SBÍRKA ZÁKONŮ částka 16
rozeslána dne 28.2.2011
 

44

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. února 2011,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb. a nařízení vlády č. 381/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

2. V § 4 odst. 10 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

3. V § 5 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „není-li v odstavci 4 stanoveno jinak“.

4. V § 5 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem18d) poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nebo v zařízení záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“.

Poznámka pod čarou č. 18d zní:


18d) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

5. V § 5 odst. 5 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

6. V § 5 odst. 6 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

7. V § 8 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

8. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 4, která zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

(Příloha)

Dosavadní přílohy č. 4 až 6 se označují jako přílohy č. 5 až 7.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Dr. Ing. Drábek v. r.