SBÍRKA ZÁKONŮ částka 5
rozeslána dne 14.1.2013
 

9

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákoníku práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a nařízení vlády č. 93/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 25 odst. 7 se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

2. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

(Příloha)

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zdravotnictví:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.