SBÍRKA ZÁKONŮ částka 51
rozeslána dne 20.5.2010
  

141

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2010,

kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 1 písm. b) se slova „a osob, které jsou invalidní ve třetím stupni, ale nemají nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně“ zrušují.

2. V § 24 odst. 1 písm. c), e) a g) se slova „§ 25 až 30“ nahrazují slovy „§ 25 až 28 a 30“.

3. V § 24 odst. 1 písm. g) se za slova „výdělečné činnosti,“ vkládají slova „osobu, která je invalidní v prvním nebo ve druhém stupni,“.

4. V § 24 odst. 1 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.