SBÍRKA ZÁKONŮ částka 48
rozeslána dne 12.5.2011
 

126

VYHLÁŠKA

ze dne 6. května 2011,

kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

V § 7 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„(1) Obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy5) se koná v termínech stanovených ředitelem školy v období od 1. do 30. června; v případě, že žáci konají ve stejném ročníku také maturitní zkoušku, v období od 1. června do 31. července.


5) § 90 odst. 2 školského zákona.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2011.

Ministr:
Mgr. Dobeš v. r.