SBÍRKA ZÁKONŮ částka 122
rozeslána dne 29.11.2011
  

349

ZÁKON

ze dne 26. října 2011,

kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Čl. I

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 286/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

2. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Řízení o povolení vkladu je zahájeno okamžikem doručení písemného návrhu účastníka řízení příslušnému katastrálnímu úřadu. Není-li k návrhu přiložena ani v jednom vyhotovení listina, na jejímž základě má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřený opis (kopie), k návrhu se nepřihlíží. O tom, že se k návrhu nepřihlíží, vyrozumí katastrální úřad navrhovatele.“.

3. V § 4 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu se podává na stanoveném formuláři.“.

4. V § 4 odst. 4 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena b), d) a e) včetně poznámky pod čarou č. 3 se zrušují.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

5. V § 4 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud z příslušného rejstříku nelze zjistit potřebný údaj dálkovým přístupem“.

6. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje všem účastníkům řízení. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek podle správního řádu. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná žaloba podle části páté občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.“.

7. V § 5 odstavec 5 zní:

„(5) Další řízení o povolení vkladu, týkající se týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu, se po dobu stanovenou pro podání žaloby podle odstavce 4, a pokud je žaloba podána, až do dne, kdy je příslušnému katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu, přerušují. Jestliže je další řízení o povolení vkladu, týkající se týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu, zahájeno po vydání rozhodnutí o zamítnutí vkladu, přerušuje se toto řízení usnesením s účinky ke dni doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu do dne, kdy je tomuto katastrálnímu úřadu doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ve věci vkladu.“.

8. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru“.

9. V § 8 odst. 2 se slovo „vyhotovil“ nahrazuje slovem „předložil“.

10. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti podle § 9a“.

11. V § 9 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud povinným není stát“.

12. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a
Poznámka spornosti

(1) Katastrální úřad na základě doručeného oznámení soudu o podané žalobě nebo k doloženému návrhu žalobce zapíše v jeho prospěch poznámku spornosti, jestliže žalobce podá žalobu o určení, zda

a)   vlastníkem nemovitosti evidované v katastru je někdo jiný, než kdo je jako vlastník zapsán v katastru, nebo
b)   právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatný či zrušený.

(2) Pokud je řízení zahájené podáním žaloby podle odstavce 1 řízením o předběžné otázce v řízení o povolení vkladu, řízení o povolení vkladu se nepřerušuje. Je-li poznámka spornosti zapsána v katastru až po podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, řízení o povolení vkladu podle předchozí věty se nepřeruší jen tehdy, pokud s tím souhlasí všichni účastníci řízení o povolení vkladu. Pokud je podána žaloba podle odstavce 1 písm. a) a řízení o povolení vkladu se nepřeruší, katastrální úřad v řízení o povolení vkladu vychází z dosavadních zápisů v katastru. Pokud je podána žaloba podle odstavce 1 písm. b) a řízení o povolení vkladu se nepřeruší, katastrální úřad posoudí listinu v řízení o povolení vkladu podle hledisek uvedených v § 5 odst. 1.

(3) Pokud katastrální úřad vklad povolil a soud o předběžné otázce rozhodne tak, že by to bylo důvodem k zamítnutí vkladu, vymaže katastrální úřad povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv, které jsou s rozhodnutím soudu v rozporu, a oznámí to všem osobám, jejichž práva zapsaná v katastru byla v důsledku tohoto rozhodnutí soudu vymazána.

(4) Při zápisu poznámky spornosti se ustanovení § 12 odst. 2 nepoužije.“.

13. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pokud probíhá řízení o návrhu na zápis do katastru s předstihem12), nepoužije se ustanovení § 145 odst. 2 věta třetí a čtvrtá správního řádu.“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:


12)  § 145 správního řádu.“.

14. § 13 se zrušuje.

15. V § 17 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví vyhláškou vzory formulářů návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze podávat návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu bez použití formuláře podle § 4 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Je-li přerušeno řízení o povolení vkladu podle zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, z toho důvodu, že bylo před soudem zahájeno řízení o předběžné otázce, o které se zapisuje poznámka spornosti, katastrální úřad nahradí dosavadní poznámku o soudním řízení poznámkou spornosti. Souhlasí-li s tím všichni účastníci řízení o povolení vkladu, katastrální úřad v řízení pokračuje podle zákona č. 265/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Má se za to, že zástavní práva, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, zanikla. Katastrální úřad tato zástavní práva vymaže z katastru záznamem na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je zaniklé zástavní právo zapsáno, sepsaného ve formě notářského zápisu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Položka 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se mění takto:

1. V písmenu a) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“.

2. V písmenu b) se částka „Kč 500“ nahrazuje částkou „Kč 1 000“ a částka „Kč 5 000“ se nahrazuje částkou „Kč 10 000“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.