SBÍRKA ZÁKONŮ částka 93
rozeslána dne 6.9.2011
 

265

ZÁKON

ze dne 20. července 2011,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb. a zákona č. 402/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pokud výbor po projednání věci nepřijme usnesení podle odstavce 1, vyhotoví předseda výboru záznam o jednání výboru, ve kterém informuje o projednání věci výborem. Záznam podepisuje předseda, určený zpravodaj výboru a ověřovatel výboru.“.

2. V § 43 odst. 1 se ve větě druhé za slova „přijatých usnesení“ vkládají slova „ , popřípadě záznamů o jednání výboru“.

3. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Poslanec může podat návrh písemně, pokud v rozpravě odkáže na stejnopis návrhu zveřejněný v elektronické podobě a současně předá návrh v listinné podobě zpravodaji a předsedajícímu.“.

4. § 67 zní:

㤠67

Kdykoli o to požádají, udělí se slovo

a)   prezidentu republiky,
b)   členovi vlády,
c)   předsedovi a místopředsedům Sněmovny,
d)   předsedovi poslaneckého klubu,
e)   poslanci, který je předsedou politické strany nebo politického hnutí, k nimž příslušejí poslanci, kteří jsou členy poslaneckého klubu ustaveného na začátku volebního období (§ 77 odst. 1 a 5).“.

5. V § 68 odst. 5 se věta první zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; v takovém případě Sněmovna též rozhodne, zda má být Těsnopisecká zpráva zveřejněna, a stanoví rozsah a způsob zveřejnění“.

6. V § 72 odst. 4 se slova „nebylo poslancům předáno jeho písemné vyhotovení“ nahrazují slovy „nebyl podán písemně“.

7. V § 76 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Informace o výsledku hlasování se zveřejní v elektronické podobě.“.

8. V § 86 odst. 2 větě první se slova „se předkládá písemně a“ zrušují a věta druhá se zrušuje.

9. V § 87 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Návrh zákona se doručí všem poslancům.“.

10. V § 87 odst. 2 se ve větě druhé slova „požádá ji“ nahrazují slovy „předseda Sněmovny ji požádá“.

11. V § 91 odst. 4 se slova „ , a to i písemně“ zrušují.

12. V § 92 odstavec 2 zní:

„(2) Usnesení výboru, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam o jednání výboru se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení návrhu zákona.“.

13. V § 94 odstavec 2 zní:

„(2) Souhrn podaných pozměňovacích návrhů, popřípadě jiných návrhů se doručí všem poslancům.“.

14. V § 95 odst. 1 větě první se za slova „po doručení“ vkládají slova „souhrnu podaných“.

15. V § 97 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ve třech stejnopisech v listinné podobě a stejnopisu v elektronické podobě“.

16. V § 97 odst. 3 větě první se za slova „od doručení usnesení“ vkládá slovo „poslancům“.

17. V § 98 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ve třech stejnopisech v listinné podobě“.

18. V § 98 odst. 2 větě první se slova „rozešle se“ nahrazují slovy „doručí se vrácený zákon a“ a ve větě druhé se za slova „od jeho doručení“ vkládá slovo „poslancům“.

19. V § 104 odstavec 2 zní:

„(2) Rozpočtový výbor předloží své usnesení, popřípadě oponentní zprávu nebo záznam o jednání výboru předsedovi Sněmovny. Usnesení rozpočtového výboru, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam o jednání rozpočtového výboru se doručí všem poslancům, a to nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Totéž se učiní s usnesením výboru, pokud výbor přijme usnesení nesouhlasné s usnesením rozpočtového výboru podle předchozích vět.“.

20. V § 105 odstavec 3 zní:

„(3) Souhrn podaných pozměňovacích návrhů, popřípadě jiných návrhů se doručí všem poslancům a navrhovateli.“.

21. V § 108 odstavec 4 zní:

„(4) Usnesení výboru k návrhu na projednání mezinárodní smlouvy, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam o jednání výboru se doručí všem poslancům, a to nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení mezinárodní smlouvy.“.

22. V § 112 odst. 4 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Podá-li poslanec takovou žádost, písemná interpelace i odpověď na ni se doručí všem poslancům. Předseda Sněmovny zařadí projednání písemné interpelace na pořad nejbližší schůze Sněmovny ve stanoveném jednacím dnu připadajícím na čtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin.“.

23. V § 120 odstavec 3 zní:

„(3) Sněmovní publikace se zveřejňují v elektronické podobě.“.

24. Za § 120 se vkládají nové § 120a až 120e, které znějí:

㤠120a

(1) Sněmovní tisky se poslancům doručují jejich zveřejněním v elektronické podobě.

(2) Současně se zveřejněním sněmovního tisku v elektronické podobě se uvede i údaj o datu, hodině a minutě zveřejnění. Tímto okamžikem se sněmovní tisk považuje za doručený všem poslancům. Následná přerušení dálkového přístupu k elektronické podobě sněmovního tisku nemají vliv na běh lhůt podle tohoto zákona, neusnese-li se Sněmovna v případě hodném zvláštního zřetele jinak.

(3) Jsou-li ve znění sněmovního tisku doručeného poslancům provedeny dodatečné opravy nebo jiné změny, sněmovní tisk se doručí poslancům opakovaně. Lhůty podle tohoto zákona počínají takovým doručením běžet znovu; ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí obdobně.

(4) V případě nesouladu mezi zněním stejnopisu sněmovního tisku v listinné a elektronické podobě se vychází ze stejnopisu v elektronické podobě.

(5) Pro účely tohoto zákona se zveřejněním v elektronické podobě rozumí zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, které zajišťuje Kancelář sněmovny.

§ 120b

(1) Návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy, stanoviska vlády, zprávy, informace nebo jiné podklady pro jednání Sněmovny se předkládají předsedovi Sněmovny ve třech stejnopisech v listinné podobě a stejnopisu v elektronické podobě.

(2) Stanoví-li tento zákon, že má být návrh podán písemně, předloží navrhovatel návrh ve stejnopisu v listinné a elektronické podobě.

§ 120c

(1) Předložením stejnopisu podkladu v elektronické podobě se rozumí takové jeho zpřístupnění Kanceláři sněmovny, které umožňuje, aby byl stejnopis v elektronické podobě bez dalších úprav zveřejněn v souladu s tímto zákonem.

(2) Navrhovatel je povinen ověřit si u Kanceláře sněmovny technické požadavky na předkládání stejnopisů v listinné a elektronické podobě, aby mohl dostát požadavku podle odstavce 1.

(3) Nesplňuje-li předložený stejnopis v listinné nebo elektronické podobě požadavky stanovené tímto zákonem, má se za to, že nebyl předložen; předseda Sněmovny vyzve navrhovatele k odstranění zjištěných nedostatků do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení.

§ 120d

(1) V nezbytném případě předseda Sněmovny vyhlásí mimořádný stav doručování sněmovních tisků.

(2) Po dobu mimořádného stavu se písemné návrhy předkládají a sněmovní tisky poslancům doručují pouze v listinné podobě. Písemný návrh nebo sněmovní tisk, který nebyl poslancům doručen v listinné podobě, nelze po dobu mimořádného stavu projednat.

(3) Předseda Sněmovny mimořádný stav zruší, nejsou-li důvody pro jeho trvání. Neučiní-li tak předseda Sněmovny, zruší mimořádný stav Sněmovna.

§ 120e

Podklady pro neveřejná jednání Sněmovny se poslancům doručují a písemné návrhy se předkládají pouze v listinné podobě. Při nakládání s dokumenty obsahujícími utajované informace se postupuje v souladu s právními předpisy na ochranu utajovaných informací.“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.