SBÍRKA ZÁKONŮ částka 167
rozeslána dne 17.12.2012
 

450

VYHLÁŠKA

ze dne 5. prosince 2012,

kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb. a vyhlášky č. 387/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až l) se označují jako písmena e) až k).

2. V § 2 písm. j) se slova „v nezastavěném území31)“ zrušují.

3. V § 3 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 2 nebo 3, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

4. V § 5 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a)   není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b)   je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 6, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c)   chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

5. V § 6 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a)   není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b)   je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 7, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c)   chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

6. V § 7 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a)   není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b)   je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 8, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c)   chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

7. V § 8 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. b) této přílohy. Zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a)   není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. b) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b)   je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle přílohy č. 9, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c)   chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

8. V § 13 odst. 2 se text „Není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se v bytu nebo nebytovém prostoru, případně ve společné části budovy vyskytuje, zjistí se její objemový podíl dle bodu 8 písm. c) této přílohy. Takto zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů; přitom se výše ostatních objemových podílů nemění. Dále platí postup uvedený v § 3 odst. 3 písm. b).“ nahrazuje textem:

„Dále platí, že

a)   není-li ve výčtu konstrukcí a vybavení v příslušné tabulce přílohy č. 15 uvedena konstrukce, která se ve stavbě vyskytuje, zjistí se její objemový podíl podle bodu 8 písm. c) této přílohy; zjištěný objemový podíl se vynásobí koeficientem 1,852 a připočte se k součtu objemových podílů, přitom se výše ostatních objemových podílů nemění,
b)   je-li ve stavbě konstrukce, jejíž náklady na pořízení činí více než dvojnásobek nákladů standardního provedení podle příloh č. 2, 3 a 6, odečte se její objemový podíl příslušející standardnímu provedení jako v případě konstrukce chybějící podle bodu c) a stanoví se pro ni nový objemový podíl postupem podle bodu a),
c)   chybí-li ve stavbě konstrukce uvedená v příslušné tabulce přílohy č. 15, vynásobí se její objemový podíl koeficientem 1,852 a odečte se od součtu objemových podílů.“.

9. V § 22 odstavec 3 zní:

„(3) Zahrnuje-li nájemní smlouva více staveb, které netvoří příslušenství k jiným stavbám, bez rozlišení nájemného, oceňují se jednotlivé stavby, jako by nebyly pronajaty nákladovým způsobem nebo podle odstavce 2, jsou-li stavbou vyjmenovaného typu. Nájemné se v těchto případech zjistí ve výši obvyklého nájemného.“.

10. V § 22 odstavec 7 zní:

„(7) Cena stavby podle odstavců 1 až 3 se zjistí z ceny stavby zjištěné nákladovým způsobem bez koeficientu prodejnosti K?p a ceny stavby zjištěné výnosovým způsobem s tím, že způsob výpočtu ceny je stanoven v příloze č. 17 v tabulce č. 2 podle zatřídění do skupiny podle tabulky č. 1 na základě analýzy rozvoje nemovitosti.“.

11. V § 23 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

12. V § 23 odst. 4 se slova „nebo soubor staveb“ zrušují a za slova „podle § 28“ se vkládají slova „a § 28a“.

13. V § 27 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Pokud od účinnosti vydání nebo poslední aktualizace cenové mapy stavebních pozemků obce obecně závaznou vyhláškou obce uplynulo více než 2 roky, nelze ji pro zjištění cen pozemků použít a cena pozemků se zjistí podle následujících ustanovení této vyhlášky.“.

14. V § 31 odst. 1 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1, upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty K?i z přílohy č. 38 a K?p z přílohy č. 39“.

15. V § 31 odst. 2 se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. a) až l), upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21 a vynásobí se koeficienty K?i z přílohy č. 38 a K?p z přílohy č. 39“ a na konci odstavce se doplňuje text, který zní:

„Přitom platí, že

a)   je-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona jednoznačně zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena zbývající části pozemku koeficientem 0,20; totéž platí, je-li zvláštním právním předpisem stanovená nejvyšší přípustná zastavěnost pozemku,
b)   není-li z vyjmenovaných dokladů podle stavebního zákona zřejmá budoucí skutečně zastavěná část pozemku, vynásobí se cena pro celý pozemek koeficientem 0,60.“.

16. V § 31 odst. 3 se slova „odst. 2“ nahrazují slovy „odst. 1 písm. a) až l), upraví se zdůvodněnými přirážkami a srážkami podle přílohy č. 21“ a za slova „a vynásobí se“ se vkládají slova „koeficientem K?i z přílohy č. 38, koeficientem K?p z přílohy č. 39 a“.

17. V § 31 odst. 6 se za slova „vodních ploch podle“ vkládají slova „odstavce 1 je nejméně 20 Kč/m2 a podle“.

18. Část čtvrtá se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 41 odst. 2 se slovo „dřevin“ nahrazuje slovem „rostlin“.

20. V § 41 odst. 3 se slovo „zjištěná“ zrušuje.

21. V § 42 odst. 4 se slovo „dřevin“ nahrazuje slovem „rostlin“.

22. V § 42 odst. 5 se za slovy „odstavce 3 a okrasných“ slovo „dřevin“ nahrazuje slovem „rostlin“.

23. V § 44 odst. 5 se za slova „Pro pozemek“ vkládají slova „ , s výjimkou pozemku oceňovaného podle § 31,“.

24. V § 44 odst. 6 se ve větě druhé za slova „Jsou-li na pozemku“ vkládají slova „ , s výjimkou pozemku oceňovaného podle § 31,“.

25. V příloze č. 2 v tabulce Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se u typu F ve sloupci Kód CZ – CC číslo „123“ zrušuje a ve sloupci Účel užití budovy se slova „budovy pro služby“ zrušují.

26. V příloze č. 2 v tabulce Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru se u typu H ve sloupci Účel užití budovy slova „(společné stravování)“ nahrazují slovy „a služby“.

27. Příloha č. 16 zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha)

28. V příloze č. 17 tabulka č. 2 včetně nadpisu, vysvětlivek a poznámek pod tabulkou zní:

(Příloha)

29. V příloze č. 18 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha)

30. V příloze č. 19 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha)

31. V příloze č. 20 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha)

32. V příloze č. 20a tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

(Příloha)

33. V příloze č. 21 pod tabulkou č. 3 v odkaze označeném * se za slovy „v příloze č. 39 oblast č. 1“ vkládají slova „ , u města Most oblast č. 2“.

34. V příloze č. 21 v poznámce č. 1 se za slovy „v příloze č. 39 jejich oblast č. 1“ vkládají slova „ , u města Most oblast č. 2“.

35. Příloha č. 38 zní:

„Příloha č. 38 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha)

36. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.

(Příloha)

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.