SBÍRKA ZÁKONŮ částka 150
rozeslána dne 28.12.2011
 

429

VYHLÁŠKA

ze dne 13. prosince 2011

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)   jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
b)   osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné
§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)   64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)   96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)   151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)   64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 ho-din,
b)   96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)   151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4
Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)   34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b)   36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c)   34,70 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ministr:
Dr. Ing. Drábek v. r.