SBÍRKA ZÁKONŮ částka 164
rozeslána dne 20.12.2013
 

421

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb. a zákona č. 369/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 1 položce 3 se za slovem „hrazené“ čárka nahrazuje spojkou „a“ a slova „a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění“ se zrušují.

2. V příloze v Kapitole 1 se položka 19 zrušuje.

3. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 11 se slovo „dárce“ nahrazuje slovem „příjemce“.

4. V příloze v Kapitole 2 se bod 10.5 zrušuje.

5. V příloze v kapitole 3 bodu 1 se položka 3 zrušuje.

Dosavadní položka 4 se označuje jako položka 3.

6. V příloze v Kapitole 3 bodu 3 se slovo „všeobecný“ zrušuje.

7. V příloze v Kapitole 3 bodu 3.1 se slovo „všeobecný“ zrušuje.

8. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 5 doplňuje text:

(Příloha)

9. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 9.1 doplňuje věta „Výkon lze vykázat i praktickým lékařem, avšak pouze u registrovaného pacienta, který je u něj dispenzarizován pro hypertenzi.“.

10. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 10 doplňuje text:

(Příloha)

11. V příloze v Kapitole 4 bodu 24.1 se text: nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.“ zrušuje.

12. V příloze v Kapitole 4 se bod 33.1 zrušuje.

13. V příloze v Kapitole 4 se za bod 35 vkládá nový bod 35a, který zní:

(Příloha)

14. V příloze v Kapitole 4 bodu 40 se slova „vyšetření 2“ nahrazují slovem „vyšetření“.

15. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 46 doplňuje text:

(Příloha)

16. V příloze v Kapitole 4 bodu 47 se v posledním odstavci slovo „všeobecnému“ zrušuje.

17. V příloze v Kapitole 5 bodu 1 se položka 40 zrušuje.

Dosavadní položky 41 a 42 se označují jako položky 40 a 41.

18. V příloze v Kapitole 5 bodu 5.2 se položka   „00085  4 059“ zrušuje.

19. V příloze v Kapitole 5 se bod 7.1.7. zrušuje.

20. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňuje položka 17, která zní:

„17. Dlouhodobá mimotělní respirační podpora novorozence.“.

21. V příloze v Kapitole 7 body 1 a 2 znějí:

(Příloha)

22. V příloze v Kapitole 8 bod 7 zní:

(Příloha)

23. V příloze v Kapitole 001 – všeobecné praktické lékařství výkony č. 01201, 15120 a 15121 znějí:

(Příloha)

24. V příloze v Kapitole 002 – praktické lékařství pro děti a dorost výkony č. 02021, 02022, 02023 a 02024 znějí:

(Příloha)

25. V příloze v Kapitole 101 – vnitřní lékařství – interna se za výkon č. 11023 vkládají výkony č. 11024 a 11025, které znějí:

(Příloha)

26. V příloze v Kapitole 102 – angiologie se za výkon č. 12023 vkládá výkon č. 12024, který zní:

(Příloha)

27. V příloze v Kapitole 115 – gastroenterologie – skupina 1 se na začátku vkládají výkony č. 15032 a 15034, které znějí:

(Příloha)

28. V příloze v Kapitole 107 – kardiologie výkon č. 17129 zní:

(Příloha)

29. V příloze v Kapitole 201 – rehabilitační a fyzikální medicína výkony č. 21510 a 21520 znějí:

(Příloha)

30. V příloze Kapitole 403 – radiační onkologie se na konci doplňuje výkon č. 43635, který zní:

(Příloha)

31. V příloze v Kapitole 413 radiační onkologie – skupina 1 se na konci doplňují výkony č. 43441, 43443, 43637, 43639 a 43641, které znějí:

(Příloha)

32. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se výkon č. 51909 zrušuje.

33. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie výkony č. 51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863 a 51865 znějí:

(Příloha)

34. V příloze v Kapitole 501 – chirurgie se na konci doplňují výkony č. 51901, 51902, 51903, 51905 a 51907, které znějí:

(Příloha)

35. V příloze v Kapitole 531 – chirurgie – skupina 3 se na konci doplňují výkony č. 51917 a 51945, které znějí:

(Příloha)

36. V příloze v Kapitole 537 – hrudní chirurgie – skupina 3 se na konci doplňuje výkon č. 57265, který zní:

(Příloha)

37. V příloze v Kapitole 601 – plastická chirurgie – skupina 1 výkon č. 61391 zní:

(Příloha)

38. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví – se výkony č. 63051 a 63061 zrušují.

39. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví – se za výkon č. 63023 vkládá výkon č. 63050, který zní:

(Příloha)

40. V příloze v Kapitole 603 – gynekologie a porodnictví výkony č. 63415 a 63419 znějí:

(Příloha)

41. V příloze v Kapitole 623 – gynekologie a porodnictví – skupina 2 se za výkon č. 63119 vkládá výkon č. 63120, který zní:

(Příloha)

42. V příloze v Kapitole 715 – oftalmologie – skupina 1 výkony č. 75347 a 75348 znějí:

(Příloha)

43. V příloze v Kapitole 736 – urologie – skupina 3 se na konci doplňuje výkon č. 51946, který zní:

(Příloha)

44. V příloze v Kapitole 708 – anesteziologie a intenzívní medicína výkony č. 78121 a 78140 znějí:

(Příloha)

45. V příloze v Kapitole 708 – anesteziologie a intenzívní medicína se výkony č. 78841, 78843 a 78845 zrušují.

46. V příloze za Kapitolu 720 – paliativní medicína se vkládá kapitola 780 – hyperbarická a letecká medicína, která zní:

(Příloha)

47. V příloze v Kapitole 802 – lékařská mikro-biologie výkon č. 82041 zní:

(Příloha)

48. V příloze v Kapitole 817 – laboratoř klinické cytologie výkon č. 95201 zní:

(Příloha)

49. V příloze za Kapitolu 917 – ergoterapeut se vkládá kapitola 919 – adiktologie, která zní:

(Příloha)

50. V příloze v Kapitole 921 – porodní asistentka se před výkon 06211 vkládají výkony č. 06021 a 06023, které znějí:

(Příloha)

51. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09141 vkládají výkony č. 09142 a 09144, které znějí:

(Příloha)

52. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se výkon č. 09553 zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony výkony č. 09211, 09213, 09220, 09223 a 09555 znějí:

(Příloha)

54. V příloze v Kapitole 999 – univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládají výkony č. 51909 a 51911, které znějí:

(Příloha)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.