SBÍRKA ZÁKONŮ částka 28
rozeslána dne 12.3.2012
  

73

ZÁKON

ze dne 7. února 2012

o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) a upravuje práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek podle článku 3 odst. 4 nařízení č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění (dále jen "regulovaná látka"), a fluorovaných skleníkových plynů.

(2) Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   provozovatelem osoba skutečně zajišťující technický provoz zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny; není-li známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník takového zařízení,
b)   recyklací výrobků zpracování vyřazených výrobků za účelem znovuzískání regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a materiálového využití.

§ 3
Zneškodnění a znovuzískávání regulovaných látek

(1) Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Pokud jí byl vydán certifikát podle § 10 odst. 2 písm. g), zneškodní regulované látky způsobem stanoveným v certifikátu. Pokud není držitelem certifikátu, je povinna ve stejné lhůtě zajistit předání těchto látek osobě, která je držitelem certifikátu (dále jen „certifikovaná osoba“), a o předání regulovaných látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.

(2) Znovuzískávání regulovaných látek při odstranění zařízení na konci jeho životnosti může vykonávat pouze osoba,

a)   která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2), nebo
b)   pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná osoba pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2).

§ 4
Podmínky provozu zařízení obsahujícího regulované látky

(1) Zařízení obsahující nejméně 300 kg regulovaných látek je možné provozovat pouze, pokud je v něm instalován systém detekce úniků. Osoba provozující toto zařízení kontroluje systém detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců.

(2) Osoba provozující zařízení s obsahem nejméně 3 kg regulovaných látek je povinna vést evidenční knihu zařízení, uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let a předložit ji ke kontrole na výzvu kontrolního orgánu. Do evidenční knihy zařízení se zaznamenají

a)   údaje podle článku 23 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
b)   množství náplně a druh regulované látky,
c)   datum servisních činností,
d)   úkony údržby a revize spojené se zařízením, včetně kontroly úniku regulované látky,
e)   číslo certifikátu osoby provádějící servisní činnost, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
f)   stručný popis provedené činnosti, včetně stručného popisu závady,
g)   výsledek provedené revize,
h)   množství uniklé regulované látky zjištěné výpočtem,
i)   množství a druh doplněného oleje,
j)   množství znovuzískané regulované látky nebo oleje a jejich další použití; při jejím předání certifikované osobě číslo jejího certifikátu, její jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa,
k)   při přechodu zařízení na jinou regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn označení této nové regulované látky nebo fluorovaného skleníkového plynu a jejich množství.

(3) Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou vzor evidenční knihy zařízení.

§ 5
Označování výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky

(1) Dovozce a vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni uvádět v kolonce 31 celní deklarace název a označení regulované látky a kód kombinované nomenklatury.

(2) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, jsou povinni na vyžádání ministerstva, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací list a celní doklady k jejich kontrole.

(3) Výrobky a zařízení obsahující regulované látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, lze na území České republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

§ 6
Poplatek za regulované látky

(1) Poplatníkem poplatku za regulované látky je výrobce a dovozce regulovaných látek a výrobků, které je obsahují.

(2) Předmětem poplatku za regulované látky jsou regulované látky a výrobky, které je obsahují.

(3) Od poplatku za regulované látky se osvobozují regulované látky použité jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny.

(4) Základem poplatku za regulované látky je množství regulované látky v kilogramech. Sazba poplatku za regulované látky činí 400 Kč za kilogram regulované látky.

(5) Poplatek za regulované látky se vypočte jako součin základu a sazby.

(6) Poplatková povinnost k poplatku za regulované látky vzniká

a)   uvedením regulované látky nebo výrobku, které ji obsahují, na trh,
b)   dovozem regulované látky nebo výrobku, které ji obsahují, nebo
c)   použitím regulované látky pro vlastní potřebu.

(7) Poplatek za regulované látky je splatný do 30. dubna roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

(8) Správcem poplatku za regulované látky je Česká inspekce životního prostředí.

(9) Poplatek za regulované látky je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

§ 7
Označování výrobků a zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny

Výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, lze na území České republiky uvést na trh jen, pokud je jejich označení uvedeno v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

§ 8
Hodnotící subjekt

(1) Činnost hodnotícího subjektu podle článku 11 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, článku 11 nařízení Komise (ES) č. 304/2008, článku 6 nařízení Komise (ES) č. 305/2008 nebo článku 5 nařízení Komise (ES) č. 306/2008 lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí obsahovat

a)   výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku,
b)   kompletní seznam zkušebních otázek,
c)   kompletní seznam přístrojového vybavení pro provádění praktických zkoušek, včetně fotodokumentace, výrobních čísel a majetkoprávní vztah k tomuto vybavení,
d)   vzor osvědčení o absolvování certifikační zkoušky,
e)   popis činnosti hodnotícího subjektu, včetně přípravy žádosti o certifikát pro uchazeče,
f)   informace pro uchazeče o průběhu zkoušek a zkušebních podmínkách,
g)   doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) Ministerstvo vydá povolení, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).

(4) Hodnotící subjekt je povinen

a)   postupovat v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení,
b)   provádět praktickou část zkoušky na přístrojovém vybavení uvedeném v povolení,
c)   uchovat záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let,
d)   nepožadovat po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky povinné absolvování školení,
e)   posílat ministerstvu jednou za měsíc elektronicky seznam osob, které úspěšně složily teoretickou a praktickou zkoušku; seznam obsahuje jméno, popřípadě jména, a příjmení zkoušené osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon nebo adresu elektronické pošty, kategorii složené zkoušky, datum složení jednotlivých zkoušek a evidenční číslo osvědčení,
f)   informovat ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky.

(5) Hodnotící subjekt provádí zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební komise. Členy zkušební komise jmenuje na návrh hodnotícího subjektu a odvolává ministerstvo. Zkušební komise má nejméně 3 členy.

(6) Hodnotící subjekt je povinen neprodleně, nejdéle však do 15 dnů oznámit ministerstvu změnu

a)   identifikačních údajů, nebo
b)   údajů podle odstavce 2 písm. b) až f).

(7) Ministerstvo může změnit jím vydané povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost hodnotícího subjektu, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení.

(8) Ministerstvo může zrušit jím vydané povolení, dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech a jeho prováděcími předpisy.

(9) Povolení zaniká

a)   smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   zánikem živnostenského oprávnění,
d)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení, nebo
e)   dnem doručení oznámení hodnotícího subjektu o ukončení své činnosti ministerstvu.

§ 9
Atestační subjekt

(1) Činnost atestačního subjektu podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 307/2008 lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí obsahovat

a)   výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku,
b)   podrobný popis učebních osnov,
c)   soubor podkladových materiálů pro uchazeče,
d)   obsah závěrečné zkoušky,
e)   název osvědčení a jeho vzor,
f)   popis vybavení a zařízení, na kterém budou předmětné činnosti demonstrovány, a majetkoprávní vztah k tomuto vybavení a zařízení,
g)   doklad o zaplacení správního poplatku.

(3) Ministerstvo vydá povolení, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).

(4) Atestační subjekt je povinen

a)   postupovat v souladu s výukovými materiály, které jsou součástí povolení,
b)   uchovat záznamy o školení a účastnících školení po dobu 5 let,
c)   vydávat osvědčení o školení pouze fyzickým osobám, které absolvovaly školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze nařízení Komise (ES) č. 307/2008 zakončené zkouškou k ověření získaných znalostí,
d)   informovat ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky.

(5) Atestační subjekt je povinen neprodleně, nejdéle však do 15 dnů oznámit ministerstvu změnu

a)   identifikačních údajů, nebo
b)   údajů podle odstavce 2 písm. b) až f).

(6) Ministerstvo může změnit jím vydané povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost atestačního subjektu, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení.

(7) Ministerstvo může zrušit jím vydané povolení, dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech a jeho prováděcími předpisy.

(8) Povolení zaniká

a)   smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   zánikem živnostenského oprávnění,
d)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení, nebo
e)   dnem doručení oznámení atestačního subjektu o ukončení své činnosti ministerstvu.

§ 10
Certifikace

(1) Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti, které stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie2).

(2) Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných látek vykonávat

a)   servis zařízení obsahujícího regulované látky,
b)   kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
c)   kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,
d)   recyklaci regulovaných látek,
e)   znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
f)   regeneraci regulovaných látek,
g)   zneškodňování regulovaných látek, nebo
h)   skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1).

(3) Žádost o vydání certifikátu k činnostem podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) až d) musí kromě obecných náležitostí obsahovat doklad o splnění požadavků stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).

(4) Žádost o vydání certifikátu k činnostem podle odstavce 2 písm. e) až h) musí kromě obecných náležitostí obsahovat

a)   rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů,
b)   v případě žádosti o certifikát k činnostem podle odstavce 2 písm. e) až g) doklad o školení fyzických osob vykonávajících znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek,
c)   popis použité technologie a
d)   v případě žádosti o certifikát k činnosti podle odstavce 2 písm. g) způsob zneškodňování regulovaných látek.

(5) Certifikát vydává ministerstvo. Ministerstvo vydá certifikát, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).

(6) Při výkonu činnosti musí certifikovaná osoba dodržovat postupy pro nakládání s regulovanými látkami nebo fluorovanými skleníkovými plyny anebo zařízeními obsahujícími tyto látky.

(7) Ministerstvo může změnit jím vydaný certifikát, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost certifikované osoby, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání certifikátu.

(8) Ministerstvo může zrušit certifikát při závažném porušení podmínek uvedených v certifikátu nebo povinností stanovených tímto zákonem anebo povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie1), 2).

(9) Certifikát zaniká

a)   smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b)   zánikem právnické osoby,
c)   dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení certifikátu, nebo
d)   dnem doručení oznámení certifikované osoby o ukončení své činnosti ministerstvu.

(10) Provozovatel mobilní technologie znovu- získávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení musí oznámit České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení do zařízení ke sběru odpadů. Oznámení obsahuje adresu místa výkonu činnosti, stupně úpravy, datum zahájení činnosti a datum jejího předpokládaného ukončení.

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek a postupy pro činnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, obsahujících fluorované skleníkové plyny.

§ 11
Podávání zpráv

(1) Osoba, která v kalendářním roce

a)   získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů,
b)   předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů,
c)   zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d)   uvede poprvé na trh na území České republiky, s výjimkou dovozu, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky,

podá nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku ministerstvu zprávu, ve které uvede názvy a množství získaných, předaných nebo zneškodněných fluorovaných skleníkových plynů, s uvedením členského státu, ze kterého byly tyto látky získány nebo do kterého byly předány, a původ látek, které byly zneškodněny, nebo názvy a množství regulovaných látek uvedených na trh, znovuzískaných, recyklovaných, regenerovaných nebo zneškodněných, s uvedením původu těch látek, které byly zneškodněny.

(2) Osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, je povinna do 31. března za uplynulý kalendářní rok podat zprávu ministerstvu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.

(3) Zprávy podle odstavců 1 a 2 podává osoba prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí4).

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzory zpráv podle odstavců 1 a 2.

§ 12
Uznání odborné kvalifikace

(1) Osoba oprávněná k uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace5) se považuje za certifikovanou osobu, pokud předá ministerstvu kopii certifikátu vydaného jí jiným členským státem Evropské unie podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2) v úředně ověřeném překladu do českého jazyka; v případě certifikátu ve slovenském jazyce se překlad nevyžaduje.

(2) Ministerstvo osobu podle odstavce 1 zapíše do seznamu podle § 13 bez zbytečného odkladu po doručení dokladů uvedených v odstavci 1.

§ 13
Seznam certifikovaných osob

Ministerstvo vede a uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam certifikovaných osob podle jednotlivých činností, ke kterým byl certifikát vydán. Seznam obsahuje název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení certifikované osoby, její sídlo nebo místo podnikání, telefon nebo adresu elektronické pošty a číslo certifikátu.

§ 14
Opatření k nápravě

(1) Při zjištění závažného porušení povinností uložených tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1), 2) Česká inspekce životního prostředí uloží osobě porušující tyto povinnosti opatření k nápravě.

(2) Česká inspekce životního prostředí může uložit osobě porušující povinnost, aby učinila na svůj náklad opatření směřující k nezávadnému zneškodnění, případně recyklaci nebo regeneraci regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobku, který je obsahuje.

(3) Rozhodnutí o nákladech je součástí rozhodnutí o uložení opatření k nápravě. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

§ 15
Přestupky

(1) Fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným právním předpisem Evropské unie1), se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 3 odst. 1

a)   nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku, nebo
b)   neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení.

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu.

(5) Fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.

(6) Fyzická osoba používající nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.

(7) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech vykonává kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu.

(8) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahují regulované látky nebo jsou na regulovaných látkách závislé.

(9) Fyzická osoba provádějící údržbu nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel se dopustí přestupku tím, že neopatří tato zařízení označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(10) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 8,
b)   500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 6,
c)   250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavců 2 až 4 nebo 7,
d)   100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 nebo 9.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 16

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která drží regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3 odst. 1

a)   nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku, nebo
b)   neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 4 odst. 1 nemá instalován systém detekce úniků u zařízení obsahujícího nejméně 300 kg regulovaných látek,
b)   v rozporu s § 4 odst. 1 neprovede kontrolu systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců, nebo
c)   v rozporu s § 4 odst. 2 nevede, neuchová nebo ke kontrole nepředloží evidenční knihu zařízení.

(3) Dovozce nebo vývozce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 1 neuvede v kolonce 31 celní deklarace název nebo označení regulované látky nebo kód kombinované nomenklatury.

(4) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce nebo přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 2 na vyžádání nepředloží dodací list nebo celní doklady k jejich kontrole.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují regulované látky, u kterých přímo použitelný předpis Evropské unie3) vyžaduje jejich označení, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 3 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 3 až 5,
b)   1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2.

§ 17

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské unie2) vyžadují jejich označení, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provádí činnost uvedenou v § 8 odst. 1 bez povolení.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provádí činnost uvedenou v § 9 odst. 1 bez povolení.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provádí činnost uvedenou v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu.

(5) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nedodržuje závazné postupy podle § 10 odst. 6.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je provozovatelem mobilní technologie znovu-získávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 10 odst. 10 neoznámí České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie.

(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nepodá ministerstvu zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže

a)   získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů,
b)   předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů,
c)   zneškodní více než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo
d)   uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která skladuje halony nebo vlastní systém požární ochrany anebo hasicí přístroj s halony, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 11 odst. 2 nepodá zprávu obsahující jeho typ a popis instalace, počet a množství v něm obsažených halonů, množství použitých halonů, množství skladovaných halonů, opatření ke snižování jejich emisí a odhad těchto emisí.

(9) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 1 až 4,
b)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 5 až 8.

§ 18

(1) Provozovatel chladicích a klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel, včetně jejich okruhů nebo systémů požární ochrany, které obsahují stanovené fluorované skleníkové plyny, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech

a)   nezajistí u aplikací s obsahem nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou,
b)   nezajistí u nových aplikací s obsahem nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou před jejich uvedením do provozu,
c)   nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro aplikace s obsahem nejméně 300 kg fluorovaných skleníkových plynů,
d)   nezajistí kontrolu systému detekce úniku alespoň jednou za 12 měsíců,
e)   bezodkladně neopraví zjištěnou netěsnost,
f)   neprovede následnou kontrolu těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti,
g)   nevede záznamy o aplikacích s obsahem nejméně 3 kg fluorovaných skleníkových plynů, nebo
h)   neuvede v záznamech podle písmene g) požadované údaje.

(2) Provozovatel chladicích okruhů chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, zařízení obsahujících rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů, systémů požární ochrany a hasicích přístrojů a vysokonapěťových spínačů se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech nezajistí znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.

(4) Provozovatel zařízení obsahujícího fluorovaný skleníkový plyn se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech nezajistí, aby osoba provádějící kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání, instalaci, údržbu a servis měla potřebný certifikát.

(5) Výrobce, dovozce a vývozce fluorovaných skleníkových plynů se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech nepodá Evropské komisi a ministerstvu zprávu.

(6) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh zařízení a výrobky podle článku 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s tímto předpisem neoznačí tyto výrobky a zařízení.

(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh chladicí a klimatizační výrobky a zařízení, jakož i tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou s fluorovanými skleníkovými plyny, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech neoznačí před uvedením na trh tato zařízení štítkem s textem: „Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny“.

(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se fluorované skleníkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech neuvede doplněné množství a nenechá na štítku prostor pro označení množství doplněného mimo výrobní závod a celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.

(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící tlakové odlévání hořčíku se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech použije pro tuto činnost fluorid sírový v množství 850 kg ročně a vyšším.

(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící plnění pneumatik se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech k této činnosti použije fluorid sírový nebo přípravek, který jej obsahuje.

(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 uvede na trh výrobky a zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů.

(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech vykonává kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu.

(13) Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny provádí kontrolu těsnosti chladicího zařízení, klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla, nebo
b)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny provádí kontrolu těsnosti stacionárního systému požární ochrany.

(14) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci hodnotícího subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny,

a)   nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
b)   nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
c)   nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály, nebo
d)   zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu uchazečů.

(15) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci hodnotícího subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích a podmínkách pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny,

a)   nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
b)   nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
c)   nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály, nebo
d)   zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu uchazečů.

(16) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci hodnotícího subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace

a)   nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
b)   nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
c)   nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály, nebo
d)   zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu uchazečů.

(17) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci hodnotícího subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace

a)   nezahrne do zkoušek všechny stanovené minimální požadavky,
b)   nepřijme postupy pro podávání zpráv a neuchovává záznamy umožňující dokumentovat jednotlivé i celkové výsledky hodnocení,
c)   nezajistí, aby pro praktické zkoušky bylo k dispozici potřebné zařízení, nástroje a materiály, nebo
d)   zvýhodní nebo znevýhodní uchazeče nebo skupinu uchazečů.

(18) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba vykonávající funkci atestačního subjektu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o minimálních požadavcích na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z klimatizačních systémů motorových vozidel a podmínky pro vzájemné uznávání této kvalifikace

a)   nezahrne do školení všechny minimální požadavky dovedností a znalostí, nebo
b)   nevydá osvědčení o školení se stanovenými údaji.

(19) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2, 3, 9 až 11,
b)   1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až e) nebo g) nebo odstavců 6 až 8, 12, 14 až 18,
c)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo h) nebo odstavců 4, 5 nebo 13.

§ 19

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)   vyrobí nebo uvede na trh regulovanou látku,
b)   použije regulovanou látku,
c)   uvede na trh regulovanou látku v nádobě, kterou nelze opětovně naplnit,
d)   uvede na trh výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na regulované látce závislé,
e)   neoznačí regulovanou látku,
f)   doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahuje regulovanou látku nebo je na regulované látce závislé,
g)   vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, nebo
h)   vyrobí, doveze, vyveze, uvede na trh nebo použije novou látku uvedenou v části A přílohy II tohoto nařízení.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která použije jiné regulované látky než hydrochlorfluoruhlovodíky pro základní laboratorní a analytické použití, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu,

a)   se nezaregistruje u Evropské komise, nebo
b)   neuvede požadované údaje.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která vyrobí nebo uvede na trh regulované látky jako vstupní suroviny nebo jako technologická činidla, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, neopatří nádobu pro tyto látky zřetelným označením.

(4) Dovozce regulovaných látek se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)   nepředloží při dovozu dovozní licenci,
b)   doveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, nebo
c)   nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(5) Vývozce regulovaných látek se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)   nepředloží při vývozu vývozní licenci,
b)   vyveze regulovanou látku nebo výrobek nebo zařízení, které obsahují regulovanou látku nebo jsou na regulované látce závislé, do státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, nebo
c)   nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(6) Výrobce regulovaných látek se dopustí správního deliktu tím, že nepodá zprávu podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(7) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící opravu a údržbu, demontáž nebo likvidaci zařízení s obsahem regulovaných látek se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, neprovede znovuzískání regulované látky za účelem jejich zneškodnění, recyklace nebo regenerace.

(8) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zneškodňující regulované látky se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)   nepoužívá některou z odpovídajících schválených technologií, nebo
b)   nepodá zprávu podle článku 27 tohoto nařízení.

(9) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provozující chladicí, klimatizační zařízení, tepelné čerpadlo nebo systém požární ochrany s obsahem regulované látky nejméně 3 kg se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009

a)   nepřijme veškerá proveditelná preventivní opatření s cílem předejít jakýmkoliv únikům a emisím regulovaných látek,
b)   nezajistí pravidelnou kontrolu těsnosti,
c)   neodstraní zjištěné netěsnosti do 14 dnů,
d)   nezajistí následnou kontrolu do jednoho měsíce po opravě úniku, nebo
e)   nevede záznamy podle článku 23 odst. 3 tohoto nařízení.

(10) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako vstupní surovinu, technologické činidlo nebo nezáměrně vyrábějící tyto látky při výrobě jiných chemických látek se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nepřijme veškerá použitelná opatření k předcházení emisím těchto látek nebo nepoužije technologie a postupy předepsané Evropskou komisí.

(11) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba používající regulované látky jako vstupní surovinu, technologické činidlo se dopustí správního deliktu tím, že nepodá zprávu podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(12) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící na trh regenerované hydrochlorfluor-uhlovodíky se dopustí správního deliktu tím, že neopatří nádobu na tyto látky označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(13) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící údržbu nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel se dopustí správního deliktu tím, že neopatří tato zařízení označením podle článku 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

(14) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)   2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), f) až h), odstavce 4 písm. a) nebo b), odstavce 5 písm. a) nebo b), odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a),
b)   1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo e), odstavce 9 písm. b), c) nebo e) nebo odstavce 10 nebo 11,
c)   500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo 3, odstavce 4 písm. c), odstavce 5 písm. c), odstavce 6, odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. a) nebo d) nebo odstavce 12 nebo 13.

Společná ustanovení ke správním deliktům
§ 20

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká inspekce životního prostředí.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá Česká inspekce životního prostředí. Příjem z pokut je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

Výkon státní správy
§ 21

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)   ministerstvo,
b)   Česká inspekce životního prostředí,
c)   Česká obchodní inspekce,
d)   celní úřady.

§ 22

Ministerstvo

a)   vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země a na těchto úsecích řídí výkon státní správy,
b)   rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vydaným Českou inspekcí životního prostředí,
c)   vydává, mění a ruší jím vydané certifikáty,
d)   vede a zveřejňuje seznam certifikovaných osob,
e)   je příslušným orgánem pro podávání kopií zpráv podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 a podle článku 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
f)   podává zprávy podle článku 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
g)   vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro hodnotící subjekt podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a § 8,
h)   vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro atestační subjekt podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2) a § 9,
i)   je příslušným orgánem pro činnosti uvedené v článku 10 odst. 7 a 8, článku 11 odst. 8, článku 12 odst. 1 a 3, článku 14 odst. 2, 3 a 4, článku 17 odst. 3 a článku 28 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.

§ 23

Česká inspekce životního prostředí

a)   dozírá na dodržování povinností uvedených v tomto zákoně, v přímo použitelných předpisech Evropské unie1), 2) nebo rozhodnutích týkajících se ochrany ozonové vrstvy a klimatického systému Země,
b)   ukládá opatření k nápravě podle § 14,
c)   projednává přestupky podle § 15 a správní delikty podle § 16 až 19.

§ 24

Česká obchodní inspekce kontroluje označování výrobků nebo zařízení, které obsahují regulované látky, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) a výrobků nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, podle § 7.

§ 25

(1) Celní úřady

a)   provádějí kontrolu dovozů a vývozů regulovaných látek a výrobků nebo zařízení, které je obsahují, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
b)   provádějí kontrolu dovozů a vývozů fluorovaných skleníkových plynů a výrobků nebo zařízení, které mohou tyto látky a plyny obsahovat, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o některých fluorovaných skleníkových plynech,
c)   poskytují ministerstvu do 31. března údaje z celní evidence za předchozí kalendářní rok podle přílohy k tomuto zákonu, které se týkají vývozů a dovozů regulovaných látek a výrobků, které je obsahují, a dovozů a vývozů fluorovaných skleníkových plynů a výrobků, které je obsahují,
d)   nepropustí do navrženého celního režimu regulované látky, fluorované skleníkové plyny a výrobky nebo zařízení, které tyto látky obsahují, zjistí-li porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie1), 2) nebo porušení § 5 odst. 1 až 3 nebo § 7.

(2) Celní úřady si při kontrole podle tohoto zákona mohou vyžádat odbornou pomoc České inspekce životního prostředí.

Odebírání vzorků a zajištění věci
§ 26

(1) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí a celních úřadů jsou oprávněni v případě podezření na porušení tohoto zákona odebírat vzorky za účelem zjištění totožnosti regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů a na náklady kontrolovaných osob provádět nebo zajišťovat jejich rozbory.

(2) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí jsou oprávněni zajistit regulované látky, fluorované skleníkové plyny nebo výrobky, které je obsahují, na náklady kontrolované osoby v případě zjištění zakázaných regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových plynů.

(3) Pověření zaměstnanci České inspekce životního prostředí jsou oprávněni zajistit výrobky v případě podezření na přítomnost zakázané regulované látky nebo zakázaného fluorovaného skleníkového plynu, a to až do zjištění výsledku provedeného rozboru. Náklady s tím spojené hradí kontrolovaná osoba, jestliže se zjistí, že zajištěné výrobky regulovanou látku nebo fluorovaný skleníkový plyn obsahují.

(4) O opatřeních podle odstavce 2 nebo 3 vydá Česká inspekce životního prostředí rozhodnutí. Proti uloženému rozhodnutí České inspekce životního prostředí o zajištění regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují a které nesplňují požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie1), 2), může kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením námitky. Námitky nemají odkladný účinek. Ředitel České inspekce životního prostředí rozhodne o námitkách bez zbytečného odkladu. Jeho rozhodnutí je konečné. Písemné rozhodnutí se doručí kontrolované osobě.

(5) Zajištění regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují, podle odstavce 2 nebo 3 trvá do doby, než Česká inspekce životního prostředí pravomocně rozhodne o jejich propadnutí státu, pokud bude prokázáno porušení povinnosti podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1), 2). Pokud nebude prokázáno porušení povinnosti podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1), 2), rozhodne Česká inspekce životního prostředí o vrácení regulovaných látek, fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků, které je obsahují.

Přechodná ustanovení
§ 27

(1) Osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyla regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), je povinna zajistit zneškodnění těchto látek nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Rozhodnutí o pověření hodnotícím orgánem nebo atestačním subjektem vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí do 30. června 2013.

(3) Certifikáty vydané nebo uznané podle zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za certifikát podle § 10 odst. 1 nebo 2 tohoto zákona v rozsahu podmínek v nich stanovených.

(4) Správní řízení na úseku ochrany ozonové vrstvy Země a klimatického systému Země před nepříznivými účinky regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 28
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.

Příloha k zákonu č. 73/2012 Sb.

(Příloha)


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.
Nařízení Komise (ES) č. 303/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 304/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 305/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání některých fluorovaných skleníkových plynů z vysokonapěťových spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 306/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci pracovníků provádějících znovuzískávání rozpouštědel na bázi některých fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
Nařízení Komise (ES) č. 307/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školicí programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 308/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví forma oznámení školicích a certifikačních programů členských států.
Nařízení Komise (ES) č. 1493/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zavádí formát pro zprávu předkládanou výrobci, dovozci a vývozci některých fluorovaných skleníkových plynů.
Nařízení Komise (ES) č. 1494/2007 ze dne 17. prosince 2007, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví způsob označování a další požadavky na označování produktů a zařízení obsahujících určité fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1497/2007 ze dne 18. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních systémů požární ochrany obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
Nařízení Komise (ES) č. 1516/2007 ze dne 19. prosince 2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.
4) Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
5) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.