SBÍRKA ZÁKONŮ částka 12
rozeslána dne 3.2.2015

19

VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb. a vyhlášky č. 243/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen „Vězeňská služba“), rozumí se jím i příslušník Vězeňské služby, pokud jednotlivá ustanovení nestanoví jinak.“.

2. § 3 zní:

㤠3

(1) Při přijetí do věznice je nutno ověřit totožnost odsouzeného, aby byla s ohledem na všechny dostupné doklady vyloučena jeho záměna s jinou osobou. Nemá-li odsouzený, dodaný do výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „výkon trestu“) orgánem Policie České republiky, u sebe žádný doklad totožnosti, lze odsouzeného přijmout do věznice pouze v případě, že totožnost již byla ověřena dříve a je o tom na dokladech učiněn záznam příslušným orgánem soudu nebo policejním orgánem.

(2) Nemá-li odsouzený, který má být přijat do výkonu trestu, u sebe žádný doklad totožnosti, je třeba jeho totožnost ověřit jiným způsobem, a to popřípadě, není-li důvod k pochybnostem, i jeho čestným prohlášením.“.

3. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Při přijetí do věznice se u odsouzeného provede osobní prohlídka a potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Osoba, která prohlídku provádí nebo je prohlídce přítomna, musí být stejného pohlaví jako odsouzený.“.

4. V § 4 odst. 2 se za slovo „hodinky,“ vkládají slova „které neobsahují komunikační nebo záznamové zařízení,“ a za slovo „korespondence,“ se vkládají slova „snubní prsten,“.

5. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Odsouzenému se neumožní používání přehledových radiopřijímačů, skenerů a transmiterů signálu do pásma FM.“.

6. § 5 zní:

㤠5

O nástupu odsouzeného do výkonu trestu správa věznice odešle hlášení soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa pobytu odsouzeného, orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa pobytu odsouzeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, krajskému vojenskému velitelství, pokud odsouzený podléhá jeho evidenci, a u důchodců a osob pobírajících výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.“.

7. V § 6 odst. 2 se slovo „preventivní“ zrušuje.

8. V § 6 odst. 3 se slova „preventivní“ a „hlášení obsahující“ zrušují.

9. V § 7 odst. 1 se za slovo „věznicích“ vkládají slova „ , možností poskytovat nebo zajišťovat potřebné zdravotní služby“.

10. V § 8 odst. 1 se slovo „přijímají“ nahrazuje slovem „přijímá“ a za slovo „věznici“ se vkládají slova „odborná komise ve složení“.

11. V § 8 odst. 3 se věta třetí zrušuje.

12. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a
Předvádění odsouzených

(1) Odsouzení se předvádějí k orgánům činným v trestním řízení, jiným orgánům veřejné moci, které konají úkony v řízení, jež se jich dotýkají, obhájcům, advokátům, kteří odsouzené zastupují v jiné věci, a znalcům, jakož i k orgánům a osobám pověřeným prováděním kontroly a dozoru nad výkonem trestu.

(2) K obhájci se odsouzený předvede, pokud obhájce prokáže oprávnění k rozmluvě nebo k návštěvě plnou mocí, v níž je zmocněn k zastupování v trestní věci nebo písemným opatřením soudu o ustanovení advokáta obhájcem odsouzeného. Předvedení odsouzeného za účelem návštěvy nebo rozmluvy s obhájcem nelze odepřít.

(3) K policejnímu orgánu se odsouzený předvede na základě písemné žádosti podepsané nejbližším oprávněným nadřízeným příslušné osoby služebně činné v policejním orgánu a opatřené otiskem kulatého úředního razítka.

(4) Při předvádění odsouzeného k advokátovi, který odsouzeného zastupuje v jiné věci, se přiměřeně použije odstavec 2.“.

13. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:

„a)   na dožádání policejního orgánu schválené ředitelem krajského ředitelství Policie České republiky nebo vedoucím jeho územního odboru, ředitelem útvaru Policie České republiky s působností na celém území České republiky nebo vedoucím jeho odboru, ředitelem Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky nebo vedoucím oddělení Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo jiným vedoucím zaměstnancem, jde-li o jiný policejní orgán,“.

14. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „potřebné zdravotní péče“ nahrazují slovy „potřebných zdravotních služeb“.

15. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „anebo z důvodu poskytnutí potřebných zdravotních služeb“.

16. V § 10 odst. 2 se za slovo „odsouzeného“ vkládají slova „do věznice jiného typu“.

17. V § 12 se slovo „umísťuje“ nahrazuje slovem „zařazuje“.

18. V § 13 odst. 1 se slovo „osobní“ zrušuje.

19. V § 13 odst. 3 se slova „ke koordinátorovi péče o občany společensky nepřizpůsobené“ nahrazují slovy „k sociálnímu kurátorovi“.

20. V § 14 odst. 1 se slovo „preventivní“ zrušuje a slova „a doklady osobní totožnosti“ se nahrazují slovy „ , cennosti, peníze, osobní doklady a dokumenty“.

21. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Je-li propouštěný nemocen, postupuje se v případě potřeby jeho předání do péče dalšího poskytovatele zdravotních služeb podle zákona upravujícího poskytování zdravotních služeb.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

22. V § 15 odst. 2 se za slovo „rozhoduje“ doplňuje slovo „ošetřující“.

23. V § 16 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

24. Na konci § 16 se doplňuje věta „Pokud je odsouzenému přiznána léčebná výživa, nesmí s ní být doplňková strava v rozporu.“.

25. V § 17 odst. 2 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „v množství odpovídajícím počtu ubytovaných odsouzených“.

26. V § 17 odst. 3 se za slovo „lůžek“ vkládá slovo „ , skříněk“.

27. V § 17 odst. 4 se slova „podle potřeby“ nahrazují slovy „v potřebném množství“.

28. V § 17 odstavec 5 zní:

„(5) Jsou-li ubytovacími místnostmi cely, musí být vybaveny sociálním zařízením, které obsahuje záchod a umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. Záchod musí být oddělen od zbývajícího prostoru cely alespoň neprůhlednou zástěnou. Do každé cely musí být zavedeno elektrické osvětlení a signalizační (přivolávací) zařízení.“.

29. V § 17 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou „Cela nebo ložnice určená k ubytování pouze jedné osoby nesmí mít ubytovací plochu menší než 6 m2.“.

30. V § 18 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; o nošení sezónních výstrojních součástek rozhoduje ředitel věznice“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „ ; v opačném případě odpovídají za způsobenou škodu“.

31. V § 18 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Za mimopracovní dobu se pro účely nošení vlastního oděvu a obuvi považuje veškerá doba mimo dobu vymezenou v časovém rozvrhu dne pro realizaci aktivit programu zacházení uvedených v § 36 odst. 3 až 6.“.

32. V § 21 odst. 2 se slovo „jednou“ nahrazuje slovem „dvakrát“.

33. V § 21 odst. 3 se za slovo „potřeby“ vkládají slova „zpravidla jednou měsíčně“.

34. § 23 včetně nadpisu zní:

㤠23
Péče o zdraví

(1) Zdravotní služby odsouzenému poskytuje Vězeňská služba ve svých zdravotnických zařízeních a v případě potřeby je zajišťuje ve spolupráci s jinými poskytovateli zdravotních služeb.

(2) Pokud zdravotní stav odsouzeného vyžaduje poskytnutí neodkladné zdravotní péče a není-li možné ji poskytnout ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, musí být orgánem Vězeňské služby přivolána lékařská pohotovostní služba nebo zdravotnická záchranná služba.

(3) V případě, že lékař poskytovatele lékařské pohotovostní služby nebo zdravotnické záchranné služby nařídí převoz za účelem poskytnutí ambulantní nebo lůžkové péče v nejbližším zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele oprávněného potřebné zdravotní služby poskytovat, anebo k hospitalizaci v některém zdravotnickém zařízení lůžkové péče Vězeňské služby, jsou jeho pokyny k provedení tohoto postupu pro orgány Vězeňské služby závazné a musí být splněny neodkladně.

(4) O odmítání stravy odsouzeným musí být neprodleně vyrozuměn lékař, který zdravotní stav odsouzeného soustavně kontroluje a rozhoduje o způsobu dohledu nad jeho zdravotním stavem, a státní zástupce, který vykonává dozor nad výkonem trestu.

(5) Pro odsouzené v akutní duševní tísni se ve věznici zřizuje krizové oddělení.

(6) Odsouzeného, který vzhledem ke svému duševnímu stavu ohrožuje sebe nebo okolí, lze na základě doporučení lékaře umístit na nezbytně nutnou dobu na zvláštní celu, která je součástí krizového oddělení.

(7) Na základě vlastní žádosti se odsouzený nekuřák umístí vždy odděleně od odsouzených kuřáků.“.

35. V § 24 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Odsouzený může přijímat a odesílat korespondenci pouze písemnou formou prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „poštovní úřad“).“.

Dosavadní odstavce 1 až 8 se označují jako odstavce 2 až 9.

36. V § 24 odst. 4 se slovo „neprodleně“ zrušuje a za slovo „předá“ se vkládají slova „ještě týž den, kdy byla převzata z poštovního úřadu“.

37. V § 24 odst. 5 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „3 a 4“.

38. V § 24 odstavec 7 zní:

„(7) Správa věznice eviduje veškerou korespondenci uvedenou v § 26 odst. 1 zákona a v § 34 odst. 1. Ostatní korespondence se eviduje pouze v případě, že je zasílána doporučeně; doporučená zásilka se odsouzenému předává proti podpisu.“.

39. V § 25 odst. 2 se slova „zakládají do jeho osobního spisu“ nahrazují slovem „evidují“.

40. V § 25 odst. 4 se slovo „advokátem“ nahrazuje slovy „obhájcem nebo osobou uvedenou v § 17 odst. 3 nebo § 61 odst. 9 zákona“.

41. V § 25 odstavec 5 zní:

„(5) Veškeré telefonáty odsouzeného se evidují.“.

42. V § 26 odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

43. V § 26 odst. 3 se slova „nebo pasu“ nahrazují slovy „ , pasu nebo jiného průkazu totožnosti vydaného cizím státem, který Česká republika uznává za platný“.

44. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

45. V § 30 se číslo „100“ nahrazuje číslem „60“.

46. V § 31 odstavec 3 zní:

„(3) Základní věci osobní potřeby lze odsouzeným uvedeným v § 16 odst. 8 zákona poskytnout formou poukázky na jejich nákup.“.

47. V § 31 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„(4) Nákup vyhrazených léčiv3) a zdravotnických prostředků lze uskutečnit pouze po předchozím písemném souhlasu ošetřujícího lékaře Vězeňské služby.


3) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.“.

48. V § 32 odstavec 2 zní:

„(2) Vydaná potvrzení se evidují.“.

49. V § 32 odst. 3 se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

50. V § 33 odst. 1 se za slovo „jedy“ vkládají slova „ , potraviny určené pro sportovce a pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu“, slovo „národností“ se nahrazuje slovem „národnostní“, slova „fašismus a podobná hnutí“ se nahrazují slovy „hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka“ a slova „jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití návykových látek, jedů, výbušnin, zbraní a střeliva“ se nahrazují slovy „tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin, zbraní a střeliva, jakož i tiskoviny nebo materiály obsahující popis výroby návykových látek“.

51. V § 33 odst. 2 se slovo „písemný“ zrušuje.

52. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) § 1 odst. 1 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.“.

53. V § 34 odst. 8 se slovo „zpravidla“ nahrazuje slovem „nejpozději“ a za slovo „týdne“ se vkládají slova „ode dne, kdy byl ředitel věznice o žádosti informován“.

54. V § 35 odst. 5 se za slovo „stavu“ vkládají slova „a dalším zjištěným skutečnostem“ a za slovo „pedagoga“ se vkládají slova „ , sociálního pracovníka, kaplana“.

55. V § 36 odstavec 1 zní:

„(1) Věznice na základě komplexní zprávy zvolí program zacházení, který pro odsouzeného považuje za vhodný. Přitom sleduje zejména minimalizaci identifikovaných rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.“.

56. V § 36 odst. 4 písm. a) se slova „učilištěm a odborným učilištěm,“ zrušují.

57. V § 36 odstavec 5 zní:

„(5) Speciálními výchovnými aktivitami programu zacházení se rozumí sociální, speciální pedagogické, psychologické a terapeutické působení vedené zaměstnanci s potřebným odborným vzděláním, zaměřené zejména na

a)   oblast příčin a důsledků páchání trestné činnosti,
b)   rizika a kriminogenní potřeby,
c)   osobnost odsouzeného, nebo
d)   změnu postojů, myšlení a chování odsouzeného.“.

58. V § 36 odst. 6 se slovo „nejrůznější“ zrušuje.

59. V § 36 odst. 7 se slova „nabídce alternativ“ nahrazují slovem „realizaci“.

60. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který zní:

㤠36a

(1) Odsouzenému s nízkými riziky se stanoví program minimálního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a zájmové. Program minimálního zacházení je charakterizován menší mírou odborné intervence.

(2) Odsouzenému se středními až vysokými riziky se stanoví program standardního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity pracovní a vzdělávací. Program standardního zacházení je charakterizován střední mírou odborné intervence a činnostmi obecně cílenými.

(3) Odsouzenému s vysokými až velmi vysokými riziky se stanoví program speciálního zacházení, ve kterém se klade důraz na aktivity speciálně výchovné a vzdělávací. Program speciálního zacházení je charakterizován větší mírou odborné intervence a činnostmi speciálně výchovnými.

(4) Odsouzenému, kterého je, vzhledem k délce trestu či potřebě pomoci při vytváření příznivých podmínek pro soběstačný způsob života v souladu se zákonem, nutno připravit na život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, se stanoví program výstupního zacházení.

(5) Pravidelnou součástí programu zacházení jsou dle možností a nabídky věznice zájmové a volnočasové aktivity.

(6) Aktivity uvedené v § 36 odst. 3 až 6 lze kombinovat tak, aby program zacházení byl sestaven v potřebné míře individualizovaně. Pokud existuje více variant programu zacházení, které jsou ve svém důsledku rovnocenné, umožní se odsouzenému výběr konkrétní varianty. Přijetí programu zacházení stvrdí odsouzený podpisem.“.

61. § 37 a 38 znějí:

㤠37

Odsouzený odmítající stvrdit podpisem přijetí programu zacházení se zařadí do programu základního motivačního zacházení, ve kterém se klade důraz na dodržování pořádku a bezpečnosti a pracovní aktivity odpovídající zdravotnímu stavu odsouzeného. Motivační program je charakterizován individuální mírou odborné intervence s cílem motivovat odsouzeného ke změně postojů a chování.

§ 38

(1) Úspěšnost plnění programu zacházení odsouzeného v oblasti cílů, jednotlivých aktivit, pořádku a kázně se vyhodnocuje zpravidla jednou

a)   za měsíc ve věznici pro mladistvé,
b)   za dva měsíce ve věznici s dohledem a dozorem a ve výstupních odděleních věznic s ostrahou a se zvýšenou ostrahou,
c)   za tři měsíce ve věznici s ostrahou,
d)   za šest měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou.

(2) Odsouzený je prokazatelně seznámen s výsledky vyhodnocení zaměstnanci oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu).

(3) Při vyhodnocení se program zacházení aktualizuje v souladu s mírou a úspěšností jeho plnění. Odsouzený se na aktualizaci programu zacházení podílí. Aktualizací programu zacházení je i změna varianty programu zacházení.“.

62. V § 39 odst. 1 se slova „základním podkladem pro návrh na přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu“ nahrazují slovy „součástí komplexního hodnocení naplňování účelu výkonu trestu“.

63. V § 39 odstavec 2 zní:

„(2) Návrh na přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu se zpracovává na základě komplexního hodnocení naplňování účelu výkonu trestu. Návrh podá soudu ředitel věznice zpravidla na základě doporučení odborných zaměstnanců.“.

64. V § 39 odst. 3 se slova „hodnocení programu zacházení“ nahrazují slovy „komplexní hodnocení naplňování účelu výkonu trestu“.

65. V § 39 odst. 4 se slova „s odsouzeným bylo zacházeno způsobem navrženým v komplexní zprávě a“ zrušují.

66. V § 39 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   odsouzený odmítá přijmout nebo neplní program zacházení po dobu alespoň tří po sobě jdoucích hodnotících obdobích, nebo“.

67. V § 39 odst. 5 se slova „Volba a způsob naplňování cíle“ nahrazují slovem „Plnění“ a slovo „zpravidla“ se zrušuje.

68. V § 39 odst. 7 se slova „s nevyjasněným a kolísavým postojem a přístupem k programu zacházení a svým povinnostem“ nahrazují slovy „……, kteří částečně plní program zacházení a převážně se chovají a jednají v souladu s vnitřním řádem; tato skupina je určena zpravidla jako vstupní pro odsouzené nastupující výkon trestu“.

69. V § 39 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)   odmítají přijmout nebo neplní program zacházení,“.

70. V § 39 odst. 10 se slova „(§ 38 odst. 1, 2)“ zrušují.

71. V § 40 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a směřují k minimalizaci rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, nebo mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.“.

72. V § 41 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a s přihlédnutím k odborným znalostem odsouzeného, zákazu odsouzenému určitou činnost vykonávat, nebo k dopadu na pořádek nebo bezpečnost ve věznici“.

73. V § 41 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,“.

74. V § 41 odst. 3 se slova „neumožní zájmová činnost včetně sledování televizního a rozhlasového vysílání“ nahrazují slovy „umožní jen činnosti směřující k minimalizaci rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností, popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu“.

75. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Před zařazením do práce, popřípadě během zařazení do práce, jestliže je to důvodné, se odsouzený podrobí pracovnělékařské prohlídce; k výkonu práce může být odsouzený zařazen, pokud je k výkonu práce zdravotně způsobilý nebo je zdravotně způsobilý s podmínkou.“.

76. V § 44 odst. 4 se slova „Trvalý dohled“ nahrazují slovem „Dohled“.

77. V § 46 odst. 1 se ve větě druhé a třetí slova „ , učiliště a odborného učiliště“ zrušují.

78. V § 46 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Odsouzený musí být ke vzdělávání v konkrétním vzdělávacím programu zdravotně způsobilý.“.

79. V § 47 odstavec 3 zní:

„(3) Prohlídkami prováděnými v zájmu zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti ve věznici se rozumí zejména prohlídka osobní, technická nebo prohlídka věcí a zavazadel.“.

80. V § 48 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

81. V § 49 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Ve věznici s dohledem a věznici s dozorem, s výjimkou oddělení zřízených ve věznicích pro mladistvé, věznicích s ostrahou, věznicích se zvýšenou ostrahou (§ 8 odst. 3 zákona) nebo ve vazebních věznicích, nejsou užívány speciální stavebně technické prostředky ani ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených.“.

82. V § 50 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

83. V § 50 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Důvody pro delší dobu uzamykání jsou uvedeny ve vnitřním řádu věznice.“.

84. V § 51 odst. 1 se za slovo „V“ vkládá slovo „určených“.

85. V § 53 odst. 6 se slovo „umístěné“ nahrazuje slovem „zařazené“.

86. V § 56 se slova „kázeňských“ a „kázeňské“ zrušují.

87. V § 57 odst. 1 se ve větě první a druhé slovo „kázeňské“ zrušuje.

88. V § 62 odst. 4 se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „5 000“.

89. V § 63 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V uzavřeném oddělení není dovoleno mít u sebe bateriový radiopřijímač.“.

90. V § 63 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

91. V § 66 odst. 1 se slova „a po dobu dočasné pracovní neschopnosti odsouzeného, nestanoví-li lékař jinak“ nahrazují slovy „nebo stanoví-li tak na základě zjištěného zdravotního stavu lékař“.

92. V § 84 odst. 4 písmeno a) zní:

„a)   odmítají přijmout nebo neplní program zacházení,“.

93. V § 87 se slova „výchovné zařízení“ nahrazují slovy „školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy“.

94. V § 91 odstavec 3 zní:

„(3) Zdravotní péči dítěti, o které matka pečuje ve věznici, zajišťuje Vězeňská služba zpravidla na základě smlouvy s poskytovatelem oprávněným k poskytování zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru dětské lékařství.“.

95. V § 91 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 6 až 9.

96. V § 91 odst. 8 se slova „dětským lékařem“ nahrazují slovy „lékařem poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v odstavci 3“.

97. V § 93 odst. 2 písmeno e) zní:

„e)   podle indikace lékaře se poskytuje nebo zajišťuje léčebně rehabilitační péče,“.

98. § 95 se zrušuje.

99. V § 96 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

100. V § 99 odstavec 1 zní:

„(1) Ochranné léčení v ústavní formě, jež má být vykonáno během výkonu trestu, se vykonává formou jednodenní péče ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby, pokud k poskytování zdravotních služeb ve formě jednodenní péče získala Vězeňská služba oprávnění.“.

101. V § 100 odstavec 1 zní:

„(1) Ochranné léčení v ambulantní formě, jež má být vykonáno během výkonu trestu,

a)   nařízené Vězeňské službě poskytuje Vězeňská služba ve svých zdravotnických zařízeních, pokud k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru získala oprávnění,
b)   nařízené jinému poskytovateli zdravotních služeb zajišťuje Vězeňská služba u tohoto poskytovatele, pokud bylo s ochranným léčením započato před nástupem výkonu trestu odnětí svobody a je to z odborného hlediska s ohledem na druh ochranného léčení nebo s ohledem na udržení dosud dosaženého léčebného účinku důvodné.“.

102. V části druhé se za hlavu devátou vkládá nová hlava desátá, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA DESÁTÁ
Výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených

§ 100a

(1) Velmi nebezpečný odsouzený se neumístí do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením zejména po dobu jeho eskorty či hospitalizace ve zdravotnickém zařízení Vězeňské služby, anebo jde-li o osobu, u které je zřejmé, že neohrozí bezpečnost jiných osob.

(2) U velmi nebezpečného odsouzeného je obsahem programu zacházení dle § 41 zákona také působení na dosažení postojových změn, snaha o jejich úspěšné přizpůsobení výkonu trestu a odstranění obtíží, které byly příčinou jeho umístění do oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, a jeho opětovné ubytování v běžném oddělení. U této osoby jsou používány takové formy a metody zacházení, které spolu s režimovými a preventivními opatřeními snižují nežádoucí projevy chování tohoto odsouzeného vedoucí k maření účelu výkonu trestu.

(3) Hlavním obsahem komplexního působení na velmi nebezpečného odsouzeného je jeho aktivní zapojení nejméně do jedné speciálně výchovné aktivity. Ta je pro tuto osobu závazná. Míra a kvalita aktivního zapojení je jedním z podstatných hodnotících kritérií pro vyřazení velmi nebezpečného odsouzeného z oddělení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.

Ministryně:
prof. JUDr. Válková, CSc., v. r.