) Daň se vrací ve výši 40 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j). Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů.“.

32. V § 57 odstavec 5 zní:

„(5) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů. Výše pevné částky vracené daně ze směsí minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.“.

33. V § 58 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:

„(8) Výše zajištění daně pro daňový sklad nebo oprávněného příjemce pro opakované přijímání minerálních olejů se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o daňový sklad

a)   metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, nebo
b)   rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.

(9) Osoba odebírající pro účely podnikání minerální oleje poskytuje na tyto minerální oleje zajištění daně, jehož výše se stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o

a)   metylestery mastných kyselin uvedené pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, nebo
b)   rostlinné oleje uvedené pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.

(10) Při dopravě minerálních olejů podle § 25 odst. 4 se výše zajištění daně z dopravovaných minerálních olejů stanoví za použití sazby daně stanovené v § 48 odst. 1 pro střední oleje a těžké plynové oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o dopravu

a)   metylesterů mastných kyselin uvedených pod kódem nomenklatury 3824 90 99, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů, nebo
b)   rostlinných olejů uvedených pod kódy nomenklatury 1507 až 1518, které splňují kritéria udržitelnosti biopaliv a jsou určeny k použití, nabízeny k prodeji nebo používány pro pohon motorů.“.

34. V § 58 se odstavce 8 až 10 zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u spotřební daně za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Uživatel, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyl minerální oleje uvedené v § 45 odst. 3 písm. k) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvobozené od daně za účelem dalšího prodeje, může tyto oleje prodávat osvobozené od daně nejdéle do 30. června 2016, pokud provede inventuru těchto minerálních olejů do 5 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 30. června 2016 nemusí být tyto minerální oleje odděleně skladovány, pokud jsou odděleně evidovány.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů

Čl. III

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:

1. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 2 odst. 1 písm. d) se za slovo „výrobou“ vkládá slovo „i“.

2. V části čtyřicáté páté čl. LXXII § 8 se odstavec 7 zrušuje.

3. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   ekologicky šetrnou elektřinou elektřina
1.  pocházející ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie,
2.  vyrobená ve vodních elektrárnách,
3.  vyrobená z biomasy podle zákona upravujícího podporované zdroje energie nebo produktů vyrobených z biomasy,
4.  vyrobená z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů, nebo
5.  vyrobená z palivových článků,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

4. V části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV § 8 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   ekologicky šetrná vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud
1.  je v těchto odběrných místech současně spotřebována a
2.  instalovaný výkon výrobny elektřiny podle energetického zákona nepřesahuje 30 kW,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. IV

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 87/2014 Sb., se mění takto:

1. Nadpis § 19 zní: „Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok“.

2. V § 19 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 2 až 10.

3. V § 19 odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“, slova „místně příslušnému“ se zrušují a číslo „9“ se nahrazuje číslem „8“.

4. V § 19 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „ , byla na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 dosud zohledněna“ a ve větě druhé se slova „těchto kritérií“ nahrazují slovy „kritérií udržitelnosti“.

5. V § 19 odst. 6 se slova „odstavců 1 a 2 se nevztahují“ nahrazují slovy „odstavce 1 se nevztahuje“.

6. V § 19 odst. 8 větě první se slova „místně příslušnému“ a slova „ , obsahující identifikační údaje a údaje z evidencí podle odstavce 5“ zrušují.

7. V § 19 odst. 8 se věta druhá nahrazuje větami „V hlášení je dodavatel pohonných hmot povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok. Hlášení se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách. Nepodá-li dodavatel pohonných hmot hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené celním úřadem ve výzvě, hledí se na pohonné hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a byly dodány na daňové území České republiky pro dopravní účely za kalendářní rok, jako na pohonné hmoty neobsahující žádné biopalivo.“.

8. V § 19 odstavec 9 zní:

„(9) Dodavateli pohonných hmot, který nesplní povinnost stanovenou v odstavci 1, vzniká povinnost uhradit pokutu z nedodaného objemu biopaliv. Pokuta se vypočte jako součin množství nedodaného biopaliva podle odstavce 1 nebo 8 v litrech a částky 40 Kč. O povinnosti uhradit pokutu rozhodne celní úřad platebním výměrem a současně ji zaeviduje. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne oznámení tohoto platebního výměru. Pokuta se spravuje podle daňového řádu a je příjmem státního rozpočtu.“.

9. Za § 19 se vkládají nové § 19a až 19e, které včetně nadpisů znějí:

㤠19a
Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku

(1) Dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit, aby v pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely v příslušném období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely v příslušném období, bylo obsaženo minimální množství biopaliva

a)   ve výši 2,9 % objemových z celkového množství motorových benzinů přimíchaných do motorových benzinů,
b)   ve výši 4,2 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

(2) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je příslušným obdobím

a)   leden až březen,
b)   leden až červen,
c)   leden až září.

(3) Pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku jsou zohledňována pouze biopaliva, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem, byla na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku dosud zohledněna. Splnění kritérií udržitelnosti prokazuje dodavatel pohonných hmot předložením příslušných dokladů vydaných podle § 21; za nesprávnost údaje obsaženého v jemu předloženém dokladu nenese odpovědnost, pokud prokáže, že nebylo možno ji zjistit ani s vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.

(4) Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku se nevztahuje na státní hmotné rezervy16) uváděné při jejich obměně do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky.

§ 19b
Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku

(1) Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je dodavatel pohonných hmot povinen podat celnímu úřadu do 30 dnů po skončení příslušného období.

(2) Oznámení podle odstavce 1 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné Generálním ředitelstvím cel na jeho internetových stránkách.

(3) V oznámení podle odstavce 1 je dodavatel pohonných hmot povinen uvést údaje týkající se plnění povinnosti zajistit minimální množství bio-paliv v průběhu kalendářního roku.

(4) Nepodá-li dodavatel pohonných hmot oznámení podle odstavce 1, hledí se na pohonné hmoty, které uvedl do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely za příslušné období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a byly dodány na daňové území České republiky pro dopravní účely za příslušné období, jako na pohonné hmoty neobsahující žádné biopalivo; to neplatí pro pohonné hmoty uvedené nebo dodané v příslušném období, za které bylo podáno oznámení podle odstavce 1.

§ 19c
Jistota

(1) Nesplní-li dodavatel pohonných hmot za příslušné období povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, je povinen poskytnout za toto období jistotu na zvláštní účet celního úřadu.

(2) Jistota se vypočte jako součin množství nedodaného biopaliva podle § 19a odst. 1 nebo § 19b odst. 4 v litrech a částky 40 Kč.

(3) Jistota je splatná do 30 dnů po skončení příslušného období, za které dodavatel pohonných hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku nesplnil.

(4) Jistota se spravuje podle daňového řádu.

(5) Třicátým dnem po skončení příslušného období jistota za jiné příslušné období v daném kalendářním roce zaniká.

(6) Zánik jistoty nemá vliv na vymahatelnost nedoplatku z ní vzešlého v rozsahu, ve kterém existuje nedoplatek z jistoty za následující příslušné období; v tomto rozsahu zůstávají zachovány účinky provedených exekučních úkonů. Úhrada nedoplatku ze zaniklé jistoty se započítává na úhradu nedoplatku z jistoty za následující příslušné období.

§ 19d
Vrácení jistoty v případě splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok

V případě, že dodavatel pohonných hmot splní povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok, stává se složená jistota přeplatkem. Je-li takto vzniklý přeplatek vratitelným přeplatkem, vrátí jej celní úřad dodavateli pohonných hmot bez žádosti do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání hlášení.

§ 19e
Použití jistoty v případě nesplnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok

Nesplní-li dodavatel pohonných hmot povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok, převede se složená jistota na úhradu splatné pokuty z nedodaného objemu biopaliv.“.

10. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Dodavatel pohonných hmot může povinnost podle odstavce 1 splnit i uvedením čistého biopaliva nebo směsného paliva podle jiného právního předpisu upravujícího pohonné hmoty15) do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo dodáním čistého biopaliva nebo směsného paliva, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, na daňové území České republiky pro dopravní účely.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

11. V § 20 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

12. V § 20 odst. 7 se na konci textu věty první doplňují slova „a že byla na daňovém území České republiky spotřebována a nebyla pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 dosud zohledněna“ a ve větě druhé se slova „těchto kritérií“ nahrazují slovy „kritérií udržitelnosti“.

13. V § 21 odst. 1 se za slova „§ 19 odst. 1“ vkládají slova „ , § 19a odst. 1“.

14. V § 21 odst. 8 se slova „místně příslušný celní úřad“ nahrazují slovy „celní úřad místně příslušný dovozci“.

15. V § 25 odst. 6 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

16. V § 25 odst. 6 písm. e) se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

17. V § 25 odst. 6 písm. f) se číslo „11“ nahrazuje číslem „10“.

18. V § 25 odst. 6 písm. h) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „4,“ se nahrazuje číslem „5,“.

19. V § 32 odst. 1 písm. g), § 32 odst. 8 úvodní části ustanovení a v § 32 odst. 8 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

20. V § 32 odst. 8 písm. e) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

21. V § 34 odst. 2 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou

a)   ustanovení čl. I bodu 32, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2016,
b)   čl. I bodů 9, 12, 13 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2017, a
c)   ustanovení čl. I bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 34 a čl. III bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.