SBÍRKA ZÁKONŮ částka 28
rozeslána dne 14.3.2013
 

62

VYHLÁŠKA

ze dne 28. února 2013,

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se mění takto:

1. § 1 zní:

㤠1

(1) Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah

a)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
b)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území,
c)   dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
d)   společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
e)   projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení,
f)   dokumentace pro provádění stavby a
g)   dokumentace skutečného provedení stavby.

(2) Tato vyhláška dále stanoví náležitosti dokumentace bouracích prací, obsahové náležitosti stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby letecké, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 194 písm. c) stavebního zákona.“.

2. Za § 1 se vkládají nové § 1a až 1d, které včetně nadpisů znějí:

㤠1a
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 1b
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 1c
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(K § 86 odst. 7 stavebního zákona)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 1d
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
(K § 94a odst. 7 stavebního zákona)

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

3. § 2 včetně nadpisu zní:

㤠2
Projektová dokumentace
(K § 105 odst. 8 a § 110 odst. 5 stavebního zákona)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.“.

4. V § 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „6“.

5. V § 4 odst. 1 se slova „pořizované podle § 125 odst. 1 a 3 stavebního zákona je stanoven v příloze č. 3“ nahrazují slovy „je stanoven v příloze č. 7“.

6. V nadpisu § 5 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

7. V § 5 se slova „připojované k ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 stavebního zákona stanoví příloha č. 4“ nahrazují slovy „stanoví příloha č. 8“.

8. V § 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „9“.

9. Přílohy č. 1 až 4 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 7 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

(Příloha)

10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

(Příloha)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

(Příloha)

8) § 13 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“.Dosavadní příloha č. 5 se označuje jako příloha č. 9.

11. V příloze č. 9 v části A. písm. a) se slova „stavby ve zkráceném stavebním řízení“ nahrazují slovy „stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora“.

12. V příloze č. 9 v části B. bodě 2 písm. f) se slovo „a“ zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Dokumentace a projektová dokumentace podle § 1a až 5 vyhlášky, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a předložena stavebnímu úřadu do 31. prosince 2014, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

2. Projektová dokumentace podle § 3 vyhlášky může být zpracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2014.

Čl. III
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Jankovský v. r.