SBÍRKA ZÁKONŮ částka 68
rozeslána dne 8.7.2011
 

184

ZÁKON

ze dne 9. června 2011,

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „ozbrojených sil České republiky1b), ozbrojených bezpečnostních sborů1c),“ nahrazují slovy „ozbrojených sil, bezpečnostních sborů,“.

Poznámky pod čarou č. 1b a 1c se zrušují.

2. V § 1 odst. 3 písmeno a) zní:

„a)   výbušniny, výbušné předměty a pomůcky, které drží pro své potřeby ozbrojené síly České republiky, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby České republiky, Generální ředitelství cel, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, policejní školy zřízené Ministerstvem vnitra České republiky nebo Hasičský záchranný sbor České republiky pro výkon služby1g),“.

3. Za § 5a se vkládají nové § 5b a 5c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 21 znějí:

㤠5b
Báňský projektant

(1) Díla v podzemí vzniklá při činnostech podle § 3 písm. c), d), h) nebo i), důlní díla a důlní stavby pod povrchem21) může projektovat pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta (dále jen „báňský projektant“).

(2) Báňský projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace (dále jen „projekt“) a za proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost děl a staveb uvedených v odstavci 1, pokud byly provedeny podle jím zpracovaného projektu. Báňský projektant je povinen zpracovat projekt v závislosti na báňsko-technických a geologických podmínkách vyplývajících z podkladů předložených zadavatelem tak, aby projekt umožnil bezpečné provedení a užívání uvedených děl a staveb v souladu s jejich účelem. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li báňský projektant způsobilý některou část projektu zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním, popřípadě osvědčením pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovanou část projektu; odpovědnost báňského projektanta za jím zpracovaný projekt jako celek tím není dotčena.

§ 5c
Odborný znalec

(1) Český báňský úřad ustanovuje na návrh nebo z vlastního podnětu odborné znalce pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) a pro vypracovávání odborných posudků a stanovisek. Činnost odborného znalce pro posuzování stability podzemních objektů může vykonávat jen fyzická osoba, která splňuje požadavky podle § 5 odst. 3. Stejnou činnost mohou provádět i instituce nebo odborná pracoviště, pokud jejich zaměstnanci splňují požadavky podle § 5 odst. 3 nebo § 5a odst. 1.

(2) Český báňský úřad odborného znalce pro posuzování stability podzemních objektů, instituci nebo odborné pracoviště odvolá, pokud se prokáže, že při vypracování posudků nebo stanovisek došlo k závažnému porušení stanovených povinností.


21) § 23 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb.“.

4. V § 6 odst. 1 větě druhé se slova „uvedené v § 5 odst. 3“ nahrazují slovy „odborné způsobilosti stanovené na základě § 5 odst. 3“, slova „a pro každý lom závodního lomu“ se nahrazují slovy „ , pro každý lom závodního lomu a závodního pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3“ a věta třetí se nahrazuje větou „Organizace nesmí ve věcech odborného řízení a řízení bezpečného provádění hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem ustanovit závodnímu dolu, závodnímu lomu ani závodnímu pro ostatní činnosti uvedené v § 2 a 3 nadřízeného zaměstnance nebo jim udílet pokyny.“.

5. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Je-li organizace povinna zajistit báňskou záchrannou službu podle § 7 odst. 4, je povinna ustanovit pracovníka pro řízení likvidace závažných provozních nehod (havárií) a vypracovat plán jejich zdolávání.“.

6. V § 7 odstavec 4 zní:

„(4) Organizace vykonávající činnost prováděnou hornickým způsobem je povinna zajistit báňskou záchrannou službu, razí-li díla v podzemí nebo dobývá-li ložisko nevyhrazeného nerostu v podzemí. Lze-li při ostatních činnostech prováděných hornickým způsobem předpokládat vznik mimořádných podmínek, zejména riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu, může obvodní báňský úřad s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace zajistila báňskou záchrannou službu.“.

7. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Obvodní báňský úřad příslušný k výkonu vrchního dozoru nad činností prováděnou hornickým způsobem podle § 3 písm. i) je dotčeným orgánem v řízeních o povolení staveb, jejichž součástí tato činnost je, a vydává v takových řízeních závazná stanoviska.“.

8. V § 21 odst. 1 písmena f) a g) znějí:

„f)   nabýváním výbušnin každé jejich získání nebo přemístění mezi organizacemi na území České republiky,
g)   předáváním výbušnin každé jejich přemístění z území členského státu Evropské unie na území České republiky,“.

9. V § 22 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Na vyhrazená technická zařízení a jejich používání se při nakládání s výbušninami vztahuje též § 8a a předpisy vydané na jeho základě.“.

10. V § 25 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Opakované nabývání výbušnin lze současně povolit pouze mezi jedním žadatelem a jedním dodavatelem.“.

11. V § 25b písmena a) a b) znějí:

„a)   identifikační údaje žadatele uvedené v § 25a odst. 1 písm. a),
b)   identifikační údaje organizace uvedené v § 25a odst. 1 písm. b),“.

12. § 25f včetně nadpisu zní:

㤠25f
Informační a oznamovací povinnost

(1) Organizace, které bylo vydáno povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, a organizace, která zajišťuje přepravu výbušnin nevyžadující povolení vydané orgánem státní báňské správy, je povinna oznamovat Policejnímu prezidiu České republiky přepravu výbušnin alespoň 24 hodin před jejím zahájením, nejpozději však do 12. hodiny posledního pracovního dne před plánovanou přepravou. Má-li být přeprava výbušnin provedena dopravním prostředkem, který není vybaven zařízením podle odstavce 2, je organizace povinna oznámit přepravu výbušnin alespoň 5 dní předem. Přeprava výbušnin nespotřebovaných při trhacích pracích se oznamuje telefonicky podle písmene g) nejpozději 2 hodiny před jejím zahájením. Oznámení se podává na formuláři vydaném Českým báňským úřadem. Formulář obsahuje

a)   číslo povolení, datum jeho vydání a označení orgánu státní báňské správy, který povolení vydal,
b)   identifikační údaje organizací, mezi kterými nebo v rámci kterých se uskutečňuje předávání, nabývání, vývoz, dovoz, tranzit nebo přeprava výbušnin,
c)   předpokládanou trasu přepravy a adresu míst, odkud a kam mají být výbušniny dopraveny,
d)   množství a popis výbušnin, které budou přepravovány,
e)   způsob dopravy, dopravní prostředek, údaje o dopravci, spojení na obsluhu dopravního prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu výbušnin na území České republiky a identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které umožní Policii České republiky nepřetržité sledování jeho aktuální polohy,
f)   datum, místo a čas zahájení přepravy nebo předpokládaný datum, místo a čas vstupu na území České republiky,
g)   kontaktní telefon na Policejní prezidium České republiky.

(2) Dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích musí být vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu v případě, že je tímto dopravním prostředkem přepravováno více než 20 kg čisté hmotnosti výbušniny nebo více než 50 ks rozbušek. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím zaregistrováno.

(3) Policejní prezidium České republiky na základě údajů podle odstavce 2 nebo jiných zjištěných informací

a)   zajišťuje sledování přepravy; § 25h odst. 4 platí obdobně pro všechny způsoby přepravy,
b)   poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo osobě zodpovědné za přepravu výbušnin na území České republiky.

(4) Organizace provozující dopravní prostředek uvedený v odstavci 2 je povinna bez zbytečného odkladu oznámit Policejnímu prezidiu České republiky každou mimořádnou událost, zejména neplánovanou změnu trasy, poruchu dopravního prostředku, havárii nebo překážku na trase vzniklou v průběhu přepravy výbušnin.

(5) Policejní prezidium České republiky informuje bez zbytečného odkladu Český báňský úřad o zjištěných porušeních stanovených podmínek přepravy.

(6) Organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna po skončení každého kalendářního pololetí běžného roku do 15 dnů písemně oznámit orgánu státní báňské správy, který povolení vydal, množství a druhy výbušnin, které byly na toto povolení v průběhu kalendářního pololetí nabyty, předány, převzaty, dovezeny, vyvezeny nebo které byly předmětem tranzitu přes území České republiky, včetně data uskutečnění příslušných činností.

(7) Český báňský úřad informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o zamítnutí žádosti o vydání povolení k předávání výbušnin ze států, které jsou členskými státy Evropské unie, o zamítnutí žádosti o povolení tranzitu výbušnin z členských států Evropské unie přes území České republiky, o pozastavení platnosti již vydaného povolení k předávání výbušnin a o odejmutí vydaného povolení k předávání výbušnin.“.

13. V § 25h odstavec 3 zní:

„(3) Povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin zašle Český báňský úřad bez zbytečného odkladu Generálnímu ředitelství cel, v případě povolení vývozu pak rovněž Ministerstvu zahraničních věcí. Obdobně Český báňský úřad postupuje při pozastavení platnosti povolení a při odejmutí povolení.“.

14. V § 36b odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Obvodní báňské úřady vedou evidenci vydaných povolení k nabývání výbušnin, evidenci odejmutých povolení, evidenci povolení s pozastavenou platností a evidenci organizací, které na území České republiky nakládají s výbušninami.“.

15. Za § 36c se vkládá nový § 36d, který včetně nadpisu zní:

㤠36d
Zacházení s pyrotechnickými výrobky

(1) Organizace je povinna dodržovat bezpečnostní a technické požadavky na skladování, prodej a používání pyrotechnických výrobků. Na výrobu pyrotechnických výrobků se vztahují též právní předpisy upravující oblast výbušnin.

(2) Provedení ohňostroje podléhá ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději v předposlední pracovní den před jeho provedením.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě s Českým báňským úřadem stanoví vyhláškou bezpečnostní a technické požadavky na zacházení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde o jejich bezpečné skladování, prodej a používání, a to ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií, a dále vymezení ohňostroje, jakož i informace, které se uvádějí v ohlášení o provádění ohňostroje.“.

16. § 37 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:

㤠37
Podzemní objekty

(1) Za podzemní objekty se pro účely tohoto zákona považují podzemní prostory vytvořené ražením včetně jejich přístupových částí, jedná-li se o

a)   tunely a štoly metra,
b)   ostatní tunely a štoly, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
c)   kolektory včetně jejich hloubených částí a spojovacích šachet,
d)   jiné prostory o objemu větším než 1000 m3 zpřístupněné veřejnosti nebo využívané k podnikatelské činnosti,
e)   stavby pro účely ochrany obyvatelstva,
f)   kanalizační stoky o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
g)   odvodňovací a vodovodní štoly o světlém průřezu větším než 2 m2, pokud jejich délka přesahuje 50 m,
h)   bývalá stará nebo opuštěná důlní díla následně zpřístupněná veřejnosti nebo využívaná k podnikatelské činnosti.

(2) Za podzemní objekty podle tohoto zákona se nepovažují podzemní objekty, které podléhají technickobezpečnostnímu dohledu podle zvláštního právního předpisu22), a dálniční, silniční a železniční tunely, s výjimkou tunelů a štol metra.

(3) Bezpečným stavem podzemního objektu se pro účely tohoto zákona rozumí stav, který neohrožuje bezpečnost pádem nebo tlakem hornin, popřípadě obdobnými vlivy, které mohou narušit statiku podzemních prostor. Nelze-li ohrožení uvedená ve větě předchozí vyloučit, zajišťuje se bezpečnost vyraženého podzemního prostoru technologickými prvky proti tlaku, popřípadě proti uvolňování horniny nebo proti obdobným vlivům, které mohou narušit statiku podzemních prostor. K udržování bezpečného stavu podzemního objektu patří i zajištění podzemního objektu proti nahromadění výbušných nebo jinak nebezpečných nebo zdraví škodlivých látek a plynů v něm a zajištění bezpečného stavu přístupových cest v podzemí.

(4) Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu a provádět ve stanovených lhůtách prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má zřízenu báňskou záchrannou stanici.

(5) Obvodní báňský úřad může nařídit vlastníku podzemního objektu nebo jím písemně pověřenému provozovateli, aby s ohledem na povahu podzemního objektu nebo na místní podmínky, zejména hrozí-li riziko vzniku nedýchatelného ovzduší, požáru nebo závalu, zajistil báňskou záchrannou službu. Má-li vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel nařízenu povinnost zajistit báňskou záchrannou službu, je rovněž povinen zajistit vypracování plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií) a jeho aktualizaci.

(6) Vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel je povinen ohlásit obvodnímu báňskému úřadu existenci, zřízení, nabytí a likvidaci podzemního objektu, změny v jeho rozsahu nebo využití, identifikační údaje podzemního objektu a změny těchto údajů.

(7) Český báňský úřad stanoví vyhláškou

a)   lhůty pravidelných prohlídek podzemních objektů a způsob ověřování jejich bezpečného stavu,
b)   rozsah identifikačních údajů pro vedení evidence podzemních objektů,
c)   podmínky k zajištění bezpečnosti provozu podzemních objektů především z hlediska jejich větrání, včetně větrání za provozu nepřístupných objektů, a požadavků na cesty pro chůzi,
d)   náležitosti plánu zdolávání závažných provozních nehod (havárií), zejména požadavky na havarijní prevenci a na zdolávání předpokládaných havárií.

22) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.“.

17. V § 38 odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   obvodní báňské úřady s působností
   1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského,
   2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
   3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského,
   4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého,
   5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,
   6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,
   7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
   8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina.“.

18. V § 38 odstavec 2 zní:

„(2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou.“.

19. V § 39 odstavec 4 zní:

„(4) Organizace, u podzemních objektů vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel, jsou povinni orgánům státní báňské správy kdykoliv umožnit vstup do objektů, zařízení a na pracoviště, předložit potřebné materiály, dokumentaci, odborné posudky a podat požadované informace a vysvětlení. Organizace, u podzemních objektů vlastník podzemního objektu nebo jím písemně pověřený provozovatel, jsou dále povinni poskytovat potřebnou součinnost orgánům státní báňské správy a vytvářet jim podmínky k nerušenému a rychlému výkonu vrchního dozoru.“.

20. V § 40 odst. 2 se slova „a povoluje předávání a nabývání výbušnin, vývoz nebo dovoz výbušnin a tranzit výbušnin přes území České republiky“ nahrazují slovy „a povoluje předávání, vývoz, dovoz a tranzit výbušnin“.

21. V § 40 odst. 5 písmeno a) zní:

„a)   vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro účely vrchního dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale,“.

22. V § 40 odst. 5 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h)   plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání k úhradám placeným podle horního zákona.“.

23. V § 44 odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   poruší požadavek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami stanovený prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 23 odst. 6, anebo uvede výbušninu na trh v rozporu s § 24.“.

24. V § 44 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2“.

25. V § 44 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V blokovém řízení lze za přestupek uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.“.

26. V § 44a odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2“.

27. V § 44a odst. 1 písmeno f) zní:

„f)   jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního objektu nesplní některou z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6 nebo podle § 39 odst. 4.“.

28. V § 44a odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v rozporu s podmínkami stanovenými v povolení vydaném podle § 9, 10, 11, 13 nebo 19,“.

29. V § 44a odst. 2 písm. c) se slova „závodního dolu nebo závodního lomu“ nahrazují slovy „závodního dolu, závodního lomu nebo závodního,“.

30. V § 44a odst. 2 písmeno l) zní:

„l)   nesplní závazný příkaz báňského inspektora vydaný podle § 42 odst. 2 písm. b) nebo c), nesplní opatření uložené rozhodnutím báňského úřadu, nesplní požadavky stanovené prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 6 odst. 6 nebo § 8a odst. 8 nebo požadavky pro nakládání s výbušninami podle § 22, nesplní požadavky na výrobu, skladování, prodej nebo používání pyrotechnických výrobků nebo poruší některou z povinností podle § 39 odst. 4, nebo nedodržuje zákaz práce přesčas, práce v noci nebo práce žen a mladistvých, nebo nezajistí, aby pracovní podmínky odpovídaly požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoveným pracovněprávními předpisy.“.

31. V § 44a odst. 3 písmeno k) zní:

„k)   jako organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, nesplní povinnost podle § 25f odst. 1, 2, 4 nebo 6,“.

32. Příloha k zákonu č. 61/1988 Sb. se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012, s výjimkou čl. I bodu 12, pokud jde o § 25f odst. 2, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.