SBÍRKA ZÁKONŮ částka 118
rozeslána dne 5.10.2012

321

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. srpna 2012

o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení stanoví lázeňské místo Karlovy Vary a Statut lázeňského místa Karlovy Vary (dále jen „Statut“), kterým se určuje režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

(2) Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary a stanoví

a)   omezení související s jeho výstavbou a rozvojem,
b)   činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují,
c)   zařízení, která se v něm nesmí zřizovat,
d)   pro vnitřní území lázeňského místa další omezení související s uplatňováním zvýšených nároků na vzhled a uspořádání veřejných prostranství, zřizování, upravování, udržování, čištění a osvětlování veřejných prostranství, veřejné zeleně, parků a jejich vybavení.

§ 2
Území lázeňského místa

(1) Území lázeňského místa tvoří katastrální území Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí u Karlových Var, Dvory, Drahovice, Karlovy Vary, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice u Staré Role, Rybáře, Sedlec u Karlových Var, Stará Role, Tašovice a Tuhnice.

(2) Vnitřní území lázeňského místa je vymezeno na podkladě katastrální mapy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa.

(3) Vymezení území lázeňského místa na podkladě základní mapy České republiky s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa a zařízení, která se v něm nesmí zřizovat
§ 3

(1) Na území lázeňského místa je zakázáno umisťovat stavby, zařízení a provozovny, které by prokazatelně negativně ovlivnily vnitřní území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nad přípustnou míru stanovenou jinými právními předpisy1).

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba a jiný rozvoj nesouvisející s účely lázeňství, lázeňské a občanské vybavenosti, bydlení a tomu odpovídající dopravní a technické infrastruktury a s ochranou zeleně.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba staveb, které by nerespektovaly dochované urbanistické, architektonické a památkové hodnoty a které by vedly k nadměrnému zahušťování zástavby, zejména na úkor zeleně. Ve vnitřním území lázeňského místa je dále zakázána výstavba staveb, které by byly zjevně nevyvážené co do podlažnosti a výšky staveb nebo stavebních prvků a které by zjevně přesahovaly stávající zástavbu.

§ 4

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je v zájmu ochrany léčebného režimu a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí omezena výstavba zábavních zařízení, parkovacích a garážovacích domů; tuto výstavbu lze povolit pouze po posouzení vhodnosti jejich umístění.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba

a)   jednotlivých a skupinových garáží,
b)   zařízení zemědělské výroby, skladů, bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad,
c)   zařízení drobné výroby a služeb, která mohou mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních,
d)   zařízení průmyslu, skladů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení a komunikací.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno umístění staveb a provedení změn staveb a zařízení

a)   vyvolávajících nebo způsobujících průjezd nebo kumulaci vozidel ve vyšší míře, než je nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního území lázeňského místa nebo jeho příslušné spádové části,
b)   s technologií, jejíž součástí je manipulace s látkami škodlivými horninovému prostředí,
c)   s technologií překračující limity hluku nebo vibrací určené jiným právním předpisem2),
d)   s technologií překračující limity emisí znečišťujících látek nebo pachových látek vypouštěných do ovzduší podle zákona upravujícího ochranu ovzduší.

(4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno umísťování a provoz staveb, zařízení a činností, kterými by došlo k trvalému snížení podílu nezpevněných ploch a k úbytku výměry parků a ploch vzrostlé zeleně.

(5) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba nových dálnic, silnic a místních komunikací I. a II. třídy.

Činnosti, které se na území lázeňského místa omezují nebo zakazují
§ 5

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno provádět činnosti a práce s použitím strojů a zařízení překračující limity hluku nebo vibrací2)

a)   v pracovní dny a v sobotu v době od 18.00 do 8.00 hodin a
b)   v neděli a v ostatních dnech pracovního klidu podle zákona upravujícího státní a ostatní svátky.

(2) Na části území lázeňského místa vymezené v příloze č. 3 k tomuto nařízení je zakázáno provádění ohňostrojů, ohňostrojných prací a používání pyrotechnických výrobků a předmětů se zvukovými a světelnými efekty pro zábavné účely3). Zákaz se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna.

§ 6

(1) Na lázeňských kolonádách, v pavilonech a na veřejných prostranstvích s nimi souvisejících mimo pozemní komunikace je zakázán vstup, vjezd, vnášení a odkládání a provoz motorových a nemotorových vozidel a dalších dopravních prostředků, s výjimkou invalidních vozíků, zdravotních pomůcek pro zdravotně postižené osoby a dětských kočárků.

(2) Na lázeňských kolonádách, v pavilonech a na veřejných prostranstvích s nimi souvisejících je zakázán vstup se zvířaty. Tento zákaz se nevztahuje na psy, kteří slouží v daném okamžiku k doprovodu osob nevidomých nebo tělesně postižených, a na psy složek integrovaného záchranného systému a městské policie.

(3) Lázeňské kolonády a veřejná prostranství s nimi související jsou vymezeny v přílohách č. 4 a 5 k tomuto nařízení. Lázeňské pavilony jsou vymezeny v přílohách č. 6 a 7 k tomuto nařízení.

(4) Lázeňské kolonády, pavilony a veřejná prostranství s nimi související se označují příslušnou informativní tabulí s nápisem nebo grafickým znakem znázorňujícím příslušné zákazy obrazově.

§ 7

Ve vnitřním území lázeňského místa se údržba a čistění veřejných prostranství v letním i zimním období provádí bez používání závadných látek podle zákona o vodách nebo látek ve vodách snadno rozpustných.

§ 8

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejně přístupných místech zakázáno

a)   šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních zdrojů,
b)   šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující,
c)   rozdávání reklamních letáků.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je možné umístit plakáty a letáky pouze na reklamních a propagačních zařízeních a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny na plochách a na místech k tomu určených podle stavebního zákona.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata.

(4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči.

§ 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zdravotnictví:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.

(Přílohy)


1)   Například zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.
2)   Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
3)   Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.