SBÍRKA ZÁKONŮ částka 142
rozeslána dne 19.12.2011

405

VYHLÁŠKA

ze dne 7. prosince 2011

o průmyslové bezpečnosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 15a odst. 7, § 64, § 75a odst. 4 a § 135 písm. b), d), g), i) až k) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):

§ 1
Vzory v oblasti průmyslové bezpečnosti

(1) Vzor žádosti podnikatele podle § 96 odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor osvědčení podnikatele podle § 54 odst. 3 zákona je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Vzor žádosti o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc podle § 57 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Vzor žádosti o uznání bezpečnostního oprávnění podnikatele podle § 62 odst. 2 zákona je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Vzor dotazníku podnikatele podle § 97 zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(6) Vzor prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti podle § 96 odst. 2 písm. d) zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(7) Vzor prohlášení podnikatele podle § 15a zákona je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 2
Zdůvodnění žádosti podnikatele podle § 96 odst. 1 zákona

Zdůvodnění žádosti podnikatele obsahuje údaje o

a)   předmětu podnikání, v jehož rámci podnikatel požaduje přístup k utajované informaci,
b)   veřejné zakázce, v rámci které je požadován přístup k utajované informaci, jejím zadavateli a předpokládané době trvání zadávacího řízení,
c)   koncesní smlouvě, v rámci které je požadován přístup k utajované informaci, jejím veřejném zadavateli a předpokládané době trvání koncesního řízení,
d)   veřejné zakázce nebo koncesní smlouvě před zahájením zadávacího nebo koncesního řízení, o kterou se podnikatel hodlá ucházet a v rámci které se předpokládá přístup k utajované informaci, zadavateli nebo veřejném zadavateli a předpokládaném termínu zahájení zadávacího nebo koncesního řízení,
e)   smlouvě, případně jiné právní skutečnosti, na základě které je požadován přístup k utajované informaci, předmětu této smlouvy a poskytovateli utajované informace,
f)   skutečnosti, na základě které bude u podnikatele vznikat utajovaná informace,
g)   okolnostech, které odůvodňují požadovanou formu přístupu podle § 20 zákona.

§ 3
Písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele podle § 96 odst. 2 písm. c) zákona

(1) Podnikatel, který je právnickou osobou, k žádosti podnikatele přiloží

a)   doklady o rozhodnutích jeho orgánů o skutečnostech, které se zapisují do obchodního rejstříku a nejsou v něm dosud zapsány,
b)   smlouvu o tichém společenství u podnikatele,
c)   doklad o vydání dluhopisů s uvedením důvodu vydání a celkové výše vydaných dluhopisů,
d)   smlouvy o nájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,
e)   řádné účetní závěrky za posledních 5 let,
f)   ovládací smlouvu nebo písemnou zprávu o vztazích1), pokud je podnikatel ovládanou osobou, za posledních 5 let,
g)   písemné zprávy auditora o ověření řádných účetních závěrek za posledních 5 let v rozsahu výroku auditora, pokud tak stanoví jiný právní předpis2),
h)   přehled závazků z podnikatelské činnosti, které jsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení,
i)   výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů,
j)   přehled všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,
k)   přehled ostatních investičních cenných papírů3) za předpokladu, že nejsou v centrální evidenci, podílů a vkladů do základního kapitálu veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným a členských vkladů v družstvech.

(2) Podnikající fyzická osoba k žádosti podnikatele přiloží

a)   smlouvy o nájmu prostor, budov a pozemků uvedených v § 97 písm. d) zákona,
b)   řádné účetní závěrky, vede-li účetnictví, nebo daňová přiznání, pokud vede daňovou evidenci podle zákona o daních z příjmů, a to za posledních 5 let,
c)   písemné zprávy auditora o ověření řádných účetních závěrek za posledních 5 let v rozsahu výroku auditora, pokud tak stanoví jiný právní předpis2),
d)   přehled závazků z podnikatelské činnosti, které jsou po lhůtě splatnosti více než 180 dnů, s uvedením jednotlivých věřitelů a důvodu nezaplacení,
e)   výpis z účtu vlastníka v centrální evidenci investičních nástrojů,
f)   přehled všech účastí na akciových společnostech a majetkového podílu v procentech,
g)   přehled ostatních investičních cenných papírů3) za předpokladu, že nejsou v centrální evidenci, podílů a vkladů do základního kapitálu veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným a členských vkladů v družstvech.

(3) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. h) až k) a v odstavci 2 písm. d) až g) nesmí být starší 60 dnů od data vystavení a podnikatel je předkládá v originále nebo v úředně ověřené kopii.

(4) Přehledy podle odstavce 1 písm. h), j) a k) a odstavce 2 písm. d), f) a g) musí být datovány a podepsány odpovědnou osobou.

(5) Písemnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a v odstavci 2 písm. a) až c) podnikatel může předložit v kopii, na které odpovědná osoba svým podpisem potvrdí úplnost uvedených údajů a shodu kopie s originálem.

(6) Zahraniční osoba, která je podnikatelem podle jiného právního předpisu4), doloží písemnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 formou obdobných dokladů z příslušných evidencí podle země původu.

(7) Způsob a forma podání písemností uvedených v odstavcích 1 a 2 jsou stanoveny v § 5 odst. 3.

§ 4
Žádost podnikatele podle § 96 odst. 4 a 5 zákona

K žádosti podnikatele podané podle § 96 odst. 4 a 5 zákona podnikatel přiloží dotazník podnikatele, ve kterém vyplní identifikační údaje v rozsahu název nebo obchodní firma a identifikační číslo osoby, a uvede údaje, které se změnily a nebyly oznámeny podle § 68 písm. c) a d) zákona; změny podnikatel dokládá písemnostmi uvedenými v § 3 a způsobem a formou stanovenou v § 5.

§ 5
Způsob a forma podání žádosti podnikatele

(1) Žádost podnikatele a prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti se podávají v listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě5).

(2) Dotazník podnikatele se podává v listinné podobě a dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu nebo v elektronické podobě ve formátu stanoveném na internetových stránkách Národního bezpečnostního úřadu. Podání v elektronické podobě lze učinit i na technickém nosiči dat.

(3) Písemnosti uvedené v § 3 lze podat v listinné podobě nebo dodáním do datové schránky Národního bezpečnostního úřadu anebo v elektronické podobě5).

(4) Elektronické šablony vzorů uvedených v přílohách č. 1, 3 až 7 k této vyhlášce zveřejňuje Národní bezpečnostní úřad na svých internetových stránkách.

(5) Vzhled listinné podoby vyplněného dotazníku podnikatele musí odpovídat vzhledu zobrazení v elektronické podobě.

§ 6
Rozsah oznamování změn v žádosti podnikatele

(1) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 103 odst. 2 zákona je podnikatel povinen oznamovat ode dne podání žádosti.

(2) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 68 písm. c) zákona je podnikatel povinen oznamovat po dobu platnosti osvědčení podnikatele.

(3) Změny údajů v žádosti podnikatele podle § 68 písm. d) zákona je podnikatel po dobu platnosti osvědčení povinen oznamovat jedenkrát za kalendářní rok, a to ke dni, který se datem shoduje se dnem vydání osvědčení. Podnikatel není povinen oznamovat změny údajů v dotazníku podnikatele podle § 97 písm. c), j) až l).

(4) V případě změn v bezpečnostní dokumentaci oznamuje podnikatel změny pouze v části, která se změnila. V případě oznamování změn podle odstavce 2 oznamuje podnikatel změny pouze v tom druhu zajištění ochrany utajovaných informací, u kterého nastala změna.

§ 7
Způsob a forma podání oznámení změn

(1) Změny údajů v dotazníku podnikatele oznamuje podnikatel prostřednictvím dotazníku podnikatele a doloží je písemnostmi uvedenými v § 3. Pokud nastala změna v údaji podle § 97 písm. e) zákona, neoznamuje ji podnikatel prostřednictvím dotazníku podnikatele, ale pouze ji doloží písemnostmi uvedenými v § 3. V případě oznamování změn podle § 68 písm. c) zákona doloží podnikatel, který je právnickou osobou, změny písemnostmi v rozsahu § 3 odst. 1 písm. a) a b).

(2) Pro oznámení změn podle § 6 se použije ustanovení § 3 odst. 3 až 7 a § 5 odst. 2 a 3 obdobně.

(3) Pokud je podnikatel držitelem více osvědčení podnikatele, oznámí změny pouze v jednom vyhotovení. V dotazníku podnikatele uvede všechny stupně utajení a formy přístupu.

§ 8
Bezpečnostní instrukce podle § 75a odst. 4 zákona

(1) Bezpečnostní instrukce obsahuje zejména

a)   označení ústředního správního úřadu, který schvaluje bezpečnostní instrukci,
b)   pravidla a způsob kontroly utajovaných informací,
c)   podmínky ochrany utajovaných informací a omezení přístupu k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné,
d)   seznam poskytovaných utajovaných informací a specifikaci utajovaných informací, které budou vznikat v rámci plnění smlouvy, včetně jejich stupně utajení,
e)   pravidla styku smluvních stran, vyžadujících si přístup k utajované informaci,
f)   pravidla stanovení stupně utajení utajovaných informací vznikajících v rámci smlouvy,
g)   způsob a formu poskytování a přepravy utajované informace,
h)   pravidla oznamování případů vyzrazení, zneužití nebo ztráty utajované informace, nebo vyskytne-li se podezření z takového jednání,
i)   pravidla pro návštěvy vyžadující přístup k utajované informaci,
j)   pravidla nakládání s utajovanou informací po ukončení smlouvy a
k)   pravidla komunikace smluvních stran.

(2) Přílohou bezpečnostní instrukce je

a)   u hlavní smlouvy Směrnice pro přidělování stupňů utajení v rámci projektu,
b)   u subdodavatelských smluv Seznam stupňů utajení.

§ 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.  Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti).
2.  Vyhláška č. 11/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti).

§ 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Ředitel:
Ing. Navrátil v. r.

(Přílohy)


1)   § 66a obchodního zákoníku.
2)   Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
4)   Obchodní zákoník.
5)   § 89 odst. 8 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.