SBÍRKA ZÁKONŮ částka 70
rozeslána dne 21.6.2013

162

ZÁKON

ze dne 2. května 2013,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V zákoně č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb. a zákona č. 129/2006 Sb., se v § 4 odst. 1 za slova „Významnými dny České republiky jsou“ vkládají slova „16. leden - Den památky Jana Palacha,“ a za slova „12. březen - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO),“ se vkládají slova „28. březen - Den narození Jana Ámose Komenského,“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 11. srpna 2013.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.