SBÍRKA ZÁKONŮ částka 1
rozeslána dne 5.1.2012
 

4

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

Čl. I

Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů, se mění takto:

1. V příloze č. 1 se pod položku „Aziridin; ethylenimin“ vkládá nový řádek, který zní:

Azocyklotin (ISO); tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tricyklohexylstannyl)-1H-1,2,4-triazol 41083-11-8 255-209-1 050-019-00-3

2. V příloze č. 1 položce „Bromoxynil (ISO) a jeho soli; 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ se slova „a jeho soli“ zrušují.

3. V příloze č. 1 se pod položku „Bromoxynil (ISO); 3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril“ vkládá nový řádek, který zní:

Bromoxynil (ISO) a jeho soli - - 608-065-00-2

4. V příloze č. 1 se pod položku „Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát“ vkládá nový řádek, který zní:

Diethylenglykol-dinitrát; (oxydiethylen)-dinitrát flegmatizovaný 693-21-0 211-745-8 603-033-01-1

5. V příloze č. 1 položce „Formetanat; 3-[(dimethylaminomethyliden)amino] fenyl-methylkarbamát“ se za slovo „Formetanat“ vkládá text „(ISO)“.

6. V příloze č. 1 položce „Fosthietan; diethyl-N-(1,3-dithietan-2-yliden)fosforamidát“ se za slovo „Fosthietan“ vkládá text „(ISO)“.

7. V příloze č. 1 položce „Guazatin; 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin“ se za slovo „Guazatin“ vkládá text „(ISO)“.

8. V příloze č. 1 se pod položku „Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin“ vkládá nový řádek, který zní:

Guazatin (ISO); 1,1'-[iminodi(oktan-8,1-diyl)]guanidin 108173-90-6 - 612-087-00-8

9. V příloze č. 1 položce „Mipafox; fluorid kyseliny N,N’-diisopropylfosforodiamidové“ se za slovo „Mipafox“ vkládá text „(ISO)“.

10. V příloze č. 1 položce „Oxamyl; {[2-dimethyl-amino-1-(methylsulfanyl)-2-oxoethiliden]iminyl}-N-methylkarbamát“ se za slovo „Oxamyl“ vkládá text „(ISO)“.

11. V příloze č. 1 položce „Parakvat-dimethylsulfát; 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridin-1,1'-diium-bis(methyl-sulfát)“ se ve sloupci „číslo ES“ číslo „217-196-3“ nahrazuje číslem „218-196-3“.

12. V příloze č. 1 položce „Skopolamin; (6,7-epoxy-8-methyl-8-azabicyklo[3.2.1] oktan-3-yl)-2-fenyl-3-hydroxypropanoát“ se za slovo „Skopolamin;“ vkládá slovo „hyoscin;“.

13. V příloze č. 1 položce „Thiofanox; 3,3-dime- thyl-1-(‰methylsulfanyl)butan-2-on-O-(N-methylkarbamoyl) oxim“ se za slovo „Thiofanox“ vkládá text „(ISO)“.

14. V příloze č. 1 se řádek s položkou „Tricyklohexyl(1H-1,2,4-triazol-1-yl)stannan; 1-(tri-cyklohexyl-stannyl)-1H-1,2,4-triazol; azocyklotin“ zrušuje.

15. V nadpisu přílohy č. 2 se za slovem „obsahujících“ slovo „a“ zrušuje.

16. V příloze č. 2 položce „DOB, Brolamfetamine“ text ve sloupci „množství větší než malé“ zní: „více než 4 papírky / tablety / kapsle / kousky želatiny nebo více než 0,01 g krystalické nebo práškovité substance obsahující účinnou látku“.

17. V příloze č. 2 položce „DOB, Brolamfetamine“ ve sloupci „nejmenší množství účinné psychotropní látky, jež musí obsahovat látka, označená jako droga, aby bylo její zkoumané množství považováno za větší než malé“ se číslo „0,015“ nahrazuje číslem „0,01“.

18. V příloze č. 2 položce „Meskalin“ ve sloupci „účinná psychotropní látka“ se slova „200g čerstvé organické hmoty nebo“ zrušují.

19. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pospíšil v. r.