SBÍRKA ZÁKONŮ částka 66
rozeslána dne 12.6.2012

187

VYHLÁŠKA

ze dne 28. května 2012,

kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 5, § 15 a § 24 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., podle § 7a odst. 5, § 11 odst. 3 a § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 120/2007 Sb., a podle § 9c písm. d) a § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb. a vyhlášky č. 89/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 182 odst. 2 písm. d) se číslo „75“ nahrazuje číslem „50“.

2. V § 201 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Banka nebo družstevní záložna může při stanovení výše ztráty ze znehodnocení zohlednit zajištění, pokud

a)   zajištění a s ním související uplatňované zásady a používané postupy vedoucí ke snižování úvěrového rizika zakládají nároky, které jsou právně účinné a vymahatelné ve všech příslušných právních řádech,
b)   odpovídajícím způsobem řídí rizika, kterým je nebo může být vystavena v souvislosti se zajištěním, které zohledňuje,
c)   bez ohledu na zohledňované zajištění nadále provádí plné posuzování úvěrového rizika spojeného s pohledávkou,
d)   je kolaterál v přiměřené době zpeněžitelný alespoň v hodnotě, v jaké je zohledněn při výpočtu ztráty ze znehodnocení,
e)   je v případě selhání dlužníka nebo, jestliže to připadá v úvahu, osoby, která převzala kolaterál do úschovy, k uložení, ke skladování, anebo do správy, zejména bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku některé z těchto osob, nebo nastala-li jiná stanovená úvěrová událost, oprávněna uspokojit svou pohledávku v přiměřené době od rozhodné skutečnosti,
f)   stupeň korelace mezi hodnotou kolaterálu a úvěrovou kvalitou dlužníka je nevýznamný,
g)   je poskytovatel osobního zajištění dostatečně důvěryhodný tak, aby byla zabezpečena dostatečná jistota, že dosažená úroveň snížení úvěrového rizika odpovídá míře, v jaké je toto snížení zohledněno při výpočtu ztráty ze znehodnocení, a
h)   má stanovena a uplatňuje jednoznačná kritéria pro posuzování způsobilosti poskytovatelů osobního zajištění.“.

3. Za § 215 se vkládají nové § 215a a 215b, které včetně nadpisů znějí:

㤠215a
Informace o transakcích uvnitř skupiny

(1) Povinná osoba informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o sjednání transakce v hodnotě převyšující 1 % z bilanční sumy povinné osoby, která znamená, že se na povinnou osobu převádí úvěrové riziko, jemuž je vystavena osoba,

a)   která je ovládána povinnou osobou,
b)   kterou ovládá táž osoba jako povinnou osobu, nebo
c)   která ovládá povinnou osobu.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí zejména pro

a)   nabytí aktiva, které není obchodováno na aktivním trhu,
b)   nabytí portfolia pohledávek, které nejsou obchodovány na aktivním trhu,
c)   nabytí sekuritizované expozice,
d)   poskytnutí syndikátního úvěru, spoluúčast na úvěrovém riziku (sub-participation) nebo podobný obchod, nebo
e)   poskytnutí záruky nebo sjednání úvěrového derivátu.

(3) Pokud dochází k převodu úvěrového rizika na povinnou osobu v důsledku více souvisejících transakcí, považují se tyto transakce pro účely posouzení hodnoty přesahující 1 % z bilanční sumy povinné osoby za jednu transakci.

§ 215b
Informace o strukturálních změnách

Povinná osoba informuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku o

a)   sjednání koupě podniku, anebo jeho části od osoby,
   1.  která je ovládána povinnou osobou,
   2.  kterou ovládá táž osoba jako povinnou osobu, nebo
   3.  která ovládá povinnou osobu,
b)   sjednání kapitálové investice do osoby, kterou ovládá táž osoba jako povinnou osobu, pokud kapitálová investice převyšuje 10 % základního kapitálu této osoby, a
c)   rozhodnutí zúčastnit se na přeměně obchodní společnosti nebo družstva.“.

4. V příloze č. 1 části 1 písm. B. bodě I nadpis zní: „Systém pro provádění obchodů“.

5. V příloze č. 1 části 1 písm. B. se na konci textu bodu I.3 doplňují slova „ , spoluúčastí na úvěrovém riziku (sub-participation), strukturovaných produktů a podobných obchodů“.

6. V příloze č. 1 části 1 písm. B. bod I.5 zní:

„5. V rámci systému pro provádění obchodů jsou v závislosti na druhu produktu a typu protistrany posuzovány, a to v časovém horizontu zohledňujícím splatnost expozice, zejména

a)   finanční a ekonomická situace protistrany,
b)   účel provedení obchodu,
c)   zdroje splácení včetně poměru hodnoty expozice k volným peněžním tokům protistrany (loan to income),
d)   kvalita a dostatečnost zajištění,
e)   situace v ekonomickém odvětví protistrany; je-li expozice zajištěna majetkovým zajištěním, posoudí banka nebo družstevní záložna také poměr hodnoty expozice k hodnotě zajištění (loan to value),
f)   makroekonomické podmínky ve státě sídla protistrany včetně fází hospodářského cyklu,
g)   podmínky, za nichž má být obchod uskutečněn,
h)   rozhodné právo, a to včetně zahraničního práva, připadá-li v úvahu, a
i)   v případě financování určitého aktiva také poměr vlastních zdrojů použitých protistranou k hodnotě tohoto aktiva.“.

7. V příloze č. 1 části 1 písm. B. se na konci textu bodu I.6 doplňují slova „ , nemůže být při posuzování protistrany považováno za náhradní zdroj splácení expozice, ani být zohledňováno ve vnitřním úvěrovém hodnocení (interním ratingu) protistrany“.

8. V příloze č. 1 části 1 písm. B. bodech III.1 a III.2 se slova „Povinná osoba“ nahrazují slovy „Banka nebo družstevní záložna“.

9. V příloze č. 1 části 1 písm. B. bodě III.1 úvodní části ustanovení se za slovo „představenstvem“ vkládají slova „ , případně výborem, na který představenstvo tuto pravomoc delegovalo,“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.