SBÍRKA ZÁKONŮ částka 10
rozeslána dne 30.1.2013
 

22

VYHLÁŠKA

ze dne 23. ledna 2013

o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 8b odst. 4 a 7, § 12d odst. 8, § 12f odst. 5, § 14b odst. 4, § 15d odst. 7, § 15e odst. 3, § 26 odst. 2 a § 26a odst. 3 písm. d) zákona:

ČÁST PRVNÍ
Vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2)

a)   obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,
b)   obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení a způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, vzor osvědčení o způsobilosti,
c)   obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, a to jak pro obecný kurz vztahující se na přepravu všech druhů zvířat, tak pro specializovaný kurz vztahující se pouze na přepravu některých druhů zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor,
d)   obsah a rozsah kurzu odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání a vzor osvědčení,
e)   obsah a rozsah kurzu k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata,
f)   rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, obsah odborného kurzu pro získání této odborné způsobilosti, složení zkušební komise, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, průběh zkoušky, vzor osvědčení,
g)   obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, obsah a rozsah kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, složení zkušební komise, průběh zkoušky, vzor osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, a vzor osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat,
h)   obsah a rozsah kurzu odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, obsah a rozsah kurzu odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, složení zkušební komise, průběh zkoušky, vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů, vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat,
i)   obsah a rozsah odborného kurzu pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, složení zkušební komise, průběh zkoušky a vzor osvědčení.

(2) Tato vyhláška dále zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie4)

a)   obsah školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného střediska a
b)   vzor pokynů a poučení o péči o prasata.

§ 2
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách

(1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách se uskutečňuje v rozsahu 4 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením drůbeže, králíků a zajíců na jatkách se uskutečňuje v rozsahu 3 výukových hodin teoretické výuky.

(3) Obsahem kurzu podle odstavců 1 a 2 jsou

a)   ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k porážení zvířat, v rozsahu nezbytném pro úkony související s porážením zvířat, zejména veterinárního zákona, trestního zákoníku,
b)   ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování a souvisejících činnostech5) vztahující se k vykonávané činnosti,
c)   poznatky o chování, utrpení, vědomí, citlivosti a stresu zvířat,
d)   praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování,
e)   znalost pokynů od výrobců pro druhy znehybňovacích zařízení používaných k mechanickému znehybnění.

(4) Vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat

(1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat se uskutečňuje v rozsahu 4 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a)   ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k usmrcování zvířat, v rozsahu nezbytném pro usmrcování zvířat a související úkony, zejména veterinárního zákona, trestního zákoníku,
b)   ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování a souvisejících činnostech5) vztahující se k vykonávané činnosti,
c)   poznatky o chování, utrpení, vědomí, citlivosti a stresu zvířat,
d)   praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování,
e)   praktické aspekty metod omračování a znalost pokynů od výrobců pro používané druhy omračovacích zařízení,
f)   náhradní metody omračování nebo usmrcování,
g)   základní údržba a čištění omračovacích a usmrcovacích zařízení,
h)   kontrola účinnosti omráčení a nepřítomnosti známek života.

(3) Vzor osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4
Požadavky na kvalifikaci lektorů na úseku ochrany zvířat při usmrcování

(1) Lektor v kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat podle § 2 odst. 1 musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let,
b)   vysokoškolské vzdělání veterinárního směru a nejméně 3 roky praxe na jatkách, nebo
c)   vysokoškolské vzdělání veterinárního směru a nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele předmětů, které se týkají porážení zvířat.

(2) Lektor v kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat pro porážení drůbeže, králíků a zajíců podle § 2 odst. 2 musí doložit

a)   kvalifikaci uvedenou v odstavci 1, nebo
b)   nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou veterinárního směru nebo v oboru technologie zpracování masa nebo chovatelství a nejméně 3 roky praxe na jatkách při porážení drůbeže, králíků nebo zajíců.

(3) Lektor v kurzu odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat podle § 3 musí doložit

a)   kvalifikaci uvedenou v odstavci 1 písm. a),
b)   vysokoškolské vzdělání veterinárního směru nebo chovatelství, nebo
c)   nejméně úplné středoškolské vzdělání veterinárního směru a nejméně 3 roky praxe při usmrcování kožešinových zvířat.

§ 5
Společné ustanovení pro kurzy na úseku ochrany zvířat při usmrcování

(1) Součástí kurzů uvedených v § 2 a 3 není manipulace se zvířaty.

(2) Kurzy uvedené v § 2 a 3 nelze spojovat do jednoho kurzu.

§ 6
Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností

(1) Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souvislosti s hospodářskou činností se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin praktického cvičení se zvířaty.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou vedle požadavků vymezených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností6) dále

a)   základní právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy podle jiných právních předpisů7),
b)   příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat,
c)   zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty,
d)   zásady čistění a desinfekce dopravních prostředků.

(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit

a)   kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona,
b)   nejméně středoškolské vzdělání veterinárního směru nebo v oblasti zemědělství se zaměřením na chov zvířat a osvědčení o kvalifikaci dopravce získané tímto kurzem, nebo
c)   praxi v činnosti v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let.

(4) Vzor osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata v souvislosti s hospodářskou činností ve formě průkazu je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7
Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso

(1) Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso se uskutečňuje v rozsahu 6 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a)   právní předpisy upravující ochranu a chov kuřat chovaných na maso8),
b)   fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu,
c)   praktické aspekty šetrného zacházení s kuřaty chovanými na maso a jejich chytání, nakládání a přepravy,
d)   rozpoznání zdravého kuřete chovaného na maso a jeho onemocnění, poskytování první pomoci kuřatům chovaným na maso,
e)   péče o kuřata chovaná na maso v mimořádných situacích, utracení a porážka v mimořádných situacích,
f)   preventivní opatření pro biologickou bezpečnost.

(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let,
b)   nejméně 3 roky praxe v chovu kuřat chovaných na maso a prokázat, že se prokazatelně seznámil s metodami chovu kuřat chovaných na maso a s podmínkami jejich ochrany,
c)   vysokoškolské vzdělání v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství, nebo
d)   nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských nebo veterinárních předmětů na střední nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinářství nebo chovatelství.

(4) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8
Kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata

(1) Kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata se uskutečňuje v rozsahu 6 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a)   právní předpisy upravující ochranu a chov prasat, zejména zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení9),
b)   fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a napájení, chování zvířat a pojem stresu,
c)   praktické aspekty šetrného zacházení s prasaty a jejich chytání, nakládání a přepravy,
d)   rozpoznání zdravého zvířete a onemocnění zvířat, poskytování první pomoci prasatům,
e)   péče o prasata v mimořádných situacích, utracení a porážka v mimořádných situacích.

(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let,
b)   nejméně 3 roky praxe v chovu prasat a prokázat, že se prokazatelně seznámil s metodami chovu prasat a s podmínkami jejich ochrany,
c)   vysokoškolské vzdělání zemědělského nebo veterinárního směru, nebo
d)   nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských nebo veterinárních předmětů na střední nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinářství nebo chovatelství.

(4) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9
Odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata

(1) Odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata se uskutečňuje v rozsahu 30 výukových hodin teoretické výuky a 5 výukových hodin praktické výuky. Při praktické výuce se provádí seznámení se s podmínkami chovu a péče o handicapovaná zvířata, a to v záchranné stanici schválené podle předpisů na ochranu přírody a krajiny10) nebo v zoologické zahradě, která chová zástupce evropské fauny, které jsou zároveň uživatelem pokusných zvířat, jemuž bylo Ministerstvem zemědělství uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat za účelem vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí. Praktická výuka, při které nejsou používána handicapovaná zvířata, se může provádět také v jiném zařízení, jemuž bylo Ministerstvem zemědělství uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat za účelem vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí. K praktické výuce se nesmí používat dočasně handicapovaná zvířata.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a)   ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části právních předpisů, které se vztahují k odchytu, chovu a vypouštění handicapovaných zvířat do jejich přirozeného prostředí, v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, zejména zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o myslivosti, veterinárního zákona, zákona o zoologických zahradách, zákona o obchodování s ohroženými druhy, trestního zákoníku, vybrané části právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,
b)   problematika chovu handicapovaných zvířat, včetně základních znalostí výživy, anatomie, fyziologie a etologie těchto zvířat,
c)   rozpoznání zdravého zvířete a onemocnění zvířat, poskytování první pomoci handicapovaným zvířatům a povolené způsoby usmrcování handicapovaných zvířat,
d)   znalosti techniky odchytu,
e)   zásady zřizování, provozu a kontrol záchranných stanic,
f)   rozpoznávání druhů volně žijících zvířat, které se běžně vyskytují na území České republiky.

(3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nebo na Ministerstvu životního prostředí nejméně po dobu 3 let,
b)   nejméně 3 roky praxe v péči o handicapovaná zvířata, prokázat, že se seznámil s metodami péče o handicapovaná zvířata a s podmínkami jejich ochrany, a nejméně střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v oborech vzdělání zemědělství a lesnictví nebo veterinářství a veterinární prevence,
c)   vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo
d)   nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů na střední nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinářství nebo chovatelství.

(4) Na závěr kurzu podle odstavce 1 se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu a ústní zkoušky. Písemný test připravuje Ministerstvo zemědělství a obsahuje 30 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 45 minut. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Ústní zkouška zahrnuje praktické poznávání volně žijících zvířat, která se běžně vyskytují na území České republiky. Pro ústní zkoušku mohou být použity fotografie, kresby nebo preparáty určovaných druhů volně žijících zvířat. Ústní zkouška obsahuje určení 30 druhů volně žijících zvířat. O výsledku ústní zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Rozhodnutí je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen zkušební komise má 1 hlas. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů v písemném testu a zároveň správné určení nejméně 80 procent z celkového počtu určovaných druhů volně žijících zvířat při ústní zkoušce. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

(5) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

(1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a)   ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných, které se vztahují k ochraně pokusných zvířat,
b)   vybrané části právních předpisů, které se vztahují k ochraně pokusných zvířat, zejména veterinárního zákona, trestního zákoníku, právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,
c)   ustanovení předpisů Evropské unie a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy na úseku ochrany zvířat proti týrání, které upravují ochranu pokusných zvířat11),
d)   etické otázky týkající se vztahu člověka a pokusných zvířat, přirozené hodnoty života a argumentů pro a proti používání pokusných zvířat pro vědecké účely,
e)   základní biologie a příslušná druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, fyziologickým znakům, chovu, genetice a genetickým změnám pokusných zvířat,
f)   etologie pokusných zvířat, chov a úprava prostředí,
g)   druhově specifické metody zacházení s pokusnými zvířaty,
h)   péče o zdraví pokusných zvířat a hygiena,
i)   uznání druhově specifického strachu, bolesti a utrpení většiny běžných druhů pokusných zvířat,
j)   znecitlivění, metody snižující bolest a usmrcování pokusných zvířat,
k)   používání hledisek humánního zacházení s pokusnými zvířaty,
l)   požadavek nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi,
m)   návrh pokusů a projektů pokusů,
n)   vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem a použitím pokusných zvířat,
o)   výživa pokusných zvířat,
p)   specifika pokusů na hospodářských zvířatech a volně žijících zvířatech mimo zařízení uživatele pokusných zvířat.

(3) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti odpovídající vzdělání stanovené v § 15d odst. 3 zákona. Za tímto účelem přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii dokladu o dosaženém vzdělání.

(4) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 11
Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů

(1) Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů se uskutečňuje v rozsahu 10 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou zejména základní otázky a změny v oblastech uvedených v § 10 odst. 2.

(3) Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 12
Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

(1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a)   ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných, které se vztahují k ochraně pokusných zvířat,
b)   vybrané části právních předpisů, které se vztahují k ochraně pokusných zvířat, zejména veterinárního zákona, trestního zákoníku, právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,
c)   ustanovení předpisů Evropské unie a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy na úseku ochrany zvířat proti týrání, které upravují ochranu pokusných zvířat11),
d)   etické otázky týkající se vztahu člověka a pokusných zvířat, přirozené hodnoty života a argumentů pro a proti používání pokusných zvířat pro vědecké účely,
e)   základní biologie a příslušná druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, fyziologickým znakům, chovu, genetice a genetickým změnám pokusných zvířat,
f)   etologie pokusných zvířat, chov a úprava prostředí,
g)   druhově specifické metody zacházení s pokusnými zvířaty,
h)   péče o zdraví pokusných zvířat a hygiena,
i)   uznání druhově specifického strachu, bolesti a utrpení většiny běžných druhů pokusných zvířat,
j)   znecitlivění, metody snižující bolest a usmrcování pokusných zvířat,
k)   používání hledisek humánního zacházení s pokusnými zvířaty,
l)   požadavek nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi,
m)   vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem a použitím pokusných zvířat,
n)   výživa pokusných zvířat.

(3) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 13
Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

(1) Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat se uskutečňuje v rozsahu 10 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou zejména základní otázky a změny v oblastech uvedených v § 12 odst. 2.

(3) Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 14
Požadavky na kvalifikaci lektorů pro kurzy na úseku ochrany pokusných zvířat

(1) Lektor v kurzu na úseku ochrany pokusných zvířat proti týrání musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, nebo
b)   nejméně 3 roky odborné praxe při používání a chovu pokusných zvířat a osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

(2) Nejméně jeden z lektorů musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo. Nejméně jeden z lektorů musí být zaměstnancem Státní veterinární správy a musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona.

§ 15
Společná ustanovení ke kurzům na úseku ochrany pokusných zvířat

(1) Kurzy uvedené v § 10 až 13 nelze spojovat do jednoho kurzu.

(2) Ustanovení § 14 se vztahuje na všechny kurzy uvedené v § 10 až 13.

§ 16
Kurz odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Kurz odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou

a)   ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných,
b)   předpisy Evropské unie12) a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy na úseku ochrany zvířat proti týrání13),
c)   vybrané části jiných právních předpisů ve vztahu k ochraně zvířat a k výkonu dozoru v chovech a nad pokusy, ve vztahu ke správnímu trestání a skutkovým podstatám trestných činů týkajících se týrání zvířat, zejména právních předpisů upravujících řízení o přestupcích a správních deliktech, trestního zákona, právních předpisů upravujících ochranu přírody a krajiny, obchodování s ohroženými druhy, provozování zoologických zahrad, myslivost a rybářství, občanského zákoníku, zákona o Policii České republiky, zákona o státní kontrole, právních předpisů upravujících technické požadavky na stavby pro zemědělství a způsoby chovu ve vztahu k ochraně a pohodě zvířat, právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, právních předpisů upravujících právo na přístup k informacím, odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
d)   principy právního systému České republiky, Ústava a Listina základních práv a svobod, druhy právních předpisů, publikace právních předpisů, vysvětlení základních právních pojmů,
e)   metodika provádění kontrol na úseku ochrany zvířat proti týrání, zpracování informací a dat v programu ochrany zvířat, informační systémy Státní veterinární správy,
f)   historický vývoj na úseku ochrany zvířat proti týrání, etický a ekonomický význam ochrany zvířat proti týrání.

(3) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 17
Požadavky na kvalifikaci lektorů pro kurz odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Lektor, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. a), musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, a vysokoškolské vzdělání v oboru právo, nebo
b)   splnění požadavků podle odstavců 6 až 8, a to podle příslušného tématu.

Nejméně jeden z lektorů, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. a), musí doložit odbornou praxi a vzdělání podle písmene a) a nejméně jeden z lektorů musí doložit splnění požadavků podle písmene b).

(2) Lektor, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. b), musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, a vysokoškolské vzdělání v oboru právo nebo v oboru veterinární lékařství, nebo
b)   nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů, a to na vysoké škole, a vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární lékařství nebo v oboru právo.

(3) Lektor, který prezentuje témata uvedená v § 16 odst. 2 písm. c) nebo d), musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let a
b)   vysokoškolské vzdělání v oboru právo.

(4) Lektor, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. e), musí být zaměstnancem Státní veterinární správy. Tento lektor musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let a
b)   vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární lékařství.

(5) Lektor, který prezentuje téma uvedené v § 16 odst. 2 písm. f), musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, nebo
b)   nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů, a to na vysoké škole, a vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo v oblasti veterinárního lékařství, nebo v oboru právo.

(6) Lektor, který prezentuje témata související s ochranou hospodářských zvířat nebo s ochranou zvířat v zájmových chovech, musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, a vysokoškolské vzdělání v oboru veterinárního lékařství nebo v oboru právo, nebo
b)   nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů, a to na vysoké škole, a vysokoškolské vzdělání v oboru veterinární lékařství nebo v oboru právo.

(7) Lektor, který prezentuje témata související s ochranou pokusných zvířat, musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo v oboru veterinární lékařství, nebo v oboru právo, nebo
b)   nejméně 3 roky odborné praxe při používání a chovu pokusných zvířat a osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů.

(8) Lektor, který prezentuje témata související s ochranou volně žijících zvířat, musí doložit

a)   odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, nebo odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat v orgánech ochrany přírody a krajiny nejméně po dobu 3 let, a vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo v oboru veterinární lékařství, nebo v oboru právo, nebo
b)   nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních předmětů, a to na vysoké škole, a vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo v oboru veterinární lékařství, nebo v oboru právo.

§ 18
Výuková hodina v kurzech na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Délka výukové hodiny v kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání je 45 minut. Zkouška se nepovažuje za výukovou hodinu.

(2) V rámci jednoho vyučovacího dne u kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání, jejichž rozsah přesahuje 12 výukových hodin, nesmí být více než 9 výukových hodin.

§ 19
Společné ustanovení pro způsob a organizaci ověřování získaných znalostí pro kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání

(1) Na závěr kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu. Test připravuje Ministerstvo zemědělství. Test obsahuje 30 zkušebních otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná, a na vypracování testu se stanoví doba 45 minut, není-li dále stanoveno jinak. Test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

(2) Test v rámci kurzu odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání obsahuje 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 90 minut.

(3) Test v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat obsahuje 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž může být i více odpovědí správných. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 90 minut.

(4) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise složená z lektora kurzu, zaměstnance orgánu veterinární správy a zaměstnance Ministerstva zemědělství. Předsedou zkušební komise je vždy zaměstnanec Ministerstva zemědělství. Zaměstnanec orgánu veterinární správy musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona. Zaměstnanec Ministerstva zemědělství musí mít odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánu ochrany zvířat uvedeném v § 19 odst. 1 písm. a) zákona nejméně po dobu 1 roku.

(5) O výsledku zkoušky vyhotoví školicí pracoviště písemný protokol, ve kterém uvede datum a místo konání zkoušky, jméno, popřípadě jména, a příjmení lektorů, jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise, identifikační údaje účastníků kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.

(6) Účastníkovi kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který u zkoušky uspěl, vydá Ministerstvo zemědělství příslušné osvědčení o způsobilosti, které potvrzuje absolvování kurzu.

(7) Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který u zkoušky neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne neúspěšného pokusu zkoušku složit. Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání může opakovat zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval kurz, pouze jednou, a to nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Opakovaná zkouška probíhá stejným způsobem jako první zkouška.

(8) Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který u zkoušky neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou znovu kurz.

(9) Ustanovení odstavců 1 až 7 se nevztahují na

a)   kurz odborné přípravy k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,
b)   kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením drůbeže, králíků a zajíců,
c)   kurz odborné přípravy k získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat,
d)   kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso,
e)   kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata.

(10) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.

§ 20
Školení pro zaměstnance dopravce nebo pro zaměstnance provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska

Dopravce nebo provozovatel sběrného nebo shromažďovacího střediska vydá zaměstnanci, který provádí manipulaci se zvířaty, po absolvování školení, které stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností14), potvrzení o absolvování školení. Vzor potvrzení o absolvování školení je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 21
Pokyny a poučení k péči o prasata

Vzor pokynů a poučení k péči o prasata je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 22
Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, se zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

§ 23
Změna vyhlášky o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 428/2005 Sb., vyhlášky č. 464/2009 Sb. a vyhlášky č. 78/2012 Sb., se mění takto:

1. V nadpise § 11 se slova „§ 20 písm. s)“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 1 písm. j)“.

2. V § 11 odst. 9 se slova „§ 20 písm. s)“ nahrazují slovy „§ 20 odst. 1 písm. j)“.

3. § 11c se zrušuje.

4. Příloha č. 4 se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

§ 24
Změna vyhlášky o ochraně zvířat při přepravě

Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 8b odst. 4 a 7 a“ zrušují.

2. § 1 zní:

㤠1

Tato vyhláška stanoví velikost prostor pro přepravu zvířat.“.

3. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

4. Část druhá se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2 až 6 zrušuje.

Dosavadní části třetí a čtvrtá se označují jako části druhá a třetí.

5. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 25
Změna vyhlášky o ochraně handicapovaných zvířat při chovu

Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu, se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podmínky pro chov handicapovaných zvířat, vybavení a minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata.“.

2. § 5 a 6 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 zrušují.

3. Příloha č. 2 se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

§ 26
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Bendl v. r.

(Přílohy)


1)   Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.
Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely.
2)   Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení Rady (ES) č. 1255/97.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.
3)   Směrnice Rady 2008/120/ES.
4)   Nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
5)   Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.
6)   Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
7)   Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.
8)   Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady 2007/43/ES.
9)   Zákon č. 166/1999 Sb.
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.
10)   § 5 odst. 9 a 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
11)   Například doporučení Komise 2007/526/ES ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně.
12)   Například nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS.
Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek.
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.
13)   Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, vyhlášený pod č. 200/1998 Sb.
14)   Přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1/2005.