SBÍRKA ZÁKONŮ částka 20
rozeslána dne 28.3.2014
 

48

VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č. 275/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb. a vyhlášky č. 120/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) se za slovo "stavební" vkládají slova "a technologické".

2. V § 1 písm. f) se za slovo "přiváděcí" vkládá slovo "kanalizační".

3. V § 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až l), která znějí:

"i) vodou převzatou u vodovodů pitná voda odebraná provozovatelem jednoho vodovodu od jiného provozovatele vodovodu,
j) vodou převzatou u kanalizací odpadní voda odebraná provozovatelem jedné kanalizace od jiného provozovatele kanalizace,
k) vodou předanou u vodovodů pitná voda dodaná provozovatelem jednoho vodovodu jinému provozovateli vodovodu, s výjimkou vody před úpravou nebo před hygienickým zabezpečením,
l) vodou předanou u kanalizací odpadní voda dodaná provozovatelem jedné kanalizace jinému provozovateli kanalizace,".

Dosavadní písmena i) a j) se označují jako písmena m) a n).

4. V nadpisu části druhé se za slovo "ZPRACOVÁNÍ" vkládají slova "A PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE" a slova v závorce "odst. 8" se nahrazují slovy "odst. 9".

5. § 2 se zrušuje.

6. § 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

"§ 3

(1) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje (dále jen "plán rozvoje") se zpracovává v tomto rozsahu:

a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo částí obcí1) na území kraje nebo jeho části, která se určuje ve vztahu k systémům zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod,
b) bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části na území kraje,
c) vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely úpravy na pitnou vodu,
d) plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a obnovy systémů zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,
e) plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,
f) ekonomickou část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny d) a e),
g) časový rozvrh realizace plánů uvedených pod písmeny d) a e) vyjadřující naléhavost řešení.

(2) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje se aktualizuje v části věnované stávajícímu stavu a v části návrhu na změnu řešení rozvoje v tomto rozsahu:

a) u návrhu obce se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jí a jejích administrativních částí dotýká v rozsahu podle odstavce 1,
b) u návrhů zahrnujících systémy vodovodů a kanalizací společné pro více obcí na území kraje se aktualizuje ta část plánu rozvoje, která se jich dotýká v rozsahu podle odstavce 1.

§ 4

(1) Plán rozvoje a jeho průběžná aktualizace se zpracovává v elektronické podobě v návaznosti na geografický informační systém.

(2) Krajský úřad předává Ministerstvu zemědělství (dále jen "ministerstvo") podle § 4 odst. 8 zákona aktualizace plánu rozvoje v tomto rozsahu:

a) seznam zastupitelstvem kraje schválených aktualizací plánu rozvoje včetně čísla a data příslušných usnesení zastupitelstva kraje,
b) aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí nebo jejich částí zařazené do schválených aktualizací v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
c) jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obcí nebo jejich částí, ve kterých byl doplněn aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění bez nutnosti jejich projednání podle § 4 odst. 5 zákona, v úplném rozsahu původních, popřípadě předchozích popisů; úpravy a formáty aktualizovaných popisů jsou uvedeny v příloze č. 21,
d) tabulkovou část k aktualizovaným popisům uvedeným v písmenech b) a c) obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje; soubor ve formátu MDB lze vytvořit v elektronické aplikaci poskytnuté ministerstvem pro zpracování plánu rozvoje; struktura souboru je uvedena v příloze č. 21,
e) mapovou část plánu rozvoje obsahující aktualizované zákresy systémů vodovodů a kanalizací v návaznosti na geografický informační systém včetně všech podkladových map ve formátech, ve kterých již byla tato část plánu rozvoje zpracována při jeho pořízení; aktualizovaná mapová část plánu rozvoje území kraje bude předána ministerstvu podle § 4 odst. 8 zákona nebo bude zasláno ministerstvu sdělení, kde je krajským úřadem tato část plánu rozvoje publikována a zpřístupněna.

(3) Obce předávají krajskému úřadu podle § 4 odst. 4 zákona v elektronické podobě návrh aktualizace plánu rozvoje ve stejných formátech a s obsahem, jak jsou uvedeny v ustanoveních odstavce 2 písm. b), c), d) a e).


1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.".

7. V § 5 se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4".

8. V § 6 odstavec 1 zní:

"(1) Obsah předávaných vybraných údajů majetkové evidence je uveden v přílohách č. 1 až 4 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.".

9. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) přiváděcí stoku a stokovou síť užívanou minimálně v části obce1),".

10. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

11. V § 6 odst. 4 se za slovo "předává" vkládají slova "ministerstvo v elektronické podobě" a slova "Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo")" se zrušují.

12. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Obsah předávaných vybraných údajů provozní evidence je uveden v přílohách č. 5 až 8 a struktura databázového souboru je uvedena v příloze č. 22.".

13. V § 7 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Vybrané údaje z provozní evidence předává vlastník funkčního celku nebo jeho části s nejvyšší roční spotřebou pitné vody nebo s nejvyšším množstvím odváděných odpadních vod.".

14. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

15. V § 7 odst. 7 se za slovo "předává" vkládá slovo "elektronicky" a slovo "června" se nahrazuje slovem "července".

16. V nadpisu části čtvrté se slovo "NÁLEŽITOSTI" nahrazuje slovy "STANOVENÝ FORMÁT" a slova v závorce "odst. 11" se nahrazují slovy "odst. 12 a 13".

17. § 12 zní:

"§ 12

(1) Obsah formuláře žádosti je uveden v příloze č. 11.

(2) Informace krajského úřadu podle § 6 odst. 10 se předává ministerstvu v jedné z těchto elektronických podob:

a) formou výstupu z aplikace pro evidenci, jejíž formát a struktura jsou uvedeny v příloze č. 23, nebo výstupu z aplikace zveřejněné na internetových stránkách ministerstva, nebo
b) předáním formuláře žádosti doplněné o náležitosti rozhodnutí krajského úřadu ve formátu podle odstavce 1.".

18. Nadpis § 12a se zrušuje.

19. V § 12a odst. 1 se za slovo "zkouškou" vkládají slova "nebo obor vysokoškolského vzdělání".

20. V § 12a písm. d) a h) se slova "vodného a stočného" nahrazují slovy "pro vodné a ceny pro stočné".

21. Nadpis části páté zní:

"OBSAH PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ, PRAVIDLA PRO JEHO ZPRACOVÁNÍ
(K § 8 odst. 1 a 11 zákona)".

22. § 13 zní:

"§ 13

Obsahem Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy č. 18. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.".

23. § 13a se zrušuje.

24. V § 16 písm. d) se slovo "kanalizačních" zrušuje.

25. V § 21 odst. 4 se za slovo "úřadu" vkládají slova "a příslušnému správci povodí".

26. V § 22 odst. 4 se slova "č. 13; směrné a mezné" nahrazují slovy "č. 13 v tabulkách 1a a 1b. Mezní".

27. V § 22 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Způsob vyhodnocení limitních hodnot a zařazení surové vody do základních kategorií jsou uvedeny v příloze č. 13 části 3.".

28. V nadpise části desáté slova v závorce "odst. 5" se nahrazují slovy "odst. 6".

29. V § 24 písmeno a) zní:

"a) základní údaje, a to
1. název, nebo jméno a příjmení, identifikační číslo osoby vlastníka nebo vlastníků kanalizací, bylo-li přiděleno, na které se vztahuje kanalizační řád, název a identifikační číslo osoby provozovatele nebo provozovatelů kanalizace provozující, bylo-li přiděleno, popřípadě jméno a příjmení osoby provozovatele, identifikační čísla majetkové evidence kanalizace i čistírny odpadních vod podle příloh č. 3 a 4,
2. charakteristiku a popis území obce nebo její části s kanalizací, na kterou se kanalizační řád vztahuje, z hlediska geografického a urbanistického, způsob zásobení pitnou vodou, způsob odkanalizování, základní bilanční parametry dodávané pitné a odváděné odpadní vody, odtokové poměry v obci, stručný popis vodního recipientu, přibližný počet osob čistící odpadní vody v septicích a domovních čistírnách odpadních vod, přibližný počet osob shromažďující odpadní vody v žumpách a cíle kanalizačního řádu pro danou lokalitu, přehled hlavních producentů odpadních vod, typ a objemy vypouštěných odpadních vod do kanalizace v jednotlivých hodinách dne a dní v roce včetně specifik znečištění,".

30. V § 24 písm. b) bod 8 zní:

"8. údaje o počtu kanalizačních přípojek;".

31. V § 24 písm. b) se bod 9 zrušuje.

32. V § 24 písm. c) se za slovo "vyznačením" vkládají slova "stokové sítě a polohy".

33. V § 24 písmeno d) zní:

"d) údaje o příslušné čistírně odpadních vod, do které jsou odvedeny odpadní vody, a to
1. projektovanou kapacitu čistírny odpadních vod,
2. rok uvedení čistírny odpadních vod do provozu, rok rekonstrukce a úprav, popis stávajícího technického stavu, údaje o množství odpadních vod celkem, splaškových odpadních vod, odpadních vod jiných, srážkových, popřípadě balastních, koncentrace znečisťujících látek na přítoku a odtoku včetně projektovaných hodnot,
3. počet připojených osob a počet připojených ekvivalentních osob,
4. způsob nebo způsoby řešení oddělení dešťových vod u jednotných kanalizací;".

34. V § 24 písm. h) se za slova "vod u" vkládá slovo "vybraných" a na konci textu písmene h) se doplňují slova "a jejich seznam".

35. V § 24 písm. j) se slovo "kontrolu" nahrazuje slovy "způsob kontroly" a za slova "místa odběru vzorků" se vkládají slova "typ vzorků pro odběr,".

36. § 25 se zrušuje.

37. V nadpise části jedenácté se v závorce slova "odst. 5" nahrazují slovy "odst. 6".

38. V § 28 se odstavec 3 zrušuje.

39. V § 31 odst. 1 se slova "úhrnu srážek" nahrazují slovy "srážkového normálu".

40. Nadpis části čtrnácté zní:

"ZPŮSOB VÝPOČTU PEVNÉ SLOŽKY VODNÉHO A STOČNÉHO PŘI PLACENÍ VE DVOUSLOŽKOVÉ FORMĚ, VÝPOČET CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ NA KALENDÁŘNÍ ROK PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ A POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ S DOSAŽENOU SKUTEČNOSTÍ
(K § 20 odst. 3 a 9 a § 36 odst. 7 zákona)".

41. V § 32 odst. 2 písm. a) se slova "§ 8 odst. 5" nahrazují slovy "§ 8 odst. 6".

42. V § 32 odst. 2 písm. b) se slovo "qp" nahrazuje slovy "trvalém průtoku31)".

Poznámka pod čarou č. 31 zní:


"31) Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, ve znění nařízení vlády č. 246/2010 Sb.".

43. V § 35 odst. 1 se slova "Pro nejmenší vodoměry qp = 1,5 m3 . h-1" nahrazují slovy "Pro vodoměry s přetěžovacím průtokem31) menším než 3,125 m3. h-1".

44. § 35a zní:

"§ 35a

(1) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů se provádí podle příloh č. 19 a 19a.

(2) Výpočet ceny pro vodné a ceny pro stočné podle odstavce 1 se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně související a pro vlastníky kanalizací provozně související pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou.

(3) V případech výpočtu ceny pro pitnou vodu předanou se provádí i výpočet jednotkových nákladů zdroje pitné vody, popřípadě i její přepravy.

(4) V případech výpočtu ceny pro odpadní vodu převzatou se provádí i výpočet jednotkových nákladů čištění odpadních vod, popřípadě i její přepravy.

(5) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce se provádí ve členění nákladových položek s jejich obsahem a v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 20 a ve struktuře databázového souboru, která je uvedena v příloze č. 24.

(6) Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné s dosaženou skutečností se provádí pro odběratele, pro vlastníky vodovodů provozně související a pro vlastníky kanalizací provozně související pro pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou.

(7) V rámci nákladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné uvádí zpracovatel v jednotlivých nákladových položkách veškeré skutečné náklady spojené s provozováním vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu a nepřenáší tyto náklady na jiné činnosti vykonávané vlastníkem nebo provozovatelem vodovodů nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.".

45. V § 36 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

46. Přílohy č. 1 až 19 znějí:

(Přílohy)

47. Za přílohu č. 19 se doplňují přílohy č. 19a až 24, které znějí:

(Přílohy)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2014, s výjimkou

a) čl. I bodu 46, pokud jde o přílohy č. 1 až 8, přílohu č. 19, a bodu 47, pokud jde o přílohu č. 19a, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2014,
b) čl. I bodu 47, pokud jde o přílohu č. 19a formulářů C až F v řádku IV, který nabývá účinnosti dnem 1. září 2015, a
c) čl. I bodu 47, pokud jde o přílohu č. 20, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Ministr:
Ing. Jurečka v. r.