SBÍRKA ZÁKONŮ částka 5
rozeslána dne 31.1.2011

12

VYHLÁŠKA

ze dne 11. ledna 2011

o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

Stanovení ochranných pásem
§ 1

K ochraně přírodních léčivých zdrojů minerální vody (dále jen „zdroj“), které se nacházejí v obci Karviná, městská část Karviná-Lázně Darkov a Karviná-Hranice, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

§ 2

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejícího se v Karviné, městská část Karviná-Lázně Darkov, který je jímán vrtem

a)   Nový vrt, je situováno na pozemkové parcele č. 199/2 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 1 této vyhlášky,
b)   Helena, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 2 této vyhlášky,
c)   Vilemína, je situováno na pozemkové parcele č. 11/1 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 3 této vyhlášky,
d)   NP 680 - Věra, je situováno na pozemkové parcele č. 5/1, č. 5/2 a č. 5/3 katastrálního území Darkov, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 4 této vyhlášky,
e)   NP 694 - Valentýna, je situováno na pozemkové parcele č. 458/8 a č. 458/27 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 5 této vyhlášky,
f)   NP 735 - Jaromír, je situováno na pozemkové parcele č. 490/4 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 6 této vyhlášky,
g)   NP 736, je situováno na pozemkové parcele č. 638/21 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 7 této vyhlášky,
h)   NP 737, je situováno na pozemkové parcele č. 125/3 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 8 této vyhlášky.

(2) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany pro zdroj jímaný vrtem

a)   Nový vrt je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
b)   Helena je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
c)   Vilemína je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
d)   NP 680 - Věra je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 6 x 15 m, jehož delší strana směřuje od severovýchodu k jihozápadu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
e)   NP 694 - Valentýna je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
f)   NP 735 - Jaromír je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 7 x 16 m, jehož delší strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
g)   NP 736 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
h)   NP 737 je vymezeno pozemkem ve tvaru obdélníku o rozměrech 10 x 12 m, jehož delší strana směřuje od severozápadu k jihovýchodu; zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 3

(1) Ochranné pásmo I. stupně zdroje nacházejícího se v Karviné, městská část Karviná-Hranice, který je jímán vrtem

a)   NP 738 - Jordán, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/40, č. 2411/39 a č. 2395 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 9 této vyhlášky,
b)   NP 740, je situováno na pozemkové parcele č. 1507/2 katastrálního území Ráj, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 10 této vyhlášky,
c)   NP 742 - Eduard, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/39, č. 2411/40 a č. 2395 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a na části pozemkové parcely č. 2411/1 a č. 2391 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 11 této vyhlášky,
d)   NP 743 - František, je situováno na pozemkové parcele č. 1831/7 a č. 1831/9 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 12 této vyhlášky,
e)   NP 744 - Vlasta, je situováno na pozemkové parcele č. 1935/2 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 13 této vyhlášky,
f)   NP 747 - Miroslav, je situováno na pozemkové parcele č. 2411/7 katastrálního území Karviná-město, kraj Moravskoslezský a je graficky znázorněno v kopii katastrální mapy, která je přílohou č. 14 této vyhlášky.

(2) V ochranném pásmu I. stupně je vymezeno pásmo fyzické ochrany zdroje. Pásmo fyzické ochrany pro zdroj jímaný vrtem

a)   NP 738 - Jordán je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
b)   NP 740 je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
c)   NP 742 - Eduard je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
d)   NP 743 - František je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
e)   NP 744 - Vlasta je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 12 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany,
f)   NP 747 - Miroslav je vymezeno pozemkem ve tvaru čtverce o straně 15 m, zdroj se nachází v geometrickém středu pásma fyzické ochrany.

§ 4

Pásma fyzické ochrany zdrojů se oplotí pevným plotem; jestliže se nacházejí v parkových úpravách, oplotí se živým plotem. Na území pásem fyzické ochrany zdrojů je nepovolaným vstup zakázán.

§ 5

(1) Ochranné pásmo II. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 1 se stanoví k ochraně statických zásob přírodních léčivých zdrojů minerálních vod.

(2) Ochranné pásmo II. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, jejíž kopie je přílohou č. 15 této vyhlášky.

(3) Ochranná pásma I. stupně jsou stanovena souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální, které jsou přílohou č. 16 této vyhlášky.

§ 6

Vymezení ochranného pásma I. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 a vymezení ochranného pásma II. stupně v základních mapách České republiky v měřítku 1 : 10 000 a 1 : 50 000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Magistrátu města Karviná a na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje.

§ 7
Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranných pásmech I. stupně je zakázáno:

a)   provádět zemní práce a práce narušující půdní pokryv, mimo práce konané v zájmu využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stávající technické a dopravní infrastruktury a mimo schválených sanačních a rekultivačních prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti,
b)   používat trhaviny, mimo práce konané v zájmu využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů, údržby stávající technické a dopravní infrastruktury a mimo schválených sanačních a rekultivačních prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti,
c)   provozovat chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře,
d)   udržovat travní porosty jiným způsobem než sečením.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno:

a)   jímat a odvádět vodu s obsahem jodidů vyšším než 5 mg/l z hloubek větších než 150 m k jiným než lázeňským účelům; to neplatí, jde-li o jímání nebo odvádění vod z důlních děl v takovém rozsahu, ve kterém byly jímány a odváděny před nabytím účinnosti této vyhlášky, nebo jde o průsaky do hlavních důlních děl, jež mohou ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu,
b)   využívat geotermální energii objekty hlubšími než 150 m,
c)   využívat geotermální energii objekty do hloubky 150 m, vyjma plošných kolektorů pro tepelná čerpadla do hloubky 5 m, bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví a s užitím látek, které by mohly při úniku ze systému kontaminovat podzemní vody,
d)   ukládat nebezpečný odpad do důlních děl.

(3) Zákazy stanovené v odstavci 1 písm. a) a b) se nepoužijí, jde-li o hornickou činnost v ochranných pásmech I. stupně zdrojů uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až e), a to na území, v němž se ochranná pásma překrývají s dobývacími prostory, které jsou uvedeny v souhrnné evidenci dobývacích prostorů vedené Českým báňským úřadem podle zákona upravujícího ochranu a využití nerostného bohatství pod i. č. 20034 „Stonava“, i. č. 20052 „Darkov“, i. č. 20041 „Karviná-Doly I“, i. č. 20042 „Karviná-Doly II“ a i. č. 20044 „Louky“.

§ 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2011.

Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.