SBÍRKA ZÁKONŮ částka 52
rozeslána dne 25.5.2011
 

135

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 27. dubna 2011,

kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. I

V čl. 1 bodu 10 ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb., se slovo „Vysočina“ nahrazuje slovy „Kraj Vysočina“.

Čl. II

Pokud je v dosavadních právních předpisech uveden jako název kraje pojem „Vysočina“, rozumí se tím „Kraj Vysočina“.

Čl. III

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.