SBÍRKA ZÁKONŮ částka 162
rozeslána dne 16.12.2013

415

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2013,

kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 7 odst. 3 a § 135 písm. f) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 a v § 9 odst. 1 se slova „způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávnosti“.

2. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „sdružením“ nahrazuje slovem „spolkům“.

3. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 363/2011 Sb.

(Příloha)

4. V příloze č. 6 položka 8 zní:

(Příloha)

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.