SBÍRKA ZÁKONŮ částka 92
rozeslána dne 10.9.2015

219

ZÁKON

ze dne 12. srpna 2015,

kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky

Čl. I

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

1. Nad označení § 11 se vkládá nadpis, který zní: „Poskytování informací zpravodajským službám“.

2. Nadpis § 11 se zrušuje.

3. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zpravodajské služby jsou oprávněny od Generálního finančního ředitelství požadovat poskytnutí informací získaných při správě daní. Generální finanční ředitelství nemusí žádosti vyhovět, pokud by poskytnutím informací mohlo dojít k narušení řádného výkonu správy daní. Poskytnutí informací podle tohoto ustanovení není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu; porušením této mlčenlivosti není ani použití těchto informací zpravodajskými službami podle tohoto zákona.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

4. V § 11 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.

5. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Evidenční ochranou údajů se rozumí vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů. Evidenčně chráněnými údaji jsou údaje o osobách, které mají vztah k plnění úkolů zpravodajských služeb, zejména o

a)   příslušnících a zaměstnancích zpravodajských služeb,
b)   osobách jednajících ve prospěch zpravodajských služeb,
c)   osobách, které jsou předmětem zájmu zpravodajských služeb,
d)   osobách blízkých osobám uvedeným v písmenech a) až c).

Evidenčně chráněnými údaji jsou dále údaje vztahující se k prostředkům nebo dokladům sloužícím podle tohoto nebo jiného právního předpisu k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti osoby, příslušnosti ke zpravodajským službám, činnosti nebo skutečných zájmů zpravodajských služeb a údaje vztahující se ke služebním vozidlům.“.

6. V § 11a odst. 1 se slova „v oblasti potlačování financování terorismu6)“ včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušují a slova „a poboček zahraničních bank“ se nahrazují slovy „včetně zahraničních bank a od spořitelních a úvěrních družstev (dále jen „banka“)“.

7. V § 11a odst. 3 se slova „nebo pobočky zahraniční banky, na jejichž základě lze takového klienta jednoznačně ztotožnit (dále jen „základní identifikační údaje“)“ zrušují.

8. V § 11a odst. 4 a 5 se za slovo „údaje“ vkládají slova „o klientovi banky“.

9. V § 11a odst. 5 se slova „nebo pobočce zahraniční banky“ zrušují.

10. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:

㤠11b

Zpravodajské služby jsou oprávněny v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu ve své působnosti vyžadovat od právnické nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní službu informaci z databáze všech jejích účastníků veřejně dostupné telefonní služby.“.

11. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Zpravodajské služby uvedou v rámci zprávy o své činnosti podle § 8 odst. 1 také údaj o počtu případů poskytnutí informací podle § 11 odst. 2 a § 11a, ve kterých jsou zpravodajské služby činné, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti zpravodajských služeb.“.

12. V § 15 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Vláda jednou ročně poskytne příslušnému orgánu údaje o počtu případů poskytnutí informací podle § 11 odst. 2 a § 11a, ve kterých jsou zpravodajské služby činné, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti zpravodajských služeb.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o bankách

Čl. II

V § 38 odst. 3 písm. j) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 254/2012 Sb., se slova „v oblasti potlačování financování terorismu26)“ včetně poznámky pod čarou č. 26 zrušují a slova „tohoto jiného právního předpisu“ se nahrazují slovy „zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. III

V § 25b odst. 3 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   zpravodajské služby za účelem plnění konkrétního úkolu v její působnosti podle zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky se souhlasem soudce; pro vyžádání zprávy se použijí ustanovení zákona upravujícího činnost zpravodajských služeb České republiky.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.