SBÍRKA ZÁKONŮ částka 89
rozeslána dne 30.8.2011
  

245

ZÁKON

ze dne 20. července 2011,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rostlinolékařské péči

Čl. I

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 102/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie67) a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob týkající se“.

Poznámka pod čarou č. 67 zní:


67)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Rady 91/414/EHS z 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.“, věta „Směrnice Rady 97/57/ES z 22. září 1997 o stanovení přílohy VI Směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.“ a věta „Směrnice Rady 79/117/EHS z 21. prosince 1978 o zákazu uvádění na trh a používání přípravků na ochranu rostlin s obsahem některých účinných látek.“ nahrazují větou „Směrnice Rady 2009/143/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování.“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) bodě 11, § 2 odst. 1 písm. n) úvodní části ustanovení a bodech 1 a 3, § 2 odst. 1 písm. r) bodech 1 a 2 a závěrečné části ustanovení, § 2 odst. 2 písm. a), e), s) a w) až y), § 3 odst. 2, § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 2, § 7 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 7 odst. 5 písm. a), § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 11 odst. 2 a 3, § 15 odst. 1 písm. a), § 21 odst. 1 písm. d), § 21 odst. 7 a 9, § 22 odst. 2, § 22 odst. 5 písm. b) a závěrečné části ustanovení, § 22 odst. 6, § 23 odst. 1 písm. b), § 23 odst. 2 písm. b), § 25a odst. 1, § 25b odst. 3, § 26 odst. 1 písm. c), e) a f), § 26 odst. 11 písm. b), § 27 odst. 1 úvodní části ustanovení a písm. a) a b), § 27 odst. 3, § 29 odst. 1 a 6, § 54 odst. 9, § 63 odst. 9, § 71 odst. 1 písm. g) až i), § 71 odst. 3 písm. a), § 72 odst. 2, § 72 odst. 5 písm. j), § 72 odst. 6, 12 a 14, § 74 odst. 1 písm. k), § 75 odst. 7, § 76 odst. 6 písm. a), § 76a odst. 1 a 2, § 80 odst. 1, § 80 odst. 2 písm. f), § 80 odst. 4 písm. b) a § 80 odst. 6 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

4. V § 1 odst. 1 písm. c) se slovo „registrace,“ nahrazuje slovem „podmínky“.

5. V § 2 odst. 2 písm. b) se slovo „jediný“ nahrazuje slovem „samostatný“.

6. V § 2 odst. 2 písmena g) a h) znějí:

„g)   distributorem osoba, která uvádí přípravek na trh,
h)   profesionálním uživatelem osoba, která používá pesticidy v rámci svých profesních činností, jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích,“.

7. V § 2 odst. 2 se písmena i) až p) včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušují.

Dosavadní písmena q) až y) se označují jako písmena i) až q).

8. V § 2 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmena k) až q) se označují jako písmena j) až p).

9. V § 2 odst. 2 písm. k) se za slovo „úřad“ vkládají slova „odpovědný za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle předpisu Evropské unie68).

Poznámka pod čarou č. 68 zní:


68)  Článek 1 odst. 1 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.“.

10. V § 2 odst. 2 písm. l) se za slovo „úřad“ vkládají slova „odpovědný za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle předpisu Evropské unie68)“.

11. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 69 zní:

„(3) Základními pojmy podle odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny pojmy uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie69).


69)  Například čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

12. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „popřípadě biocidní přípravky uváděné na trh podle zvláštního právního předpisu4e) a povolené rostlinolékařskou správou (§ 37 odst. 3)“ zrušují.

13. V § 6a odst. 2 se slova „fyzické nebo“ zrušují a za slova „a pověřuje“ se vkládají slova „fyzické nebo právnické osoby“.

14. V § 6a se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 70 zní:

„(6) Pověření národních referenčních laboratoří podle odstavce 2 se považuje za zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování podle předpisu Evropské unie70). Výsledek laboratorního rozboru vzorku provedeného národní referenční laboratoří je rovnocenný výsledku rozboru vzorku provedeného laboratoří úřadu odpovědného za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle předpisu Evropské unie70) v jiném členském státě Evropské unie.


70)  Směrnice Rady 2009/143/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování.“.

15. V § 7 odst. 7 větě první se slova „a k“ nahrazují slovem „nebo“ a za slovo „organismů“ se doplňují slova „uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle odstavce 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3“.

16. V § 11 odst. 3 větě druhé se slovo „hrozí“ nahrazuje slovem „hrozí-li“.

17. V § 12 odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „(dále jen „registr“)“ zrušují.

18. V § 12 odstavec 4 zní:

„(4) Rostlinolékařská správa zaregistruje žadatele do 3 měsíců ode dne doručení žádosti podle odstavce 3, jestliže shledá, že je žadatel způsobilý plnit povinnosti stanovené v § 13 a s ohledem na požadovaný rozsah registrace také zvláštní podmínky podle § 15 odst. 1 nebo povinnosti vyplývající z mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2. O registraci rostlinolékařská správa vydá žadateli doklad, ve kterém je uvedeno označení osoby zapsané v úředním registru podle odstavce 1, její registrační číslo, činnost, pro kterou je tato osoba do úředního registru zapsána, a datum provedení registrace.“.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

19. V § 12 odst. 5 se slova „ , zahájí řízení a“ zrušují.

20. V § 12 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 6 až 8.

21. V § 12 odst. 7 se slova „a obsah a způsob vedení úředního registru podle odstavce 5“ zrušují.

22. V § 12 se doplňuje odstavec 9, který včetně poznámky pod čarou č. 71 zní:

„(9) Povinnost registrace je splněna i registrací v jiném členském státu Evropské unie71). Tímto není dotčena povinnost registrovaných osob podle § 21 odst. 6.


71)  Článek 6 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.“.

23. V § 13 odst. 1 písm. d) bod 2 zní:

„2.  jakékoliv změny údajů, které jsou obsahem úředního registru podle § 12 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od data, kdy k příslušným změnám došlo,“.

24. V § 14 odst. 1 písm. a) se za slova „podle § 18 odst. 1,“ vkládají slova „nebo pokud nesplňují zvláštní požadavky stanovené tímtéž prováděcím právním předpisem,“.

25. V § 14 odst. 1 písm. b) se za slova „které do nich a“ vkládá slovo „následně“.

26. V § 14 odst. 4 se slova „a k“ nahrazují slovem „nebo“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „uvedených v § 10 odst. 1 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3“.

27. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Rostlinolékařská správa nekontroluje rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které nejsou uvedeny v odstavci 1, i když k nim je připojen rostlinolékařský pas.“.

28. V § 15 odst. 5 se slova „a k“ nahrazují slovem „nebo“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „uvedených v § 10 odst. 1 a 2 nebo škodlivých organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11 odst. 2 a 3“.

29. V § 15 odst. 6 větě třetí se slova „§ 16 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1 písm. b)“.

30. V § 16 odst. 3 se za slova „§ 15 odst. 2“ vkládají slova „a 3“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a tato část smí být uváděna na trh“.

31. V § 21 odst. 1 písm. d) se za slova „opisy“ vkládají slova „nebo výstupy z autorizované konverze dokumentů“.

32. V § 21 odst. 2 větě první se za slova „obalového materiálu“ vkládají slova „(dále jen „dřevěný obalový materiál“)“.

33. V § 21 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jedno vyhotovení protokolu o kontrole rostlinolékařská správa předá též celnímu úřadu vstupního místa nebo místa určení.“.

34. V § 21 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „nebo § 12 odst. 9“.

35. V § 21 odst. 8, § 22 odst. 5 písm. c), § 27 odst. 3 a § 80 odst. 2 písm. c) se slova „Evropskými společenstvími“ nahrazují slovy „Evropskou unií“.

36. V § 25 odst. 2 a 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

37. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Kontrola označení, které prokazuje, že dřevěný obalový materiál, jenž se používá při dopravě zboží všeho druhu dováženého ze třetích zemí do České republiky, byl řádně ošetřen proti výskytu škodlivých organismů, se provádí ve vstupních místech stanovených v odstavci 1 nebo v místech určení dováženého zboží. Kontrolu provádí celní orgán; nemůže-li celní orgán kontrolu provést, uvědomí o tom rostlinolékařskou správu, která kontrolu provede.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

38. V § 25 odstavec 4 zní:

„(4) Rostlinolékařská správa může kontrolu totožnosti a kontrolu zdravotního stavu zcela nebo zčásti provést v místě určení, a to na základě vyjádření úřadu vstupního místa, že kontrola totožnosti a kontrola zdravotního stavu nemůže být v místě uvedeném v odstavci 2 provedena v rozsahu stanoveném v § 22 odst. 1 tak, aby byl naplněn cíl kontroly podle § 22 odst. 2, aniž jsou dotčena ustanovení odstavců 5 a 6.“.

39. V § 25 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Provozovatel vstupního místa umístí na svůj náklad ve svých prostorách kontejnery určené k odkládání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů dovezených ze třetích zemí v rámci osobního styku a neodpovídajících požadavkům stanoveným v § 21 odst. 1. Provozovatel vstupního místa odpovídá za bezpečnou likvidaci obsahu kontejnerů pod dohledem rostlinolékařské správy.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

40. V § 25 odst. 9 písm. b) a c) a v § 25a odst. 4 větě první se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

41. V § 25a odst. 1 větě první se slova „po dohodě s“ nahrazují slovy „na základě písemného pověření“.

42. V § 25a odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 25a odst. 2 písm. b) se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“ a číslo „5“ číslem „6“.

43. V § 25b odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

44. V § 25b odst. 2 větě druhé se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

45. V § 25b odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“, slova „nebo elektronickým přenosem dat“ se zrušují a čárka za slovy „vstupního místa“ se nahrazuje slovem „a“.

46. V § 28 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Rostlinolékařská správa rostlinolékařské osvědčení nevystaví, jestliže se na základě provedeného šetření zjistí, že rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nesplňují požadavky dovážejícího či provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, nebo tyto požadavky dovážející či provážející stát nestanovil. Žádost o vystavení osvědčení podává rostlinolékařské správě vývozce nebo osoba jím pověřená, a to nejméně 2 pracovní dny přede dnem naložení zásilky. Žadatel předloží rostlinolékařské správě požadavky dovážejícího, popřípadě provážejícího státu na ochranu před zavlékáním škodlivých organismů, pokud nebyly zveřejněny rostlinolékařskou správou, a navrhne místo, ve kterém umožní rostlinolékařské správě provést potřebné šetření.“.

47. V § 28 odstavec 3 zní:

„(3) Pokud má být podle požadavků dovážející, popřípadě provážející třetí země, ošetřeno dřevo na ochranu před zavlečením škodlivých organismů včetně jeho označení na území České republiky, musí být ošetřeno pomocí technického zařízení způsobilého podle § 68 až 69a. Za provedení ošetření a označení vyváženého dřeva a dřevěného obalového materiálu odpovídá vývozce. Způsob a místa ošetření dřeva a dřevěného obalového materiálu stanoví prováděcí právní předpis.“.

48. V § 28 odst. 4 se za slovo „originál“ vkládají slova „ , výstup z autorizované konverze dokumentů“.

49. V § 28 odst. 8 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

50. Poznámka pod čarou č. 22 zní:


22)  Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, v platném znění.“.

51. V § 29 odst. 5 se slova „ , popřípadě elektronickou formou“ zrušují.

52. § 31 včetně nadpisu zní:

㤠31
Základní ustanovení

(1) Rostlinolékařská správa je oprávněna u přípravku stanovit odkladné lhůty podle příslušného předpisu Evropské unie, jsou-li jím stanoveny.

(2) Držitel povolení je povinen bez zbytečného odkladu oznámit rostlinolékařské správě změny ve skutečnostech uvedených v povolení.

(3) Držitel povolení je povinen zajistit, aby si účinná látka nebo účinné látky v přípravku a přípravek samotný uchovaly složení, technickou specifikaci a ostatní požadavky na přípravek odpovídající údajům uvedeným v předložených podkladech, na jejichž základě bylo povolení uděleno, a to po celou dobu platnosti povolení.

(4) Držitel povolení je povinen zaslat rostlinolékařské správě před prvním uvedením přípravku na trh na základě vydaného povolení a při každé změně povolení text návodu k použití přípravku nebo dalšího prostředku včetně příslušných omezení rizik.

(5) Rostlinolékařská správa zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup text návodu k použití přípravku nebo dalšího prostředku.

(6) Přebalování přípravku povoleného k uvádění na trh a používání na území České republiky musí být oznámeno rostlinolékařské správě nejpozději 24 hodin před přebalením s uvedením místa přebalení a názvu a sídla subjektu, který přípravky přebaluje. Při přebalování přípravku musí být splněny podmínky stanovené prováděcím právním předpisem.“.

53. § 32 včetně nadpisu zní:

㤠32
Žádost o povolení

O žádostech o vydání povolení vydávaného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, nebo o změně již vydaného povolení, rozhoduje rostlinolékařská správa.“.

54. § 33 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 72 zní:

㤠33
Řízení o povolení

(1) Má-li být podle návodu k použití přípravku umožněno jeho smísení s jiným přípravkem nebo prostředkem, musí žadatel doložit souhlas držitele povolení přípravku nebo souhlas osoby, na jejíž žádost byl další prostředek zapsán do úředního registru, k takovému použití.

(2) Posouzení přípravku včetně jeho použití z hlediska ochrany zdraví zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví na základě hodnocení vypracovaného Státním zdravotním ústavem23a). Za vypracování hodnocení uhradí žadatel Státnímu zdravotnímu ústavu cenu, která se stanoví podle zvláštního právního předpisu23b). Na základě hodnocení Státního zdravotního ústavu vydá Ministerstvo zdravotnictví toxikologický posudek přípravku (dále jen „toxikologický posudek“) formou závazného stanoviska.

(3) Rostlinolékařská správa je při naplňování povinností vyplývajících pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie67) nebo tohoto zákona oprávněna požadovat po Ministerstvu zdravotnictví vydání závazného stanoviska.

(4) Hodnocení přípravku podle odstavce 3 provede Státní zdravotní ústav bez úhrady.

(5) Řízení o povolení se přerušuje i v případě, nemá-li rostlinolékařská správa od Ministerstva zdravotnictví nebo příslušného orgánu členského státu Evropské unie nebo příslušného orgánu Evropské unie informace nezbytné k provedení hodnocení přípravku podle požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie72), přičemž touto úpravou nejsou dotčena ustanovení ke stavění lhůt vyplývající z přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh67).

(6) Skutečnost, že žádost o povolení přípravku byla předložena rostlinolékařské správě, lze zveřejnit před ukončením řízení pouze se souhlasem žadatele o povolení.


72)  Čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.

55. § 34 včetně nadpisu zní:

㤠34
Rozhodnutí o povolení

Rostlinolékařská správa může v rozhodnutí o povolení dále stanovit

a)   požadavky a omezení ve vztahu k předcházení vzniku rezistence škodlivého organismu,
b)   požadavky na označení obalu přípravku včetně povinných údajů uváděných do textu etikety přípravku,
c)   požadavky na údaje, jimiž musí být označen skupinový obal obsahující přípravek v prodejním obalu a přepravní obal obsahující přípravek ve skupinových obalech nebo v prodejních obalech,
d)   opatření ke snížení rizik,
e)   požadavky na přípravek stanovené v technické specifikaci,
f)   požadavky a lhůty k dodání dalších údajů týkajících se přípravku anebo jeho složek,
g)   požadavek na monitoring nežádoucích vlivů použití přípravku včetně stanovení rozsahu tohoto monitoringu,
h)   povinnost opatřit původní obal anebo etiketu přípravku informací v souladu s novým rozhodnutím, bylo-li vydáno.“.

56. § 35 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 73 zní:

㤠35
Změna a zrušení povolení

(1) Rostlinolékařská správa povolení změní nebo zruší, kromě důvodů stanovených předpisem Evropské unie67) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, jestliže

a)   je třeba stávající povolení uvést do souladu s příslušným předpisem Evropské unie67) o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, právními předpisy vydanými na jeho základě, nebo
b)   v rámci kontroly přípravku byl zjištěn rozdíl ve složení přípravku zajištěného při kontrole přípravku a složení přípravku vyplývající z dokumentačního souboru údajů k přípravku, na jehož základě bylo uděleno povolení, a tento rozdíl ve složení byl držiteli povolení ve dvou po sobě následujících kontrolách přípravku prokázán.

(2) Rostlinolékařská správa poznamená do spisu změny ohlášené držitelem povolení spočívající v

a)   osobě oprávněné jednat za právnickou osobu,
b)   změně adresy sídla nebo adresy místa trvalého pobytu držitele povolení,
c)   změně názvu nebo jména držitele povolení,
d)   změně výrobce nebo výrobního závodu přípravku,
e)   změně výrobce nebo výrobního závodu účinné látky, byla-li tato změna posouzena a schválena v rámci Evropské unie.

(3) V řízení o změně povolení postupuje rostlinolékařská správa podle § 33 a 34 obdobně. Bylo-li povolení zrušeno z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b), lze novou žádost o povolení k uvedenému přípravku podat nejdříve za 2 roky od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení přípravku.

(4) Odvolání proti rozhodnutí rostlinolékařské správy podle odstavce 1 písm. a) a b) nemá odkladný účinek.

(5) Osoba, která byla držitelem povolení, je povinna po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení neprodleně stáhnout přípravek z trhu, není-li v rozhodnutí o zrušení povolení rostlinolékařskou správou stanovena odkladná lhůta73).

(6) Držitel povolení je povinen prokazatelným a vhodným způsobem informovat právnické nebo fyzické osoby, které od něj přípravek odebírají, o důvodech zrušení nebo změně povolení a o lhůtách stanovených příslušným rozhodnutím.


73)  Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

57. § 36 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 74 zní:

㤠36
Posouzení rovnocennosti účinné látky

V případě hodnocení vlivu na zdraví lidí se v řízení o posouzení rovnocennosti74) postupuje podle § 33 obdobně.


74)  Čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

58. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu zní:

㤠36a
Účinné látky, safenery, synergenty a formulační přísady

(1) Rostlinolékařská správa plní úkoly spojené se schválením účinné látky, safeneru, synergentu a formulační přísady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh67).

(2) Posouzení z hlediska ochrany zdraví lidí formou závazného stanoviska zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví podle § 33 odst. 2 až 5 zákona obdobně.“.

59. § 37 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 75 zní:

㤠37
Rozšíření povolení na menšinová použití

(1) Rostlinolékařská správa postupuje v řízení o rozšíření povolení na menšinová použití75) podle § 32 až 35 obdobně.

(2) Kritéria vymezující menšinová použití přípravku stanoví prováděcí právní předpis.


75)  Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

60. Za § 37 se vkládá nový § 37a, který zní:

㤠37a
Mimořádné stavy při ochraně rostlin

(1) Rostlinolékařská správa je v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin oprávněna i bez návrhu přípravek povolit. V tomto případě vydá rostlinolékařská správa namísto rozhodnutí o povolení přípravku nařízení rostlinolékařské správy způsobem podle § 76 odst. 2 věty druhé až čtvrté, ve kterém stanoví i podmínky pro uvádění na trh a použití přípravku.

(2) Posouzení vlivů na zdraví lidí provádí na žádost rostlinolékařské správy v případech uvedených v § 38b odst. 1 Ministerstvo zdravotnictví.

(3) Ministerstvo zdravotnictví vydá bezodkladně závazné stanovisko v případech mimořádných stavů v ochraně rostlin podle § 33 odst. 2 až 5 obdobně; za vypracování posudku se v těchto případech úhrada nepožaduje.“.

61. § 38 včetně nadpisu zní:

㤠38
Vzájemné uznávání povolení

Při změně a zrušení vzájemného uznávání povolení se postupuje obdobně podle § 35.“.

62. Za § 38 se vkládají nové § 38a, 38b a 38c, které včetně poznámek pod čarou č. 76 a 77 znějí:

㤠38a
Převod povolení

(1) Držitel povolení k přípravku může převést povolení na jinou fyzickou nebo právnickou osobu. K převodu povolení musí být předložena žadatelem rostlinolékařské správě žádost s příslušnou dokumentací. V žádosti o převod povolení musí být navrženo datum, ke kterému má být převod povolení uskutečněn. Přílohou žádosti o převod povolení musí být souhlas držitele povolení s převodem včetně souhlasu s navrženým datem převodu povolení a doklad o souhlasu vlastníka dokumentace s přístupem k dokumentaci o přípravku a účinné látce nebo doklad o převodu práv nebo souhlasu k přístupu k dokumentaci o přípravku a účinné látce na nového držitele.

(2) V povolení převodu se uvede též den, ke kterému se převod uskuteční, a případná lhůta k doprodeji a spotřebování zásob přípravku podle předešlého povolení, bylo-li o doprodej a spotřebování zásob přípravku požádáno. Nový držitel povolení vstupuje plně do práv a povinností předešlého držitele povolení. Běh lhůt stanovený předešlému držiteli povolení není jejich převodem dotčen.

§ 38b
Jiná opatření

(1) V případě, že je potřebná ochrana rostlin před škodlivým organismem a

a)   pro dané použití je povoleno 5 nebo méně účinných látek ve formě samostatných přípravků,
b)   povolené přípravky nejsou v důsledku výskytu rezistence dostatečně účinné,
c)   povolené přípravky nelze použít s ohledem na specifické požadavky k ochraně zdraví lidí nebo životního prostředí, nebo
d)   použití přípravku vyžaduje integrovaná ochrana rostlin nebo je přípravek použitelný v ekologickém zemědělství,

povolí rostlinolékařská správa z důvodu veřejného zájmu rozšíření povolení na menšinová použití vydáním nařízení rostlinolékařské správy. Nařízení rostlinolékařské správy vydává rostlinolékařská správa způsobem podle § 76 odst. 2 věty druhé až čtvrté.

(2) Za účelem povolení přípravku na ochranu rostlin k uvádění na trh a používání z důvodu veřejného zájmu podle odstavce 1 vydá rostlinolékařská správa po provedeném odborném posouzení formou vzájemného uznávání nebo vzájemného uznávání rozšířeného povolení pro menšinová použití nařízení rostlinolékařské správy způsobem podle § 76 odst. 2 věty druhé až čtvrté, ve kterém stanoví i podmínky pro uvádění na trh a použití přípravku.

(3) Postupem podle odstavce 1 nebo 2 není dotčeno řešení mimořádných situací podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh76).

§ 38c
Adjuvanty

V řízení o povolení uvádět na trh a používat adjuvant77) se postupuje podle § 32 až 35 obdobně.


76)  Kapitola IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.
77) Čl. 2 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

63. V § 39 odstavec 1 zní:

„(1) Rostlinolékařská správa nejpozději do 1 měsíce od skončení každého kalendářního čtvrtletí též písemně informuje ostatní členské státy Evropské unie a Komisi o vydaných povoleních a o zrušení povolení.“.

64. V § 39 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

65. V § 39 odst. 2 se slova „podle § 34 až 38, § 53 nebo 54. Rostlinolékařská správa každoročně též postoupí seznam podle věty první ostatním členským státům Evropské unie a Komisi“ zrušují.

66. V § 39 odst. 3 se slova „ , a to v rozsahu podle odstavce 2 písm. a) až h)“ zrušují.

67. § 40 až 42 včetně poznámek pod čarou č. 28, 28a, 28b a 28c se zrušují.

68. V § 43 odstavec 1 zní:

„(1) Kontrolou přípravků a dalších prostředků se rozumí kontrola dodržování podmínek, požadavků a povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie67), tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a povoleními rostlinolékařské správy fyzickým a právnickým osobám a týkajícími se přípravků jako výrobků, jejich uvádění v České republice na trh, skladování, skladování v rámci distribuce a používání.“.

69. V § 43 odst. 2 se slova „rozhodnutí nebo“ zrušují.

70. V § 43 odst. 3 se slova „příruční nebo“ zrušují.

71. V § 43 odst. 7 písm. a) a b) se slova „rozhodnutí nebo držiteli povolení podle § 53 nebo 54“ nahrazují slovem „povolení“.

72. V § 43 odst. 8 se slova „rozhodnutí o registraci nebo povolení podle § 53 nebo 54“ nahrazují slovem „povolení“.

73. V § 43 odst. 9 se slova „rozhodnutí o registraci nebo držiteli povolení podle § 53 nebo 54“ nahrazují slovem „povolení“.

74. V § 43 odstavec 10 zní:

„(10) Zjistí-li rostlinolékařská správa, že odebraný vzorek podle odstavce 7 vyhovuje zákonu a prováděcím předpisům, předá držiteli povolení zbytek kontrolovaného přípravku a současně vystaví osvědčení ke složení přípravku pro jeho další uvádění na trh a použití. Za množství přípravku, kterého bylo použito k laboratorní analýze, poskytne rostlinolékařská správa držiteli povolení poměrnou náhradu podle ceny, kterou uhradil podle odstavce 9 a která nepřekračuje cenu obvyklou, pokud držitel povolení o náhradu požádá ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek laboratorního vyšetření. Marným uplynutím této lhůty nárok na náhradu zaniká. Náhradu rostlinolékařská správa poskytne nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy o ni držitel povolení požádal. Náhrada se neposkytne, je-li cena odebraného vzorku nižší než 300 Kč.“.

75. V § 43 odst. 11 se slova „rozhodnutí o registraci nebo držitele povolení podle § 53 nebo 54“ nahrazují slovem „povolení“.

76. § 44 se včetně poznámek pod čarou č. 30, 31 a 33 zrušuje.

77. § 45 včetně nadpisu zní:

㤠45
Rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek s přípravky nebo dalšími prostředky

(1) Rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek vydává rostlinolékařská správa na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby, která je způsobilá provádět pokusy a zkoušky v souladu s požadavky správné pokusnické praxe. Zjistí-li správní orgán, že žadatel není způsobilý podle věty první, žádost zamítne.

(2) V rozhodnutí rostlinolékařská správa stanoví zejména

a)   oblast zkoušení,
b)   dobu platnosti rozhodnutí.

(3) Rostlinolékařská správa vydá rozhodnutí při splnění požadavků podle odstavce 1 ve lhůtě do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů.

(4) Rozhodnutí se vydává na dobu 5 let a jeho platnost lze prodloužit.

(5) Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí se podává nejméně 90 dnů přede dnem uplynutí platnosti rozhodnutí.

(6) Rostlinolékařská správa neprodlouží platnost rozhodnutí a žádost zamítne, jestliže

a)   držitel rozhodnutí porušuje požadavky správné pokusnické praxe nebo skutečnosti stanovené v rozhodnutí, nebo
b)   žadatel neprokázal v době rozhodování o prodloužení platnosti rozhodnutí naplnění některého z požadavků správné pokusnické praxe.

(7) Rostlinolékařská správa je oprávněna ve vztahu k osobám podle odstavce 1

a)   vykonávat dozor z hlediska požadavků správné pokusnické praxe,
b)   stanovit a schvalovat metodiky zkoušení přípravků,
c)   vyžadovat informace a dokumentaci o plnění požadavků správné pokusnické praxe,
d)   vyžadovat informace o přípravě a průběhu zkoušení přípravků, jakož i předložení dokumentace o zkoušení přípravků a místa, kde pokusy probíhají.

(8) Rostlinolékařská správa rozhodnutím pozastaví platnost rozhodnutí v případě porušení požadavků uvedených v odstavci 6. Rozhodnutí o pozastavení platnosti rozhodnutí je prvním úkonem v řízení a odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(9) Dojde-li ze strany držitele rozhodnutí k nápravě zjištěných nedostatků, na jejichž základě byla jeho platnost pozastavena, rostlinolékařská správa zruší rozhodnutí o pozastavení platnosti rozhodnutí. Informace o pozastavení platnosti rozhodnutí a jeho zrušení zveřejňuje rostlinolékařská správa způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(10) Při rozhodování o pozastavení platnosti rozhodnutí přihlédne rostlinolékařská správa k závažnosti porušení požadavků správné pokusnické praxe, k době trvání tohoto stavu, k následkům tímto stavem způsobeným, jakož i k tomu, zda došlo k nápravě tohoto stavu.

(11) Držitel rozhodnutí je povinen nejpozději 3 dny před první aplikací přípravku, výsevem osiva nebo vysázením sadby ošetřené přípravkem oznámit rostlinolékařské správě

a)   název nebo kód přípravku,
b)   název nebo kód účinných látek,
c)   plodinu,
d)   účel použití,
e)   maximální jednorázovou dávku.

(12) Žádost k vydání rozhodnutí nebo prodloužení platnosti rozhodnutí o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek se podává písemně a obsahuje

a)   identifikační údaje o
1.  žadateli a osobě oprávněné k jednání za žadatele (jméno, popřípadě jména, a příjmení, funkce, adresa místa bydliště, telefonické nebo elektronické spojení),
2.  místech, na nichž se zkoušky mají provádět,
b)   návrh na vymezení oblasti zkoušení podle odstavce 2,
c)   prohlášení žadatele, který hodlá provádět úřední zkoušky, že
1.  souhlasí s provedením auditu k posouzení způsobilosti k provádění zkoušek přípravků a za tímto účelem poskytne podle požadavků rostlinolékařské správy potřebnou součinnost,
2.  se zavazuje neodkladně oznamovat rostlinolékařské správě změny podmínek, na jejichž základě bude vydáno rozhodnutí.

(13) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek a oblasti zkoušení.“.

78. V § 46 úvodní části ustanovení se slovo „Podnikatelé“ nahrazuje slovy „Profesionální uživatelé“ a za slovo „přípravky“ se vkládají slova „nebo další prostředky“.

79. V nadpisu § 46, v § 46 písm. a) a b) a v nadpisu § 46a se za slovo „přípravků“ vkládají slova „nebo dalších prostředků“.

80. V § 46 písm. a) bodě 2 se slovo „registraci“ nahrazuje slovem „povolení“.

81. V § 46 písm. a) bodě 5 se slova „§ 42“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie67)“.

82. V § 46a se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

83. V § 46a odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , s výjimkou přípravků nebo dalších prostředků, které byly podrobeny laboratorní analýze podle § 43 odst. 7 a je k nim vystaveno rostlinolékařskou správou osvědčení o složení přípravku podle § 43 odst. 10“.

84. § 47 zní:

㤠47

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.“.

85. V § 49 odst. 1 se slova „rozhodnutí o jejich registraci“ a slova „použití (§ 37 odst. 1)“ nahrazují slovem „povolení“ a slova „(§ 44)“ a „(§ 45)“ se zrušují.

86. V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo stanovený počet aplikací“.

87. V § 49 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

88. V § 49 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Rostlinolékařská správa zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o spotřebě účinných látek, které jsou v přípravcích obsaženy, sumarizované podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů.

(5) Zveřejnění nebo poskytnutí informace o spotřebách účinných látek a přípravků ve vztahu k územní jednotce se nepovažují za porušení obchodního tajemství.“.

89. V § 50 odst. 1 se slova „rozhodnutí o jeho registraci“ nahrazují slovem „povolení“.

90. V § 51 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 78 znějí:

„(1) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení označené jako

a)   nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud před aplikací nepostupuje v souladu s odstavcem 2; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné,
b)   přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby40), České inspekci životního prostředí78) a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku; použití osiva namořeného přípravkem nebezpečným nebo zvlášť nebezpečným pro suchozemské obratlovce oznámí 3 dny před vysetím oprávněnému uživateli honitby40), České inspekci životního prostředí78) a rostlinolékařské správě.

(2) Před aplikací přípravků uvedených v odstavci 1 je nutno

a)   zjistit u místně příslušných obecních úřadů informace k umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a minimálně 48 hodin před provedením aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel a místně příslušným obecním úřadům aplikaci přípravku,
b)   projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby40).

(3) Chovatel včel je povinen oznámit podle prováděcího právního předpisu místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev.


78)  Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů.“.

91. V § 51 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 4 až 8.

92. V § 51 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „4“.

93. V § 51 odstavec 6 zní:

„(6) Obecní úřad poskytne na vyžádání příslušné údaje podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3 ošetřovatelům porostů a chovatelům včel.“.

94. V § 51 odst. 7 se za slova „jiných přípravků“ vkládají slova „ , pomocných prostředků“ a slova „ , které účinkují na hmyz,“ se zrušují.

95. V § 51 odst. 8 písm. c) se číslo „8“ nahrazuje slovy „2 a 3“.

96. § 52 se včetně nadpisu zrušuje.

97. § 53 včetně nadpisu zní:

㤠53
Souběžný obchod

(1) Dojde-li v povolení u referenčního přípravku ke změně povolení z hlediska podmínek jeho uvádění na trh anebo používání, rostlinolékařská správa provede řízení o změně povolení k souběžnému obchodu obdobně.

(2) Držitel rozhodnutí o povolení referenčního přípravku není účastníkem řízení o povolení souběžného obchodu.

(3) V řízení o povolení souběžného obchodu postupuje rostlinolékařská správa podle ustanovení § 32 až 35 obdobně.“.

98. V § 54 odst. 3 se slova „zapíše další prostředek“ nahrazují slovy „rozhodne o zápisu dalšího prostředku“, za slova „registru“ se vkládají slova „ve lhůtě 6 měsíců“ a slova „podle 58“ se nahrazují slovy „podle § 58“.

99. V § 54 se odstavec 5 zrušuje.

100. V § 54 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) V případě, že v návodu k použití dalšího prostředku má být uvedena možnost směsi s jiným přípravkem nebo dalším prostředkem, může rostlinolékařská správa požadovat, aby žadatel doložil souhlas držitele povolení přípravku, jde-li o přípravek, nebo, jde-li o další prostředek, souhlas osoby, na jejíž žádost byl další prostředek zapsán do úředního registru, s nimiž má být přípravek smísen, k takovému použití.

(6) Jde-li o další prostředek obsahující geneticky modifikované organismy, lze jej zapsat do úředního registru při splnění požadavků stanovených tímto zákonem a zákonem upravujícím nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty32).

(7) Další prostředek rostlinolékařská správa nezapíše do úředního registru, jestliže obsahuje makroorganismy, které představují riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo pro životní prostředí.“.

Dosavadní odstavce 6 až 15 se označují jako odstavce 8 až 17.

101. V § 54 odst. 15 se číslo „12“ nahrazuje číslem „14“.

102. V § 54 odst. 17 se slova „§ 33 odst. 2“ nahrazují slovy „§ 31 až 35“.

103. V § 54 se doplňuje odstavec 18, který zní:

„(18) Ustanovení o převodu povolení přípravku podle § 38a, poskytování informace o nežádoucích účincích přípravků a výměně informací podle § 39 a používání přípravků podle § 49 platí pro další prostředky obdobně.“.

104. V § 58 odst. 3 se slovo „registraci“ nahrazuje slovem „povolení“.

105. V § 59 písm. b) se slova „nejsou cizí“ nahrazují slovy „jsou původní“.

106. § 60 včetně nadpisu zní:

㤠60
Vedení záznamů a informací o uvádění přípravků nebo dalších prostředků na trh

(1) Podnikatelé, kteří uvádějí na trh přípravky nebo další prostředky, nebo podnikatelé, kteří přípravky nebo další prostředky na území České republiky skladují za účelem jejich vývozu do třetích zemí, jsou povinni

a)   oznámit rostlinolékařské správě vždy do 3 dnů od přemístění na území České republiky množství jimi nově skladovaných přípravků nebo dalších prostředků, které přemístili z jiného členského státu Evropské unie nebo dovezli ze třetích zemí, a to včetně názvů a čísel šarží, a
b)   na vyžádání rostlinolékařské správě poskytnout informace o balení a dodat vzorky balení přípravků nebo dalších prostředků.

(2) Podnikatelé, kteří na území České republiky další prostředky vyrábí, jsou povinni na vyžádání rostlinolékařské správy poskytnout rostlinolékařské správě údaje o množství prodaných dalších prostředků včetně názvů a čísel šarží.

(3) Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo další prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též číslo šarže a datum skončení doby použitelnosti přípravku nebo dalšího prostředku. Toto ustanovení se nevztahuje na prodejce v maloobchodní síti prodejen.

(4) Informační povinností podle odstavců 1 až 3 nejsou dotčena přímo použitelná ustanovení nařízení Evropské unie67) upravující poskytování informací či vedení záznamů subjekty soukromého práva.“.

107. V § 63 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

108. V § 68 odstavec 2 zní:

„(2) Právnická nebo fyzická osoba, která má v úmyslu použít technické zařízení k účelu uvedenému v odstavci 1 (dále jen „provozovatel technického zařízení“), je povinna požádat rostlinolékařskou správu o uznání způsobilosti tohoto zařízení a o zápis do rejstříku provozovatelů.“.

109. V § 68 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Splňuje-li technické zařízení žadatele technické a technologické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem, vydá rostlinolékařská správa rozhodnutí o uznání způsobilosti tohoto zařízení a o jeho zapsání do rejstříku provozovatelů technického zařízení včetně přidělení značky pro označování dřeva a dřevěného obalového materiálu ošetřeného v uznaném technickém zařízení tohoto provozovatele technického zařízení.

(4) Provozovatel technického zařízení zapsaný do rejstříku podle odstavce 2

a)   smí k hubení škodlivých organismů používat pouze jím provozované uznané technické zařízení,
b)   je povinen při provozování technického zařízení za účelem hubení škodlivých organismů dodržovat prováděcím právním předpisem stanovené technické a technologické požadavky a postupovat podle technologického postupu, schváleného rostlinolékařskou správou, jehož náležitosti stanovuje prováděcí právní předpis, a
c)   oznamuje rostlinolékařské správě bez zbytečného odkladu jakékoliv změny uznaného technického zařízení, které mohou vést k nedodržení technických a technologických požadavků uvedených v písmenu b), a ukončení provozu uznaného technického zařízení.“.

110. § 69 zní:

㤠69

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která má v úmyslu vyrábět z ošetřeného dřeva dřevěný obalový materiál nebo ošetřený dřevěný obalový materiál označovat (dále jen „výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu“), je povinna požádat rostlinolékařskou správu o zapsání do rejstříku výrobců.

(2) Rostlinolékařská správa vydá rozhodnutí o zapsání žadatele do rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu včetně přidělení značky pro označování dřevěného obalového materiálu, jestliže splňuje technologické požadavky na označování dřevěného obalového materiálu.

(3) Výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu zapsaný do rejstříku podle odstavce 2

a)   smí k výrobě dřevěného obalového materiálu, který hodlá označit značkou přidělenou podle odstavce 2, použít pouze dřevo ošetřené v souladu s technickými a technologickými požadavky, uvedenými v § 68 odst. 4 písm. b),
b)   je povinen dodržovat technologické požadavky kladené na označování dřevěného obalového materiálu a postupovat podle technologického postupu schváleného rostlinolékařskou správou, a
c)   oznamuje rostlinolékařské správě bez zbytečného odkladu jakékoliv změny v postupu označování dřevěného obalového materiálu, které mohou vést k nedodržení technologických požadavků uvedených v písmeni b), a ukončení označování dřevěného obalového materiálu.

(4) Technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu stanoví prováděcí právní předpis.“.

111. Za § 69 se vkládá nový § 69a, který zní:

㤠69a

(1) Právnická nebo fyzická osoba, která není zapsána v rejstříku provozovatelů technického zařízení podle § 68 a rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle § 69, nesmí označovat ani opatřovat dokladem o provedeném ošetření dřevo ani dřevěný obalový materiál.

(2) Provozovatel technického zařízení a výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu, který je držitelem rozhodnutí rostlinolékařské správy podle § 68 odst. 3 a § 69 odst. 2, smí používat pouze značku přidělenou mu rostlinolékařskou správou, a to pouze

a)   k označování dřeva nebo dřevěného obalového materiálu ošetřeného v technickém zařízení uznaném podle § 68 odst. 3 a při dodržení technického a technologického postupu uvedeného v § 68 odst. 4 písm. b) a nebo v § 69 odst. 3 písm. b), a
b)   způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(3) Rostlinolékařská správa vede rejstřík provozovatelů technického zařízení podle § 68 a rejstřík výrobců ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle § 69.

(4) Rostlinolékařská správa zruší rozhodnutí o uznání způsobilosti technického zařízení, o zápisu do rejstříku provozovatelů technického zařízení podle § 68 nebo rejstříku výrobců ošetřeného dřevěného materiálu podle § 69 a o přidělení značky pro označování dřevěného obalového materiálu ošetřeného v uznaném technickém zařízení provozovatele a nebo označování dřevěného obalového materiálu jeho výrobcem, jestliže zjistí, že držitel rozhodnutí není způsobilý k označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle mezinárodního standardu tím, že nesplňuje technické nebo technologické požadavky uvedené v § 68 odst. 4 písm. b) a nebo technologické požadavky uvedené v § 69 odst. 3 písm. b).

(5) Prováděcí právní předpis stanoví

a)   náležitosti a vzor značky uvedené v § 68 odst. 3 a v § 69 odst. 2 a způsob označování podle odstavce 2,
b)   technické a technologické požadavky na technické zařízení podle § 68 odst. 3 a § 68 odst. 4 písm. b) a náležitosti technologického postupu,
c)   technologické požadavky pro označování dřevěného obalového materiálu a náležitosti technologického postupu podle § 69 odst. 3 písm. b).“.

112. V části první se na začátku hlavy VI vkládá označení dílu 1 včetně nadpisu, který zní:

„Díl 1
Orgány rostlinolékařské péče“.

113. V § 70 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova „a celní správa“.

114. V § 71 odst. 1 písm. g) se za slova „České republiky“ vkládají slova „v mezinárodních organizacích a“.

115. V § 71 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j)   zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam použití, považovaných za menšinová.“.

116. V § 72 odst. 4 písm. c) se slova „podle § 32 až 45, § 50, 51, 53, 54, 57 a 58“ zrušují.

117. V § 72 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   mechanizačních prostředků, provozování technických zařízení k hubení škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu,“.

118. V § 72 odst. 5 písm. a) se slova „včetně invazních škodlivých organismů“ zrušují.

119. V § 72 odst. 5 písmeno c) zní:

„c)   se vyjadřuje k žádostem fyzických a právnických osob o jejich pověření ministerstvem k provádění odborných rostlinolékařských činností podle § 71 odst. 1 písm. b) a c) a provádí odborný audit pověřených osob podle pokynů ministerstva,“.

120. V § 72 odst. 5 písmeno m) zní:

„m)   monitoruje a ověřuje vliv přípravků na ošetřené plodiny, rostlinné produkty a účinky na škodlivé organismy.“.

121. V § 72 odst. 6 se slovo „vydává“ nahrazuje slovy „zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup“ a za slova „dalších prostředků“ se vkládají slova „v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh67).“.

122. V § 74 odst. 1 písm. f) se slova „[§ 3 odst. 1 písm. b), § 31, 43, 46, 47, 49]“ zrušují.

123. V § 74 odst. 1 písmeno h) zní:

„h)   podmínek uvedených v rozhodnutí o zápisu mechanizačního prostředku do úředního registru (§ 63), ustanovení o používání a kontrolním testování mechanizačních prostředků [§ 3 odst. 1 písm. b), § 66 a 67] a podmínek pro provozování technických zařízení k hubení škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu,“.

124. V § 74 odst. 9 se slovo „ , přípravku“ zrušuje.

125. V části první hlavě VI se za § 74 vkládá označení dílu 2, které včetně nadpisu zní:

„Díl 2
Opatření“.

126. V § 75 odst. 3 písm. a) a v § 75 odst. 6 se za slovo „zvířat“ vkládá slovo „ , rostlin“.

127. V § 76 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   omezení nebo pozastavení nebo zákaz výroby u výrobců v České republice, omezení nebo pozastavení nebo zákaz uvádění na trh a používání přípravku nebo dalšího prostředku nebo stanovení zvláštních podmínek pro výrobu, uvádění na trh nebo používání nebo přebalování,“.

128. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i)   zákaz provozování technického zařízení k hubení škodlivých organismů nebo zákaz označování dřevěného obalového materiálu.“.

129. V § 76 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Státní“ zrušuje.

130. V § 76 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

„4.  technická zařízení k hubení škodlivých organismů a označování dřevěného obalového materiálu neodpovídají podmínkám stanoveným v § 68 a 69.“.

131. V § 76 odst. 3 se věta první zrušuje.

132. V § 76 odstavec 8 zní:

„(8) Osobě dotčené mimořádným rostlinolékařským opatřením uvedeným v odstavci 1 písm. b), c), d) se poskytne na její písemnou žádost náhrada nákladů a ztrát, které jí vznikly v důsledku provedení těchto opatření. Náhrada se poskytne z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí rostlinolékařské správy, a to za

a)   jednorázové zničení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů napadených nebo podezřelých z napadení škodlivými organismy nebo jejich jednorázové ošetření stanovenými postupy a prostředky,
b)   jednorázovou asanaci pozemků, čištění a asanaci skladů, provozních prostorů, strojů, dopravních prostředků, zařízení, nářadí nebo jiných předmětů.“.

133. V § 76 odstavec 10 zní:

„(10) Osoba, které má být náhrada podle odstavce 8 poskytnuta, musí o náhradu požádat do 1 roku od vzniku nákladů a ztrát, za které má být náhrada poskytnuta, jinak nárok zaniká. Náhrada se poskytuje ve výši účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát a její výši je osoba, které má být náhrada poskytnuta, povinna prokázat.“.

134. V § 76 odst. 11 se slova „majetkové újmy a způsob určení a prokazování její výše“ nahrazují slovy „nákladů a ztrát“.

135. § 78 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 55 zrušuje.

136. V § 79 odst. 1 písm. d) se slova „odst. 2“ zrušují.

137. V § 79 odst. 1 písm. f) se slova „a šetření při vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 28 odst. 1 a 7“ zrušují.

138. V § 79 odst. 1 písmeno g) zní:

„g)   povolení přípravků,“.

139. V § 79 odst. 1 písm. i) se slova „dovozu souběžných přípravků“ nahrazují slovy „souběžného obchodu“.

140. V § 79 odst. 1 písm. j) se slovo „dalších“ nahrazuje slovem „pomocných“.

141. V § 79 odst. 1 písm. l) se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 68 a způsobilosti k označování dřevěného obalového materiálu podle“.

142. V § 79 odst. 1 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), které zní:

„n)   pověření výkonem působnosti národní referenční laboratoře a referenční laboratoře pro laboratorní činnosti podle § 6a odst. 2,“.

143. V § 79 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d)   osoby, podávají-li žádost o vzájemné uznání přípravku ve veřejném zájmu.“.

144. V části první se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisů zní:

„Hlava VII
Správní delikty

Díl 1
Přestupky

§ 79a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   používá další prostředek, který není zapsán do úředního registru, v rozporu s § 54 odst. 1, nebo
b)   použije další prostředek v rozporu s § 54 odst. 14.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

§ 79b

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, poruší povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a),
b)   jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, poruší povinnost podle § 3 odst. 1 písm. b),
c)   nesplní ohlašovací povinnost podle § 9,
d)   neoznámí rostlinolékařské správě přebalování přípravku povoleného k uvádění na trh nebo jeho používání podle § 31 odst. 6,
e)   jako dovozce podle § 24 odst. 2 nebo jiná osoba pověřená dovozcem
1.  neoznámí písemně předpokládaný den dovozu podle § 24 odst. 2 písm. a),
2.  v rozporu s § 24 odst. 2 písm. b) neoznámí údaje vztahující se k příslušné partii nebo zásilce nebo údaje o dokladech, nebo
3.  neaktualizuje údaje podle § 24 odst. 2 písm. c),
f)   jako dopravce dovážené zásilky nebo partie, která podléhá dovozní rostlinolékařské kontrole podle § 21 odst. 1 až 4, neumožní provedení kontroly v rozsahu a způsobem podle § 24 odst. 3,
g)   neuskladní podle § 26 odst. 1 písm. b) zásilku nebo partii v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou do doby, než budou známy konečné výsledky úředně stanovené laboratorní anebo jiné zkoušky,
h)   přemisťuje přes chráněnou zónu s konečným cílem mimo ni rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty bez rostlinolékařského pasu v rozporu s § 30 odst. 1,
i)   jako osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, v němž je nařízeno mimořádné rostlinolékařské opatření, nebo jako osoba, která takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, neposkytne informace podle § 76 odst. 5,
j)   doveze nebo přemístí karanténní materiál podle § 8 odst. 1 bez oprávnění podle § 8 odst. 2 nebo 3, nebo
k)   nepoužije při dovozu nebo vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport podle § 23 odst. 1 nebo § 28 odst. 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 30 000 Kč.

§ 79c

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   používá přípravek, který není v České republice povolen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
b)   v rozporu s § 35 odst. 5 uvede na trh nebo používá přípravek po zrušení povolení s výjimkou přípravků, u nichž byla povolena odkladná lhůta,
c)   používá přípravek v rozporu s podmínkami
1.  provádění pokusů nebo zkoušek s přípravky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravku na trh,
2.  používání přípravků podle § 49 odst. 1, 2, 3 nebo 4, nebo
3.  dovozu přípravku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravku na trh,
d)   jako ošetřovatel porostu aplikuje přípravky v rozporu s § 51 odst. 1 a 2,
e)   přemístí a používá přípravky v rámci souběžného obchodu v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravku na trh, nebo
f)   distribuuje přípravek v rozporu s § 46a odst. 3.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 40 000 Kč.

§ 79d

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)   zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s § 7 odst. 1, 2, 3 nebo 5 nebo v rozporu s § 8 odst. 2 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět,
b)   zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s povolením podle § 8 odst. 2 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět,
c)   nedodrží opatření stanovené rostlinolékařskou správou podle § 26 odst. 1 písm. a), b) nebo e) pro zásilku, která neodpovídá po provedené dovozní rostlinolékařské kontrole zákonem stanoveným požadavkům, nebo nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1, nebo
d)   použije neoprávněně bez rozhodnutí o přidělení značku pro označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle § 69a odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Díl 2
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 79e

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   v rozporu s § 54 odst. 1 uvede na trh nebo používá další prostředek, který není zapsán do úředního registru, ačkoliv tomuto zápisu podléhá,
b)   v rozporu s § 47 uvede na trh další prostředek po uplynutí doby použitelnosti,
c)   použije další prostředek v rozporu s
1.  experimentálním použitím dalších prostředků podle § 54 odst. 14,
2.  označováním dalších prostředků podle § 55,
3.  povinným kontrolním testováním mechanizačních prostředků podle § 66,
4.  oznamovací a dokladovou povinností podle § 60, nebo
5.  podmínkami distribuce podle § 46a odst. 3,
d)   jako výrobce ošetřeného dřevěného obalového materiálu vyrobí dřevěný obalový materiál v rozporu s podmínkami podle § 69 odst. 3, nebo
e)   použije neoprávněně značku pro označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu podle § 69a odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do výše 200 000 Kč.

§ 79f

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, poruší povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a),
b)   jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, nebo jako vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) použije k ošetření rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů proti škodlivým organismům přípravek, další prostředek nebo mechanizační prostředek, který není povolen k použití podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravku na trh, nebo při ošetření poškodí okolní porost, zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí,
c)   jako provozovatel poruší některou z povinností při skladování rostlinných produktů podle § 4 odst. 1 nebo nedodrží způsob zjišťování nebo regulace výskytu škodlivých organismů v uskladněných rostlinných produktech stanovený prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 4 odst. 2,
d)   nesplní ohlašovací povinnost podle § 9,
e)   nesplní povinnost registrace podle § 12 odst. 1,
f)   nepřipojí rostlinolékařský pas k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům podle § 20 odst. 1,
g)   nahradí rostlinolékařský pas nebo rostlinolékařský pas pro chráněnou zónu nebo náhradní rostlinolékařský pas v rozporu s § 19 odst. 1,
h)   jako osoba podle § 12 odst. 1 poruší některou z povinností podle § 13 odst. 1 nebo nesplní opatření nařízené rostlinolékařskou správou podle § 13 odst. 2,
i)   nepodrobí rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty před uvedením na trh soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 15 odst. 1 písm. b),
j)   nesplní opatření podle § 11 odst. 2 nebo 3 nebo opatření podle § 15 odst. 6,
k)   vystaví rostlinolékařský pas v rozporu s § 17 odst. 2 jako osoba neoprávněná,
l)   nakupuje nebo jiným způsobem získává rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty v rozporu s § 20 odst. 2,
m)   jako osoba, která se při podnikatelské činnosti12) zabývá pěstováním rostlin, nebo jako konečný uživatel, který nakupuje nebo jiným způsobem získává rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty,
1.  v rozporu s § 20 odst. 2 písm. a) neuchovává rostlinolékařské pasy nebo o nich nevede evidenci,
2.  neohlašuje rostlinolékařské správě nákup nebo jiné nabytí příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí podle § 20 odst. 2 písm. b),
3.  neumožní zaměstnancům rostlinolékařské správy vstup na pozemky a do objektů podle § 20 odst. 2 písm. c),
4.  neumožní zaměstnancům rostlinolékařské správy přístup k pěstovaným, skladovaným nebo zpracovávaným rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům podle § 20 odst. 2 písm. c), nebo
5.  neumožní zaměstnancům rostlinolékařské správy bezplatný odběr rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů a odběr jejich vzorků a kontrolu příslušných dokladů podle § 20 odst. 2 písm. c),
n)   neumožní jako dopravce u zásilky nebo partie dovozní rostlinolékařskou kontrolu podle § 24 odst. 3,
o)   neuskladní zásilku nebo partii v místě a za podmínek stanovených rostlinolékařskou správou do doby, než budou známy konečné výsledky úředně stanovené laboratorní anebo jiné zkoušky podle § 26 odst. 1 písm. b),
p)   jako dopravce vyvážené zásilky nezajistí přepravu zásilky podle § 28 odst. 9,
q)   přemísťuje přes chráněnou zónu rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty s konečným cílem mimo ni bez rostlinolékařského pasu v rozporu s § 30 odst. 1,
r)   neposkytne informace podle § 76 odst. 5,
s)   doveze nebo přemístí karanténní materiál podle § 8 odst. 1 bez oprávnění podle § 8 odst. 2 nebo 3, nebo
t)   nepoužije při dovozu nebo vývozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů rostlinolékařské osvědčení nebo rostlinolékařské osvědčení pro reexport podle § 23 odst. 1 nebo § 28 odst. 1.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 500 000 Kč.

§ 79g

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   používá přípravek, který není v České republice povolen podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
b)   uvede na trh přípravek po uplynutí doby jeho použitelnosti v rozporu s § 47,
c)   v rozporu s § 36 odst. 5 uvede na trh nebo používá přípravek po zrušení povolení s výjimkou přípravků, u nichž byla povolena odkladná lhůta,
d)   jako držitel rozhodnutí o povolení nebo distributor přípravku nebo dalšího prostředku nebalí nebo neoznačí přípravek nebo další prostředek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
e)   neprovádí pokusy nebo zkoušky s přípravky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
f)   skladuje přípravky v rozporu s § 46,
g)   používá přípravky v rozporu s § 49 odst. 1, 2, 3 nebo 4,
h)   jako osoba, která při podnikatelské činnosti zachází s přípravky, nezabezpečí výkon těchto činností odborně způsobilou fyzickou osobou nebo absolventem odborného kurzu podle § 86 odst. 1,
i)   jako ošetřovatel porostu aplikuje přípravky v rozporu s § 51 odst. 1,
j)   uvádí na trh nebo používá účinné látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh,
k)   přemístí přípravek v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh,
l)   jako držitel povolení přemístí povolený přípravek v rozporu s § 53 odst. 1, nebo
m)   neoznámí rostlinolékařské správě přebalování přípravku nejpozději 24 hodin před přebalením v rozporu s § 31 odst. 6.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

§ 79h

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)   zavleče, rozšíří, doveze nebo přemístí v rozporu s § 7 odst. 1, 2, 3 nebo 5 nebo v rozporu s § 8 odst. 2 škodlivý organismus, rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět,
b)   nedodrží opatření stanovené rostlinolékařskou správou podle § 26 odst. 1 písm. a), d) nebo f),
c)   nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 odst. 1,
d)   jako provozovatel vstupního místa neumístí ve svých prostorách kontejner určený k odkládání rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle § 25 odst. 8, nebo
e)   v rozporu s § 25 odst. 8 jako provozovatel vstupního místa zlikviduje obsah kontejneru bez dohledu rostlinolékařské správy.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 500 000 Kč.

Díl 3

§ 79i
Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává rostlinolékařská správa nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 73 odst. 3.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokutu ukládanou rostlinolékařskou správou vybírá rostlinolékařská správa.

(7) Kontrolní orgán může upustit od uložení pokuty v případě, kdy došlo k nápravě protiprávního jednání v souladu s opatřením uloženým podle § 75 nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, a zjištěným protiprávním jednáním nemohlo dojít k poškození zdraví fyzických osob, zvířat nebo životního prostředí.“.

Dosavadní hlavy VII až IX se označují jako hlavy VIII až X.

145. V § 81 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „technického zařízení k hubení škodlivých organismů“.

146. V § 81 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a s ní související odběr vzorků“.

147. V § 82 odst. 1 písm. a) se slova „odstavce 2 (dále jen „rostlinolékaři“) nahrazují slovy „odstavců 2 nebo 3, nebo“.

148. V § 82 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   mají jinou odbornou kvalifikaci, pokud vykonávají pouze odborné rostlinolékařské činnosti uvedené v § 81 odst. 1 písm. b) nebo c).“.

149. V § 82 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „Rostlinolékaři“ nahrazuje slovy „Osoby s vyšším stupněm odborného vzdělání (dále jen „rostlinolékaři“)“.

150. V § 82 odst. 2 písm. a) a v § 82 odst. 3 písm. a) se za slova „studijních programů“ vkládá slovo „rostlinolékařství“ a slova „zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin“ se zrušují.

151. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slova „celoživotního vzdělávání“ vkládá slovo „rostlinolékařství“ a slova „zaměřené na rostlinolékařství nebo ochranu rostlin“ se zrušují.

152. V § 82 odst. 3 písm. b) se slova „pěstitelství, zahradnictví, chmelařství, lesnictví nebo vinohradnictví“ zrušují.

153. V § 82 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c)   jsou absolventy akreditovaných bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programů v oblasti zemědělství se zaměřením na pěstitelství, zahradnictví, chmelařství a vinohradnictví nebo v oblasti lesnictví, nebo mají střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem v oboru vzdělání rostlinolékařství, zahradnictví, lesnictví nebo vinohradnictví a praxi nejméně 2 roky v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin,“.

154. V § 82 se odstavec 6 zrušuje.

155. § 83 se včetně nadpisu zrušuje.

156. V § 85 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo § 82 odst. 5“.

157. § 87 včetně nadpisu zní:

㤠87
Obsah a vedení rejstříků a úředních registrů rostlinolékařské správy

(1) V úředním registru podle § 12 odst. 1 vede rostlinolékařská správa tyto údaje

a)   datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu registrované osoby, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b)   adresu určenou k doručování a adresu sídla registrované osoby, jde-li o právnickou osobu,
c)   registrační číslo přidělené registrované osobě rostlinolékařskou správou,
d)   informaci, zda a jaké rizikové rostliny registrovaná osoba hodlá dovážet anebo uvádět na trh a zda jí bylo uděleno oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů podle § 17 zákona,
e)   údaje o ukončení, přerušení, obnovení nebo změně činnosti, pro kterou jsou registrované osoby registrovány.

(2) V úředním registru mechanizačních prostředků podle § 63 rostlinolékařská správa vede

a)   datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu žadatele, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b)   údaje o výrobci případně dovozci mechanizačního prostředku v rozsahu obchodní firma, případně jméno a příjmení, sídlo, případně místo bydliště,
c)   údaje o druhu a typovém označení mechanizačního prostředku, včetně výčtu případných výrobních variant,
d)   údaje o oblasti použití mechanizačního prostředku,
e)   data platnosti zápisu mechanizačního prostředku,
f)   registrační číslo.

(3) V rejstříku provozovatelů podle § 68 odst. 2 vede rostlinolékařská správa tyto údaje

a)   datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení registrované osoby, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu provozovatele, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b)   adresu místa podnikání nebo sídla,
c)   adresu určenou k doručování, kontaktní telefon či elektronickou adresu,
d)   identifikace přidělené značky pro označování dřeva,
e)   evidenční číslo osoby v rejstříku,
f)   datum zápisu do rejstříku,
g)   datum ukončení činnosti.

(4) V rejstříku výrobců podle § 69 odst. 3 vede rostlinolékařská správa tyto údaje

a)   datum narození, jméno, popřípadě jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, popřípadě obchodní firmu, jméno, popřípadě jména, jde-li o podnikající fyzickou osobu, nebo název, popřípadě obchodní firmu výrobce, jde-li o právnickou osobu, a dále identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
b)   adresu místa podnikání nebo sídla,
c)   adresu určenou k doručování, kontaktní telefon či elektronickou adresu,
d)   identifikace přidělené značky pro označování dřeva,
e)   evidenční číslo osoby v rejstříku,
f)   datum zápisu do rejstříku,
g)   datum ukončení činnosti.

(5) Úřední registry a rejstříky jsou informačními systémy veřejné správy, jejichž správcem je rostlinolékařská správa, která je zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

158. V § 88 odst. 1 písm. b) se za slova „§ 2 odst. 1 písm. e)“ vkládají slova „§ 4 odst. 1 písm. c),“, slova „§ 12 odst. 2 a 8“ se nahrazují slovy „§ 12 odst. 2 a 7“, slova „§ 25 odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 25 odst. 9“, slova „§ 28 odst. 1, 2 a 4“ se nahrazují slovy „§ 28 odst. 1, 2, 5 a 8“ a za slova „§ 30 odst. 1“ se vkládají slova „§ 69 odst. 4,“.

159. V § 88 odst. 1 písm. c) se slova „§ 68 odst. 2,“ nahrazují slovy „§ 69a odst. 5“.

160. V § 88 odst. 1 písm. d) se slova „§ 51 odst. 6 a 10“ nahrazují slovy „§ 51 odst. 3, 4 a 8“.

161. V § 88 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí vyhlášku o přípravcích a dalších prostředcích k provedení § 31 odst. 6, § 37 odst. 2, § 45 odst. 13, § 46a odst. 1 a 4, § 49 odst. 2, § 54 odst. 3 a 4 a § 55.“.

162. V § 88 odst. 4 se slova „§ 82 odst. 6, § 83 odst. 2“ zrušují.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Pověření k výkonu činnosti referenční laboratoře vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím dne 30. června 2012.

2. Osvědčení o způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek vydaná podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti uplynutím 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o chemických látkách

Čl. III

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 371/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 30 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g)   Státní rostlinolékařská správa.“.

2. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu zní:

㤠36a
Státní rostlinolékařská správa

Státní rostlinolékařská správa

a)   kontroluje, jak jsou dodavateli látek a směsí dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, pokud se týkají klasifikace, balení a označování přípravků na ochranu rostlin,
b)   stanoví podmínky a lhůty pro zjednání nápravy, zjistí-li při kontrole podle písmene a) závady,
c)   nařizuje opatření k odstranění protiprávního stavu v oblasti uvádění přípravků na ochranu rostlin, dalších prostředků na ochranu rostlin na trh; hrozí-li škody na zdraví lidí nebo zvířat nebo poškození životního prostředí, nebo jestliže již ke škodám došlo, může nařídit zneškodnění nebezpečného přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku na ochranu rostlin nebo souběžného přípravku na ochranu rostlin na náklady jejich vlastníka, popřípadě jejich držitele, není-li vlastník znám,
d)   ukládá pokuty a nápravná opatření podle tohoto zákona, dává ministerstvu podněty k výkonu vrchního státního dozoru před škodlivými účinky vyráběných, uváděných na trh nebo používaných přípravků na ochranu rostlin nebo dalších prostředků na ochranu rostlin.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o regulaci reklamy

Čl. IV

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 28/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1, § 3 odst. 4 písm. e), § 5d odst. 1 a v § 7c odst. 1 větě druhé se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. § 5g včetně nadpisu a poznámky po čarou č. 26a zní:

㤠5g
Přípravky na ochranu rostlin

Reklama na přípravky na ochranu rostlin se řídí přímo použitelným předpisem Evropské unie26a).


26a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady č. 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 81 až 86 včetně poznámek pod čarou č. 49b až 49n znějí:

„Položka 81

Přijetí žádosti o

a)  vzájemné uznávání povolení49m) nebo povolení přípravku na ochranu rostlin49b), obsahuje-li:
pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství49n) Kč 5 000
účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství49n) Kč 6 000
b)  zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c) Kč 1 000

Zmocnění

právní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o

a)  povolení přípravku na ochranu rostlin49d) Kč   500
b)  zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru49c) Kč   200

Položka 83

Přijetí žádosti o

a)  rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití49e) Kč   300
b)  změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin nebo v zápisu dalšího prostředku, nejde-li o úkony uvedené pod písmenem a)49f) nebo převod povolení49l) Kč   100

Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin49f) Kč   100

Položka 85

Přijetí žádosti o

a) povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje49g) Kč 1 000
b)  povolení mimořádného uvedení na trh a použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin49h) Kč 1 500

Položka 86

Přijetí žádosti o

a)  povolení k souběžnému obchodu49i)
pro obchodní použití Kč 1 000
pro vlastní potřebu Kč   300
b)  vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení49j) Kč   100
c)  provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin49k) Kč   200

49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.
49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.
49d) Čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49e) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.
49g) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49h) Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.
49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.
49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.
49l) § 38a zákona č. 326/2004 Sb.
49m) Čl. 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
49n) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.“.

ČÁST PÁTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.