SBÍRKA ZÁKONŮ částka 43
rozeslána dne 9.6.2014
  

101

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2014,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vízum k pobytu nad 90 dnů nelze udělit za účelem zaměstnání.“.

2. V § 31 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

3. V § 31 odst. 2 písm. d) se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

4. V § 31 odst. 6 větě třetí se slova „zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“)“ nahrazují slovy „uznávaným elektronickým podpisem“.

5. V § 35 odst. 2 větě první a druhé, § 42 odst. 3 větě druhé, § 42b odst. 4, § 42c odst. 3 písm. e), § 42c odst. 4 a 6 větě druhé, § 42d odst. 2 písm. d), § 42f odst. 3 písm. d) a v § 42j odst. 1 písm. e) se slova „§ 31 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 31 odst. 4“.

6. V § 35 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

7. V § 42a se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

8. V § 42a odst. 6 písm. b) se slova „odst. 3 písm. a), nebo po dobu nejméně 1 roku a je držitelem povolení vydaného podle § 42g odst. 3 písm. b)“ zrušují.

9. V § 42c odst. 4 se věta první nahrazuje větou „K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání je žadatel povinen předložit pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít základní pracovněprávní vztah, a náležitosti uvedené v § 31 odst. 1 písm. a), d) a e).“.

10. § 42g a 42h včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 49 znějí:

㤠42g
Zaměstnanecká karta

(1) Zaměstnaneckou kartou se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva podle odstavce 7. Cizince, u kterého je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání nebo který je uveden v § 98 zákona o zaměstnanosti, opravňuje zaměstnanecká karta k pobytu na území za účelem zaměstnání49).

(2) Žádost o vydání zaměstnanecké karty je oprávněn podat cizinec, pokud

a)   je účelem jeho pobytu na území zaměstnání na jedné z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty,
b)   uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy; týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin a
c)   má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání a tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména
1.  má požadované vzdělání; v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda cizinec má požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, je na žádost ministerstva povinen prokázat, že jeho zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem České republiky,
2.  má požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle zvláštního právního předpisu35) vyžadována, a
3.  splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání.

(3) Žádost o vydání zaměstnanecké karty je dále oprávněn podat cizinec, kterému bylo vydáno na danou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, a cizinec splňuje podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. b). Cizinec, který v postavení společníka, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti, je oprávněn podat žádost o vydání zaměstnanecké karty, bylo-li mu vydáno povolení k zaměstnání.

(4) Cizinec uvedený v § 98 zákona o zaměstnanosti je oprávněn žádost o vydání zaměstnanecké karty podat, pokud splňuje podmínku uvedenou v odstavci 2 písm. b).

(5) Žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na zastupitelském úřadu. V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může cizinec žádost o vydání zaměstnanecké karty podat ministerstvu.

(6) Ministerstvo zaměstnaneckou kartu vydá cizinci, bude-li zjištěno splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. b) a c) a Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince lze vzhledem k situaci na trhu práce povolit, jde-li o cizince, který není uveden v odstavci 3 nebo 4 a

a)   na území pobývá na základě víza k pobytu nad 90 dnů,
b)   je již na území zaměstnán a bylo mu pro tyto účely vydáno povolení k zaměstnání, ačkoli k vydání zaměstnanecké karty není podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, a
c)   žádá o vydání zaměstnanecké karty na zaměstnání u téhož zaměstnavatele a na stejnou pracovní pozici, kterou již vykonává.

(7) Změna zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty anebo zaměstnání cizince na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podléhá předchozímu souhlasu ministerstva. Ministerstvo udělí na žádost držitele zaměstnanecké karty se změnou souhlas, pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 a neexistují-li důvody uvedené v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f). K žádosti o udělení souhlasu se změnou podle věty první je cizinec povinen předložit náležitost podle § 42h odst. 1 písm. c) a dále náležitost podle § 42h odst. 1 písm. d), pokud je k výkonu požadovaného zaměstnání nutná jiná odborná způsobilost nebo pokud doklad, kterým odbornou způsobilost prokázal při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti.

(8) Odstavec 7 se nepoužije, jedná-li se o cizince uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti nebo cizince, kterému bylo vydáno na novou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno; cizinec je v případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení anebo zaměstnání na další pracovní pozici nebo u dalšího zaměstnavatele povinen takovou skutečnost oznámit ministerstvu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k ní došlo.

§ 42h
Náležitosti k žádosti o vydání zaměstnanecké karty

(1) K žádosti o vydání zaměstnanecké karty je cizinec povinen předložit

a)   náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a), d) a e),
b)   na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4,
c)   pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo smlouvu o smlouvě budoucí splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b),
d)   doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g odst. 2 písm. c), jde-li o žádost podle § 42g odst. 2 nebo cizince uvedeného v § 42g odst. 6,
e)   povolení k zaměstnání, jde-li o žádost podle § 42g odst. 3, a
f)   doklad prokazující, že se jedná o cizince uvedeného v § 98 zákona o zaměstnanosti, jde-li o žádost podle § 42g odst. 4.

(2) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j, a to na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu33), a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4.


49) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.“.

Poznámka pod čarou č. 9…l se zrušuje.

11. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Cizinec, který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ministerstvu a splňuje podmínky pro vydání povolení k dlouhodobému pobytu, je povinen se na výzvu osobně dostavit ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu, a to včetně pořízení biometrických údajů cizince a jeho podpisu, který je určen k jeho dalšímu digitálnímu zpracování; podpis se nepořídí, pokud cizinci v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.“.

12. V § 44 odst. 2 a v § 106 odst. 1 písm. b) se slovo „zelené“ nahrazuje slovem „zaměstnanecké“.

13. V § 44 odst. 4 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena e) až h).

14. V § 44 odstavec 6 zní:

„(6) Zaměstnanecká karta se vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle však na dobu 2 let; v případě cizince uvedeného v § 42g odst. 3 se zaměstnanecká karta vydává na dobu platnosti odpovídající době uvedené v povolení k zaměstnání.“.

15. V § 44a odst. 1 písm. b) se slova „e) až i)“ nahrazují slovy „e) až h)“.

16. V § 44a odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

17. V § 44a odst. 3 větě druhé se slova „odst. 3, 7 a 8“ nahrazují slovy „odst. 3 a 7“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení § 47 odst. 2 se nevztahuje na oprávnění k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána.“.

18. V § 44a odst. 5 se ve větě druhé slova „nebo 8“ a ve větě třetí slova „v případech, kdy se podle zvláštního právního předpisu nevyžaduje povolení k zaměstnání9m),“ včetně poznámky pod čarou č. 9m zrušují.

19. V § 44a odstavce 9 a 10 znějí:

„(9) Platnost zaměstnanecké karty lze při splnění podmínek uvedených v § 42g odst. 2 písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 opakovaně prodloužit na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, vždy však nejdéle na dobu 2 let; v případě cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3, se platnost zaměstnanecké karty prodlouží na dobu odpovídající době uvedené v rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání. Žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty se podává ministerstvu. K žádosti je cizinec povinen předložit

a)   náležitosti podle § 31 odst. 1 písm. a) a d),
b)   pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti splňující podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) na dobu, na kterou žádá o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty,
c)   rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání, jde-li o cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 3,
d)   doklady k prokázání odborné způsobilosti pro výkon požadovaného zaměstnání podle § 42g odst. 2 písm. c), jde-li o cizince, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle § 42g odst. 2, pokud doklad, kterým cizinec prokázal ministerstvu svoji odbornou způsobilost při vydání zaměstnanecké karty, pozbyl platnosti,
e)   na požádání náležitosti podle § 31 odst. 4 a
f)   fotografie v případě změny podoby.

(10) Ministerstvo platnost zaměstnanecké karty neprodlouží, nesplňuje-li cizinec podmínky uvedené v § 42g odst. 2 písm. b) a c), § 42g odst. 3 nebo 4 anebo je-li důvod pro zahájení řízení o zrušení platnosti zaměstnanecké karty (§ 46e), a dále, jestliže Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit.“.

20. V § 44a se na konci odstavce 12 doplňuje věta „Cizinci, který podal žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, ministerstvo po pořízení biometrických údajů vydá potvrzení o splnění podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.“.

21. V § 45 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

22. V § 45 odst. 5 úvodní části ustanovení, § 45 odst. 5 písm. b) a v § 45 odst. 6 se slova „odstavce 4 nebo 5“ nahrazují slovy „odstavce 3 nebo 4“.

23. V § 46 odst. 1 větě první se slova „a 4“ zrušují.

24. V § 46 odstavec 6 zní:

„(6) Pro zaměstnaneckou kartu platí obdobně § 55 odst. 1, § 58 odst. 3 a § 62 odst. 1 vztahující se na dlouhodobé vízum. Ministerstvo zaměstnaneckou kartu nevydá

a)   z důvodů uvedených v § 56, s výjimkou důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. f),
b)   nesplňuje-li cizinec podmínku uvedenou v § 42g odst. 2, 3 nebo 4, nebo
c)   jestliže jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g odst. 6 a Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit.“.

25. V § 46 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

26. V § 46a odst. 2 se na konci písmene k) doplňuje slovo „nebo“ a písmeno l) se zrušuje.

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno l).

27. V § 46b odst. 2 písm. d) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

28. § 46e včetně nadpisu zní:

㤠46e
Zrušení platnosti zaměstnanecké karty

(1) Ministerstvo zruší platnost zaměstnanecké karty z důvodů uvedených v § 37 a dále, jestliže

a)   cizinci nebyla uznána odborná kvalifikace příslušným uznávacím orgánem35),
b)   pracovní poměr cizince skončil; v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se zaměstnanecká karta zruší, jestliže doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla 3 po sobě jdoucí měsíce a cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen,
c)   dohoda o pracovní činnosti skončila; v případě zrušení dohody o pracovní činnosti výpovědí danou zaměstnavatelem se zaměstnanecká karta zruší, jestliže doba trvání nezaměstnanosti cizince přesáhla 1 měsíc a cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen, nebo
d)   zanikla platnost povolení k zaměstnání cizince nebo bylo cizinci povolení k zaměstnání odejmuto; v případě rozvázání pracovního poměru cizince výpovědí z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce se zaměstnanecká karta zruší, nebylo-li cizinci ve lhůtě 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení pracovního poměru vydáno nové povolení k zaměstnání nebo cizinec v této lhůtě nepožádal ministerstvo o udělení souhlasu podle § 42g odst. 7 nebo mu tento souhlas nebyl udělen.

(2) Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost zaměstnanecké karty, stanoví lhůtu k vycestování z území a udělí cizinci výjezdní příkaz; cizinec je povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.“.

29. V § 53 odst. 1 větě druhé a v § 169 odst. 13 větě první se slova „písm. f)“ nahrazují slovy „písm. e)“.

30. V § 56 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   cizinec podal žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání; ministerstvo v písemné informaci o důvodech neudělení dlouhodobého víza podle odstavce 4 cizince poučí, že je oprávněn požádat o vydání zaměstnanecké karty,“.

31. V § 62 odst. 2 se za slovo „pracovníka“ vkládají slova „ , zaměstnanecké karty, modré karty“.

32. § 93a se včetně nadpisu zrušuje.

33. V § 104 odst. 1 a 2 se za slovo „nesmí“ vkládají slova „z území státu, který není smluvním státem,“.

34. V § 106 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

35. V § 106 odst. 1 písm. b), § 107 odst. 8 a v § 123 odst. 4 písm. c) a d) se slovo „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“.

36. V § 106 odst. 5 se slovo „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“, slova „Ministerstvo průmyslu a obchodu“ se zrušují a slovo „zelené“ se nahrazuje slovem „zaměstnanecké“.

37. V § 106 odst. 6 a v § 107 odst. 9 se za slovo „držitele“ vkládají slova „zaměstnanecké karty nebo“.

38. V § 106 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce neprodleně písemně oznámí ministerstvu zaměstnání cizince bez povolení k pobytu, bez povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou nebo modrou kartou; tuto skutečnost oznámí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce neprodleně též odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie příslušnému podle místa zaměstnání cizince.“.

39. V § 117a odst. 3 písm. a) bodě 5 se slova „§ 42g odst. 8“ nahrazují slovy „§ 117b odst. 4“.

40. V § 117b se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo vyznačí do průkazu o povolení k pobytu údaj o přístupu na trh práce; to neplatí, jde-li o držitele modré karty, povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie nebo povolení k trvalému pobytu.“.

41. V § 127 odst. 1 písm. b) se slova „a policie nevydá nové rozhodnutí do 3 dnů od právní moci rozsudku“ zrušují.

42. V § 157 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

43. V § 157a odst. 2 se věta druhá zrušuje.

44. V § 158 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 15, který zní:

„15.  zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty,“.

45. V § 158 odst. 9 se za písmeno x) vkládá nové písmeno y), které zní:

„y)   o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty,“.

46. V § 158a odst. 8 úvodní části ustanovení se za slovo „zánikem“ vkládají slova „zaměstnanecké karty nebo“, za slova „obsaditelných držiteli“ se vkládají slova „zaměstnanecké karty a“ a v písmenech a) a e) se za slova „obsaditelné držiteli“ vkládají slova „zaměstnanecké karty nebo“.

47. V § 160 odst. 3 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje a vkládá se nové písmeno d), které zní:

„d)   3 roky následující po roce, během něhož došlo ke vzniku skutečnosti podléhající evidování v případě údajů uchovávaných na zastupitelském úřadu s výjimkou spisové dokumentace žádostí o krátkodobá víza, kdy bylo zastupitelským úřadem rozhodnuto o neudělení krátkodobého víza, jeho prohlášení za neplatné nebo zrušení jeho platnosti, nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

48. V § 163 odst. 2 písm. c) a § 164 odst. 1 písm. k) se slova „a vymáhá jejich úhradu,“ zrušují.

49. V § 165 písm. e) se slova „a vymáhá jejich úhradu“ zrušují.

50. V § 165 písmeno n) zní:

„n)   rozhoduje o vydání zaměstnanecké karty a modré karty, o prodloužení nebo zrušení její platnosti a uděluje souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty,“.

51. V § 165 písmeno p) zní:

„p)   je oprávněno v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty doplňovat údaje o vyřízení žádosti o vydání modré karty,“.

52. V § 168 se slova „42g,“ zrušují.

53. V § 169 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty; ve lhůtě 90 dnů ode dne podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty ve zvlášť složitých případech nebo pokud ministerstvo žádalo o vydání závazného stanoviska podle odstavce 15.“.

54. V § 169 odst. 8 písmeno a) zní:

„a)   který podal žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho platnosti, se ve lhůtě nebo na výzvu podle § 44 odst. 1 nebo § 44a odst. 12 nedostaví na ministerstvo ke zpracování údajů nezbytných pro vydání průkazu o povolení k pobytu nebo ve lhůtě podle § 44 odst. 3 nebo § 44a odst. 13 nepřevezme průkaz o povolení k pobytu, pokud v této lhůtě nesdělí, že mu v tomto úkonu brání důvody nezávislé na jeho vůli,“.

55. V § 169 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) V rámci rozhodování o žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty ministerstvo vyžádá závazné stanovisko Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu, zda další zaměstnávání cizince lze vzhledem k situaci na trhu práce povolit; to neplatí, jde-li o cizince, který požádal o prodloužení zaměstnanecké karty, která mu byla vydána podle § 42g odst. 3 nebo 4. Závazné stanovisko ministerstvo dále vyžádá v rámci rozhodování o žádosti o vydání zaměstnanecké karty podané cizincem uvedeným v § 42g odst. 6. Úřad práce České republiky - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu závazné stanovisko k zaměstnání cizince doručí ministerstvu do 15 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o závazné stanovisko; neučiní-li tak v této lhůtě, má se za to, že se zaměstnáváním cizince souhlasí.“.

56. V § 170 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

57. V § 171 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

58. V § 178b odst. 1 větě první a v § 178b odst. 2 větě první se slovo „zelenou“ nahrazuje slovem „zaměstnaneckou“.

59. V § 178b se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 50 zní:

„(4) Za zaměstnání se pro účely tohoto zákona nepovažuje, jde-li o cizince vyslaného svým zahraničním zaměstnavatelem za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky. Vláda rozhodne, kdy může být cizinec vyslán do české právnické nebo fyzické osoby za účelem podle věty první. Celková doba pobytu cizince podle věty první nesmí přesáhnout 6 měsíců50).


50) § 98a zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

60. V § 180e odst. 6 se věta první nahrazuje větami „Ministerstvo zahraničních věcí posuzuje soulad důvodů neudělení krátkodobého víza, zrušení platnosti krátkodobého víza nebo prohlášení krátkodobého víza za neplatné, o kterých rozhodl zastupitelský úřad, s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí dále posuzuje soulad důvodů zrušení platnosti krátkodobého víza uděleného cizinci, který na území požívá příslušných výsad a imunit, s důvody stanovenými přímo použitelným právním předpisem Evropské unie, a jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, s důvody uvedenými v § 20 odst. 5.“.

61. V § 182 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Řízení podle zákona č. 326/1999 Sb., zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Cizinec pobývající na území České republiky na základě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání uděleného podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není po nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je však oprávněn požádat o vydání zaměstnanecké karty podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Zelená karta vydaná podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává v platnosti po dobu v ní uvedenou a ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za zaměstnaneckou kartu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti

Čl. III

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 437/2012 Sb., zákona č. 505/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 5 písm. e) bodě 2 se slova „s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) vydaným podle zvláštního právního předpisu9a)“ nahrazují slovy „se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky“.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

2. V § 6 odst. 1 písm. h) a v § 102 odst. 1 větě první se slovo „zelené“ nahrazuje slovem „zaměstnanecké“.

3. § 37a včetně poznámek pod čarou č. 93 a 94 zní:

㤠37a

(1) Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, vedené ministerstvem, obsahují údaje uvedené v § 37.

(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zaměstnanecké karty se rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků93) a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu94). Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.

(3) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem modré karty se rozumí pracovní místo, které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení krajské pobočce Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků93) a pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají státní správu94), a současně jde o pracovní místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Se zařazením pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty musí zaměstnavatel udělit souhlas.

(4) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty a případné zpětvzetí této žádosti a v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o vydání modré karty a případné zpětvzetí této žádosti. Ministerstvo vnitra vyznačí v centrální evidenci podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, popřípadě zpětvzetí této žádosti, pokud byla podána na území České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o žádosti, den převzetí potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty a den vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo den, kdy bylo řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty zastaveno. V případě změny zaměstnavatele nebo pracovního zařazení s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra vyznačí Ministerstvo vnitra v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty podání žádosti o souhlas se změnou zaměstnavatele, pracovní místo, pro které je souhlas vyžadován, a den udělení souhlasu.

(5) Ministerstvo vnitra sdělí neprodleně po vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty elektronicky ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému bude vydána zaměstnanecká karta nebo modrá karta, a údaje o pracovním místě, pro které bude vydána; rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení jejich platnosti, o jejich zrušení nebo o uplynutí doby jejich platnosti.

(6) Ministerstvo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty nezařadí nebo z evidence vyřadí volné pracovní místo u zaměstnavatele, pokud

a)   zaměstnavateli byla v období posledních 12 měsíců pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, nebo
b)   volné pracovní místo lze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dostatek volných pracovních sil obsadit jinak.

93) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
94) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou č. 32e a 32f se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

4. § 37b se zrušuje.

5. V § 66 větě třetí a v § 88 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“.

6. § 86 zní:

㤠86

Zaměstnavatel, který zamýšlí zaměstnávat na volném pracovním místě cizince na základě povolení k zaměstnání, zaměstnanecké karty nebo modré karty, je povinen oznámit takovéto volné pracovní místo, na kterém může být cizinec zaměstnán, krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno, a to včetně základní charakteristiky tohoto pracovního místa (§ 37).“.

7. V § 87 odst. 1 větě první se za slova „vyžaduje povolení k zaměstnání,“ vkládají slova „zaměstnanecká karta nebo modrá karta,“.

8. V § 87 odst. 1 větě druhé se slovo „zelenou“ nahrazuje slovem „zaměstnaneckou“ a za slova „se povolení k zaměstnání“ se vkládají slova „ , zaměstnanecká karta nebo modrá karta“.

9. V § 88 odst. 1 písm. b) se slovo „povolení“ zrušuje a za slovo „vydáno“ se vkládají slova „povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta,“.

10. V § 88 odst. 2 větě první se slovo „zelená“ nahrazuje slovem „zaměstnanecká“, slova „kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání zelené karty nebo“ se zrušují a za slova „pro vydání“ se vkládají slova „zaměstnanecké karty nebo“.

11. § 89 zní:

㤠89

(1) Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván, je-li držitelem platné zaměstnanecké karty nebo modré karty, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Cizinec může být dále přijat do zaměstnání a zaměstnáván, má-li platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky vydané podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Za zaměstnání se pro tyto účely považuje i plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro družstvo.

(3) Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty, může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván ode dne vydání tohoto potvrzení do dne ukončení řízení o jeho žádosti o vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty. Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty, může být zaměstnáván ode dne vydání tohoto potvrzení do dne ukončení řízení o jeho žádosti o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty.

(4) Povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec je držitelem zaměstnanecké karty, modré karty nebo držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání, vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky; to neplatí, jde-li o držitele povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, cizince, který může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván podle odstavce 2, nebo cizince uvedeného v § 95 až 97.“.

12. V § 92 odstavec 1 zní:

„(1) Krajská pobočka Úřadu práce vydá povolení k zaměstnání za podmínek, že se jedná o

a)   oznámené volné pracovní místo (§ 86) a
b)   volné pracovní místo nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak; splnění této podmínky se nevyžaduje při vydání povolení k zaměstnání podle § 95 a 97.“.

13. V § 94 odst. 1 větě první se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“ a slova „s přihlédnutím k situaci na trhu práce“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Při prodloužení platnosti povolení k zaměstnání podle § 96 přihlíží krajská pobočka Úřadu práce k situaci na trhu práce.“.

14. V § 94 odst. 2 větě první se za číslo „91“ vkládají slova „odst. 1“.

15. V § 94 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Podmínkou pro vydání zaměstnanecké karty podle § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců na území České republiky cizinci, který je držitelem dlouhodobého víza, vydaného podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je souhlasné závazné stanovisko krajské pobočky Úřadu práce, vydané na základě žádosti Ministerstva vnitra. Krajská pobočka Úřadu práce při vydání závazného stanoviska přihlíží k situaci na trhu práce.“.

16. V § 97 úvodní část ustanovení zní: „Povolení k zaměstnání se dále vyžaduje i v případě cizince“.

17. V § 97 písm. a) se slova „jednoho roku“ nahrazují slovy „6 měsíců“.

18. V § 97 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

19. V § 98 úvodní část ustanovení zní: „Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání cizince“.

20. V § 98 se na konci textu písmene l) doplňují slova „nebo s cizincem, který na území České republiky pobývá na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu“.

Poznámka pod čarou č. 52a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

21. V § 98 písm. m) se slova „za účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než 12 měsíců“ zrušují.

22. V § 98 písmena p) a r) znějí:

„p)   který na území České republiky pobývá na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, nebo
r)   který je duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice.“.

23. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně poznámky pod čarou č. 95 zní:

㤠98a

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje i v případě, je-li cizinec vyslán na území České republiky svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky. Informaci o vyslání cizince podle věty první poskytne česká právnická nebo fyzická osoba příslušné krajské pobočce Úřadu práce95).


95) § 178b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

24. V § 102 odst. 2 větě třetí se za slova „povolení k zaměstnání“ vkládají slova „ , zaměstnanecká karta nebo modrá karta“.

25. V § 126 odst. 4 větě první se slovo „zelenou“ nahrazuje slovem „zaměstnaneckou“.

26. § 145 zní:

㤠145

V případě, že cizinec má být zaměstnáván na více místech výkonu práce, krajská pobočka Úřadu práce projedná jeho zaměstnávání s krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání rovněž vykonáváno, a rozhodne o povolení k zaměstnání pro více míst výkonu práce.“.

27. V § 147c odst. 4 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ , zaměstnanecké karty nebo modré karty“.

28. V § 147c odst. 4 písmeno t) zní:

„t)   údaje o zaměstnavateli, pracovním zařazení a místě výkonu práce držitele zaměstnanecké karty nebo modré karty.“.

Čl. IV
Přechodná ustanovení

1. Řízení o vydání povolení k zaměstnání nebo řízení o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání, které nebylo pravomocně ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Cizinec, kterému byla vydána zelená karta podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může být zaměstnáván až do doby skončení platnosti této karty.

3. Informační povinnost zaměstnavatele podle § 88 zákona č. 435/2004 Sb. se vztahuje i na cizince, kteří jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nadále zaměstnáváni na základě zelené karty.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. V

V § 3 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která včetně poznámek pod čarou č. 66 až 68 znějí:

„i)   cizinci, kterým byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu66),
j)   cizinci zaměstnanými na území České republiky nebo cizinci, kteří již byli zaměstnaní na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání4), pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu67),
k)   rodinnými příslušníky68) cizinců uvedených v písmenech f), h), i) a j), pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu67),

66) § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
67) § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
68) § 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o azylu

Čl. VI

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 9/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 103/2013 Sb. a zákona č. 105/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 46a odst. 6 se věta jedenáctá nahrazuje větou „Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí, ministerstvo žadateli o udělení mezinárodní ochrany bez zbytečného odkladu umožní opustit přijímací středisko.“.

2. V § 73 odst. 5 se věta jedenáctá nahrazuje větou „Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí, ministerstvo cizinci bez zbytečného odkladu umožní vstup na území a dopraví ho do azylového zařízení na území.“.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace

Čl. VII

V § 1 odst. 2 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 52/2012 Sb., písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

„j)   žadatele o vydání modré karty Evropské unie20) nebo držitele této karty, žadatele o vydání zaměstnanecké karty21) nebo držitele této karty anebo držitele povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky vydaného za jiným účelem než zaměstnání, který je na území zaměstnán,

20) Čl. 14 odst. 1 písm. d) a čl. 14 odst. 4 směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.
§ 42i zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21) Čl. 12 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.
§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VIII

Položka 162 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., zní:

„Položka 162

Přijetí žádosti

a)   o vydání povolení k pobytu Kč   500
b)   o vydání zaměstnanecké karty nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta) Kč 1 000
c)   o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů Kč   200

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen občan členského státu Evropské unie, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, a občan státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinní příslušníci, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o sociálních službách

Čl. IX

V § 4 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 313/2013 Sb., se za písmeno j) vkládají nová písmena k) až m), která včetně poznámek pod čarou č. 59 až 62 znějí:

„k)   cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu59),
l)   cizinec, který je zaměstnán nebo již byl zaměstnán na území České republiky alespoň po dobu 6 měsíců a je v evidenci uchazečů o zaměstnání60), pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu61),
m)   rodinný příslušník62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l), pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu61),

59) § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
61) § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
62) § 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákoníku práce

Čl. X

V § 48 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., písmeno c) zní:

„c)   uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání20), zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.“.

Poznámka pod čarou č. 20a se zrušuje.

Čl. XI
Přechodné ustanovení

Skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, jimž bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech podle § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nedošlo-li k němu již jiným způsobem, se řídí § 48 odst. 3 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

Čl. XII

V § 35 odst. 2 větě první zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 312/2013 Sb., se slova „Ministerstvem vnitra“ nahrazují slovy „Policií České republiky“.

ČÁST DESÁTÁ
Zrušovací ustanovení

Čl. XIII

Vyhláška č. 29/2013 Sb., o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, se zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Účinnost

Čl. XIV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.